Jeltsin rookt eeuwige rivaal Gorbatsjov uit Vliegverbod boven Bosnië Londense beurs reageert teleurgesteld op rede Lamont Buitenland 'Bloedbad Nigeria in doofpot gestopt' Hulpverleners ontvluchten hongerstad Spanning in Angola loopt verder op VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 .7 Agence France Presse ANP Algemeen Nederlands Persbureau AP Associated Press OPA Deutsche Presse Agent ur GPD Gemeenschappefc|ke Pervkenst Ind The Independent IPS Inter Press Service RTR* Reuter Rusland stelt Oekraïne compromis voor bisjkek» Rusland heeft vanmorgen op de zevende topconferen tie van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) Oek- raine een compromis voorgesteld over de controle over de stra tegische kernwapens. Oekraine mag de in zijn republiek opge stelde kernwapens behouden. De atoomwapens dienen echter wel uit de lanceerinstallaties, de zogeheten silo's, te worden ver wijderd. Het is nog onduidelijk wat de reactie van Kiev is op het voorstel. Broer van Escobar geeft zich over bogota De broer van de voortvluchtige drugsbaron Pablo Escobar heeft zich, samen met twee andere leden van het drugs kartel van Medellin gisteren overgegeven aan de Colombiaanse autoriteiten. Hun overgave wekt de verwachting dat ook Escobar zelf zich binnenkort aan de autoriteiten zal overgeven. Fransen gedood bij vliegtuigongeluk peking Negen Franse toeristen en vier Chinese bemanningsle den zijn om het leven gekomen bij een ongeluk met een Chinees chartervliegtuig. Het kleine toestel van Sovjet-makelij stortte neer in de provincie Gansu in het noordwesten van China. Ne gentien passagiers overleefden het ongeval. Londen wil af van vrije dag op 1 mei Brighton De Britse regering wil afschaffing van de vrije dag op 1 mei, wanneer de dag van de arbeid wordt gevierd. Dat heeft minister Shephard (werkgelegenheid) gisteren op het partijcon gres van de Britse Conservatieve partij verklaard. Shepard noemde de opeenhoping van vrije dagen in het voorjaar ,,on- Parlement Vietnam: Regering corrupt hanoi 1 let Vietnamese parlement heeft de regering beschul digd van toenemende corruptie. Het parlement gaf de regering ook de schuld van de slechter wordende sociale voorzieningen en de groeiende kloof tussen arm en rijk. De regering voert her vormingen door die de centraal-geleide economie moeten ver anderen in een vrije markt-c Paus in Santo Domingo Vaticaanstad» Paus Johannes Paulus II is vandaag begonnen aan een zijn eerste buitenlandse reis sinds hij in juli een zware darmoperatie onderging. Hij brengt een vijfdaags bezoek aan de Dominicaanse Republiek. Het bezoek van de paus staat in het teken van 500 jaar christendom in Latijns-Amerika. VS hielpen kamparts Mengele niet Washington Nazi-kamparts Josef Mengele is ooit als gevolg van onachtzaamheid in de Verenigde Staten vrijgelaten uit gevan genschap, maar had geen banden met de Amerikaanse inlich tingendienst en werd bij zijn vlucht naar Zuid-Amerika in 1949 niet geholpen door de VS. Dat staat in een gisteren verschenen rapport van het Amerikaanse ministerie van justitie. Shell betreurt incident londen» the guardian De Nigeriaanse regering heeft een bloedbad verzwegen waar bij tachtig ongewapende dorpe lingen werden gedood. Dat meldde het Britse dagblad The Guardian gisteren. De dorpelin gen werden volgens de krant doodgeschoten door de politie. De oliemaatschappij Shell zou de politie te hulp hebben geroe pen om op te treden tegen de demonstrerende dorpelingen. Zij eisten vergoedingen voor landbouwland dat door de rege ring was onteigend, om door Shell te worden gebruikt voor de oliewinning Volgens The Guardian zijn ook de bevindingen van een Ni- geriaans onderzoek naar de moordpartij in de doofpot ge stopt. De onderzoekscommissie MOSKOU HANS GELEUNSE CORRESPONDENT „De politie heeft ons gebouw omsin geld alsof het een spionnennest is. Voormalig Sovjet-president en Nobel prijswinnaar Michael Gorbatsjov kon gisteren zijn woede nauwelijks be dwingen. De Russische president Bo ris Jeltsin had hem een streek gele verd. Politieagenten verhinderden dat de medewerkers van het 'Gorbatsjov-in stituut' hun werkruimtes konden be treden. Op last van Jeltsin werd het riante gebouwencomplex aan de Le ningrad Avenue onteigend en de deu ren verzegeld. Gorbatsjov restte wei nig anders dan met vice-premier Tsjoebais. de man die alle staatseigen dommen beheert, te gaan onderhan delen over het huurcontract dat Jeltsin zijn eeuwige rivaal nog wel wil aan bieden. „We mogen 1000 vierkante meter houden van de 3500 die we hadden", meldde hij later. Gorbatsjov wist zich te beheersen. Hiermee is nogmaals aangetoond dat deze regering wille keur en wetteloosheid tot norm heeft verheven, zei hij slechts afgemeten. Gorbatsjov heeft de slag met Jeltsin voorlopig verloren. De Russische pre sident nam hem eerst een limousine af en sinds woensdagavond het groot ste deel van het riante onderkomen dat de ex-president eind vorig jaar als dank voor zijn medewerking aan het opbreken van de Sovjetunie kreeg toe gewezen. Jeltsins apparaat legde de in het Wes ten zo gevierde uitvinder van pe restrojka en glasnost ook een uitreis verbod op. Gorbatsjov mag het land niet verlaten, zolang hij weigert voor het Constitutionele Hof te verschij nen. Opperrechter Zorkin vindt dat 'getuige Gorbatsjov' een waardevolle bijdrage kan leveren bij het oordeel dat het Hof moet vellen over de vraag of Jeltsin vorig jaar de Communisti sche Partij terecht buiten de wet heeft verklaard. Gorbatsjov wenst aan deze wat hij noemt 'politieke show' niet mee te werken. Evenmin laat hij zich de mond snoeren. De laatste maanden heeft hij herhaaldelijk de vloer aange veegd met de economische politiek van Jeltsin en diens optreden tegen over de voormalige Sovjet-republie ken. Jeltsin is daar goed ziek van. De presi dent, van wie bekend is dat hij grote moeite heeft met Gorbatsjovs popula riteit in het Westen, heeft nu zijn spierballen laten zien. De wereld kijkt geamuseerd en verbaasd toe naar de ze zo op het oog kinderachtige verto ning. Vorig jaar december, toen Gorbatsjov aftrad, had Jeltsin laten weten dat nu eens 'op beschaafde wijze' zou wor den omgesprongen met leiders die de laan werden uitgestuurd. Het machts vertoon van woensdag bewijst echter dat communistische vossen hun stre ken niet vergeten. Dat geldt voor Gorbatsjov én Jeltsin. Gorbatsjov acht zich boven alle wet ten verheven. Volgens sommige Rus sische commentatoren is dat niet al leen het gevolg van een overmatige arrogantie, maar ook van een afspraak die vorig jaar met Jeltsin zou zijn ge maakt om Gorbatsjov buiten afreke ningen met het verieden te houden. In ruil daarvoor zou de ex-president zich van politieke activiteiten moeten ont houden. Aan die afspraak heeft Gorbatsjov zich niet gehouden. Nog voordat er sprake was van enig optreden voor het Con stitutionele Hof leverde de ex-presi dent al ongezouten kritiek op Jeltsins beleid. Het zal geen toeval zijn dat op perrechter Zorkins eerdere besluit om Gorbatsjov niet als getuige op te roe pen, weer werd ingetrokken. Maar eerder al had Jeltsin zijn rivaal een streek geleverd door het staatswa- genpark dat Gorbatsjov ter beschik king was gesteld, te ontdoen van de praalwagen, een ZIL-limousine. Dat was Jeltsins straf voor een dagblad-in terview waarin Gorbatsjov uitlegde dat de president weinig kaas had ge geten van economie. Vervolgens lieten kringen rond Jeltsin uitlekken dat Gorbatsjov als partijlei der passieve en actieve medewerking had verleend aan het sluizen van staatsgeld naar bevriende politieke partijen in het buitenland en aan ter roristische organisaties. Bij iedere kri tische uitspraak van Gorbatsjov kaats te leltsin terug met een onthulling die het aureool van de Nobelprijswinnaar moest laten verbleken. Gorbatsjov zei gisteren dat hij nu naar een alternatieve plek gaat zoeken voor zijn Stichting. Hij zou bij zijn vele bui tenlandse vnenden om hulp aanklop pen. Die hulp kan hij nog wel eens hard nodig hebben. Want zijn voor malige naaste medewerkers wachten nog steeds in hun cellen op berech ting voor hun aandeel in de 'Augus tus putsch'. Het zal geen verbazing wekken als Gorbatsjov straks wordt gedwongen tot het spelen van een hoofdrol tijdens dit proces. Het deksel is deze week definitief van de beerput gehaald. Servische oorlogsmisdadigers bezorgd De oorlog in Bosnië kan niet militair worden opgelost. Dat heeft de opperbevelhebber van de VN-troepenmacht in Bosnië-Hercegovina (Unprofor) gisteren in Belgrado verklaard. Volgens generaal Philippe Morillon kan alleen een politieke oplossing in het kader van de vredesconfe rentie in Genève een einde maken aan de oorlog. beschuldigde de politie van het begaan van wreedheden en he kelde Shells activiteiten in Nige- Het rapport van de commis sie, dat net land is uitgesmok keld, bevat ook eisen tot een ra- dicaJe herbezinning van de ma nier waarop de plaatselijke be volking wordt behandeld door oliemaatschappijen en de staat. Er wordt aanbevolen veel meer van de winst van de olie te schenken aan de mensen wier land door de regering voor olie winning wordt afgenomen. Woordvoeders van Shell in Londen zeiden gisteren het in cident diep te betreuren. De rapport zou echter duidelijk maken dat de politie en niet het bedrijf verantwoordelijk was vóór het bloedbad. MUQDtSHODe vooruitzichten voor de honge- verleners uit angst gelyncht te worden door rende bevolking van de Somalische stad Bar- aanhangers van de voormalige dictator Moha- dere zijn nog slechter geworden nu de hulp- med Siad Barre de stad zijn ontvlucht Meer dan 200.000 mensen hongerlijdende mensen zijn achtergelaten. foto epa LUANDA AP-A De Angolese verzetsbeweging Unita heeft regeringsfunctiona rissen gisteren bevolen ver scheidene steden in Centraal- Angola te verlaten. Groepen Unita-aanhangers hebben op diverse plaatsen in het land po sities ingenomen. De vrees be staat dat de maatregelen een voorbereiding zijn op een her vatting van de strijd in Angola. Unita-leider Jonas Savimbi heeft de regerende MPLA be schuldigd van fraude bij de pre sidents- en parlementsverkie zingen van vorige week. Het tel len van de stemmen is voorlo pig opgeschort. Na telling van negentig procent stond presi dent José Eduardo dos Santos op ruim 50 procent en Savimbi op 39 procent. Ondanks de oproep van de VN- Veiligheidsraad aan Savimbi om zijn verlies te aanvaarden, blijft de Unita-leider bij zijn besluit om zijn strijdkrachten terug te trekken uit het nieuwe 60.000 leden tellende nationale leger. De Unita-soldaten zijn van Luanda naar Huambo vertrok ken, een in de centrale hoog landen gelegen stad waar de Unita-aanhang zéér groot is. Volgens de Amerikaanse rege ring hebben Savimbi-getrou- wen gisteren echter gezegd dat de Unita-leider de verkiezings uitslag zal accepteren en zijn eerdere dreigement de strijd weer te hervatten heeft inge trokken. Savimbi zou gisteren in Huambo een gesprek hebben gevoerd met generaal Antonio Franca, een van de comman danten van het nu uiteengeval len nationale leger. Savimbi zou hebben gezegd geen oorlog te willen en alleen naar Huambo te zijn gegaan om zijn aanhang gerust te stellen. De Unita-leider ging echter niet in op een uitnodiging voor een onderhoud met president José Eduardo dos Santos. Dos Santos had zijn voormalige aartsvijand gisteren opgeroepen tot overleg over de wederop bouw van het geruïneerde land. Hij wil dat Savimbi zijn twijfel aan de uitslag van de verkiezin gen van vorige week terzijde legt. BELGRADO-SARAJEVO THE INDEPENDENT AFP-ORA-Rtr Morillon toonde zich tevreden over het verloop van zijn ge sprekken over een demilitarise ring van Sarajevo die hij heeft gevoerd met Bosnische Serviërs en moslims. „De twee partijen hebben positieve waarborgen afgegeven aldus de bevelheb ber. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) zal van daag een vliegverbod afkondi gen boven Bosnië, om een ein de te maken aan de Servische luchtaanvallen. Dat hebben VN- diplomaten gisteren gezegd. Het verbod zal volgens de diplo maten worden ingesteld zonder dat direct wordt gedreigd met militaire actie tegen vliegtuigen die het verbod negeren. Een ander besluit van de Vei ligheidsraad, voor de vorming van een commissie tot onder zoek van oorlogsmisdaden, heeft inmiddels indruk gemaakt in het voormalige Joegoslavië. Moordende Serviërs worden achtervolgd door de angst voor oorlogstribunalen. Die angst wordt gevoed door krantenkop pen als „Neurenberg keert te rug". Toen Sinisa Vucinic, een Ser vische paramilitaire leider, een paar maanden pochte: „Ik heb op één dag 640 Kroaten ge dood", had hij niet het ge ringste vermoeden dat hij ooit BRIGHTON CEES VAN ZWEEDEN Van harte gaat het niet. John Major begroet zijn voorgangster e ste criticus Margaret Thatcher op het partijcongres in Brighton. CORRESPONDENT De langverbeide rede van de Britse mi nister van financiën, Norman Lamont, is gisteren slecht gevallen op de geld markten. De koers van het pond zakte verder, nadat Lamont zijn toespraak had beëindigd. Lamont kondigde aan dat de overheidsuitgaven worden be vroren op 244,5 miljard pond. Wegens de explosief stijgende werkloosheid be tekent dat in werkelijkheid een reeks van forse bezuinigingen. Gevreesd wordt dat de hardste klap pen vallen bij de spoorwegen en onder overheidspersoneel. Lamont liet weten dat er nauwelijks ruimte is voor loon stijgingen in de overheidssector. Daar mee riskeert de regering een golf van arbeidsonrust. De vakbond voor lager ziekenhuispersoneel heeft een loons- tijdging van 8,7 procent geëist en de onderwijzers willen 6 tot 16,5 procent Zelden was er reikhalzender uitgekeken naar een rede van een minister van fi nanciën. Sinds Norman Lamont het pond sterling uit het Europees Monetair Stelsel (EMS) had gehaald, was de Britse munt blijven vallen. De geldhandelaren wisten niet langer wat het beleid was, en veiligheidshalve waren zij maar doorge gaan met ponden verkopen. Maar Lamont zou gisteren aan alle on zekerheid een einde maken. Hij zou uit eenzetten wat het nieuwe beleid was, nu het EMS was afgedankt. Zou het voor naamste doel economische groei wor den en dus een lagere rentevoet? Of zou een lage inflatie en dus een hoge rente voet de prioriteit zijn? Het land hield zijn adem in. Om 12.15 uur juist op tijd voor het belangrijke middag-journaal, zou Lamont zijn vierschaar spannen. De plaats van handeling: het congres van de eigen Conservatieve Partij te Brighton. Een thuiswedstrijd dus. De reacties wa ren vernietigend. Gordon Brown (Labour Party): „Geen woord over de werkloos heid". Alan Beith (Liberaal-Democra ten): „Vaag". Sir Alan Walters (econo misch adviseur van Thatcher): „Gelul". Nigel Richardson (bankier): „Nu weten we nog niets". De congresgangers reageerden met een beleefd applaus van 75 seconden, een wel heel scnrale oogst op een con gres van de Conservatieve Partij. Marga ret Thatcher had een paar uur eerder, toen zij op het podium plaatsnam, een staande ovatie gekregen van vier minu ten. Er was gestampvoet, met vlaggen gezwaaid, geroepen en zij had geen woord gezegd. Het tumult hield pas op nadat Thatcher zelf aangaf dat het zo wel genoeg was. Lamont zei dat hij de inflatie laag wil houden, niet meer dan 4 procent. Daar toe wil hij het begrotingstekort verklei nen. Maar, zoals Samuel Brittan in de Fi nancial Times uiteenzette, het enige ef fectieve wapen tegen inflatie is een sterk pond. Het laatste waar een economie-in- recessie behoefte aan heeft, is een reeks ingrijpende bezuinigingen. In Italië, waar de economie de afgelopen 12 maanden met 2,5 procent groeide ja. Maar in Engeland, waar de staatsschuld toch al relatief klein is nee. Volgens de Financial Times en een an dere conservatieve krant, de Daily Tele graph, had Lamont de Britse economie nog de beste dienst kunnen bewijzen door af te treden. Twee jaar lang was elk woord dat over zijn lippen was gekomen, onjuist gebleken. Hoe kon een man, wiens geloofwaardigheid definitief was aangetast, minister van financiën blij ven? Maar Lamont bleef en waste zijn han den in onschuld. Hij zei tot het congres: „Ik heb naar vele studeerkamergeleer den geluisterd. En ik kan alleen maar zeggen dat ik niets heb gehoord dat de uitkomst (de vernederende val van het pond) had kunnen voorkomen". Maar dan heeft Lamont niet goed ge luisterd. Een klein leger 'studeerkamer geleerden' betoogde de afgelopen weken dat Lamont een beslissende fout had ge maakt door niet tegelijkertijd met de lire het pond te devalueren. I)an had het pond i het EMS kunnen blijven. Het kortstondige verblijf van het pond in het EMS is namelijk uitermate succes vol geweest. De inflatie in Engeland was tot net Duitse peil gereduceerd en de rentevoet eveneens. Maar de Britten hadden twee fundamentele fouten ge maakt. Ten eerste traden op het verkeer de moment toe tot het systeem, namelijk in 1990 toen de economie al in recessie verkeerde. En ten tweede kozen kozen /.ij een veel te hoge wisselkoers, 2,95 D- mark. Toen Lamont op 'Zwarte Woensdag* gedwongen was het pond weer uit het EMS te halen, kraaide de luidruchtige thatcheristische vleugel van de partij vic torie. „Nu kunnen we de rentevoet tot 6 procent verlagen en de economie weer stimuleren", sprak Lagerhuislid Kenneth Baker. Maar zij juichten te vroeg. Het pond was dan wel uit „het keurslijf van het EMS" gehaald, zoals Thatcher schreef, maar dat wilde niet zeggen dat de D- mark geheel genegeerd kon worden. De speculatie over verlagingen van de rente voet deed het pond verder tuimelen, tot ongeveer 2,40 D-mark deze week. De val van een munt met een procent of 15 heeft rampzalige gevolgen voor de economie. De Amerikanen malen niet om de fluctuaties in de waarde van hun dollar, omdat zij relatief weinig invoeren. Van elke drie produkten die de Britse consument koopt, komt er echter een uit het buitenland. En dat produkt wordt dus duurder, ook al duurt het een half 1'aar voordat de consument dat daadwer kelijk merkt. Ergo: het gevaar is levens groot dat de Britten straks weer opgeza deld worden met een torenhoge inflatie. Aan Lamont was gisteren de taak om de kwadratuur van een cirkel te tekenen. Aan elk beleid, zo stond tevoren vast, zou een prijskaartje hangen. De prijs voor economische groei zou inflatie zijn. En de prijs voor een lage inflatie was een prolongatie van de recessie. Maar Lamont maakte helemaal geen keus. In haar hoofdredactioneel commen taar had de Financial Times geschreven: „Wat we nodig hebben, is een nieuw be leid. En dat nieuwe beleid vereist een nieuwe minister van financiën". Het land kreeg het één noch het ander. zou worden aangeklaagd we gens oorlogsmisdaden. Na het besluit van de Veiligheidsraad woensdagnacht, herroepen Ser vische strijders als Vucini hun bloedige daden. Vucini deed zijn uitspraak over het doden van 640 Kroati sche krijgsgevangenen tijdens een vraaggesprek met de pers. Daarin leek hij zich te verlusti gen bij de herinnering aan hoe hij persoonlijk de ogen van zijn gevangen had uitgestoken en hun tong had uitgerukt. „Ik sneed heel langzaam hun han den af," vertelde hij. Gisteren beweerde hij dat van dit hele verslag niets waar was. en dat zijn woorden waren verdraaid. Vucini is niet de enige strijd lustige Serviër die ineens andere verhalen doet over zijn helden daden in oost-Kroatië en Bos nië. Toen de hoogste Servische paramilitaire chef. Zeljko Razn- jatovic. in april de Bosnische stad Bijeljina binnenstormde, gaf hij een fotograaf van Time terloops opdracht om zijn sol daten, die afgrijselijke executies uitvoerden op islamitische bur gers, te fotograferen. Misdadigers als Raznjatovic en Vucini hadden niet verwacht ooit tot de verantwoording te worden geroepen voor hun mis daden. Zij hadden er niet op ge rekend dat de nieuwe federale premier Milan Panié ten tonele zou verschijnen. Panics rege ringsploeg heeft zich openlijk uitgesproken voor oorlogstribu nalen. „De misdaden in deze burge roorlog. die extreem wreed is, worden bij alle partijen ge pleegd". zei de federale minister van justitie Varadi. „Het is niet meer dan logisch dat zulke mensen worden gestraft. Het is nu aan de VN-commissie om vast te stellen hoeveel het er Jezus op fiets STUTTGART GRD Het Duitse Bijbelgenootschap heeft een stripserie over de Bij bel in voorbereiding, gemaakt in de stijl van populaire reeks over Astrix de Galliër. Het eerste exemplaar, getiteld lezus de Ga- lileeër, zal binnenkort op de boekenbeurs van Frankfurt worden gepresenteerd. Met de serie wil het bijbelge nootschap de Bijbel populairder maken bij jongeren, zo meldt de evangelische persdienst IDEA, „Veel jongeren schrikken ervan terug de Bijbel te lezen, omdat wat langere teksten hun teveel inspanning kostenaldus alge meen-secretaris Siegfried Meu- Tekenaar Rüdiger Pfeffer uit Münster laat de evangelist Lu- cas zijn verhaal achter de type machine schrijven. De geboorte van Jezus wordt Maria wel door een engel aangekondigd, alleen verschijnt hij haar nu op de te levisie. Na zijn doop door Jo hannes rijdt jezus weg op een fiets, zo onthult IDEA.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 7