Auto's duurder DREAM TEAM Binnenland Gratis lesje tropisch hardhout Philip Morris krijgt geen vat op Heineken 'Koop alles watje kopen kunt' Gezinsvorming drijft wig in CDA-fractie Verloren dochter na halfjaar weer terecht Rechter: Patiënt moet bijbetalen voor Imigran VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 Algemeen Nederlands Persbureau Gemeenschappelijke Persdienst Hoge Raad stelt DES-dochters in het gelijk De Hoge Raad heeft vandaag zes zogenoemde DES-dochters in het gelijk gesteld in hun pro ces tegen tien farmaceutische bedrijven. De Hoge Raad heeft het arrest van het gerechtshof van Amsterdam van 22 novem ber 1990 vernietigd en de zaak verwezen naar het Haagse ge rechtshof. DES is een hormoon preparaat, dat bij kinderen van vrouwen die het tijdens de zwangerschap gebruiken ernsti ge schade aanricht. Het gerechtshof in Amster dam wees eerder de eis tot schadevergoeding van de zes af. De mogelijke veroorzakers van de schade zouden alleen hoof delijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, als er een „ge sloten kring van daders" was geweest. De eiseressen moesten dan bewijzen dat er buiten de gedagvaarde bedrijven niemand anders DES op de markt heeft gebracht. De Hoge Raad oordeelt echter dat alle bedrijven die DES tus sen 1947 en 1975 op de markt brachten aansprakelijk zijn. Het zou volgens de Raad onbillijk zijn als de vrouwen zelf de scha de zouden moeten dragen, om dat immers nooit is te bewijzen welk bedrijf wie schade heeft berokkend. De Raad vindt dat alle bedrijven afzonderlijk een fout hebben gemaakt door DES op de markt te brengen. den haag Minister Alders v milieu gaf gisteren in Den Haag het startsein voor de actie 'Hart voor hout' van Milieudefensie en Novib. Hij deed dit door op een levensgroot bord het spel 'Gratis lesje tropisch hardhout' te spelen. De bedoeling van de campagne is het gebruik van tropisch hout te verminderen. Volgens de beide organisaties is het niet nodig dat Nederland zoveel tropisch hout importeert, omdat er voldoende alternatieven voorhanden zijn. Nederland voert jaarlijks 1,4 mil joen kuub tropisch hout in en is daarmee Europa's grootste im porteur. Op wereldniveau is al leen Japan een grotere afnemer. Belangrijk onderdeel van de cam pagne is de Hart-voor-Hout-lijn (020-6269161waar de consu ment terecht kan met vragen. FOTO ANP ED OUDENAARDEN Prijs drie procent omhoog door nieuwe belasting den haag gpd Auto's worden met ingang van 1 januari 1993 gemiddeld drie procent duurder. Voor een schone middenklasser van circa 30.000 gulden betekent dat een prijsverhoging van 900 gulden. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat staats secretaris Van Amelsvoort (financiën) bij de Kamer heeft ingediend. De bewindsman stelt ook maatregelen voor om een einde te maken aan het misbruik van zogenoem de 'grijze kentekens' (bedrijfsauto's). Voor auto's die 'vuil' zijn en veel benzine verbruiken, zijn er toeslagen. Voor benzine-auto's kan de toeslag oplopen tot 3000 gulden (vuil) en 2750 gulden (hoog benzineverbruik). Eige naren van vuile diesels krijgen en toeslag van 1250 gulden op de BPM. Voor niet zuinige die sels is de toeslag 2750 gulden. Voor auto's met een elektromo tor kent de BPM een korting van 5000 gulden. Van Amelsvoort baseert zich bij het bepalen van de 'schoon heid' van een auto op de Eu ropese uitstootnormen voor 1996. Dat is voor de Bovag en de RAI, de belangenorganisaties van de autobranche, aanleiding om een gang naar de rechter te overwegen. Volgens Bovag en De prijsverhoging voor auto's komt door een omzetting van de bijzondere verbruiksbelas ting (BVB) in een belasting op personenauto's en motorrijwie len (BPM). Dat is nodig, omdat de BVB vanaf 1 januari van de EG niet neer mag. De hoogte van de BPM wordt mede afhankelijk van het feit of de auto 'schoon' is en zuinig rijdt. Is dat het geval, dan be staat er een korting op de BPM. Voor schone benzine-auto's kan die oplopen tot 3000 gulden, voor zuinige benzine-auto's tot 1750 gulden. Zuinig is een auto die meer dan 15 kilometer rijdt op 1 liter benzine. Gaat het om diesel-auto's, dan is de maximale korting voor een schone wagen 2500 gulden, voor een zuinige 1750 gulden. Een dieselauto wordt zuinig ge noemd als die meer dan 17 kilo meter rijdt op 1 liter diesel. RAI zijn die normen nog niet of ficieel vastgesteld, zodat de staatssecretaris zich er niet op mag beroepen. Van Amelsvoort wil ook een einde maken aan het gesjoemel met zogenoemde 'grijze kente kens' voor bedrijfswagens. De houder betaalt veel minder be lasting. Steeds meer particulie ren gebruiken het grijze kente ken ten onrechte voor 'uitgekle de' personenauto's. De indu strie speelt daar op in, en biedt modellen aan die speciaal zijn gemaakt om het grijze kenteken te kunnen krijgen. De staatssecretaris heeft nu bepaald dat een grijs kenteken niet meer kan voor een auto lichter dan 2500 kilo. Is de mas sa tussen 2500 en 3500 kilo. dan kan een grijs kenteken alleen nog als aan een aantal voor waarden wordt voldaan. Dat zijn: maximaal drie zitplaaten, een laadvloer van 2 meter lang, een wagenhoogte van minimaal 1,3 meter en een vaste schei dingswand direct achter de be stuurder. Auto's boven de 3500 kilo krijgen zonder meer een grijs kenteken. Ontwerpers dagen Ohra voor rechter arnhem De grafisch ontwerpers Oxenaar en Kruit hebben een kort geding aangespannen tegen verzekeringsmaatschappij Ohra uit Arnhem. Het dient dinsdag voor de Arnhemse recht bank. De kunstenaars zijn van mening dat het bedrijf hun ont werpen van bankbiljetten in brochures en advertenties verminkt en misvormt. De biljetten worden erverknipt, verkleind en uit vergroot in weergegeven. Volgens de eisers handelt Ohra daar mee in strijd met de auteurswet. TNO stopt fokken proefdieren delft» De onderzoeksorganisatie TNO moet stoppen met het fokken van proefdieren. Dat komt omdat het Delftse bedrijf minder subsidie krijgt en het minder onderzoeken doet. TNO heeft daarom deze week honderd mannetjes-muizen afgemaakt. TNO beschikt in totaal over 2500 ratten en 5000 muizen. Vol gens TNO is over de actie overleg gevoerd met de veterinaire hoofdinspectie van het ministerie van WVC. Pro Primaten, de in Leiden gevestige vakbond voor apen, sprak bij het ministerie zijn bezorgdheid uit de ruim 1300 apen van het onderzoekinsti tuut Een woordvoerder van TNO ontleent dat deze dieren wor den afgemaakt. Vier jaar voor fatale steekpartij den bosch De rechtbank in Den Bosch heeft gisteren een 31-ja rige Eindhovenaar tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. De eis was zes jaar. De man heeft in juni een 25-jarige plaatsgenoot doodgestoken. Het slachtoffer was de nieuwe vriend van de vrouw van de veroordeelde. Twee weken voor het delict hadden zij en hun 8-jarig zoontje de man verlaten. De Eindhovenaar wist eerst niet waar zijn kind was en hoorde geruchten over drank- en drugsgebruik door zijn vrouw en haar vriend. Toen hij de verblijfplaats ontdekte, ging hij zijn zoontje halen. Daar ont stond de fatale vechtpartij. Vijf jaar cel voor gijzelen tante Dordrecht Een 30-jarige man uit Hendrik-Ido Ambacht, die in juni zijn 66-jarige tante urenlang in haar woning in Hoornaar heeft gegijzeld, is gisteren door de rechtbank in Dordrecht ver oordeeld tot vijf jaar cel. Tegen de man was twaalf jaar geëist. De man, die bovenmatig veel had gedronken, heeft ook ontucht met zijn tante gepleegd. Via haar wilde hij achter het adres ko men van zijn moeder, met wie hij al jaren geen contact meer heeft. De man werd in februari van dit jaar tegen de zin van de psychiaters door de rechter ontslagen uit een TBS-inrichting waar hij vijf jaar verbleef wegens eerder gepleegde misdrijven. Krediet voor De Gay Krant den haag Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft De Gay Krant een krediet van 150.000 gulden gegeven. Het geld wordt gebruikt voor modernisering van de krant en een campagne om meer al gemene adverteerders aan te trekken. Volgens hoofdredacteur H. Krol kampt het dertien jaar oude, tweewekelijks verschijnen de opinieblad voor homoseksuele mannen en vrouwen met on voldoende advertentie-inkomsten. Het blad heeft een oplage van ruim 30.000 exemplaren. AMSTERDAM Grootaandeelhouder A. (Freddy) Heineken van het gelijknamige drankenconcem is niet van plan zijn aandelen te verkopen aan de Amerikaanse sigarettengigant Philip Morris. Volgens woordvoerder J. Buijs van trustkantoor Pentagon, dat de aandelen voor de biermagnaat beheert, zijn er geen gesprekken geweest tussen Philip Morris en Heineken. In een interview dat vandaag verschijnt in het Duitse weekblad Wirtschaftwoche, zegt financieel-directeur Hans Storr van Philip Morris dat zijn concern geïnteresseerd is in overname van Heineken. Zou dat zijn be slag krijgen, dan is Philip Morris in een keer de grootste brouwer ter wereld. Want be halve in sigaretten doet het sigarettenmark ook in levensmiddelen en dranken. Philip Morris bezit onder meer Miller Brewing Company. In 1991 waren de bierc- tiviteiten goed voor een omzet van ruim 4 miljard dollar, terwijl Heineken ruim 7 mil jard omzet. Miller is in Duitsland onder meer eigenaar van Löwenbrau, één van de weinige nationale merken in Duitsland. De meerderheid van de aandelen Heine ken NV (50,005 procent) is indirect eigen dom van Freddy Heineken. Hij heeft daar door nog steeds de touwtjes in handen, al is hij enkele jaren geleden teruggetreden als eerste man van het concern. Pentagon-di- recteur Buijs noemt namens Heineken de uitlatingen van Storr 'ontzettend aardig' voor het concern. Volgens Buijs echter „hangt er niet eens een prijskaartje" aan het aandelenpakket van Freddy Heineken, omdat deze zijn belang niet kwijt wil. Geruchten over belangstelling van Philip Morris doen al jaren de ronde. Drie jaar ge leden maakte het concern bekend dat er een 'oorlogskas' was van ongeveer elf mil jard dollar om eventuele bedrijven over te nemen. Europese merkenproducenten ge nieten daarbij de voorkeur. Volgens Storr zou Heineken uitstekend passen bij Philips Morris, omdat de Nederlandse brouwerij „de enige is die internationaal goed is verte genwoordigd en ook nog winst maakt". Buijs van Pentagon noemt het geen ver rassing dat Philip Morris opnieuw belang stelling toont.Als ik mij in hun positie ver plaats, kan ik mij dat voorstellen. Dergelijke uitlatingen hebben bovendien een positief effect op de koers van het aandeel Phillip Morris zelf." In elk geval heeft het ook effect op de aandelen Heineken NV. Die stegen gisteren op de Amsterdamse effectenbeurs 4,10 gulden tot 171,70. SP: Vervolg Den Haag voor pensionbrand den haag» anp De Socialistiese Partij (SP) vindt het niet acceptabel dat de ge meente Den Haag pension Vo gel een jaar de tijd heeft gege ven om te voldoen aan brand veiligheidsvoorschriften. De SP heeft daarom bij de officier van justitie in Den Haag vervolging DE UNO TEAM TIJDELIJK V.A. F. 18.950,- Maar dan krijgt u wel een zeer complete auto me injectiemotor, rui te wisser achter, een katalysator 5-versnellingsbak. Dus droom niet verder, maar kom 'n krachtige 1100 cc u naar de Fiat dealer. r de dichtstbijzijnde Fiat dealen 06-0998880. Vorige maand kwamen elf mensen om bij een brand in het pension. De SP vindt dat Den Haag dood door schuld ten las te kan worden gelegd. De brandweer heeft lang voor de brand vastgesteld dat het pen sion niet voldeed aan de voor schriften. De gemeente gaf de leiding van het logement toen een jaar de tijd het pension aan te passen. Een gemeentewoordvoerder ontkent dat Den Haag de plicht had om op te treden. „Wij heb ben een controlerende be voegdheid", zegt hij. „De ver antwoordelijkheid blijft liggen bij de pensionhouder." Simons geeft problemen met vaccinatie toe den haag gpd Staatssecretaris Simons van volksgezondheid geeft toe dat er 'aanloopproblemen' zijn ge weest bij de massale vaccinatie tegen polio. Deze zijn veroor zaakt omdat de vraag naar vac cin eind vorige maand veel gro ter was dan aanvankelijk was ingeschat. De staatssecretaris zegt dit in antwoorden op vra gen van kamerlid Dees (WD). Simons ontkent dat er proble men zijn geweest in de commu nicatie tussen alle betrokkenen bij het uitroepen van risicoge bieden voor polio-besmetting en het uit te voeren beleid. De bewindsman zegt wel de ge volgde procedures te willen eva- lueren. Dat er zich wilde tafere len hebben voorgedaan, schrijft hij toe aan de grote toeloop van mensen die zich allemaal tege lijk wilden laten inenten. Wereldkampioen Monopoly uit Eindhoven adviseert: eindhoven geert dekker Omdat het Nederlands Kam pioenschap Monopoly dit jaar op vijf minuten fietsen van zijn huis werd gehouden, deed Joost van Orten ook maar eens mee. „Op aandringen van mijn vrouw, eigenlijk", zegt hij. Tot zijn stomme verbazing ver sloeg hij zijn honderd mede spelers, wat hem het recht gaf mee te dingen naar de wereld titel. Daarvoor reisde hij vorige week zaterdag af naar Berlijn: „Zonder enige illusie hoor. Het leek me wel een leuk uitje." Vakantieganger op de heen weg, wereldkampioen op de terugweg: de 34-jarige Eindho venaar bleek in de Duitse hoofdstad onverslaanbaar als huisjesmelker. „Eigenlijk is het één grote grap", vindt hij. Grote geheimen zijn het niet die Joost van Orten naar de winst voerden. „En als die er waren, kan ik ze nu wel ver klappen", zegt de beste ter we reld, in het dagelijks leven manager bij een uitzendorga nisatie. Maar het is een vrij eenvoudig spel, waar volgens hem de dobbelstenen de helft van je succes bepalen. „Verder moet je de waarde van de straten kennen, zowel bebouwd als onbebouwd, en even in de gaten houden dat de straten op zes, zeven, acht en negen plaatsen van de twee startpunten, Start en Gevange nis, statistisch gezien het meest worden bezocht." Voor de rest 'gewiekst' handelen, raadt Van Orten aan. „En niet vergeten in het begin alles te kopen waar je maar de hand op kan leggen, ook het water leidingbedrijf." Het spel dat gedurende drie dagen in Berlijn werd gespeeld, was de oorspronkelijke Ameri kaanse versie. Alleen met stra ten uit Atlanta derhalve, de stad waar de bedenkers bijna zeventig jaar geleden de regels vaststelden. In vier ronden en een finaleronde moest de Eindhovenaar afrekenen met 28 medespelers, stuk voor stuk nationaal kampioenen. Monopoly spelen tegen de Eindhovenaar Joost van Orten is niet leuk: Hij wint altijd. Hij werd het afgelopen weekeinde in Berlijn zelfs we reldkampioen. FOTO TON VAN DE MEULENHOF „De Amerikaanse organisa toren hadden er een echt spek takel van gemaakt. Met de vier andere finalisten werden we in jacquet en hoge hoed gestoken en moesten we spelen op een podium." Als bankhouder trad een professionele Amerikaanse bankier op, die na anderhalf uur spelen Joost van Orten als de ultieme Monopolist aan- Zonder trainen wereldkam pioen worden, ook dat kan. „Er valt eigenlijk weinig te oefenen en bovendien wil er sinds m'n studententijd nog nauwelijks iemand met me samenspelen. In het Utrechtse studentenhuis waar ik woonde, was het een tijdje het favoriete spel, maar na verloop van tijd hing het ie dereen de keel uit dat ik altijd won." Van Orten heeft in Berlijn ook nog echt geld verdiend: 15.410 dollar bedroeg de hoofdprijs, het totaalbedrag dat in het spel omgaat. ,Ach, dat gaat gewoon in de aflossing van het huis", zegt hij nuchter, „ik denk dat ik uiteindelijk meer plezier zal hebben van de herinnering aan dat idiote, echt Amerikaanse spektakel dat men in Berlijn had opge bouwd. Dat was grandioos." den haag gpd De Tweede-Kamerfractie van het CDA is ernstig verdeeld over het afremmen van de gezins vorming. Een meerderheid, on der aanvoering van fractieleider Brinkman, vindt dat er een in komenseis gesteld moet worden aan mensen die een bruid of bruidegom uit het buitenland naar Nederland willen laten ko men. Zij vinden de fractie woordvoerder minderheden en vreemdelingenzaken, Krajen- brink, tegenover zich. Krajenbrink vindt dat er 'een morele grens' wordt overschre den als er inkomenseisen aan trouwlustigen worden gesteld. Hij overweegt zijn woordvoer derschap op te geven, als Brink man volgende week tijdens de algemene beschouwingen toch voor inkomenseisen pleit. „Dit is voor mij een vrij fors punt", aldus Krajenbrink. Hij weet zich gesteund door maximaal 10 van de 54 CDA-kamerleden. Krajenbrink is op zich niet te gen scherpere regels. Ook hij pleit voor het verhogen van de minimumleeftijd waarop bruid of bruidegom naar Nederland mag komen en voor een langere wachttijd voor trouwlustige al lochtonen. Een inkomenseis voor zowel Nederlanders als al lochtonen noemt Krajenbrink echter „een stap te ver". Hij vreest discriminatie van de lagere inkomens. De eis zou ertoe kunnen leiden dat bij voorbeeld gehandicapten geen buitenlandse huwelijkspartner kunnen laten overkomen. Ook het kabinet is verdeeld over de gezinsvorming. Justitieminister Hirsch Ballin (CDA) is vóór in komenseisen, zijn PvdA-colle- ga's Dales (binnenlandse zaken) en Pronk (ontwikkelingssamen werking) zijn fel tegen. enschede-rotterdam gpd Na een wanhoopsactie van haar pleegfamilie is de mysterieuze verdwijning opgelost van de 16- jarige Dianita van Hulzen uit het Twentse Boekelo. Het sinds 25 maart van dit jaar uit haar woonplaats verdwenen meisje stond op de Rotterdamse Nieu we Binnenweg woensdag plot seling oog in oog met haar pleegmoeder. Die plakte juist stickers met een oproep voor inlichtingen. De familie zette de speurtocht op, omdat de tas van het meisje gevonden was op het station in Rotterdam. Naar nu blijkt is ze al die tijd in de Maasstad ge weest. Ze zegt op 25 maart in de trein naar Rotterdam te zijn ge stapt, „omdat dat de enige trein was die er stond. Ik heb het niet bewust gedaan." De scholiere was op dat mo ment overspannen. „Ze kon het leven helemaal niet meer aan. Iemand met een ander karakter zou misschien een zelfmoord poging hebben gedaan, zij is op deze manier uit haar dagelijkse leven gestapt", zegt haar pleeg moeder. In Rotterdam kreeg Dianita contact met een ander meisje, dat haar in huis heeft genomen. Ze leefde van werk in de horeca. Dianita is al die maanden bang geweest dat haar ouders haar niet meer terug zouden willen. „Ik wist ook niet dat er zoveel mensen naar me op zoek wa ren", zegt ze, als haar moeder vertelt over de bange speur tocht. Die leidde zelfs naar ge vangenissen in het buitenland, boten naar Colombia (het ge boorteland van Dianita) en In terpol. Haar pleegmoeder: „Ze heeft de eerste jaren van haar leven een slechte start gehad. Ik denk dat het daardoor komt dat ze niet kon geloven dat mensen zoveel van haar houden dat ze haar alles willen vergeven. Mis schien komen de woede en de angst nog wel, maar nu ben ik alleen maardolgelukJug." den haag anpGVS krijgt de patiënt immers al leen de gemiddelde prijs uit die groep vergoed. De vereniging stelde dat de andere anti-migrainemiddelen niet zo goed werken. Imigran heeft volgens haar bovendien minder bijwerkingen. De presi dent van de rechtbank in Den Haag wijst echter alle bezwaren van de patiëntenvereniging af. De president vindt dat Simons „in redelijkheid" mag oordelen dat de geneesmiddelen gelijk soortig zijn en dus in dezelfde GVS-groep thuishoren. Hij stelde in zijn uitspraak dat de patiënten niet goed hadden aangetoond dat Imigran beter werkt. Een rapport waaruil dat zou blijken, is niet overlegd. Migrainepatiënten zullen toch flink moeten bijbetalen voor de injectievorm van Imigran, een middel dat een hevige migrai- ne-aanval tegengaat. De Neder landse Vereniging van Migraine Patiënten heeft een kort geding tegen de staat hierover gisteren verloren. De vereniging vindt dat de dure injecties in een verkeerde groep ziin ingedeeld in het Ge neesmiddelen Vergoedingssys teem (GVS), namelijk in een groep met goedkoper, maar veel minder effectieve anti-migrai nemiddelen. Gevolg van deze indeling is dat patiënten tot ze ventig gulden per injectie zelf moeten bijbetalen. Volgens het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 5