Addertjes onder gras bij toezeggingen Van Thijn Z'n gezichtje helemaal gaaf. Dan slik je wel even' 'God moet wel erg boos op ons zijn' El Al en Boeing ruziën over ophanging motoren Vliegramp Treurmars voor slachtoffers Bijlmer VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 3 Haken en ogen aan toegezegde woningen en geld Burgemeester Van Thijns toezegging dat „er geen sprake van is dat iemand voorschotten hoeft terug te betalen" blijkt niet te gelden voor alle slachtoffers van de vlieg ramp in de Bijlmer. Gedupeerden met een baan en/of geld op de bank moeten het bedrag dat ze van de sociale dienst hebben ontvangen wel degelijk terugbetalen. Dat heeft de Amsterdamse sociale dienst laten weten. Van Thijns belofte dat „alle slachtoffers zonder aanzien des persoons" aan een woning worden geholpen, wordt eveneens door de gemeentelijke dienst Herhuisvesting genuanceerd. De burgemeester liet gisteren weten dat slachtoffers van de vliegramp niet langer een for mulier hoeven te tekenen waar op staat dat het voorschot in vorderbaar is. Met die verkla ring probeerde hij het oplaaien de ongenoegen te sussen dat in het opvangcentrum in de Bijl mermeersporthal was ontstaan onder Antillianen. De gemeente liet weten het 'handgeld' van enkele honderden guldens voortaan uit een apart fonds te betalen. Dat neemt niet weg dat de bedragen die al zijn uitgekeerd vallen onder de Bijstandswet. En daarvoor geldt dat ze moe ten worden terugbetaald, laat de woordvoerder van de sociale dienst, Weeda, weten. „We gaan dat natuurlijk niet agressief op eisen. Maar de uitkeringen zijn bedoeld als tijdelijke ondersteu ning. De mensen zijn hun pa pieren wel tijdelijk kwijt, maar hun inkomen of uitkering loopt gewoon door en hun bankte goed zijn ze ook niet kwijt." Van Thijns toezegging dat alle getroffenen huisvesting krijgen, is ook niet zonder meer waar. Vanuit Surinaamse en Ghanese kring is het al een 'loze kreet', omdat de meeste illegalen zich toch niet durven te melden bij de autoriteiten, herhuisvesting is tijdens gesprekken met slachtoffers op slechts vijf illega len gestuit. Die zijn door de dienst volgens de geldende nor men opgelegd door het stad huis doorverwezen naar de politie, laat woordvoerder Ma ten weten. „Voor ons zijn een huurcontract en inschrijving in het bevolkingsregister uitgangs punt. Van Thijn kan beloftes doen, maar zolang hij zijn amb tenaren de regels niet laat aan passen, verandert er voor ons niets." Intussen wordt het coördinatie team in de Bijlmer overstelpt met geld en goederen. Het aan bod van hulpgoederen, zoals kleding, meubilair en andere huisraad, is zelfs zo groot dat het team het zich kan permitte ren alle tweedehands spullen te weigeren en onbruikbare artike len 'in de vuilnis' te gooien. Minster d'Ancona en staats secretaris Simons van WVC hebben extra geld toegezegd voor de geestelijke ondersteu ning van nabestaanden van slachtoffers van de ramp. Een bedrag hebben ze niet ge noemd, maar de geldstroom zal volgens een woordvoerder „niet eindeloos" zijn. De Zuidlimburgse gemeente Beek stelt 10.000 gulden be schikbaar voor de immateriële hulpverlening aan jongeren die betrokken zijn bij de vliegramp in de Bijlmer. Beek heeft samen met haar Duitse zustergemeen- te Gundelfingen an der Donau sinds enkele jaren een nood fonds voor calamiteiten. Beek en Gundelfingen bepalen om en om de jaarlijkse bestemming van het noodfonds. Amsterdam Jaap van Zweden, de concert meester van het Concertgebouworkest, houdt een korte herdenkingstoespraak tijdens het 'extra concert naar aanleiding van de vlieg ramp' dat het nationale ensemble gisteren gaf in het Amsterdams Concertgebouw. Naast hem, op de bok, chef-drigent Riccardo Chailly, die het orkest leidde tijdens een uitvoering van het Adagio van Otto Ketting en de Treurmars uit Beethovens Derde Symfonie. Van Zweden: „Opgedragen aan allen aan wier leven en aan wier verwachtingen zo plotseling een einde is gekomen". Zondagavond zendt de VPRO het concert uit op televisie. FOTO ANP HERMAN PIETERSE amsterdam maarten pennewaard In het felle licht van schijnwer pers wroeten tientallen red dingswerkers met oranje hel men in de berg puin. Enkele rij en van tien verdiepingen van de flatgebouwen Groeneveen en Kruitberg zijn samengeperst tot een metershoge bult beton, glas, huisraad, vliegtuigwrak stukken en menselijke resten. Het oog registreert, maar de geest kan het nauwelijks bevat ten. Stukje bij beetje worden de slachtoffers uit de langzaam slinkende puinhoop geborgen. Een arm, een hand, een been en af en toe een tamelijk onge schonden lijk. Op woensdag is de stank van de ontbindende li chamen ondraaglijk geworden. De berg wordt bestrooid met desinfecterende middelen, de reddingswerkers zoeken verder, mond en neus verscholen ach ter een wit chirurgenkapje. „De eerste keer was het meteen raak. Op de plaats van de ramp was tussen het puin een tunneltje gemaakt. Daar lie pen we in en we zagen een jon getje liggen. Z'n gezichtje, een arm en een been waren nog he lemaal gaaf. Dan slik je wel even", vertelt Carel Boer (36) uit Amsterdam, een van de vele honderden hulpverleners Boer is aangesloten bij de Re gionale Vrijwillige Hulp Verle ning, voorheen de Bescherming Burgerbevolking (BB). De belas tingambtenaar probeert zijn emoties onder woorden te brengen. „Je vraagt je af: ben ik nou zo hard? Kan ik dit allemaal verdragen? Ik heb er werkelijk geen idee van wat er straks alle maal op me af komt. We zien wel, eerst moet het werk hier maar eens klaar zijn". Natuurlijk hebben de red dingswerkers wel eens een ram penoefening gehad, maar dat was ondanks de levensecht ge schminkte en gillende slachtof fer-acteurs niet echt. „Dan riep amsterdam ruud buurman Het valt veel mensen zicht baar zwaar hun naam in het condoleanceregister te zetten. Opnieuw komen de beelden boven van het vliegtuig dat naar beneden kwam, toevallig op een andere flat. Had het tien seconden langer of korter in de lucht gehangen, dan waren zij nu misschien dood geweest. Daarom komen ze naar de Stadsdeelraad Zuid oost of naar het Amsterdamse stadhuis en tekenen ze het condoleanceregister. Een simpele pennestreek maakt bij veel mensen echter weer emoties los. „Terwijl we niet eens kennissen of familie hebben verloren", zeggen twee Surinaamse dames die met tranen in hun ogen het zaaltje uitkomen waar het re gister op een tafeltje ligt. Ontdaan door de gebeurte nissen, maar ook een beetje omdat ze niet in stilte hun handtekening konden zetten. „We liepen direct tegen een paar fotografen aan, die ons bij het register stonden op te wachten. Maar die vroegen tenminste nog netjes of ze ons mochten fotograferen voor de krant." Maar toen ze net aan de beurt waren, kwam er een stel ongelikte beren van het een of andere tv-joumaal binnenstormen. „Die vroegen niks, die zetten de camera gewoon aan. Als wij nou familieleden waren geweest van een van de slachtoffers, dan zouden we daar toch niet diend?" Tien minuten later komen er inderdaad nabestaanden het register tekenen, en is het gebeurd met de vrije garing. Alles met een wordt verder de toegang zijn het Stadsdeelraad-kantoor geweigerd. Tegen een klad blokje en een pen hebben de meeste mensen niets, ze wil len best zeggen wat hen be weegt om hun naam in het boekte zetten. „Omdat niemand de dood kan ontlopen, dat zie je maar weer. Waar je ook woont, het kan je elk moment treffen. God moet wel erg boos op ons zijn", zegt mevrouw Fong Tin Joen die in de Konings hoef woont, drie minuten lo pen van de rampplek. „Omdat het zwaar is enkele bekende gezichten niet meer in het parkje tegen te komen als ik een wandelingetje maak zegt een man. Een an der: „Omdat ik jarenlang in die flat heb gewoond en ik nog moeiteloos de namen weet van mensen die op de hoek woonden van wie sinds zondag niks meer is verno men." Annemarie Kupen „Omdat mijn kinderen op een school zitten waar ook kinderen van Kruitberg en Groeneveen op zitten. De meesten zijn onge deerd gebleven, een paar worden nog vermist. En mijn kinderen komen elke dag nog thuis met afschuwelijke ver halen over mensen die ik ook ken. Een Ghanese man die drie van zijn kinderen kwijt is, het is verschrikkelijk." En ze vervolgt: „Wat heb ben we vaak een grapje ge maakt dat er wel eens zo'n vliegtuig naar beneden zou komen. Maar zoiets gebeurt toch niet in Nederland? Zoiets gebeurt in Pakistan, Nepal. Of drie jaar geleden in Suriname. Toen waren ze nog klein en vroegen ze: 'Mensen kunnen toch niet branden, mam?' Nu weten ze dat het wel kan". tel aviv ad bloemendaal correspondent Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp in de Bijlmermeer spitst zich toe op de ophanging van de motoren. Gisteren liep de vlucht van een Boeing 747 van de Israëlische luchtvaartmaat schappij ernstige vertraging op, nadat gebreken .waren geconstateerd bij de motorophanging. Fabrikant Boeing zegt al geruime tijd geleden informatie te hebben verstrekt over problemen met de bouten waarmee de motoren aan de vleugels zijn bevestigd. Maar El Al zegt de waar schuwing pas na het ongeluk van zondag te hebben ontvangen. Volgens Boeing zijn de problemen met de mo torophanging op 16 september van dit jaar be sproken in een vergadering in Seattle, waar het bedrijf zetelt. Daarbij zouden vertegenwoordigers aanwezig zijn geweest van Swissair en El Al. In dat gesprek liet Boeing weten dat in de afgelopen zeven jaar vijftien keer bouten met scheuren uit 747's zijn verwijderd. Het zou gaan om een be kend probleem, vooral met 747's die zijn ge bouwd tussen 1980 en 1989. De algemeen directeur van El Al, Rafi Harlev, bevestigde woensdagavond dat Boeing al twee maanden geleden een waarschuwing heeft doen uitgaan. Maar die zou al snel zijn ingetrokken toen bleek dat het formaat van de nieuwe bouten die de fabriek verstrekte niet klopte. Pas drie dagen geleden, dus na de ramp in Am sterdam, zou Boeing met een nieuwe formele waarschuwing zijn gekomen. In een gisteren gepubliceerd vraaggesprek met het dagblad Ma'ariv geeft Harlev antwoord op de vraag waarom El Al aanvankelijk verklaarde dat de zondag neergestorte Boeing een 100 procent mankementvrije geschiedenis had, terwijl is ge bleken dat het toestel verre van schadevrij heeft gevlogen. In de afgelopen dagen werd bekend dat het vliegtuig op 24 juli bij de start op Schiphol te kampen had met een brandende motor en dat het twee jaar geleden naar New York moest terug keren, eveneens met brand in een van de moto ren. Harlev zegt dat het oorspronkelijke antwoord is gegeven omdat de mankementen in het verleden „niets te maken hebben met de oorzaak van het ongeluk van zondag". Harlev zegt dat zeven jaar geleden trillingen bij de start en problemen met het landingsgestel zijn geconstateerd, maar dat die na reparaties zijn opgelost. De branden in de motoren hebben niets te maken met de recente ramp, omdat het ging om motoren onder de lin kervleugel, die onmiddellijk daarna zijn vervan gen. Tijdens de fatale vlucht meldde de gezag voerder problemen met de motoren onder de rechtervleugel. Volgens Harlev heeft El Al niets te verbergen en zullen alle logboeken en technische journaals aan de onderzoekcommissies worden gegeven. Hij zegt ook dat geen enkele vlieger zou opstijgen met een toestel waarvan bekena is dat het proble men vertoont. In het dagblad Jediot Acharonot verklaart een El AJ-vlieger, aie zegt de ongeluksjumbo te kennen „als mijn broekzak", dat het toestel niet meer ku ren vertoonde dan andere vliegtuigen. De problemen waarmee het in het verleden heeft gekampt, houden volgens hem geen ver band met het ongeluk van zondag. je: jongens, hier ligt weer zo'n Lotus-slachtoffer. Eigenlijk een lachertje." Dat lachen is er nu wel af, vertellen de instructeurs Eric Baanen en Chris Nei. Ze zijn oude rotten die alle grote branden in Amsterdam hebben meegemaakt. „Als de mannen vanuit de Bijlmer naar de kazer ne komen, stappen ze wel enigszins bedrukt binnen. Ze praten het hier zo veel mogelijk van zich af, je ziet dat sommi gen het slecht kunnen verwer ken. Anderen zitten aan een ta feltje te huilen". Psychologen verwachten dat de vliegtuigramp de komende jaren zeker duizend mensen geestelijk parten gaat spelen. Op het rampterrein hebben de reddingswerkers ook beschik king over geestelijke begelei ding. Aan Carel Boer is het niet echt besteed. „Ja, zo'n psycho loog deelt visitekaartjes uit. Maar daar praat ik verder niet mee. Thuis lukt dat ook niet zo goed. Met een paar collega's van de reddingsploeg komen we gewoon bij elkaar, en dan maar praten". Veel slachtoffers zijn nog niet tot praten in staat, constateert heilsoldate Henny Tinga. Zon dagavond om zeven uur ging haar pieper. „Je kunt het eerst niet geloven. Maar dan zie je al dat vuur, die ellende." Sinds dien is ze aan het werk in het Bijlmersportcentrum, achttien slopende uren per dag. „Het Le ger des Heils zorgt vooral voor de praktische opvang. Een kop je koffie, een broodje. Je slaat eens een arm om een schou der". Ze zucht. „Maar ja, in feite kun je zo weinig voor die men sen doen. Dat verdriet is zo groot". De sporthal is voor veel zoe kenden hun laatste hoop. Als fa milieleden enkele dagen na de ramp nog nergens zijn opgedo ken, zijn ze daar misschien ge registreerd. Handenwringend komen de zoekers binnen. Ge broken vertrekken ze later meestal ween niemand gevon den, de dood valt niet langer te ontkennen. „Ik weet dat je dat verdriet je hele leven mee draagt", zegt Tinga. Ze spreekt uit ervaring, ze heeft al de nodi ge rampen meegemaakt. De ramp in Amsterdam is to taal, dus is ook het totale hulp verleningscircuit dat Nederland rijk is, in touw. Politie, brand- „Maar ja, in feite kun je zo weinig voor die mensen doen. Dat verdriet is zo groot" weer, reddingswerkers, EH- BO'ers, ziekenbroeders, identifi catiespecialisten, het Rode Kruis ze zijn er allemaal. Maar óók de Dierenambulance. Temidden van de echte zieken auto's, bluswagens en ME-bus- jes staan daar echt de dieren- hulpverleners. Een hardnekkig gerucht wil dat op maandag een cavia en een parkiet uit de be lendende percelen zijn gered. De internationale pers om schrijft de Bijlmer als: the low- income black suburb of Amster dam of het Armen-VierteL Buurtbewoners weten ook dat de finaciële draagkracht van veel overlevenden minimaal is. Velen zijn niet verzekerd en hebben alles in vlammen zien opgaan. Spontaan worden hulpacties opgezet. Henk van de Belt, bewoner van de flat Kikkenstein, start een inzame ling. Koelkasten, bedden, meu bels, kleren, hij krijgt van alle kanten spullen aangeboden. Van de Belt zat thuis toen het vliegtuig zich in de flats boorde. Met een videocamera spurtte hij naar buiten. „Niet uit sensa tiezucht of zo. Maar ik dacht: ie mand moet dit vastleggen". Hij zag mensen hysterisch worden of juist helemaal apathisch. „Op de grond zag ik een parfumfles je. Daardoor dacht ik dat het een passagiersvliegtuig was. Maar ik zag nergens mensen". Later bleek dat het vrachttoestel onder andere cosmetica ver voerde. Naarmate de week ver strijkt, winden Van de Belt en anderen zich steeds meer op over het ramptoerisme. Duizen den komen een kijkje nemen op de plek des onheils. Omdat ze niet zo dichtbij mogen komen als minister Hirsch Ballin of burgemeester Van Thijn ver schaffen ze zich toegang tot de nabijgelegen galerijflats. Een feloranje poster met opschrift 'Ramptoerisme niet gewenst! De bewoners' wordt overal op geplakt. Het haalt niets uit. Sou venirjagers steken ze in hun zakken. „Weet je wat fk nou schandalig vind", zegt een met verrekijker gewapende toerist uit Almere, uit 'pure nieuwsgie righeid' naar de Bijlmer getrok ken, „dat dat tuig hier winkels is gaan plunderen". In het Suri naams jongerencentrum Kwa- koe wordt alles klaar gemaakt om nabestaanden op te vangen. De recreatieruimte is veranderd in een rouwzaal. Witte kaarsen op tafel, een glas water ernaast. Directeur Guno Bakboord wacht op het moment dat zijn landgenoten uit de sporthal ko men om de traditionele rouw- ceremonie in gang te kunnen zetten. Kwakoe had het draai boek al klaar na de SLM-ramp in Suriname ving het centrum ook nabestaanden op. Die speciale opvang is bitter nodig, weet Bakboord. „Ik ben in de sporthal geweest. Dat is de puur Hollandse aanpak. De mensen krijgen allemaal prakti sche hulp. Die is ook heel erg nodig. Maar als dat is geregeld, krijgen ze een lijst met telefoon nummers van hulpverleners. Met de boodschap: verwerk het verder zelf maar. Nou, dan komt Kwakoe kijken." Het centrum heeft geestelijke leiders opgeroepen, die op tra ditionele Creoolse wijze het rouwen begeleiden. „Dat ge beurt met zangkoren, met tradi tionele preparaten waardoor mensen in trance kunnen ra ken. Nabestaanden kunnen hier baden nemen om geestelijk op te fleuren. Er worden verhalen verteld, rouwdansen gehou den." Bakboord nam het initiatief voor een gezamenlijke rouw dienst in de RAI, die zondag wordt gehouden. Carel Boer zal er ook zijn. De reddingswerker: „Het weric wat we nu doen, dat is toch bedoeld voor de nabe staanden. Gisteren lag ik op mijn knieën op die puinhoop stenen weg te halen. Op een ge geven moment begon het gi gantisch te stinken. Daar ligt dus een lijk onder, dat weet je. Maar dat is een mens geweest, met familie die 'm nu mist. Dat lichaam moet geborgen wor den". Boer hoopt dat hij door de rouwdienst alle ellende van de afgelopen week een beetje van zich af kan schudden. „Nu heb ik het gevoel dat ik op een enor me begraafplaats aan het werk ben. Daar zijn zo veel mensen omgekomen. Het is heel ver drietig werk. Daarom vind ik ook aat op die plek een grote gedenksteen moet komen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 3