Denksport VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 23 puzzel schaken Nummer41 Horizontaal: 1. geneesmid del; 5. bluts; 8. briefposten; 12. borg; 14. Ind. winkeltje; 15. voortdurend; 18. huisdier; 19. roem; 20. bijwoord; 21. sportar tikel; 22. komediant; 23. welge legen; 25. ontzag (Fr.); 27. ik; 29. zin; 30. reeds; 31. kroot; 33. idee; 35. deel van een servies; 37. spinsel; 38. muziekinstru ment; 40. oosterlengte; 42. vo gel; 45. niet spits; 47. windstil; 49. reis; 50. groente; 52. advies raad; 53. welpenleidster; 56. wisselborgtocht; 58. momen teel; 59. ziek; 61. hemellichaam; 62. Arabische bevelhebber; 64. sprookjesfiguur; 65. moedervar ken; 67. vreemde munt (afk.); 68. vordering; 70. een zekere; 72. gereed; 74. deel van de dag; 76. medisch instrument; 78. pausennaam; 80. europium (scheik. symb.); 81. insekt; 82. jongensnaam; 83. deel van het gezicht; 86. automerk; 88. peen; 89. ontsmettingsmiddel; 90. vuilnishoop; 91. bederven. Verticaal: 1. specerij; 2. voor dat; 3. edelgrootachtbaar (afk.); 4. garstig; 5. behoorlijk; 6. loot; 7. eerste toon; 8. gespierd; 9. operatiekamer; 10. onvoorzich tig; 11. elfenkoning; 13. deug niet; 14. mak; 16. Ierland; 17. leidsman; 18. geheimschrift; 22. voederbak; 24. alstublieft; 26. bijb. figuur 28. weerklinken; 30. bloedvat; 32. televisie; 33. keu kengerei; 34. frisdrank; 36. Spaans riet; 39. Moham medaanse godsdienst; 41. sla gen; 43. deel van het gezicht; 44. halsbont; 46. onding; 48. zonder baan; 51. via; 54. verbin dingsstuk; 55. ambtsgewaad; 57. veeleer; 60. kortzicht; 61. hoofdkaas; 63. rivier (Sp.); 64. landverhoging; 66. eikeschiller; 67. gedroogde druif; 69. teleur stellend; 71. steekwapen van een insekt; 73. waakzaam; 75. porren; 77. gevangenis; 79. gele verfstof; 83. produkt van een schaap; 84. verlegen; 85. artikel (afk.); 87. rivier in Italië; 88. per soonlijk vnw. Oplossingen, per briefkaart, dienen uiterlijk dinsdag a.s. in ons bezit te zijn. Indien per post wordt ingezonden, als volgt adresseren: Redactiesecretari aat, Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad b.v., Postbus 54, 2300 AB Leiden. Oplossing nummer 40 weitas-geel-kloek e-e-lonend-slop-i volgeling-mao-ere ed-r-oer-termijn-v reder-teder-p-bui -rijt-ps-lego-aalt m-kilo-alk-maart- ap-gesp-e-v-trein rad-neet-foto-nee snoet-n-m-leon-me -ieder-f in-smak-f rede-kaal-st-arm- oke-e-bidet-spoel f-luster-rai-e-to fez-sol-runderlap e-adel-kuiken-i-e lijken-mast-melden Winnaars De handdoeken gaan deze week naar G.Mekel, R.Knipstraat 73 in Leiden (kruiswoord) en A.W- .Boodt, Reviuslaan 64 in Oegst- geest (cryptogram). Cryptogram nummer 41 Horizontaal: 4. Lezer van een detective?; 8. De tijd om wat te weten te komen?; 9. Achteruit gang; 11. Verkwijnt in het water; 13. Waarmee de chirurg tussen beide kwam; 14. Uit- en schoonmaken; 15. Transport van een list?; 17. Overmoedig door een verwarde veelterm; 18. Bijbrengen is het werk van de leider; 19. Die krant laat je niet in de steek! Verticaal: 1. Plast heerlijk op de tong; 2. Wellustige taille?; 3. Plaats die wegstroomt in Z.- Holland; 4. Waardevol vliegtuig van de staat; 5. Aan de schrijf machine van een belastingamb tenaar; 6. Wijze grijsaard zonder insekt op het eiland; 7. Een vrouw bestaat van dit werktuig; 10. Daarop nam het kind maar net een teugje; 12. Met geweld aan het eten beginnen; 16. En thousiasme voor de strijd? Oplossing cryptogram 40 s-w-v— snuitkever t-i-a-e-r- worteltrekking -m-zz-a-n-r -promoties—p—i- -z-n-e-e-slagen hinderen-e-k-t- -n-e-vnokken invriezene-n -i-i-roverzy -g-n-vt- -goedzak -e-1b- inzetten nn- dover filatelie JARENLANG heeft de PTT de gewoonte gehad pas in het na jaar met het emissieprogramma voor het dan volgende jaar te komen. De laatste jaren werd dit echter, in navolging van veel andere landen en tot genoegen van verzamelaars, al in mei/juni gepresenteerd. Dit jaar evenwel heeft het programma (voor 1993) weer lang op zich laten wachten. En daar heeft, dat zal vandaag of morgen duidelijk worden, de PTT-Post een dui delijke reden voor gehad. Afgezien hiervan zullen we in ieder geval in de volgende ru briek het dan inmiddels beken de emissieprogramma 1993 uit gebreid behandelen, een pro gramma dat meer zegels telt dan ooit en waar voor wat Ne derland betreft enkele uitgiften aan BELGIE--In 1989 werd in tal van Europese landen postaal het feit herdacht dat 500 jaar geleden de eerste postverbin ding tot stand kwam tussen de residenties van het keizerlijke hof van de Habsburgers in Inns bruck en het hof van Marga- retha van York in Mechelen, die belast was met de opvoeding van de kinderen van Maximili- aan van Oostenrijk. Het was de uit Bergamo (Italië) afkomstige familie de Tassis die de op dracht kreeg regelmatige post verbindingen tot stand.te bren gen tussen de Habsburgse ho ven in Duitsland, de Nederlan den, Italië en Spanje. De eerste sporen van de acti viteiten van de familie de Tassis zijn teruggevonden in de ar chieven van de Rekenkamer van Rijssel en dateren uit het jaar 1492. Dit gegeven vormde de aanleiding voor het Alge meen Rijksarchief in Brussel, de Belgische PTT en het 1 urst Th urn en Taxis Zentralarchiv een grote tentoonstelling te houden over het door de familie De Tassis uitgebouwde vorste lijke postwezen. De Belgische post bekroont deze expositie op haar beurt met de uitgifte van een 15 fr. zegel (dag van uitgif te 5 oktober1 waarop het fami- [5,00s k NENUPHARJALJNE liewapen van de Tassis (oplage 7,5 miljoen). Stripofielen kennen hem alle maal, de slungelachtige ver schijning van Guust Flater met zijn slaperige blik, zijn typische haardracht, zijn blue jeans en zijn truitje met colkraag. Het is Guust Flater (in 1957 door de striptekenaar André Franquin in het leven geroepen) die dit jaar op de jaarlijkse jeugdfilatelie- zegel verschijnt. Waarde: 15 frank, dag van uitgifte: 12 okto ber; oplage: 10 miljoen. De jeugdfilatelie-zegel is sinds 1987 opgehangen aan de strip wereld. Achtereenvolgens ver schenen op de zegels: Suske en Wiske (1987), Robbedoes/Guust Flater (1988), Nero (1989), Lucky Luke (1990) en het vorige jaar, de emissie bestond toen uit vier zegels in een boekje: Philip Mortimer en Francis Bla ke, Bollie en zijn hondje Billie, een fragment uit de reeks "De Duistere Steden" en Cori de Scheepsjongen. Ook volgend jaar zal er weer een stripfiguur op de jeugdfilatelie-zegel staan en wel de stewardess Natasja. Ook België komt (op 26 okto ber) met een zegel ter gelegen heid van de "openstelling van de Europese markt" (de Neder landse zegel verscheen 6 okto ber). Op de zegel o.a een gou den ster boven een kaart van Europa, waarop de grenzen als stippellijn zijn aangegeven. DENEMARKEN -In Dene marken van hetzelfde laken een pak als in België: stripfiguren en de Europese interne markt. De zegels verschenen 8 oktober. Op de strip/cartoon-zegels staan achtereenvolgens afgebeeld: 3,50 kr., A Hug, 3,75 la., Love Letter, 4,75 kr., Domestic Triangle en 5,00 kr., The Poet and his Little Wife; alle figuren treden dagelijks op in bekende Deense strips. Ondanks de afwijzing door de Denen van Maastricht heeft de Deense post toch gemeend met een "Europese markt"-zegel te moeten komen. Op de zegel in de waarde van 3,75 kr. staat 1992 gevat in de twaalf Europe se sterren en verder een ab- ANAND - IVANTSJOEK. In de Spaanse schaakstad Linares is een tweekamp van 8 partijen gespeeld tussen de beide jonge toekomstige WK-pretendenten, Anand en Ivantsjoek. De Indiër won. na een flitsende start (2 uit 2), met 5 - 3. Opvallend was dat alle partijen met 1. e4 werden geopend. In 6 partijen kwam het Siciliaans op het bord, in de overige 2 partijen verdedigde Ivantsjoek zich met het Frans. Dat leverde hem evenzoveel nullen op. Anand won de partijen 1, 2 en 8. Ivantsjoek won slechts de 7e partij, waarmee hij overigens de spanning nog even terugbracht, want een zege in de 8e en laatste partij zou de match in een gelijkspel doen eindigen. Anand liet zich evenwel de hoofdprijs (2000 dollar en een nieuwe auto) niet meer ontne men en won het laatste treffen op een voor hem karakteristieke Wit: Anand Zwart: Ivantsjoek 1. e4 e6; 2. d4 d5; 3. Pc3 Pf6; 4. Lg5 Lb4. In de 2e partij koos de zwartspeler voor de Burnva- riant (4. ...dxe4). Zonder succes overigens. De tekstzet leidt tot de omstreden, doch interessan te Mac Cutcheonvariant. 5. e5 h6; 6. Ld2 Lxc3; 7. bxc3 Pe4; 8. Dg4 K18. Hier geldt 8. g6 als iets kansrijker. Vaak kiest wit voor een opstelling met h4, waarna Thl via h3 in het spel wordt gebracht. De zwarte te- genkansen liggen op de dame vleugel. Anand, die in deze laatste partij niet zo nodig op winst hoeft te spelen, doet het echter rustig aan. 9. Pf3 c5; 10. Ld3 Pxd2; 11. Kxd2 Pc6; 12. Df4 De7; 13. a3. Ontneemt veld b4 aan de zwarte stukken. 13. Ld7; 14. Thbl b6; 15. De3 Pa5; 16. Kei. Voordat wit verdere ac ties gaat ondernemen brengt hij eerst zijn koning naar veiliger oorden. 16.Tc8; 17. Kfl Ke8. Als twee hetzelfde doen hoeft het resultaat niet hetzelfde te zijn... 18. Kgl Kd8; 19. h3 Kc7; 20. La6 Tb8; 21. dxc5 Dxc5; 22. Pd4 Pc4; 23. Df4 Thf8; 24. Tb4 b5. (zie diagram 1) Met zijn laatste zet heeft zwart La6 afge sneden. Weliswaar kan wit deze loper gemakkelijk redden, doch zwart moest tenslotte iets on I A i. A A A A A i A 0 a i IB 5 i. I i A A P A m A A /A 2 A Q iLjy 2 E S5 B 3 a i v a dernemen. 25. Tabl Tb6; 26. Pxb5+ Lxb5. Hier is 26. Kd8; 27. Pd6 ook niet aantrekkelijk voor zwart. 27. Txb5 Dxa3; 2a Txb6 Pxb6; 29. Dd4. Tenminste 3 van de witte stukken staan ac tiever dan die van zwart. Dat is ruim voldoende om de stelling te kunnen controleren. 29. Tb8; 30. Lb5 Tb7; 31. Tb3 De7; 32. La6 Tb8; 33. c4 dxc4; 34. Lxc4 Td8; 35. De4 Kb8; 36. Le2 Dc7; 37. Lf3. In deze positie ging de zwartspeler door zijn vlag. Ik heb echter niet kunnen vinden hoe hij het op a8 drei gende mat kan voorkomen. Zo wint na 37. Td5; 38. c4!. ter wijl 37. Kc8; wordt weerlegd door 38. Tc3! SCHAKERS IN HUN TWEEDE JEUGD Regelmatige bezoekers van schaaktoernooien zal het opval len dat steeds meer oudere spe lers de weg naar de arena weer weten te vinden. Naast de rui mere vrije tijd, waarover ze ken nelijk beschikken, valt bij hen weer een vorm van schaakhon- ger te constateren. Neen, zij hebben (meestal) geen ver wachtingen betreffende hun kansen op vette prijzen, doch stellen zich tevreden met het beoefenen van hun hobby in een prettige ambiance. Dat zij niettemin in staat zijn om knap pe prestaties te leveren toont ons het volgende voorbeeld. De witspeler is Bert Kieboom, bekend schaakjournalist (o.a. van het Utrechts Nieuwsblad). De zwartspeler is de IJslandse grootmeester Magnur Peturs- son, die onlangs als tweede ein digde in de strijd om het natio naal kampioenschap van zijn land. Het duel werd gespeeld tijdens de 5e ronde van het 13e Brocco-Open in San Bernardi no. WlU Kieboom Zwart: Peturs- 1. d4 d6; 2. Pf3 g6; 3. g3 Lg7; 4. Lg2 f5. Een hoffelijk gebaar van de vriendelijke zwartspeler. Hij kiest alsnog voor de Le ningradervariant van de Hol landse verdediging. 5. c4 Pf6; 6. Pc3 0-0; 7. 0-0 c6; 8. Dc2 Pa6; 9. e3 De8; 10. b3 h6; 11. La3 g5; 12. Tadl Dh5. Een idee dat van Larsen afkomstig is. 13. De2 Ld7. Overziet het slimme witte antwoord waarmee bijna alle mogelijke gevaren worden be zworen. 14. Pe5! dxe5; 15. dxe5 Pg4; 16. h3 De8; 17. hxg4 fxg4; 18. Dd3 Le6; 19. Pe2!. Op weg naar het fraaie veld d4. 19. Df7. 19.Lxe5; faalt op 20. De4 Db8; 21. Dg6+ met verovering van Le6. 20. Pd4 Tad8. Goed voor wit is 20. Lxe5; 21. Pxe6 Dxe6; 22. Dd7 enz. 21. De4 Lc8. Er dreigde onaangenaam 22. f3. 22. e6 Df6; 23. Df5. Opnieuw sterk gespeeld. Eveneens in aanmerking kwamen 23. Pf5 en 23. f3. De IJslandse groot meester zal zich niet erg op z'n gemak hebben gevoeld tegen de 'onbekende Hollander'. 23. Pc7. Vermoedelijk het enige. 24. Le4 Pxe6; 25. Lxe71. (zie dia gram 2). Inmiddels was Kie boom in hevige tijdnood ge raakt. Hij zag het mogelijke ver volg 25. Dxe7; 26. Dh7+ Kf7; 27. Dg6+, met remise door eeu wig schaak en liet derhalve zijn laatste zet vergezeld gaan van een remiseaanbod. De zwart speler accepteerde dankbaar want na 25. Dxe7; 26. Dh7+ Kf7; 27. Lg6+! Kf6; 28. Lh5ü zou hij in het stof hebben moeten bijten. Onder de deelnemers van dit door het grootmeestertrio Hodgson. Hort en Spraggett ge wonnen toernooi treffen we de 'oudgedienden' Dick van Geet en mr. Chess, of wel Hans Böhm. Laatstgenoemde behaal de, net als Paul van der Sterren, 6,5 punt. Kieboom en van Geet moesten met een half puntje minder geoegen nemen en had den daarbij onder andere gezel schap van Hanneke van Pare ren, die dus ook een goed toer nooi speelde. OPGAVE VORIGE WEEK: (Wit: Ka7, La6, Pc8. Zwart: Kc7, b3, c4. Wit aan zet wint). Oplossing: 1. Pb6 b2; 2. Pd5+ Kd6; 3. Pc3. Tot zover is het niet moeilijk. 3.Kc5; 4. Pb II. De bedoeling van deze zet wordt zo dadelijk duidelijk. 4. Kb4; 5. Kb6 c3. Thans wordt 5. Kb3 krachtig beantwoord door 6. Lc8! De tekstzet vormt de inleiding tot een grappig mat. 6. Ld3 Kb3; 7. Kb5 c2; 8. Lc4 matl. NIEUWE OPGAVE: Van Herman Karlovitsch Mat- tison, (1894 - 1932) verscheen in 1914 in het Rigaer Tageblatt de nu volgende eindspelstudie, (zie diagram 3). Mattison behaalde in 1928 in Den Haag de titel 'Amateur-wereldkampioen'. In 1931 speelde hij in de Olympia de te Praag aan het eerste bord van zijn vaderland, Letland. Hij behaalde een score van 50 pro cent en versloeg o.a. Aljechin. dammen stract motief dat slechts bestaat uit wild neergezette krassen. FRANKRIJK--Voor het tiende jaar in successie heeft Frankrijk een serie "flora en fauna" uitge bracht (14 september). Dit jaar zijn het inheemse wilde planten die de zegels sieren: 2,00 fr., zeenarcis (Pancratium mariti- mum), 3,00 ff., rondbladige zonnedauw (Drosera rotundifo- lia), 4,00 fr., Moerasorchis (Or chis palustris) en 5,00 fr., gele plomp (Nupharluteum). Ondanks de erbarmelijke orga nisatie van het toernooi om het wereldkampioenschap dam men 1992, trachten de deelne mers er in Toulon nog het beste van te maken. Althans, dat was het geval op het moment dat ik aan deze rubriek werkte. Want hoe het er na de tiende ronde aan toe is gegaan, kon ik uiter aard op het zelfde moment nog niet weten. Gaat Gantwarg nog steeds aan de leiding, neeft Wiersma zich teruggetrokken, hoe vergaat het Tsjizjov, komt Sijbrands in de buurt van de fel begeerde titel? Allemaal vragen waarover inmiddels meer dui delijkheid zal bestaan. Maar zoals gezegd, in deze rubriek kan ik het slechts hebben over de zesde tot en met tiende ron de. Door die slechte organisatie is het overigens niet of nauwe lijks mogelijk in bezit te komen van de partij notaties. Met enig kunst- en vliegwerk echter is het mij gelukt een redelijk aantal punten te bemachtigen. U krijgt de notatie van een tweetal boel ende partijen. In de zesde ronde probeerde de naar Israël uitgeweken Rus Igal Koifman zijn aspiraties ge stalte te geven tegen de rege rend wereldkampioen. Tot in het middenspel lukte dat bijna. Het offer dat wit met 43. 27-22 plaatst, kwam me trouwens be kend voor. In de bondscompeti- tie '91 '92 (RDG-DCIJ) slaagde Rob Clerc er tegen mij in met deze wending zijn slechte stel I* i' A o 3 Qj b 3 b p bil ling te verruilen voor een bete re. Wit: A. Tsjizjov; zwart: I. Koifman (WK 1992). Partij: 1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 7-12 4. 43-38 20-24 5. 49-43 14-20 6. 37-31 10-14 7. 41-37 5-10 8. 46-41 1-7 9. 34- 29 23x34 10. 40x29 17-21 11. 27-22 18x27 12. 31x22 21-26 13. 36-31 12-17 14. 39-34 17- 21 15. 31-27 20-25 16. 29x20 15x24 17. 45-40 7-12 18. 44-39 10-15 19. 50-45 14-20 20. 34- 30 25x34 21. 39x30 12-18 22. 33-29 24x33 23. 28x39 9-14 24. 39-33 20-25 25. 30-24 19x30 26. 35x24 4-9 27. 33-28 14-19 28. 40-35 19x30 29. 35x24 9-14 30. 38-33 14-19 31. 42-38 19x30 32. 28-23 18x29 33. 33x35 3-9 34. 43-39 8-12 35. 45-40 12-18 36. 40-34 11-17 37. 22x11 6x17 38. 41-36 17-22 39. 48-42 22x31 40. 36x27 9-14 41. 39-33 14-20 42. 33-29 13- 19 (zie diagram 1) 43. 27-22! Diagram 2 18x27 44. 29-23 19x28 45. 32x23 20-24 46. 23-18 2-8 47. 34-29 24x33 48. 38x29 15-20 49. 29-24 20x29 50. 18-13 8x19 51. 37-32 27x38 52. 42x13 21- 27 53. 13-9 26-31 54. 9-3 27-32 55. 3-26 31-36 56. 28-42 18-21 57. 42-29 21-26 58. 29-45 25- 30 59. 35x24 32-38 60. 45-34 36-41 en remise overeengeko men. Tijd: 2.06/2.10 uur. Ook in de tweede partij speelt een offer een doorslaggevende rol. Dit keer is het niemand minder dan Harm Wiersma die- een verrassende nul oploopt te gen de sterkste Nederlandse dammer na Wiersma en Sij brands, de uit Baflo afkomstige AukeScholma. Wit: A. Scholma; zwart: H. Wiersma (WK 1992). Partij: 1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 12-17 4. 41-37 6-11 5. 46-41 8-12 6. 32-28 16-21 7. 31-26 21-27 8. 35-30 2-8 9. 30- 25 19-23 10. 28x19 14x23 11. 25x14 10x19 12. 34-29 23x34 13. 39x30 27-31 14. 36x27 22x31 15. 40-34 31-36 16. 45- 40 18-23 17. 44-39 12-18 18. 50-45 5-10 19. 30-24 19x30 20. 34x25 13-19 21. 33-29 23x34 22. 39x30 19-23 23. 38-33 8-13 24. 33-29 23x34 25. 40x29 10- 14 26. 37-32 7-12 27.41-37 13- 19 28. 49-44 17-22 29. 43-38 9- 13 30. 48-43 19-23 31. 44-40 23x34 32. 40x29 14-19 33. 45 40 19-23 34. 29-24 4-9 (zie dia gram 2) 35. 32-271 22x31 36. 40-35 12-17 37. 24-20 15x24 38. 30x29 13-19 39. 37-32 18- 23 40. 26x37 17-21 41. 28-22 11-16 42. 35-30 9-14 43. 30-24 19x30 44. 25x34 14-197 Na afloop van de partij gaf Wiersma aan dat zwart hier be ter 14-20 kan spelen met na 43- 39 20-25 39-33 en 1-6 waama zwart op dam komt. Nu gaat het definitief mis: 45. 43-39 19 24 46.39-33 en zwart gaf het op. Zonder de bedoeling te heb ben afbreuk te doen aan de prestatie van Scholma, zou Wiersma later nog laten weten dat deze nederlaag deels te wij ten was aan een gebrek aan concentratie. De wijze waarop alles georganiseerd is irriteert de oud-wereldkampioen zoda nig, dat een tussentijds vertrek tot de mogelijkheden behoorde wat hem betreft. En of hij daar we) of niet goed aan doet is moeilijk aan te geven. Als het er toe bijdraagt dat het FMJD-be- stuur opstapt, is het misschien zo gek nog niet... bridge Ton Schtpperheljn De viertallencompetitie is ook op het hoogste niveau van start gegaan en wie had gedacht dat Modalfa, met vier bronzen me daillewinnaars in het team, de lijn van Salsomaggiore wel even zou doortrekken, kwam bedro gen uit. De titelhouders, met Leufkens/Westra, De Boer/Mul ler en Borm/Maas, verloren vier van de zes wedstrijden en ble ven steken op 79 punten, elf on der het gemiddelde en ver ach ter beide Amsterdamse Hok- teams, die bovenaan staan. De individuele ranglijst, belangrijk omdat de topparen daaruit worden toegevoegd aan de na tionale selectie, wordt aange voerd door Nooij/V.d.Neut, voor Bakker/Englander en Ber- tens/Lucassen. Borm/Maas ein digden als enigen van het team in de plus en opnieuw werd dus duidelijk hoe uitputtend een in ternationaal kampioenschap is. A10 AH 107652 iB 10863 a 4 »V 8 74 r v H B 10 9 6 5 H *ir* 1 9 7 6 3 2 1.984 Z *V a A H 9 7 A2 VB854 aB3 Twee weken bridge op topni veau gedurende zo'n tien uur per .dag, ook in de weekends, vereist een inspanning die nog lang nawerkt. Salsomaggiore laat in de avond (diagram 1); Taiwan- Duitsland. Zuid (Z/Allen) open de ISA, qua verdeling niet hele- A A H10 7 65 A B10863 u A »V8 t v B1096 "H-» 0*9763 A 9 Z A a A H 9 7 VB85 maal volgens de regels, west pas, noord 2Sch. Dat bod vraagt partner 3K1 te bieden, waarna noord van plan was richting slem te koersen. Oost frommel de er nog 3Ha tussen en zuid was van slag. Hij meende dat noord beide lage kleuren had en bood 4Ru. Noord vroeg azen, v A V B 5 H96 A A 52 H 10 5 2 A 9 H9863 t 10 7 4 10 W 0 753 a V B 3 Z A H 10664 A A B 74 3 *2 AVB842 hoorde er twee en bood 610, door zuid consequent gecorri geerd tot 6Ru. West startte har ten en zuid keek misnoegd toen dummy openging. Hij nam HaA en speelde Ru4, voor heer en aas. Onder K1A viel K1V en dat luchtte op. 102 volgde en introe ven leek oost zinloos; hij gooide Sch4 af. Een misvatting. Als hij troeft en harten naspeelt, zit de leider in dummy. Er volgt klave ren en als oost die troeft, is het gebeurd. Maar oost troeft niet! Hij gooit Sch4 af en zuid is ver loren. Hij kan klaveren doorspe len, maar moet vroeg of laat zelf troeven, waama oost nog een troefslag maakt. Zuid nam K3B en kan net contract nu maken door over te steken naar Ru 10 en klaveren te spelen. Maar zuid geloofde zijn geluk niet. Hij troefde Ha3 met Ru 10 en is nu kansloos (diagram 2): K1H werd getroefd en overge- troefd. Zuid greep nu een laatste strohalm. Hij speelde Sch7. west klein en dummy Sch2ü West moest wel troeven, waama de twaalf slagen alsnog binnenrolden. Leuk om eens na te spelen! De Pakistaan Zia Mahmood is altijd omringd door publiek. Niet zo leuk voor partner Nishat, die steeds weer moet trachten te doorgronden wat aan de andere kant van de tafel nu weer wordt uitgebroed Die Nishat kan er overigens wel iets van (diagram 3): Als zuid speelde hil 6Ru, na dat hij ook schoppen had gebo den. Hij won de troefstart en speelde nog tweemaal troef, ge volgd door SchA en schoppen na voor SchV; west speelde heel goed laag. Het zag er somber uit, maar Nishat zag een kans als west ook HaH zou hebben Na HA troefde hij K12 en speel de nog tweemaal troef. In dum my lag nog HaA VB en Sch8 en west moest kiezen. Hij bewaar de SchHIO en HaH9, waarop een snit op HaH nog drie slagen opleverde-Als west SchH en FlaH98 bewaart, snijdt zuid op HaH en speelt Sch8. West moet hanen spelen en ook dan is het contract gemaakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 23