De Italiaanse Design-Wonen-Show! CAS3A Specialitö di Casba: Schrijvende Lezers VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 20 Polio Poliomyelitis, oftewel kinder verlamming, heeft Nederland de laatste weken in zijn greep. Sinds de ziekte bij een 13-jari- ge jongen uit de Alblasser- waard werd vastgesteld, ging er geen dag voorbij of er ver schenen berichten in de krant. Verwarring was er voorai over de vraag wie zich nu wel of niet moest laten inenten. Een reac tie. De pers, waaronder uw krant, heeft nogal ruimte gegeven aan stemmen, die pleitten vóór vac cinatie tegen poliomyelitis. Dikwijls in een toon, waarin een sterke afkeuring werd uitge sproken ten aanzien van tegen standers, zonder mijns in ziens een redelijke kans te bieden op verweer. Vandaar deze redenen om je niet te laten inenten tegen po liomyelitis. Infectieziekten namen lang vóór vaccinatie ingevoerd werd, spectaculair af, na verbetering van hygiëne, welvaart (voeding), waterleidingen riolering. De in vloed van vaccinatie op infec tieziekten wordt in relatie tot bovengenoemde verbeteringen zéér overschat. Onder gunstige omstandig heden zoals waarin wij hier leven blijkt het eigen afweer systeem bewonderenswaard goed opgewassen tegen mirco- organismen die ziekte verwek ken. Het prikje met het inmid dels voor velen zo begeerde po- liovaccin is, zelfs vermomd als suikerklontje, geen lekkernij, maar bestaat uit in grote aantal len op apeniercellen gekweekte virussen. Die worden weliswaar geïnactiveerd, maar hoe groter de produktie, hoe groter de kans op uitbraak van dit virus. Zo overleed in 1978 te Birming ham de fotografe Janet Parker aan een pokkeninfectie door onvoorzichtig omgaan met dit Apeniercellen betrek je van apenieren. Apenieren betrek je van apen. Apen gaan dood zon der nieren. Kunstmatig ingrijpen in het immuniteitssysteem van overi gens gezonde mensen, houdt wel degelijk het risico in zich van het verstoren van een per fecte harmonische vaardigheid van het menselijk lichaam, waarmee we ons gedurende de hele menselijke evolutie hebben kunnen handhaven. Zonder inenting. Inenting is niet zonder risi co van iatrogenese (door de arts veroorzaakt). Begin 1955 bevat te in de VS een deel van het po- liovaccin levend poliovirus; on der de gevaccineerden ontston den daardoor zestig gevallen van polio. Bij vijftig van deze kinderen ontwikkelden zich ver lammingsverschijnselen. Gezondheid ook het heb ben van een adequaat werkend afweersysteem is het natuur lijke gevolg van een gezonde manier van leven. Ongezonde levenswijzen brengen vatbaar heid voor ziekten voort en wor den mede dank zij inentings programma's niet opgegeven ten gunste van gezonde levens wijzen, waardoor de verkregen bescherming slechts schijnbaar is. Zo lijkt het bijvoorbeeld, dat we in het ondervoedde en dus zieke Afrika goed werk doen met inentingsprogramma's, maar dit versluiert slechts het feit dat Afrika en wij ziek blijven zolang we een zieke welvaarts verdeling in stand houden. Het idee dat we zonder vac cinaties bij bosjes zouden om vallen is onjuist. Als we met het poliovirus in aanraking komen, worden we alleen ziek indien en precies in die mate voorzo ver we vatbaar zijn. De nor male toestand - en bij verreweg de meeste mensen is dit zo - is dat we een natuurlijke bescher ming hebben en dus niet vat baar zijn. We weten natuurlijk pas echt zeker of we vatbaar waren als we ziek blijken te zijn, maar u weet vooraf ook niet of u misschien hoofdpijn zult krij gen en toch neemt u uit voor zorg nooit aspirine in. De mens lijdt vaak het meest door het lijden dat hij vreest, maar dat niet op komt dagen. Bij de huidige poliogekte blijkt deze oude uitspraak van Jacob Cats nog steeds actueel. W. Rijksen, Fuikhoren 7, Noordwijk. Urgentie Woningzoekenden die snel een huis willen hebben, maar nog niet voldoende 'urgentie-pun ten' hebben, kunnen sinds kort in de Slaaghwijk terecht. De belangstelling voor deze aan bieding is groot Het artikel 'Flats Slaaghwijk zijn plots in trek' op 30 september j.l. heb ik als bewoonster van de Slaaghwijk, met name de Arendshorst, met stijgende ver bazing zitten lezen. Als be woonster merk ik niet dat wij ineens in trek zijn gekomen, de flats staan nog steeds langer leeg dan de gemiddelde wonin gen in andere wijken van de stad. En als je bewoners indivi dueel moet gaan benaderen of ze alsjeblieft in de Slaaghwijk willen gaan wonen? Voor mij is dit gedwongen trek?! Leiden is een studentenstad, van oudsher. En als Leidse heb ik er niet zo'n hoge pet van op hoe (ex)studenten wonen. Dicht bij huis: de Ravenhorst is maar een troosteloos gezicht! En wil men dit gaan promoten voor de rest van de Slaaghwijk! De Slaaghwijk is ook één van de Sociale Vemieuwingswijken van de stad. Wat inhoudt dat de wijk behoort tot een achter standswijk. Het geld uit de pot van de Sociale Vernieuwing is bedoeld om deze wijk weer op te krikken. Één Woningbouw vereniging brengt dit al in prak tijk, voornamelijk uiterlijk. WBV Leiden, ook aan het woord in genoemd artikel, doet al jaren niets, schuift alle onderhoud al jaren voor zich uit, heeft nu echter geen geld meer en gaat tevens anderzijds de wijk weer afbreken!!! Deze (ex)studenten zien een flat in de Slaaghwijk als een noodoplossing, immers ze moe ten snel hun studentenflats uit, zegt het artikel, en de Slaagh wijk wordt weer een door gangshuis. De afbraak van de wijk is destijds ook bespoedigd toen bij de renovatie van de Kooi en Leiden Noord bewo ners tijdelijk gehuisvest werden in de Slaaghwijk. Nu willen WBV en de gemeente deze poli tiek weer gaan volgen! Laten WBV Leiden en de ge meente zich eerst maar eens houden aan afspraken met de bewoners uit de wijk! Zich hou den b.v. aan de garanties die ons gegeven zijn bij de aanvaar ding van de Stadsverwarming. Er wordt ons nu 7,50 per maand in rekening gebracht. Nog met oud-wethouder Tesse- laar is lang en zwaar onderhan deld en we zijn toen tot afspra ken/garanties gekomen, die door WBV Leiden niet nageko men worden. WBV De Sleutels heeft zich wel aan deze garan ties gehouden. Deze 7,50 zou per jaar afgerekend gaan wor den, te weten ƒ90,- verrekend met de 1ste afrekening van het stookkostenseizoen van de Stadsverwarming. Ook werden wij al geconfronteerd met een nieuwe post van 1,50 voor rioolontstopping bij de service kosten. En dat doen ze allemaal zo maar! Zou dit nu echt betekenen, dat bewoners van goedkopere woningen willen doorstromen naar duurdere woningen, om Slaaghwijkers naar goedkopere woningen te kunnen laten ver huizen??? Bij deze Woning bouw- en Gemeentepolitiek?? Ik geloof hier niets van, en vrees het ergste voor de bewoners van de Slaaghwijk, die het hier wel fijn wonen vinden en vechten om van de wijk een mooie en prettige 'geslaagde wijk' te ma ken. Gez. Bew. Kommissie Slaagh wijk, Mevr. J. Bosboom, Arendshorst 115, Leiden. Stevenshof De gemeente is bang dat de Stevenshof in de problemen komt als er op welzijnsgebied niet het een en ander in de wijk verbetert De wethouder Bochove stelt dat de Stevenshof als woonwijk af glijdt naar wat hij noemt ver paupering,' misschien terecht. Ondergetekende heeft er nog niets van gemerkt, en hierover lopen de meningen van bewo ners nogal uiteen. Recente uit spraken zijn b.v. dat er jeugd bendes door de wijk lopen, een ander zegt na een kaartavond door het wijkpark in het donker naar huis te lopen, zie de tegen stellingen. Sommige inwoners zeggen niets met hun buren te maken willen hebben, weer an deren vieren elk jaar hun buurt feest, en zo kunnen wij nog vele argumenten naar voren bren gen. Wat bedoelt de wethouder met verpaupering? Is dat vuil op straat? Hondepoep? Grafïtti, on kruid, kleine criminaliteit? Psy- cho-sociale problemen? Maar beste wethouder, die vind je door heel Leiden, het is niet de wijk Stevenshof die afglijdt, het is Leiden die afglijdt. Aansluitend daarbij zijn het uw medecollega's, wethouders c.q. raadsleden, die de Stevens hof hebben ontworpen als woonwijk. Dat zijn in hun wijs heid horeca-voorzieningen zijn vergeten is niet de schuld van de wijkbewoners. Misschien heeft de verpaupering toegesla gen op het Stadhuis? Wij wensen de bestuurlijke organen veel wijsheid toe en moge de nieuwe Haagse Schouwbrug er spoedig komen (die is noodzakelijker dan een afhaalchinees). De wijk Stevens hof is een mooie wijk om in te wonen, de bewoners bepalen de sfeer en niet een wethouder die een interessante uitspraak doet in een regionale krant. Namens de Bew. kommissie Stevenshof/Sleutels, P.J. Hartevelt, sekretaris, E. Brugsmastraat 4, Leiden. WD Leiden De WD in Leiden heeft haar eigen bezuinigingsnota van vo rig jaar weer uit de la gehaald, als altenatief voor de gemeen telijke bezuinigingen. Het be- Indien u reageert op een arti kel in deze krant, wilt u dan in uw ingezonden brief de datum vermelden waarop het werd gepubliceerd? Brieven worden in het alge meen in de krant onderte kend met naam, adres en woonplaats. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brie ven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren. langrijkste punt uit die WD- nota: sluit zwembad De Vliet. Naar aanleiding van de bezuini gingsvoorstellen van B en W heeft de WD minder bezwaren en vinden zij dat uit de liberale bezuinigingsnota van verleden jaar Zwembad De Vliet maar dicht moet. Misschien omdat de meeste WD-ers niet zwem men? Maar misschien wel op een luxe jacht varen? Tennissen of aan hun stand verplicht nu golfen? Dan is er in de hele re gio geen fatsoenlijk buiten zwembad meer waar eerste klas waterpolo-wedstrijden gespeeld kunnen worden. Wat te denken van de grote zwemverenigingen die nu al geen voldoende water kunnen krijgen voor wedstrijden en trai ningen. Alles dan in de 25 meter baden persen? Verder zijn er nog vele men sen, ouderen en ook jongeren, die niet mogen springen, hard lopen enz. en het zwemmen als bewegingstherapie doen en daar dan gelukkig mee zijn. Ou ders met kleine kinderen die de flats ontvluchten en niet in staat zijn zich met een auto te ver plaatsen. Worden wij dan toch door deze heren de Vlietlanden, het Valkenburgs meer en de ka nalen in gedreven? Ik moet er niet aan denken. Natuurlijk, ik weet als oud zwemonderwijzer dat de nor men voor de zwembaden, ap paratuur, hygiëne en zwemwa ter verscherpt zijn, dat er aan passingen zullen moeten plaatsvinden en dat dit dus geld kost. Alles is altijd afgeschoven, komt volgend jaar wel, net zo lang tot er geen volgend jaar is. En dan gaan mekkeren? Het is zo gemakkelijk voorgesteld. Ge meentebestuur jaag de mensen niet 'kopje onder'. Maar wel de ze kortzichtige denkwijze van de WD. P.E. Doderer, Dijkhoflaan 119, Leiden. Leidens Ontzet Leidens Ontzet, dat dit jaar weer massaal werd gevierd, leeft o»ok nog steeds sterk bij oud-Leidenaars. Zoals blijkt uit het onderstaande vers, dat Is geschreven door een man die precies een halve eeuw ge leden uit deze stad vertrok Leiden, Sleutelstad Leiden, Grachtenstad Met je bruggen en fontein Je Vliet» je Zijl, je Rijn Je weeshuizen, kerken en kerk hoven Verenigingen, alles naar ieders geloven Je Burcht, Schouwburg, Ge hoorzaal Molens van verschillend gemaal Korenbeurs, Waag, Museums Universiteit en Atheneum Pittoreske hofjes Oude huizen aan de gracht Parken, plantsoenen, Sterren wacht Fabrieken voor hout, metaal, textiel Het vervolg op smid en spin- nenwiel Op de Steenschuur een solda- tenkerk En een werf van gemeente-werk Kazerne's en bioscopen Op het Schuttersveld een zuur stok kopen Want, 3 October herdenken we gewis Dat Leiden door Geuzen ontzet Blauwpoortsbrug, Noordeinde En de markt op zaterdag De grootste in de omgeving van Leiden Van 's morgens tot haast mid dernacht In moeilijke tijden, voorwaar Hadden we burgemeesters Van der Werff en De Gijselaar De Singels en hun poorten Die de oude stad omsloten Ik heb niet genoeg aan woorden Ik heb van die stad genoten Want waar je bent geboren Zul je levenslang bij horen. Henk Ouwerkerk, Horsterweg 12, Leunen De beroemde Italiaanse design-meubelen zijn vanaf nu bij Casba te bewonderen. Oogstrelende ontwerpen. Verfijnd en gedurfd met net dat tikkeltje Italiaanse raffinement. Liefhebbers met gevoel voor stijl en kwaliteit, zullen zich bijzonder tot deze spraakmakende kollektie aangetrokken LEERZAME DEMONSTRATIE Op zondag 11 oktober a.s. demonstreren de leer- expertsvan "Leather Master" hoe u uw lederen i j -- zitmeubelen In y optimale SP1"t ■*- conditie kunt houden. CASBA WOONDORADO EXTRA'S Alles onder één dak Kinderspeelhoek met video Kwaliteitsgarantie Voordeliger dan elders door gezamen- Ruime parkeergelegenheid Interieur Waarborg lijk groot en messcherp inkopen Restorado i yll V^l Rolstoelvriendelijk Gratis opslag voor latere levering 1-^-1I TOSCANE 3- en 2-zitskombinatie in hoogwaardig leer van Italiaanse allure. Harmonisch design zonder overdaad. Leverbaar in 30 modekleuren. 4950,- NAPELS Blankglazen salontafel met lektuurvak. Ondervoet in diverse kleuren leverbaar. Bladmaat 140 x 70 cm. Hoogte 35 cm. 995- Pl AZZA Vorm en komfort zijn verenigd in deze zeer goed zittende fauteuil. In diverse modekleuren leder. 1250,- GARDA Strak ontworpen dressoir met karakteristiek granieten tussenblad met binnenlade. Afmeting 80 h x 185 b x 45 cm. d. Verkrijgbaar in diverse kleuren. 2950,- MILANO Een verrassende belevenis. De royale 3-zits (240 cm. breed) en 2-zits (190 cm. breed) bieden een perfekt komfort Van soepel leder in zeer veel modekleuren. Kompleet 3-en 2-zitskombinatie. 6950,- HEEFT 'T SOWIESO Hoge Rijndijk 315, Zoeterwoude. Telefoon 071-89.93.46 Open: Ma. 13.00-17.30 uur. Di. t/m vrij. 9.30-17.30 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. Zaterdag van 9.30-17.00 uur. Rijneke Boulevard Zoeterwoude.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 20