'Op het strand waait je eenzaamheid weg' Nieuwe collecties op Meubelplein Leiderdorp. Hekkelman wist het niet of wilde het niet weten Het Gesprek van de Dag Fluiten kan, schunnige taal niet' Secretaris D.P. den Os met de 'vut' Meer vliegtuigen boven Leiden en Bollenstreek Zondag a.s. geopend'van 10.00 tot 17.00 uur. """VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 JAN WESTERLAKEN Zij doen het al jaren en of daar ooit een einde aan komt is een groot vraagteken. Wij hebben het over de gewoonte van bouwvakkers, stratenmakers en ander 'ruw volk' die zo nu en dan naar passerende vrouwen fluiten of opmerkingen maken. In Engeland wil men daar op een eind aan maken, door in hun arbeidscontract een clau sule op te nemen die dat ver biedt. In Liverpool zijn onlangs zelfs al wat bouwvakkers naar huis gestuurd vanwege dit ver grijp* Nu is er in ons landje al heel veel geregeld en vastgelegd, een dergelijk fluitverbod bestaat echter nog niet. En na een be zoek aan wat bouwvakkers blijkt dat dit soms niet eens no dig is. Fluiten, nou ja, dat kan nog net. Maar wie over de schreef gaat loopt kans op een fikse uitbrander. Een voorbeeld. Bij het Leidse station wordt nu driftig ver bouwd. Betonvlechters die daar aan het werk waren, keken hun ogen uit naar de vele dames die voortdurend voorbij kwamen. Behalve fluiten, sloegen sommi gen ook behoorlijk schunnige taal uit. De hoofdopzichter heeft vervolgens de jongens een ernstige vermaning en waar schuwing gegeven. Herhaling zou niet worden getolereerd. „Heel terecht natuurlijk", zegt Koos Hakkers (49). bouwvakker uit Breda. Hij ziet bij het Leidse station waar hij werkt voortdu rend mooie dames lopen. „Dan kijk ik wel natuurlijk. Maar het komt niet in mijn hoofd op om te fluiten. Laat staan dat ik wat zou zeggen. Die tijd heb ik wel gehad. Ik vind dat je zoiets trou wens ook niet kan maken. Er zijn collega's die soms heel gore taal uitslaan naar vrouwen. Daar schaam ik me echt voor. Wat ik dan doe? Tsja, eigenlijk Hakkers heeft nog nooit meege maakt dat vrouwen boos wer den om bepaalde opmerkingen die duidelijk te ver gingen. „Zij lopen door en doen alsof zij niets horen. Zij zijn het mis schien gewend. Dat is inder daad niet normaalOver het fluiten kan de Bredadenaar zich niet opwinden. „Ja, dat heb ik in mijn jonge jaren ook wel ge daan. Dat had toch iets on schuldigs". Zijn collega en stadsgenoot Frans Smits (36) begrijpt niet hoe die gewoonte bij bouwvak kers erin is geslopen. „Iedereen doet het. Dus ik ook ja. Niet zo vaak hoor. Ook zeg ik wel eens wat. In de trant van: 'hallo, hoe gaat het'. Het moet vind ik wel fatsoenlijk blijven. Met nette opmerkingen doe je toch weinig kwaad? Bovendien zijn er zat vTouwen die die aandacht maar wat leuk vinden." Even verderop werkt Leidenaar J. Mooyman aan de restauratie van de Blauwpoortsbrug. Hij had al wat van de Engelse maat regelen vernomen. „Van mij mag zoiets in Nederland mor gen al worden ingevoerd", zegt hij terwijl hij lichtelijk uitda gend naar zijn collega's kijkt, „ik vind dat iedereen op straat zijn fatsoen moeten kunnen houden. Wat koop je voor die opmerkingen?" Mooyman die zelfstandige is en zich verhuurd aan bouwbedrij ven, vindt ook dat hij het niet kan maken ten opzichte van zijn opdrachtgever om de beest uit te hangen. „Van werknemers zou ik het beslist niet pikken. Maar het is ook een kwestie van mentaliteit. Ik heb thuis geleerd om mij fatsoenlijk te gedragen. Ik heb dat dus ook never nooit gedaan." Volgens Mooyman vinden heel veel bouwvakkers zelf eigenlijk ook dat schunnige taal tegen passerende vrouwen belachelijk is. „Het probleem is alleen dat zij dat tegen collega's nooit zul len erkennen. Op de put doen zij flink tegenover elkaar. Het is een gegeven dat degenen met de grootste en brutaalste bek, thuis helemaal niets te vertellen hebben." Mooyman kan zich een fraai in cident herinneren toen hij vorig jaar ergens in het Westland een karwei had. „Er waren kabelleg gers die floten een keer naar een voorbij komende vrouw. Er leek niets aan de hand, maar twee uur later werd hun verteld dat zij konden inrukken. Bleek dat zij naar de vrouw van de wethouder hadden gefloten." MEINDERT VAN DER KAAL) Je hebt een kater. Of je hebt problemen op het werk. Dan is er maar één dokter die verlichting kan brengen in de pijn: de zee. Maar niet zonder zijn frisse assistente: de wind. Het recept dat zij voorschrijven: uitwaaien aan het strand. Tal van Nederlanders doen het op de zondagmid dag, maar een gewone doordeweekse dag is eigenlijk be ter. Wij gingen voor u op zoek naar wat 'uitwaaiers'. Een maandagochtend op het strand. De terrassen zijn nog in diepe rust. Aan de horizon zien wij twee dames naderen. Ze lo pen flink door, zodat we weldra hun contouren ontwaren. Het om hun middel gebonden ny lonjack doet routiniers in het uitwaaien vermoeden. Maar zo vaak komen deze dames hele maal niet aan zee. Ze zijn, zo blijkt, een dagje uit, hun woon plaats in het midden van het land ontvlucht. „Wij komen uit Lunteren, en daar heb je alleen maar bossen. Als het er regent, regent het er twee keer. Dan word je na een plensbui nog een keer doorweekt door de druppels die als het droog is van de bladeren rollen. In bossen voel je je soms toch een beetje opgesloten en daarom komen wij naar de zee. De zee leeft al tijd, beweegt. En dat geeft je een enorme rust. Je ziet dat alles ook zonder jouw inspanningen maar doorgaat en doorgaat. Als je zo voor die zee staat, die wild bewegende zee, dan is het alsof je zelf even vakantie krijgt van het leven. Je wordt opgenomen in een eeuwige regelmaat, en dat geeft rust. Ik kan heel goed begrijpen dat dichters vaak langs de zee hebben gelopen. Je blik wordt hier ruimer, niet meer zo op jezelf betrokken. Daarom hou ik ervan om uit te gaan waaien aan zee. Maar wij komen hier niet omdat wij pro blemen hebben, hoor. Maar als je die wel hebt, denk ik dat dat uitwaaien helpt." Wederom naderen ons twee vrouwen. De boxer die ze bij zich hebben springt af en toe uitgelaten tegen hen op. De da mes zijn rasechte Katwijkers. Ze geloven in de gezondheid bren gende kracht van de zee, die ze al in hun kinderjaren hebben horen ruisen en die nooit meer weg is geweest. Zachte, kabbe lende golfjes spoelen door de schelpen. Shhhh....shhhhhh...shhhhh...tel- kens maar weer dat geruststel lende geluid over het strand, als een moeder die haar kind maant tot stilte. Waarom ko men de dames hier? „Ja, waarom ga ik hier uitwaai en? Ik weet het niet. Om tot rust te komen toch eigenlijk wel. En voor de prachtige kleuren van de zee. Dan is hij weer bruin groen, dan weer grijs en soms ook heel erg blauw. Dat geeft je een apart gevoel. Het is net alsof hier je eenzaamheid wegwaait." Even verderop staat iemand in een gekleed pak met gepoetste molières voor de aanstormende golven. Heeft hij een afspraak op zee? Nee. Meneer Schutten, want zo heet-ie, komt uit Nij- verdal en is vertegenwoordiger in plastic verpakkingsmateria len voor snackbars. Hij is van morgen om files te omzeilen al om half acht vertrokken naar Leiden. En omdat het meeviel met het verkeer was hij daar een uurtje vroeger dan ver wacht. Dan maar even naar het strand. „Even ontspannen, dat doe ik wel meer. Omdat ik in het midden van het land woon, heb ik niet vaak kans om de zee te zien. Maar het gekke is dat hij me altijd blijft trekken. Dat wie gende water heeft een ontspan nende werking. Ik ben verte- genwoordige en ik geloof in mijn produkt. Maar ik ben een roepende in de woestijn, me neer. Plastic zou slecht zijn voor het milieu. Welnee! Kijk, dan kun je wel kartonnen fritesbak- jes gaan maken maar daar moet dan weer een coating in voor het vet. En wat denk je hoe milieuverpestend de aanmaak van karton is? Plastic gaat de verbrandingsoven in en brandt helemaal op. Daar komt niets van in de lucht." „Ik heb bij Niemeijer in Gronin gen gewerkt, bij de koffiebran derij. Al tijdens het branden van de bonen gaat er smaak verlo ren. Dat is nu eenmaal zo. En hoe langer een pak koffie staat, hoe futlozer de smaak wordt. Logisch. Toen al dacht ik aan plastic, aan vacuumverpakking. Maar o, nee hoor. En moet je nu eens zien. Alle koffie is vacuüm verpakt." Wij krijgen langzamerhand trek in een bakkie. Op een terras aan de boulevard zitten een paar bejaarde toeristen te genieten van de septemberzon. „Proost", zegt een wat oudere dame, als wij de eerste teug nemen van onze koffie. „Komt u vaak aan zee", vragen wij. „Ja hoor", zegt de bewuste dame. „Wij gaan al tijd een beetje in het naseizoen op vakantie, en dan nemen we hier een pension. Ik kom uit Limburg. Een prachtige provin cie, hoor, maar ik verlang altijd erg naar de zee. Als kind al ging ik met mijn ouders. Ik zie mijn vader nog zitten bij het wind scherm, een zakdoekpetje op en zijn broekspijpen opgerold. Die man kon toch zo genieten van de zee. De hele dag lang zat hij met geloken ogen naar de gol ven te kijken. Af en toe nam hij dan een handje fijn wit zand om het daarna weer uit zijn vuist te laten lopen. Zoals bij een zandloper. Meestal sprak hij niet, maar een keer heb ik hem iets horen zeggen dat ik nooit zal vergeten. Hij zei: 'Hier is veel tijd. Hier is noe heel veel tijd.' Een paar dagen later stierf hij aan een hartaanval. Hij was pas 36." Hier passen geen verdere vra gen meer. Zullen we nog een koffie nemen? Met een troos tend vieuxtje erbij misschien? CEES VAN HOORE LEIDEN ERIC JAN WETERINGS i de Leidse uni versiteit D.P. den Os gaat vol gend jaar met de VUT. De dan 61-jarige Den Os is sinds 1978 als hoogste ambtenaar aan de universiteit verbonden. In Lei den is hij ook bekend vanwege zijn nevenfuncties. Den Os is ondermeer voorzitter van de 3 October-Vereeniging en secre taris van de raad van toezicht van het Diaconessenhuis. In de jaren tachtig werd Den Os verschillende malen gecon fronteerd met aanslagen op het budget van zijn bureau. Hoewel hij herhaaldelijk aan de bel trok moest hij uiteindelijk tientallen medewerkers inleveren, van een kleine driehonderd naar onge veer 225. Vorig jaar kwam Den Os in het nieuws door een con flict met de dienstcommissie (ondernemingsraad). Deze ver- Voonnalig provinciebestuurder openhartig bij onderzoek Den Os: ook bekend door nevenfuncties. weet hem slap management. De secretaris ontkende die be schuldiging. De hoogste ambtenaar van de universiteit heeft om 'persoon lijke redenen' het college van bestuur ontslag gevraagd en dat heeft hij inmiddels gekregen. Over een opvolger van Van Os is nog niets bekend. Volgend ARCHIEFFOTO LOEK ZUYDERDUIN voorjaar zou bekend moeten worden wie de nieuwe secreta ris wordt, maar de opvolgings procedure is nog niet begon- PAUL VAN DER KOOU Hij wist het niet, wilde het niet weten of dacht iets geregeld te hebben, maar zag niet dat er helemaal niets gebeurde. Dat beeld van de voormalige milieu gedeputeerde Hekkelman rees gisteren op uit zijn openhartige antwoorden op wagen van de commissie die het provinciale afvalbeleid onderzoekt. Anders dan voorganger Hoek van Dijke was Hekkelman wei nig vergeten over zfjn periode: van 1982 tot 1987. Alleen, hij wist niet zo veel over afvalstof fen en stortplaatsen. Zo had hij geen idee wat de stortplaatsen konden hebben en wat de milieuambtenaren in de distric ten deden. En hij wilde niet weten wat Tot na rouwdienst van zondag LEIDEN «JAN WESTERLAKEN Het vliegverkeer boven Leiden en de Bollenstreek is tot en met zondag intensiever dan normaal. Schiphol doet tot het weekeinde veelvuldig een be roep op de Kaagbaan om vliegtuigen binnen te loodsen. Dit komt omdat de Rijkslucht vaartdienst (RLD) de aanvlieg route boven de Bijlmermeer heeft gesloten. Na de rouw dienst voor de slachtoffers van de vliegramp zondagmid dag in de RAI in Amsterdam vvordt de Buitenveldertbaan weeropengesteld. Een woordvoerder van de Rijksluchtvaartdienst bevestig de gisteren, dat de Kaagbaan inderdaad aanzienlijk meer wordt gebruikt. Intensiever dan andere banen, zei hij. Na de herdenking van de slachtof fers wordt alles weer normaal, aldus de RLD-woordvoerder, Dan' wordt de Buitenveldert baan als aanvliegroute in de planning meegenomen. De toename van het vlieg verkeer boven Leiden en at Bollenstreek heeft tot nu toe niet geleid tot meer klachten over geluidoverlast Een woordvoerder van de dienst milieu van de gemeente Le den zei vanmorgen dat er de laatste weken helemaal geen klachten over vlieglawaai wa ren binnengekomen. De Stich ting Geluidhinder Schiphol vertelde, dat de afgelopen da gen niet meer klachten zijn ge meld dan gewoonlijk het geval Met uitzondering van Mijnders Meubelen NA ÉÉN RONDJE MEUBELPLEIN WOON JE VEEL MOOIER. Informatie 071 -416585 gemeenten met hun 'pro- bleemafval' deden. Als ze hem om advies vroegen, verwees hij ze door naar zijn ambtenaren. Welke oplossing die bedachten, vroeg hij nooit. Blauw asbest naar Alphen? Als hij had gewe ten dat deze 'bedreigende stof in de Coupépolder was gestort, had hij daar zeker een stokje voor gestoken. Maar hij wist het En dan de vuilexport naar België. Toen Wallonië in 1983 de grenzen dicht gooide voor Nederlands vuil, dreigden boze vuilexporteurs hun vrachtje bij het provinciehuis te dumpen. Hekkelman reisde spoorslags af naar de Waalse milieuminister, maar kwam niet tot een ak koord. Toch was hij tevreden, want hij hoorde niks meer van de vuilexporteurs: „Blijkbaar had men achter mijn rug toch een oplossing gevonden. Met andere woorden: Hekkel man had geen idee waar het vuil bleef, terwijl Gedeputeerde Staten nu juist hadden vastge legd dat vuilstortplaatsen niet zomaar 'twijfelgevallen' mogen weigeren. Want anders zou je het uit het oog verliezen... „Ach", legde de oud-gedepu teerde gisteren uit. „We zaten klem met ons vuil en wisten niet wat we ermee aan moes ten. En dat stimuleerde niet om zeer kritisch te kijken waar afval blijft." En dan waren er nog de keren waarin hij iets geregeld dacht te hebben en er 'toevallig' achter kwam dat er niets was gebeurd. Zoals bij twee nieuwe milieu ambtenaren waar geld voor was gereserveerd, maar die er jaren later nog niet zaten. Natuurlijk had hij verzachten de omstandigheden. Hollend van incident naar incident, moest het milieubeleid steeds worden bijgesteld. En dat door een ambtenarenkorps dat in een gigantische reorganisatie zat, waarin uit vele dienstjes één milieudienst moest groeien. De politiek had de mond vol van planning en ook Hekkel man was vooral bezig de afval stromen 'te sturen'. Zo kwamen in zijn jaren de chemokarren op en ging de provincie bijhouden hoeveel huishoudelijk afval en bedrijfsafval werd geproduceerd en verwerkt. Met als eerste re sultaat een 'gat' van 100.000 ton afval.. Controle en toezicht op stort plaatsen 'scoorden laag'. De provincie wilde het liefst wat doen voor al die mensen die bo venop de rotzooi woonden, zoals in Lekkerkerk en Maas sluis. „Die bewoners werden hysterisch en liepen je dag en nacht achterna", keek Hekkel man terug. „Je wilde ze wat vreugde in het leven schenken. De Alphense Coupépolder was, hoe oneerbiedig aat ook klinkt, in die jaren een gat in de grond waar je rotzooi ingooide en ver der niks." Dat de ambtenaren niet van opsporing hielden, bleek een verborgen reden te hebben: een ambtenaar die opspoort ver diende minder dan een ambte naar die een van de vele nieuwe milieuverordeningen en wette lijke regelingen opstelt. Pas toen dat verschil was weggewerkt, verdween de ambtelijke weer stand. Maar er waren jaren ver loren gegaan. Heldtelman ontkende dat hij in 1985 een proces-verbaal had laten intrekken dat provinciale ambtenaren hadden opgemaakt tegen de gemeente Alpnen aan den Rijn. Wel gaf hij toe in die jaren te hebben voorkomen dat tegen deze gemeente proces verbaal werd opgemaakt, even eens voor 'foute' storten op de Coupépolder. Zijn ambtenaren moesten eerst maar eens praten met de gemeente, want Hekkel- m.m ging ervan uit dal m'n ma- de-overheid 'niet zomaar we derrechtelijke dingen' doet. De commissie vond het gisteren vreemd dat hij andere overhe den minder zwaar aanpakte dan particulieren, maar Hekkel man zag dat anders: .Als de ge meente had geweten dat ze iets fout deed, had ze dat niet ge daan." Toch polioprik voor kinderen Bollenstreek LEIDEN/KATWUK/ALPHEN JAN WESTERLAKEN De GGD Bollenstreek zegt dat er behoorlijk wat kinderen, die om pincipiële redenen niet tegen polio (kinderverlamming) zijn ingeënt, gehoor geven aan de oproep om zich alsnog te laten vaccineren. Directeur Verstra ten reageerde vanmorgen ver heugd op deze ontwikkeling. Juist voor hen, zei hij, en voor mensen uit, bij voorbeeld, de antroposofische beweging die uit principe tegen de inenting zijn, is de prik het meest be doeld. De GGD's in Leiden. Alphen en de Bollenstreek hebben na de olio opleving gekend vragen over de ziekte en de ge varen ervan. Dagelijks krijgt de GGD in Leiden tussen de hon derd en honderdvijftig telefoon tjes: gisteren waren dat er ruim honderddertig. De GGD in Alp hen heeft dezelfde ervaring. Het sudderde vanmorgen nog wat door, meldde een wooravoer- ster. Alphen, dat in bedreigd ge bied ligt, begon enkele weken geleden al met inenten. Leiden heeft kinderen tot en met twaalf jaar, die nog niet of maar ge deeltelijk zijn gevaccineerd, persoonlijk opgeroepen. Maan dag 12 en dinsdag 13 oktober worden kinderen vanaf dertien jaar en volwassenen tot en met 40 jaar geprikt Voorburg: geen geld voor SAVA De gemeente Voorburg wil de kosten voor het niet doorgaan van de vuilverbranding bij Leidschendam, niet dragen. De gemeente moet op korte ter mijn een bedrag van ruim 4.5 miljoen op tafel leggen. Met Rijswijk neemt Voorburg nu ju- sisten in de arm om te kijken of ze onder deze verplichting uit kunnen komen. De Voorburgse wethouder J. Wijnants vindt dat zijn gemeente niet hoeft te be talen omdat zij tegen haar zin heeft deelgenomen aan deze gemeenschappelijke regeling.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 17