'Politiek moet nee durven zeggen' 'Bij meer wind gifstof buiten EWR-terrein' Leiden 'Ik kwam wel eens thuis onder het ongedierte' Bouw zuiveringsinstallatie vordert Paul McCartney boos op Wassenaarse cd-handelaar VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 leiden/noordwukerhout judith bilsen De miserabele toestand waarin hij soms mensen aantrof is Henk Bouwmeester van zijn tijd bij de gemeente Leiden het meest bijgebleven. „Eén van de eerste keren dat ik op pad moest om een lekkage te bekij ken, trof ik een moeder aan die met haar baby op een zolder in de Janvossensteeg woonde. Er zat niet eens een dak op het huis. Om het kind droog te hou den had ze een stukje plastic boven het wiegje gespannen", vertelt Bouwmeester. „Ik kwam ook wel eens thuis onder het ongedierte." Voor zijn verdiensten als ge meente-ambtenaar bij Bouw en Woningtoezicht (BWT) ontving Bouwmeester gistermiddag bij zijn afscheid van de Leidse dienst van burgemeester C. Goekoop de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. „Dit jaar is m'n laatste kans om gebruik te maken van de VUT-regeling zoals die nu be staat. Bovendien is per 1 okto ber de nieuwe bouwverorde ning ingegaan. Dat betekent leiden emiel fangmann Bij toenemende wind kunnen druppels van de vloeistof die de EWR-schoorsteen wateraf stotend moet maken, buiten het EWR-terrein terechtko men. Dat constateerde milieu ambtenaar B. van den Berg gisteren tijdens een bezoek aan het EWR-terrein aan de Langegracht De EWR staakte gisteroch tend de onderhoudswerk zaamheden aan de schoor steen. Het bedrijf wil eerst on derzoek doen naar de gevol gen van mogelijk verdere ver spreiding van de stof. Woens dagavond stelde het raadslid Cor Vergeer (SP) kritische vra gen over de onderhoudsbeurt. Ook intern waren er bij het energiebedrijf medewerkers die vragen hadden. Gisteroch tend werd daarom een proef strook met de stof, die schade lijk is voor autolak, op de schoorsteen aangebracht. De EWR wilde donderdag met het onderhoud beginnen, omdat de weersberichten gun stig waren. Er zou weinig wind zijn, zodat de kans op ver spreiding minimaal was. In- tem werd het personeel ge vraagd om met de bedrijfsau to's naar huis te gaan en don derdag geen eigen wagens in de buurt van de schoorsteen te parkeren. Volgens milieu-ambtenaar Van den Berg gaat het bij het onderhoud om de stof sil- oxaan. „Het is geen stof die verdampt. De stof wordt als vloeistof aangebracht, maar kan druppelsgewijs verwaaien. Na de proef zijn op het dak van het bedrijf, acht tot tien meter van de schoorsteen, kleine druppeltjes aangetrof fen." Het raadslid Vergeer vond dat beter 'terpentine op waterbasis' gebruikt had kun nen worden. „Dit is inderdaad een oplosmiddel, net als doe- het-zelvers gebruiken. Ik weet niet of deze stof ook op water basis bestaat", aldus Van den Van het EWR-onderzoek zijn nog geen resultaten be kend. Overigens hoeft de EWR voor de onderhoudsbeurt geen vergunning aan te vra gen. Ze moet alleen binnen de hinderwet blijven. Bij de ge meente heeft ze alleen met de bouwverordening te maken. EWRwoordvoerder J. van der Erf: „Maar wij willen na tuurlijk dat niemand last van ons heeft. En als er dan vragen worden gesteld, ook intern, waar wij geen antwoord op hebben, zoeken we dat uit". Leidse bouwinspecteur onderscheiden veel cursussen volgen om met het nieuwe systeem vertrouwd te raken. Een prachtig moment voor mij dus om op te stap pen", zegt de scheidende bouw inspecteur. Als timmerman verliet Bouw meester in 1948 de Leidse am bachtschool. Daarna werkte hij een aantal jaren bij verschillen de bouwondernemingen en een makelaarskantoor. Het timmer mansvak is altijd zijn grote hob by gebleven, maar over zijn werk bij Bouw en Woningtoe zicht is hij ook heel tevreden. „Het is een prachtvak, heel af wisselend, je moet van heel veel markten thuis zijn." De laatste twee jaar als inspecteur bij BWT noemt Bouwmeester de kroon op zijn werk. Bouwmeester kreeg de ere medaille niet alleen voor zijn werk bij de gemeente Leiden. Ook zijn verdiensten voor een groot aantal organisaties In zijn woonplaats Noordwijkerhout worden met de medaille be loond. Vijftien jaar was hij lid van de vrijwillige brandweer in het bollendorp. Nu is hij onder meer voorzitter van de IJsclub en bouwkundig adviseur van de voetbalvereniging WSB. - - -~- fvi - - leiden De uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leiden-Noord is in volle gang. De aanpassing met onder meer enkele bassins is noodzakelijk, omdat in de toekomst het water van steeds meer huishoudens, waaronder die in Leiderdorp, verwerkt moet worden. Bovendien wordt de uit 1938 daterende installatie aangepast aan de jongste reinigings normen. De uitbreiding kost in totaal ruim 58 miljoen gulden en moet in 1995 klaar zijn. Het is de derde en laatste fase van de renovatie van de installatie. In 1986 werden de eerste en tweede fase afgesloten. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland is de verbetering nu al zichtbaar. Onlangs werd een flink aantal snoeken aangetroffen in de naburige Slaaghsloot waarin de zuiveringsinstallatie loost. foto hielco kuipers Leidenaar vrijgesproken van verkrachting Een 30-jarige Leidenaar heeft op 24 mei van dit jaar zijn toen malige vriendin niet verkracht. Dat is het oordeel van de Haag se rechtbank. Tegen de man was één jaar cel geëist omdat officier van justitie Vein Ek be wezen achtte dat de man tegen de de ge meenschap met haar had ge had. De Leidenaar en de vrouw hadden een relatie van een week waarin ze twee keer met elkaar met elkaar naar bed wa ren geweest. Maar op de avond van 24 mei vergreep de 30-jari ge zich in zijn auto die bij het belastingkantoor geparkeerd stond aan zijn vriendin. De vrouw heeft later overstuur te gen vriendinnen verteld dat ze verkracht was. Maar de advocate van de man voerde aan dat van verkrachting geen sprake kon zijn. De vrouw was vrijwillig op de achterbank gaan zitten en achteraf was er geen enkel spoor van geweld. Vier jaar geleden was de vrouw onder bedreiging in een auto verkracht en de advocaat ging er vanuit dat deze onverwerkte gebeurtenis naar boven was ge komen. De rechtbank oordeelde gisteren in het voordeel van de AGENDA VRIJDAG 9 OKTOBER Antiquare Boekenbei tot 21.00 uur. Lezing doof Prol Dr Ouweneel u I. Lammenschanspark 1, stencentrum De Linde, rang 20 00 uur Leiden moet beter op geld letten na kwijtraken artikel-12-status Het worden boeiende tijden, nu Leiden voor het eerst sinds dik twintig jaar geen extra geld meer krijgt van het Rijk, voorspelt wethouder S. de Vreeze van financiën. Hij presenteerde gisteren de eerste begroting sinds 1970, waarbij Leiden het moet stellen zonder extra financiële steun. janet van duk wim koevoet Per 1 augustus is Leiden name lijk geen zogeheten artikel-12- gemeente meer waarmee de ge meente het armlastige imago van zich heeft afgeschud. De af gelopen 23 jaar ontving de ge meente totaal 145 miljoen gul den extra van de rijksoverheid. Dat geld is vooral gebruikt om de binnenstad en andere wijken op te knappen. BEGROTING '93 Nu de extra financiële steun wegvalt, moet de gemeente meer nog dan vroeger rekening houden met onderhoudskosten van allerlei projecten. Er moet een goede afweging worden ge maakt van wensen die wel en niet kunnen worden vervuld. „De politiek moet ook eens 'nee' durven zeggen", aldus de PvdA-wethouder. Als voorbeeld noemt hij de plannen voor het station, waaraan de gemeente zelf niet meer dan 15 miljoen wil betalen. „Als het Rijk niet voldoende subsidie geeft, dan moeten we de plannen maar uitstellen." Als nieuwe plannen door gaan, moeten oude zaken mis schien sneuvelen. Bovendien moet de gemeente veel geld voor onderhoud opzij leggen, vooral ook omdat het Rijk de subsidie voor stadsvernieuwing wil terugdraaien. Het extra geld is jarenlang goed van pas gekomen, beseft ook De Vreeze. Toch is hij blij dat Leiden nu geen artikel-12- gemeente meer is. „Want steeds hebben we nog het imago van een armlastige stad met zielige mensen en hoge lasten. Dat is slecht voorde stad." Vandaar ook dat de beëindi ging van de artikel-12-status met enige feestelijkheden wordt omringd. Zo maakt de Eras mus-universiteit een boekje met een overzicht van de zaken die het gemeentebestuur dank zij het geld van het Rijk heeft kunnen realiseren. De gemeen te wil ook een symposium wij den aan het feit dat Leiden van af volgend jaar financieel gezien de eigen boontjes moet dop pen. De SP in Leiden zal eerder een 'treurfeest' willen houden. Deze partij hamert er nog steeds op dat Leiden juist een artikel- 12-gemeente moet blij- Leiden zijn hand bij het Rijk op- ven. „Het is volstrekt ireëel te houden, dan staat daar heus denken dat Leiden na zoveel geen melkkoe klaar. Dat moet jaar opnieuw in aanmerking dan toch ook worden betaald komt voor extra geld", zegt De met de belastingcenten van Lei- Vreeze daarover. En zelfs al zou denaars." Meer afvalbakken in centrum Bewoners van de binnenstad kunnen nog dit jaar op een gemak kelijke manier hun afval gescheiden kwijtraken. Op een flink aantal plaatsen in het centrum komen grote bakken te staan, met aparte vakken voor gft, papier, glas en 'gewoon afval'. De containers komen duidelijk zichtbaar te staan op goed bereikba re plekken. De gemeente wil de bakken zo maken dat er minder herrie ontstaat als mensen er flessen in gooien. Het is tevens de bedoeling dat 'wit glas' en 'gekleurd glas' gescheiden wordt in gezameld. Het kinderwinkeltje 'Kleintje Kunst' in de Groenesteeg heeft nu een aparte Unicefhoek. En dat is opvallend want meestal verkoopt Unicef via particulieren. Kleintje Kunst is sowieso een bijzondere winkel. De Groenesteeg is nou niet bepaald een A-locatie binnen het Leidse winkelgebied. De steeg is smal en voert van niks (de verkeersader Hooigracht) naar niks (gelijknamige begraafplaats). Maar zoekt en gij zult vinden, de winkel Kleintje Kunst. Deze kinderwinkel van Jeannie van der Kolff bestaat nu ongeveer een jaar en er worden overwegend spullen verkocht voor kinderen die alles al hebben. Kleintje Kunst is een kleurrijk pijpelaatje waar allerlei aparte soorten speelgoed, snoepgoed en hebbe-hebbe-dingetjes staan uitgestald. In de verhoogde achterkamer is een galerie. Daar kunnen kinderen exposeren. Een aardig initiatief en sommige basisscholieren blijken duidelijk talent te hebben. Kindercatalogus In dit winkeltje heeft Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties sinds kort een eigen hoek. 'Groet een vrind en help een kind' is de slagzin die erbij hoort. „Unicef is nu met diverse acties bezig. Ze sturen onder meer acceptgiro's met een be geleidende folder rond. Maar ik kan me zo voorstellen dat men sen liever iets kopen waarmee ze nog iemand blij kunnen ma ken én toch het goede doel die nen dan zomaar een bedrag te storten. Want zeg nou eerlijk, de ene week stuurt de ene stichting een brief met de vraag om geld en de andere week is er weer een collecte. Unicef heeft daar op ingespeeld door een catalo- gusje met cadeautjes voor kin deren te maken." Kinderspeelgoed Van der Kolff weet dat in Enge land Unicef-artikelen via het beroemde warenhuis Harrods worden verkocht. Maar in Ne derland zijn het particulieren die de spullen aan de man pro beren te brengen. „Die Uni- cefspullen staat dan bij mensen in de gang of zo. En als je dan langswil moetje aanbellen en dan denk je, kom ik wel gele gen? Trek ik die mensen niet achter de wastobbe vandaan?". Het assortiment Unicef-artike len is groot. Het bestaat onder meer uit puzzels, spelletjes, rammelaars, een kinderkook boek, kalenders een kerst-cd van Lee Towers en vooral kerst kaarten. „Er wonen hier in de buurt veel studenten. Daarom verkoop ik die kaarten ook los, want een pakje kost 17 gulden en dat laat hun budget vaak niet toe. En om sowieso meer men sen met de artikelen in contact te brengen, heb ik gevraagd of Silver Disc voor rechter gedaagd leiden/wassenaar olaf van runsoever Toen Paul McCartney eenmaal wist dat het bedrijf 'Silver Disc' uit Wassenaar cd's verhandelde waarop illegale opnamen voor komen, wilde hij daar direct iets aan doen. Hij gaf de NVPI (Ne derlandse Vereniging van Im porteurs van beeld- en geluids dragers) de opdracht stappen te nemen. „Ik heb mijn platen maatschappij geen toestem ming gegeven voor de opna men". aldus McCartney. Giste ren diende het kort geding dat de NVPI tegen het Wassenaarse bedrijf had aangespannen. In diverse muziekzaken zijn deze 'bootlegs' (illegale live-op namen) te koop. De cd's, af komstig uit Italië en Luxem burg, bevatten live-opnamen van artiesten van wereldfaam: The Beatles, Led Zeppelin, Rol ling Stones en The Doors. De centrale vraag was steeds: Moet er voor het maken van een bootleg vooraf toestemming worden verleend door de ar tiest? Ja dat moet. stelt de NVPI. Nee dat hoeft niet, zegt de Was senaarse groothandel. De advocate van de impor teurs, mr. W. Diekman, legde uit dat artiest en platenmaat schappij samen een contract af sluiten, waarbij beide partijen zich aan bepaalde voorwaarden moeten houden. Zo moet bij voorbeeld de artiest beloven ge durende de overeenkomst niet voor andere maatschappijen (li ve)-opnamen te maken. „Deze exclusiviteit is de be staansvoorwaarde voor de lega le platenindustrie", betoogde de raadsvrouwe. Bootleggers, die genen die de opnamen maken, tasten volgens Diekman die ex clusiviteit aan: „Zij concentre ren zich vaak op 'de krenten in de pap'. Immers, de artiesten die succesvol zijn voor de pro ducent, zijn juist zo belangrijk omdat die al het geld in het laatje moeten brengen. Door het handelen in bootlegs wordt de producenten, en daarmee de platenmaatschappij en artiest, oneerlijke concurentie aange daan. Bovendien is voor de cd's die door Silver Disc op de markt zijn gebracht, geen toestem ming verleend door de arties ten", zegt Diekman. Volgens de advocaat van Siver Disc, mr. A.J. Eontijn, moedigen artiesten juist aan dat er opna men worden gemaakt. Daar naast bestaan er volgens Fontijn twee soorten bootlegs: Die waarop wel auteursrecht is af gedragen en die waarover geen recht is betaald. Fontijn verze kerde de president van de rechtbank dat zijn cliënt wel de gelijk aan zijn verplichtingen voldoet. De advocaat van de NVPI voorspelde dat bootlegs voorlo pig niet uit het platencircuit verdwijnen. „Want", zo stelde Diekman, „eigenlijk kun je er zo weinig tegen doen. Iemand neemt geluidsapparatuur mee naar binnen en de opnamen zijn gemaakt. Uitspraak: maandag 19 oktober. Eigenares Jeannie van der Kolff in de Unicef-hoek van haar winkeltje. ik ze in de winkel mocht verko pen. Dan moet je je bij Unicef aanmelden en moet je even bij een vertegenwoordiger komen praten voordat je de spullen in huis krijgt", legt Van der Kolff Kinderkunst De eigenares van de kunst-kin derwinkel legt uit wat het voor deel is van de verkoop in de winkel boven bij 'iemand' thuis: „Bij een winkel stap je makkelij ker naar binnen dan dat je bij mensen moet aanbellen." Om dat Van der Kolff zelf ook kleine kinderen heeft, is Kleintje Kunst niet de hele week open. De ope ningstijden zijn op dinsdag en vrijdag van tien tot twee en op zaterdag van elf tot vijf uur. „Maar als mensen op het laatste moment wat nodig hebben en ik ben gesloten mogen ze ook een afspraak maken." Zijlpoortsbrug 'Steeds' is op zoek naar reacties, zowel positief als negatief, over foto»hielco kuipers de gebruikte kleurtjes op de Zijlpoortsbrug. Het onderstaand nummer is nog tot donderdag tijdens kantooruren voor uw mening over dit onderwerp be schikbaar. (LL) Roy Klopper en Loman Leefmirrc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 15