Leiden Regio 'V erdeelcentrum voor de hele stad' 'Stad van Vluchtelingen' gaat volgend jaar maand op herhaling Van een tweede Coupépolder is absoluut geen sprake' Verslaafde driemaal opgepakt <2* VA KI VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 13 REDACTIE JANET VAN DIJK EMIEL FANGMANN ROY KLOPPER WIM KOEVOET IOMAN LEEFMANS ERNA STRAATSMA GERT Een stadsdistributiecentrum in Leiden heeft goede kans van slagen. Voorwaarde is wel dat het zich richt op alle winkels in de stad en dat de goederen langs file-vrije we gen kunnen worden vervoerd. Die wegen hoeven echter niet speciaal aangelegd te worden. De bestelwagens van het distributiecentrum zouden gebruik kunnen maken van busbanen. Wethouder De la Mar en dominee Dronkers (rechts): „We zouden niet meer buiten elkaar kunnen." foto henk bouwman leiden wim koevoet Dat stelt HOM consultancy, het adviesbureau, in zijn eerste rap port over het stadsdistributie- centrum (SDC). Met zo'n SDC, dat ergens aan de uitvalswegen moet worden gebouwd, hoeft de bevoorrading van winkels niet langer tot overlast van vrachtwagens en een verstopte binnenstad te leiden. De eerste onderzoeksresulta ten van HOM consultancy wij zen er op dat een SDC een be hoorlijke kans van slagen heeft. De woordvoerders van de win kelbedrijven hebben in de eer ste gesprekken over het SDC een 'afwachtend positieve hou ding' ingenomen, evenals de di recties van betrokken transport bedrijven. Zij zijn bereid om de goederen naar het stadsdistri butiecentrum te brengen. Vanuit hier worden ze met klei ne, wendbare bestelwagens naar de winkels vervoerd. Vast staat inmiddels dat voor het centrum geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande panden. Er moet een heel nieuw gebouw verrijzen van 8.000 vierkante meter, eventu eel uit te breiden met 2.000 vierkante meter, op een terrein van 18.000 vierkante meter. Lei den krijgt daarmee een even groot stadsdistributiecentrum als Maastricht. Vast staat ook dat alleen de binnenstad een te klein afzetge bied is voor het SDC. Dat moet worden uitgebreid tot de gehele stad. Gebleken is dat slechts dertig procent van de goederen die de vervoersbedrijven in Lei den afleveren de binnenstad als eindbestemming hebben. Bij het stadsdistributiecen trum kunnen 16 uur per dag goederen worden aangevoerd. Per dag zouden er rond 300 vrachtwagens arriveren met spullen voor winkels in de bin nenstad en 600 voertuigen met artikelen voor de winkels in de rest van Leiden. In het SDC moeten per dag 4500 zendingen in de speciale 30 SDC-auto's worden geladen. Bij het SDC is werk voor 55 mensen, onder wie 33 chauffeurs. Voor een stadsdistributiecen trum is een investering van zo'n 18 miljoen gulden nodig. Als het besluit valt om het plan te ver wezenlijken, krijgt het advies bureau het exclusieve recht om het SDC te bouwen. Dat moet binnen twee jaar gebeuren. Be slist het adviesbureau negatief, dan kan de gemeente zelf gaan bouwen. HOM consultancy draagt dan alle onderzoeksge gevens en het ondernemings plan gratis aan Leiden over. NZH tegen gebruik busbaan leiden De NZH is 'niet gelukkig' met het eventuele medegebruik van de busbanen in Leiden door de bestelwagens van het stadsdis tributiecentrum. Volgens woordvoerder J. Utten hebben de bussen de banen zelf hard nodig. „Als we allerlei andere voertuigen toelaten op de bus banen, schieten we nog niets op." Utten, die ook bevreesd is voor misbruik, heeft nog een ander, technisch, bezwaar. „Veel busbanen eindigen bij verkeerslichten. Onder de bus sen zit een apparaatje waarmee de buschauffeur voor zichzelf de lichten op groen kan krijgen. De auto's van het stadsdistribu tiecentrum en taxi's hebben zo'n ding niet. De verkeerslich tencomputer weet van deze voertuigen dan ook niet wat-ie ermee aanmoet en reageert daarop door alle lichten op rood te zetten. Dat geeft opstoppin gen, niet alleen voor NZH-bus- sen maar voor al het verkeer." leiden emiel fangmann vervolg van voorpagina Het is nog onbekend wat Leiden met het geld van Wateier Vre desprijs gaat doen. „Daar moe ten we nog over nadenken", zeggen dominee A. Dronkers tot vandaag voorzitter van de Stichting Vluchtelingenwerk Leiden en wethouder H. de la Mar. „We hebben wel ideeën, maar die hoeven vaak niet veel geld te kosten. Je zou kunnen denken aan voorlichting op scholen. En volgend jaar willen we weer een maand de actie 'Leiden, stad van vluchtelingen' voeren." De gemeente werkt in haar beleid nauw samen met de Stichting Vluchtelingenwerk Leiden, die tien jaar geleden van start ging en de nieuwko mers op alle mogelijke manie ren begeleidt. „Nu zouden we niet meer buiten elkaar kun nen", erkent De la Mar, „zeker niet met deze omvang van op vang". Anton Dronkers: „Wij zijn als vrijwilligersorganisatie begonnen, maar steeds profes sioneler geworden. En wij heb ben inderdaad hele goede con tacten met de gemeente." Leiden heeft zich de laatste jaren met haar beleid in de schijnwerpers geplaatst. '1989' werd het jaar van 'Leiden, stad van vluchtelingen'. De bekende poster van Opland aan de muur van de kamer van de wethouder en een t-shirt dat hij draagt, ge tuigen nog van de actie. Er werd een stamboomonderzoek ver richt naar een tiental Leidse fa milies, om de 'gewone' Leide- naar ervan bewust te maken dat iedereen wel vreemde wortels heeft. Ook besloot de stad voortaan geen 200, zoals voor geschreven, maar 300 vluchte lingen op te nemen. Die worden gehuisvest in een van de tachtig daartoe bestemde panden in de stad. „Maar het gaat eigenlijk om meer mensen, want de mensen die als vluchteling er kend worden, stromen door naar een woning van de ge meente", zegt De la Mar. „Ons aanbod om een pand voor Bosnische vluchtelingen ter beschikking te stellen, ligt eveneens in de lijn van het be leid. Dat was bedoeld als Leids signaal naar de overheid om meer Joegoslaven toe te laten", aldus De la Mar, die overigens niet de indruk heeft dat de over heid het Leidse pand snel nodig heeft. „Nee. maar ik zie de oor log daar nog niet aflopen, dus we houden het ter beschik king." De la Mar wijst op de regioge meenten. „Ook die willen nu vluchtelingen opnemen. Oegst- geest, Warmond, Leiderdorp. Het is voor kleinere gemeenten wel moeilijker omdat de bijdra ge van het rijk de kosten niet dekt. Als Leiden hebben we daar nooit moeilijk over ge daan", aldus De la Mar, die ver telt dat Schiedam nu ook met een vluchtelingenactie a la Lei den is begonnen. „'Schiedam mers van overal en nergens' heet die. Wij hebben met de be stuurders van de stad een paar keer gepraat." Fluiten si Bouwvakkers: flui- I ten mag, schunnige opmerkingen maken niet 'Met vallen en opstaan leiden» Dat de voorzitter van de Stichting Vluchtelingenwerk Leiden vandaag vertrekt, net nu Leiden een belangrijke prijs krijgt, is toeval. „Dat was al eerder beslist en het is gewoon volgens de regels", reageert Anton Dronkers, die wordt opgevolgd door Keja Fogelberg. Tien jaar geleden raakte Dronkers als predikant van de Hervormde Diakonie bij het vluchtelingenwerk be trokken. Dat zetelt nu bij die Hervormde Diakonie in 'de Bakkerij' aan de Oude Vest. „Leiden heeft het waarge maakt", vindt Dronkers. „Dit jaar kunnen er inderdaad 300 vluchtelingen worden opge vangen." Hij zag de vrijwilli gersorganisatie de afgelopen jaren groeien naar een stich ting met tien betaalde krach ten, deels parttimers. „Het lijkt een successtory, maar de opvang van vluchtelingen gaat natuurlijk gepaard met vallen en opstaan", aldus Dronkers. „Want je wordt bij voorbeeld als asielzoeker in een huis met anderen ge plaatst en daarin moeten de mensen elkaar maar allemaal liggen. Mensen, als ze mogen werken, aan dat werk helpen is een moeilijke affaire. Van wege de taal, de diploma's. En asielzoekers hebben ook hun hebbelijkheden. En daar raken mensen wel eens ge frustreerd over." De vertrekkende voorzitter is zich er van bewust dat vooroordelen tegen buiten landers soms 'op de loer lig gen'. „Als Nederlanders in een zelfde soort achter standssituatie in competitie komen met buitenlanders, is dat natuurlijk een heilloze weg." Maar over de toekomst van het Vluchtelingenwerk is hij positief gestemd. „De be langstelling op middelbare scholen is groot. Onze mede werkers geven daar voorlich ting. Ook onze avonden waar buitenlandse jongeren zich aan jongeren van hier pre senteren worden goed be zocht. En zoiets helpt, al valt dat niet te meten. Het klinkt misschien wat hoogdravend, maar je hoopt dat je met dit werk ook iets in de stad als geheel uitdraagt en dat je al dus bijdraagt aan grotere hu maniteit in de wereld." Videorecorders gevuld met zand leiden Twee broers uit Leiden die meenden goedkoop een vi deorecorder op de kop te kunnen tikken, zijn bedrogen uitgeko men. Een van de twee werd vorige week in Katwijk benaderd door een man die een videorecorder voor 400 gulden te koop aanbood. De koop zou afgelopen maandag worden voltrokken op het terrein van de Groenoordhallen. De broer ging mee om dat hij ook geïnteresseerd was. De videorecorders werden aan geschaft maar niet nadat het tweetal had gecontroleerd of er wel koppen in de recorders aanwezig waren. Thuisgekomen bleek dat zo'n beetje het enige wat zich in de kast bevond, die verder was gevuld met zand. Het tweetal deed gisteren aangifte van op lichting bij de politie. Het is overigens niet de eerste keer dat mensen op deze wijze zijn bedrogen. Man steelt 45 lepels leiden Een onbekende man heeft gistermiddag in een filiaal van Blokker in het winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk 45 eetlepels gestolen. Een verkoopster betrapte de man toen hij de lepels onder zijn jas verborg. Hij maakte zich rammelend uit de voeten. Bouwvakker valt van vier hoog leiden» Een 46-jarige man uit Wijchen is gisteren van een steiger gevallen bij een bouwproject in het bio-sciencepark. De man viel van vier hoog naar beneden. Het slachtoffer is met letsel aan de wervels en in het gezicht naar het AZL gebracht. De arbeids inspectie stelt een onderzoek in. Discussie over vuilstort in Roomburg laait weer op leiden gert visser Wethouder Hans de la Mar (milieu) zal niet ontkennen dat hij schrok toen hij de laatste rapporten over de voormalige vuilstort in Roomburg onder ogen kreeg. „Natuurlijk, ik kom daar ook regelmatig met mijn zoontje. Dan slik je wel even als je leest wat daar in de bodem zit. Maar ik garandeer dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Als er ook maar een aanwijzing in die richting was geweest dan had ik het gebied onmiddellijk laten afsluiten." De voormalige vuilstort (tus sen A4 en Rijn- Schiekanaal) is weer in opspraak. Aanleiding is een nieuw onderzoeksrapport over de stort dat het Alphense bureau Geo-Logic in opdracht van de provincie maakte. Aan de hand van dit rapport moeten maatregelen worden genomen om de vervuiling binnen de stort te houden. Voor ingewijden bevatte het rapport weinig verrassingen. Eerdere vermoedens dat de vuilstort chemisch afval bevat, werden bevestigd. Dat er nu van wordt uitgegaan dat er ook ille gaal is gestort (jarenlang stelde de gemeente dat daarvan geen bewijzen waren) is hoogstens een aardige bijkomstigheid maar voegt weinig toe aan wat er van de inhoud van de vuilnis belt bekend is. Vage aanwijzingen De belangrijkste vraag, wat de groene zoden van het huidige recre.-'icgeh'pd in Roomburg Door het storten van brandbaar afval kwam het voor dat er fikse branden ontstonden op de vuilstort in Roomburg. In '77 werd de stort gesloten voor brandbaar materiaal, foto •archief verbergen, heeft dit rapport niet beantwoord. Het blijft bij vage aanwijzingen. De voormalige zandwinput (het zand werd ge bruikt voor de aanleg van rijks weg A4) is tussen 1965 en 1977 volgestort met allerlei rotzooi waaronder 'aanzienlijke hoe veelheden milieuschadelijk af val', aldus de onderzoekers. Aan goede controle heeft het volledig ontbroken, zo is in de loop der jaren duidelijk gewor den. Het stortregister een schriftje dat vooral was bedoeld om bij te houden wie er nog moesten betalen is verdwe nen. Buurtbewoner J. Flippo: ,Er werd alleen gecontroleerd hoeveel er werd gestort, naar wat er werd gestort is nooit ge keken. Alles mocht, behalve ka davers, autowrakken of li chaamsdelen afkomstig van zie kenhuizen." Dat toen weinig zorgvuldig werd omgegaan met het milieu, stellen ook de onderzoekers vast. „In eerste instantie zou in de met water gevulde put ge stort worden tot even onder het maaiveld. Door gebrek aan stortcapaciteit is echter doorge stort tot enige meters boven het maaiveld. Het was de bedoeling dat dit uitsluitend met puin e.d. zou gebeuren, het staat echter vast dat ook in deze periode huisvuil en fabrieksafval is ge stort." De vergelijking met de Alphense Coupépolder dringt zich op maar is volgens milieu ambtenaar A. van den Berg vol strekt onjuist. „De omvang van deze stortplaats is veel kleiner en van gasvorming en tempera tuurstijging zoals die in Alphen werden vastgesteld, is in Room burg geen sprake." De la Mar: „In Alphen is veel meer rotzooi en veel meer chemisch afval ge stort. Dat er in Roomburg ber gen met vaten liggen, is uiterst onwaarschijnlijk." Het belangrijkste verschil vol gens Van den Berg is echter dat de stort al in een vrij vroeg sta dium in de gaten werd gehou den (het eerste onderzoek op uitstroom van giftige stoffen had in 1980 plaats). De stort ligt bovendien redelijk goed inge pakt tussen klei- en puinlagen wat maakt dat het risico dat wandelaars of kinderen in aan raking komen met vervuilde grond zo goed als uitgesloten wordt geacht. De zorg van gemeente en provincie is daarom vooral ge richt op het diepe grondwater, het schoonste water dat ons land rijk is en van grore beteke nis voor de drinkwatervoorzie ning. Mocht dit water onver hoopt vervuild raken, dan is rei nigen nagenoeg onmogelijk. De discussie tussen gemeente en omwonenden draait nu om de vraag of de stort moet worden geïsoleerd van de omgeving of dat kan worden volstaan met het continu controleren van het water dat uit de stort komt. Mochten er signalen van vervui ling komen, kan alsnog worden besloten tot isolatie, is de opvat ting van de gemeente. Van den Berg: „Het proces in en rond de stort in Roomburg is goed be heersbaar en beïnvloedbaar. Met een goede controle mag je verwachten dat we niet plots voor verrassingen komen te staan." Een 24-jarige man uit Leiden is gisteren driemaal achtereen op gepakt voor winkeldiefstallen. Tussendoor moest de man door de politie naar het ziekenhuis worden gebracht omdat hij een overdosis drugs had genomen. De man werd gisterochtend even na tien uur gearresteerd op de Haarlemmerstraat nadat hij uit een winkel twee spijker broeken had gestolen. Na een kort verblijf op het politiebu reau werd hij weer vrijgelaten. Een paar uur later werd de man op de Aalmarkt betrapt toen hij vier trainingspakken trachtte te stelen. De man werd opnieuw in een kamertje in het politiebureau opgesloten waar agenten na enige tijd constateerden dat hij niet meer aanspreekbaar was. Vermoedelijk had hij al voor zijn komst naar het bureau een overdosis drugs genomen. De man werd naar het AZL ge bracht waarna hij na behande ling, door de politie thuis in bed werd gelegd. 's Avonds tegen sluitingstijd bleek de man geheel hersteld. Hij werd opnieuw aangetroffen in de Haarlemmerstraat waar hij zeven jassen uit een winkel mee wilde nemen. De man werd vervolgens voor de derde keer opgesloten in het politie bureau maar wordt nu pas na het weekend vrijgelaten. Leidse Boekenzondag 11 oktober a.s. Gerard Post van der Molen (uitgeverij de Ammoniet) geeft een demonstratie handzetten en handdrukken begane grond Willem Venerius auteur van het boek 'Lijn in de I Tjing' geeft uitleg over de I Tjing vanaf 14.00 uur 2e etage i.s.m. Kunstkring De Burcht een literaire wandeling door Leiden. Inleiding: Peter van Zonneveld. Vertrekpunt Sociëteit De Burcht om 12.00 uur en om 13.30 uur TEVENS OPRUIMING MET FORSE KORTINGEN dit alles bij KOOYKER Breestraat 93, Leiden tel.: 071-160500

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 13