Ruzie, samen eten en romantiek in snelle beelden en straffe ritmes Rtv show 'Ik naar een ziekenhuis? Bent U helemaal gek' Annie Schmidt nog niet van plan om pen neer te leggen T c Sonja's eigen 06-nummer 10 Documentaire van de KRO over Riagg Vierdelige serie over schrijfster bij de AVRO Annie M.G. Schmidt, probeer over zo'n talent maar eens een goed en allesomvattende documentaire te maken. In haar lange leven heeft deze schrijf ster van kinderboeken, versjes, hoorspelen, cabaret en poëzie zóveel aan het papier toever trouwd, dat ze gemeten naar menselijke maatstaven de 200 al gepasseerd had moeten zijn. Maar ze is pas 81 en blijkens uitspraken nog lang niet van plan om de pen erbij neer te gooien. De AVRO begint zondagmid dag aan een ambitieuze docu mentairereeks over leven en werk van Neerlands meest pro ductieve en waarschijnlijk be kendste schrijfster. In drie delen wordt een chronologisch beeld geschetst over haar eerste pen- nevruchten op 14-jarige leeftijd, haar tijd bij dagblad Het Parool waar z.ij op de afdeling docu mentatie begon en het journa listencabaret, waarvoor zij de teksten schreef. Er wordt ook ruim aandacht besteed aan de bekende radioserie Familie Doorsnee, die op dit moment overigens door de VPRO-radio wordt herhaald. In deel twee (18 oktober) ko men haar musicals aan de beurt. Ook in deze aflevering ruime aandacht voor de televi- Pension Hommeles en Ja Zuster Nee Zuster, die des tijds door de VARA werden uit gezonden. In het derde deel worden Annie Schmidts kinder boeken belicht. Onder andere het bekende Pluk van de Pet- teflet. In deel drie van de serie ook aandacht voor de vraag hoe Schmidt denkt over 'het métier' en haar privé-leven. De serie wordt afgesloten met een uitge breid interview met Schmidt door Ischa Meijer. Kinderen De eerste drie delen bestaat voornamelijk uit oude (soms zwart/witte) televisie-interviews afgewisseld met recente opna men. Zo zien we Annie Schmidt samen in beeld met Adriaan van Dis, Wim Bosboom, Ivo Nieho, Wim lbo en onder ande re Simon Carmiggelt. Ivo Niehe vraagt haar op zeker moment of zij van kinderen houdt. Haar antwoord is bekend, maar blijft leuk om naar te luisteren. „He lemaal niet. Maar ik zal ze niet schoppen. Nee, ik ben niet spe ciaal dol op kinderen. Ik heb wel een hekel aan volwasse nen". En Wim Bosboom bekijkt sa men met haar een schoolrap port. Mooie cijfers prijken daar op. Behalve voor het vak Neder lands. Een twee. Hoe kan dat, wil Bosboom weten. Schmidt: „Natuurlijk door die klootzak van een leraar". En Simon Car miggelt zegt daarop: „Ik had Carmiggelt behoort tot dege nen die veel met haar hebben samengewerkt. Daarnaast ko men ook de tekenares Fiep Westendorp, cabaret- 'professor' Wim lbo en uitgever Reinold Kuipers aan het woord. Ook zij hebben een belangrijke bedrage geleverd aan het werk van An nie Schmidt. De uitspraken van Schmidt in de documentaire zijn allen symptomatisch voor haar. En in alle afleveringen hoor je die ty pische, aanstekelijke opmerkin gen die zo bij haar passen. Of het nou over haar jeugd gaat (,Ik was niet zo geluktóg, want ik sprak het Zeeuwse dialect niet'), of over haar vader (die was pre dikant) en haar moeder, ze weet de informatie te verpakken in origineel, geestig woordgebruik. Alle geïnterviewden zijn vol lof over haar en haar werk. Toch zijn er ook 'wanklanken' te ho ren. De dichter Adriaan Morriën vond destijds het woordgebruik van haar gedichten „voorspel baar" en te „gemakkelijk". Ze moest daar maar mee ophou den, adviseerde Morriën haar in een recensie. En ze deed het. Nu heeft ze er, jaren na dato, spijt van naar het advies van Morriën te hebben geluisterd. (Uitzending: zondag 11 okto ber, 17.05 uur, Nederland 1) STRIPS BOLLEBOOM BOES HILVERSUM JAN PREENEN De Riagg is zo gek nog niet. Dat geldt in het algemeen ook voor degenen die door de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg worden ge holpen. Of zoals Marjan Nijssen, direc teur van Riagg Westhage in Den Haag, stelt: „Jaarlijks ldoppen zo'n vierhon derdduizend mensen aan bij een van de 58 Riagg's in Nederland. Er wordt vaak gedacht dat dat alleen maar gekken zijn. Of mensen met luxeproblemen. Bij ons komen allerlei cliënten met de meest uit- eenlopendemoeilijkheden." Dat blijkt ook duidelijk uit de driedeli ge serie 'Denkt u dat ik gek ben..' die de KRO in het kader van het tienjarige be staan van de Riagg's vanaf vrijdag uit zendt. Daarin wordt onder meer aan dacht besteed aan relatieproblemen, de gevolgen van drugs, een inbewaarstelling van een jongen, een poging tot zelf moord, maar ook aan angst voor spin nen. Zo zit een vrouw van bijna 30 al vanaf haar jeugd geestelijk in het web van die voor velen zo afschrikwekkende vliegen- en muggenvangers. Met behulp van plaatjes in boeken en plastic spinnen is ze een heel klein beetje vertrouwd ge maakt met deze 'ondieren'. De volgende stap is de confrontatie, van afstand, met levende spinnen. Eerst kleine, daarna grote met haren, ,,'t Is wel een griezel tje", merkt de therapeut ogenschijnlijk verre van tactisch op als de vrouw de spin met een balpen uit een glazen pot moet halen. Die operatie slaagt ondanks veel gebibber vrij vlot. Sneller in elk geval dan de opdracht om het sprintfenomeen weer veilig op te bergen. Gek In dat geval is het niet zo verwonderlijk dat de betrokkene zelf in beeld wil ko men. Anders ligt het als een veipleeg- kundige en een psychiater op verzoek van de GGD op bezoek gaan bij een vrouw die zichzelf en haar woning zo heeft verwaarloosd dat het scherm ei genlijk bruin zou moeten uitslaan. „Het is beter dat u weer naar het ziekenhuis gaat mevrouw", zo probeert de verpleeg kundige de vrouw duidelijk te maken dat ze niet langer alleen kan wonen. „Ik naar een ziekenhuis? Bent U helemaal gek." In zo'n geval zou het veel meer voor de hand liggen om met acteurs te werken, zoals tijdens de documentaire 'De rij dende psychiater', die de VPRO vorig jaar uitzond. Van die aanpak heeft pro ducent René Stokvis echter bewust afge zien: „Daar prik je als kijker in dertig se conden doorheen. Deze situaties moet je echt laten zien." Marjan Nijssen is het daar mee eens: „Er zijn veel omstandig heden die je niet kunt bedenken. De film wint juist aan kracht door iedereen ge woon aan het werk te zien, net alsof er geen camera in de buurt is. We hebben wel hele discussies gehad: moet je dit wel zo doen. Je grijpt toch diep in in het leven van mensen. Als voorwaarde heb ben we gesteld dat iedereen toestem ming moest geven." Daardoor moesten de programmama kers van een aantal opnamen afzien. In één geval besloten zij zelf niet tot uitzen ding over te gaan, omdat dat volgens re gisseur Martijn Schroevers een verte kend beeld zou hebben opgeleverd. Een 12-jarige jongen die heeft geprobeerd zelfmoord te plegen, werd op de rug ge filmd. Vooraf wist Schroevers helemaal niets van de Riagg. Na zijn verblijf van drie weken met het camerateam in Riagg Westhage merkt hij op: „Wat me het meest is opgevallen, is de grote verschei denheid aan gevallen. Aan de ene kant zo'n vrouw die helemaal vervuild, maar toch gelukldg is. Aan de andere kant si tuaties die iedereen zich kan voorstellen, zoals die spinfobie. Problemen, waarmee iedereen geconfronteerd kan raken." ('Denkt u dat ik gek ben..', vanavond, 22.59 uur, Nederland 1. Het tweede en derde deel van deze documentaire wor den uitgezonden op 16 en 30 oktober). MTV volgt dagelijkse leven van zeven jongeren AMSTERDAM ANNEMIEK HUYERMAN his is really bad. You 're gonna die when .A. you see this!" In ty pisch Amerikaans jongereni- dioom geeft Eric, twintig jaar en fotomodel, blijk van zijn verruk king over zijn tijdelijk onderko men op Manhattan. De 'loft', benaming voor de bij succes volle Newyorkers zeer gewilde bovenste verdiepingen van ap partementsgebouwen, is mo dieus ingericht en van alle com fort voorzien. Voor de serie The Real World van MTV deelt Eric gedurende dertien weken de flat met zes leeftijdsgenoten. Came ra's volgen het zevental bij al hun bezigheden binnens- en buitenshuis. In Amerika was The Real World afgelopen seizoen het best gewaardeerde programma van het jaar. De serie wordt nu gelanceerd in Europa bij wijze van test. Oorspronkelijk wilde MTV voor hun belangrijkste doelgroep, jongeren tusen 18 en 25 jaar, een klassieke soap ma ken, compleet met script en echte acteurs. Dat bleek een te kostbaar plan. Programmama kers Jon Murray en Mary Ellis Bunim, de laatste gepokt en gemazeld in het genre door haar werk voor onder meer de series Santa Barbara en As the World Turns, besloten toen tot het goedkopere alternatief van The Real World. Daarmee lever den ze een produktie af die zij zelf bestempelen als een geheel nieuw soort televisie: een krui sing tussen soap en documen taire met een niet professionele cast. Het leven van de 'flatmates' heeft veel weg van de videoclips die MTV nonstop uitzendt. Dynamisch De vier Amerikaanse jongens en drie meisjes tussen 19 en 25 jaar werden zorgvuldig geselecteerd op de dynamische levensstijl die het muziekstation uitdraagt. Een beetje 'weird' mochten ze wel wezen van de programma makers. Naast Eric is er Becky, die als zangeres en tekstschrij ver naam wil maken. Danseres Julie is met negentien jaar de jongste en rechtstreeks afkom stig uit de zuidelijke staat Alabama. Kevin is schrijver- dichter en zwart, net als rap-ar- tieste Heather B. De 21-jarige bandleider Andre zoekt in New York naar betere optreedgele- genheden en Norman is ont werper. Doorsnee-beroepen als secretaresse of verpleger pasten niet in dit MTV-concept. Op het stuwende ritme van de muziek van Guns 'n Roses en INXS neemt Julie in de eerste aflevering afscheid van haar fa milie, stapt in het vliegtuig en arriveert in New York. Strak ge monteerde beelden tonen de zeven vervolgens als ze uitgaan, ruziën, samen eten, televisie kijken of discussieren over vooroordelen, racisme, verliefd heid en sex. Ondanks de titel gaat het in The Real World niet om de alledaagse, vaak grauwe realiteit. De nadruk ligt op de glamourzijde van het leven van aantrekkelijke en talentvolle grotestadsbewoners. De kijker wordt meegenomen naar de geluidsstudio waar He ather B. haar rapsongs vastlegt. Fotomodel Eric treedt op in een televisieprogramma over de toelaatbaarheid van sex in tele visiereclame en toont provoce rend de welgevormde torso. Ju lie zien wc in aktie tijdens haar dansopleiding. Het dagelijks le ven van Eric en zijn 'flatmates' heeft wel wat weg van de video clips die hetzelfde muzieksta tion nonstop uitzendt. Romance The Real World heeft als onder werp jongeren, inclusief hun as piraties, onzekerheden, dromen en verlangens. De clip-achtige vormgeving, waarin het volle le ven betrapt moet worden, is aantrekkelijk om te zien, maar de echt interessante uitspraken komen pas los als de hoofdper sonen heel gewoon voor de ca mera geinterviewd worden. Dan vertelt Becky over het optreden in East Village waar ze van droomt, en praat ze over haar tijdelijke huisgenoten, waarbij ze haar vermoeden uitspreekt over een romance tussen Eric en Julie. In een ander interview komt Julie aan het woord. Ze vertelt hoe Heather aanvanke lijk wantrouwen tegen haar, een Yankee uit Alabama, koesterde en ze beschrijft haar opluchting over het feit dat ze toch vrien dinnen zijn geworden. Julie, Heather, Kevin en de anderen gedragen zich alsof ze voor de camera geboren zijn. Ze vonden het dan ook verschrik kelijk toen de opnamen voor de serie waren afgerond. Julie be sloot om niet meer terug te ke ren naar Alabama, maar om haar geluk te zoeken aan de West Coast. Mogelijk komt er een vervolg op The Real World. Als dat zo is, zal Julie er beslist weer bij zijn. Want The Real World bleek vaak spannender dan de echte wereld. (The Real World, zaterdag 10 oktober, 17.30 uur, MTV Euro pe.) CLOSE UP Gerard van Putten onja Barend heeft te- genwoordig ook haar eigen 06-nummer, maar daar is niets vuigs aan. In elk geval hoeven bellers geen zwoele stem te verwachten van een bijklussende omroepmede- werkster. Ze is wel bereid te luisteren naar morrend volk, naar types die iets op hun hart hebben. Mochten Barend en haar chaperonne Ellen Blazer het aangedragen leed of anders zins smeuiig genoeg voor uit zending achten, dan kan men er donder op zeggen dat een uit nodiging voor een indringend gesprek onderweg is. Klagers zijn, naar het schijnt, sporadisch in nood. Maar wie de onbedwingbare behoefte mocht hebben voor de camera z'n hele hebben en houwen te vertellen, vindt sinds kort een gewillig oor bij Sonja Barend. De Friezen bijvoorbeeld, die vinden dat Nederland als pro vincie behoort te worden inge lijfd. Activisten wier provinciale chauvinisme zo ver doorslaat dat ze de nationale tricolore de deur uit hebben gedaan en uit sluitend nog het dundoek met de pompeblêdden uit het raam hangen. Het zijn de fanatieke nazaten van Grote Pier, die me nen dat Johan Cruijff maar een kreukelaar was vergeleken bij Aho I onctra PolHorp rpikt nil verder dan Omroep Fryslan, nu Sonja zich heeft opgeworpen als ombudsvrouw voor de verdruk ten en andere gekwetsten in de maatschappij. In de eerste uitzending zat er ook nog een gouden kalf in de zaal voornamelijk vervelend te wezen. Ze schijnt volgens een jury begiftigd met acteertalent, maar bij Sonja was ze bezig een mislukte imitatie weg te geven van een filmdiva op haar retour. Nee, haar leeftijd wilde ze niet zeggen. Subtiel werd de actrice, „al lang woonachtig in Parijs en daar veel in filmpjes optre dend" op haar plaats gezet. Je kunt voor of tegen haar zijn, maar dan is Barend vakvrouw genoeg om via een omtrekken de beweging het gouden kalf fijntjes als een over het paard getild kind in de figuratie te zet ten. Barend deed dat door Cox Habbema te vragen of zij soms ook alle moeite doet om haar leeftijd te verbergen. Maar nee, dat doet Habbema niet. Na tuurlijk niet. En waarom zou ze ook? Habbema heeft al het een en ander bewezen, terwijl het Gouden Kalf ondanks haar on derscheiding eerst maar eens moet aantonen of ze in de toe komst als actrice nog het een en ander in de melk te brokkelen heeft. Naar verluidt zijn ze in Rotterdam massaal de bioscoop uitgelopen toen het gouden kalf nifprhptHopk wandplde Dus dat begint al goed. Aan praatshows geen gebrek op televisie, er wordt wat afge- wauweld voor de camera. In dit land lijkt televisie te vaak op ra dio met beeld. Barend was meer dan een decennium geleden de eerste die zich tot middelpunt van een talkshow verhief, daar na volgden velen. Om maar een willekeurig aantal personen op te noemen: Karei van der Graaf, Dieuwertje Blok, Ivo Niehe, Ur- sul de Geer, Gert Berg, Tineke, Han van der Meer, ach wie niet paradeerden dwars door de her kenningsmelodie heen. Vrijwel niemand uitgezonderd wekten ze dan de suggestie het volk iets wereldschokkends te komen verkondigen. En dan brachten ze vervolgens weer een paar uit de krant gejatte onderwerpen ter sprake. Sonja Barend heeft, het zij toe gegeven, met haar praatshows de tongen in den lande geregeld in beweging gebracht. Af en toe klodderde er enkele deciliters verf door het beeld, als kijvende actievoersters een of ander vrouwonvriendelijk sujet onder schot namen. De dag na Sonja op dinsdag, zondag of wat voor dag Sonja haar gezicht liet zien, had Nederland op school en kantoor weer wat om over na te praten. Een kreng kon ze zijn in haar vurige jaren, Sonja. Als presentratice wenste ze niet de partijloze stuurster van gesprek ken te zijn, niet de onpartijdige intermediair tussen twee kijven de partijen. Nee, ze kon zonder pardon partij kiezen. Luisteren ging Sonja dan moeilijk af, bits kon ze haar gesprekspartner overstemmen met steun van haar niet aflatende applausma chine in de zaal. Aldus zat de gewraakte invité er voor Jan Jo ker bij, gedoemd af te gaan voor een miljoenenpubliek. En dat terwijl de persoon in kwestie niet eens de gelegenheid was geboden om te laten blijken hoe apert fout zijn of haar opvattin gen waren. Dat drammerige, dat gelijkheb berige, is er nu een beetje van af. Sonja is wat milder gewor den. Nog altijd gaat ze de dis cussie en confrontatie aan. Maar meer dan vroeger geeft ze nu ook degene met wie ze het zichtbaar oneens is de ruimte zijn of haar zegje te zeggen. Ze vermoedt dat haar eigen 06- nummer praatstof genoeg geeft om een winterseizoen lang haar talkshow te vullen. De onder werpen mogen dan wel wat spraakmakender. Zal Nederland wakker liggen van de of andere keffer, die door de burgemees ter van Bruinisse ervan wordt verdacht pittbull te zijn? Niets aan de hand met dat beest, zei z'n bazin, heeft alleen maar de afwijking om gezichten af te lebberen. Geeft de burgemees ter dat nou voldoende reden om Muffin te muilkorven Sonja als Neerlands visuele praatpaal. Volgens de VARA voorziet ze in een behoefte, ge zien al het leed dat hier ligt uit gestald. Voelt u zich beknot door het Nederlands Genoot schap van Uientelers, rijden er naar uw mening te veel spook rijders van roomskatholieke huize rond, vindt u dat er te veel Fred van der Speks en te weinig Deurzakkers buiten camavals- tijd? Aarzel niet. Bel Sonja: 06- 300488. Als de nood het hoogst is. is Sonja nabij. Fijn om met die wetenschap het bed in te stappen: voor straks lekker sla pen en morgen gezond weer op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 10