Leiden Regio Golden Tulip verwacht bloeiperiode Gi Laken ruziet verder over afval Maria na tien jaar terug op oude stek Provincie: bredere brug bij Haagsche Schouw Korfballers wachten op geld Gemeente betaalt krakers niet WAAROM U MAAR BETER VOOR EEN DOORLOPEND KREDIET VAN DE GKB KUNT KIEZEN GOED VOOR UW LENING WOENSDAG 7 OKTOBER 1992 13 EMIEL FANGMANN ROY KLOPPER WIM KOEVOET LOMAN IT VISSER (CHEF) WIM WEGMAN Behandeling ~j Leidse juriste: vrou- I wen zijn niet altijd gebaat bij een gelijke be handeling Oud-raadsleden jaarlijks bijeen Vervolg van voorpagina In de kamers blijven de kleuren-tv, de broekenpers en de gratis koffie- en theepotten gewoon staan want de nieu we eigenaar van het Golden Tulip Hotel aan de Schiphol- weg is niet van plan de formule helemaal om te gooien. De Waardzicht Groep uit Rijnsburg, die wordt aange voerd door de joviale zakenman Cor van Duijn, heeft be halve het eigendom ook de hotelexploitatie overgeno men. Voor dat laatste was Schuttersveld Leiden bv. tot nu toe verantwoordelijk. Van Duijn: „Mijn vrouw zei: je wil de er toch wat zorgen bij, nou, die heb je dan nu. Ha, ha." het Leidse hotel (51 luxe kamers en enige vergaderzalen) is het volgens directeur A.C. Meijer goed nieuws dat het failliete Leidse concern Erica Beheer bv. met Van Duijn een akkoord heeft bereikt. Ze zijn allen zeker van hun baan en Meijer ver wacht dat enkele 'noodzakelijke kapitaalinjecties' nu snel vol gen. „U begrijpt dat de vorige eigenaar daar wat voorzichtiger Van Duijn was vorig jaar op ver gelijkbare wijze in het nieuws toen hij het Golden Tulip Beach Hotel aan de Koningin Wilhel- minaboulevard in Noordwijk aankocht. Nu hij beide hotels heeft bemachtigd, ziet de za kenman volop mogelijkheden tot samenwerking tussen het bedrijf nabij het station en dat direct aan de kust, pal naast de vuurtoren. „We zijn in Noord- wijk nogal eens vol en vanaf nu hoeven we de gasten niet direct teleur te stellen." Voor de 15 werknemers van Van Duijn: „Noodzakelijke kapitaalinjecties is een wat groot woord. Achterstallig on derhoud ook. We sturen er een schilder op af, dat wel. En ver der wil ik proberen met borden en beplanting wat duidelijker te maken dat wat daar staat, een hotel is." Directeur Meijer is ook erg in zijn sas met het prijzen tien procent te laten zakken. Volgens hem wordt daardoor de verhouding tussen service en prijs wat realistischer. „Dat zal onze doelgroepen ook aanspreken." Van Duijn: „Ik zeg altijd maar: in een hotel r je zelf uitkleden. Dat moet je niet door de prijs laten doen." De doelgroepen zijn de za kenman of -vrouw (in Leiden) en kusttoeristen (in Noordwijk). Dat het inchecken bij de hotels niet aan de balie maar bij een bureau gebeurt, wil hij zo laten. Dat reserveringssysteem valt on der Golden Tulip in Hilversum. Ook de filosofie achter het hore cagedeelte van het hotel blijft intact. „Die is er wel, maar niet zo nadrukkelijk. De vermoeide zakenman die in Leiden de trein uitstapt en in het hotel komt slapen, heeft in de bin nenstad zo veel mogelijkheden om te eten en te drinken, daar hoeven wij niet als een te trekken." Het oud-raadslid W. der Het Golden Tulip hotel Wonderlijk spel rond gestolen beeld leiden loman Het gaat wat ver om van een wonder te spreken. Maar op een curieuze manier is een jaren lang spoorloos verdwenen Ma riabeeld teruggekomen in de Lodewijkskerk aan de Steen- schuur. De hoofdrollen in dit mirakel zijn voor Leidenaar Ca- rel Huschka, en deze krant. Het Mariabeeld, één meter groot, honderd jaar oud en tachtig kilo zwaar kwam uit de Amsterdamse Wittenburgkerk, die tientallen jaren geleden de deuren sloot. Vier Leidse zusters die aan de LorentZkade woon den. kochten deze Maria en zet ten het beeld in hun tuin. Maar omdat ze dat toch niet de juiste plek vonden, schonken ze het uiteindelijk aan de Lodewijks kerk. Daar stond het beeld een tijdje in de tuin van de paro chie. Totdat het tien jaar gele den spoorloos verdween. „Het is nog steeds een raadsel hoe het toch zware beeld is wegge haald zonder dat er een spoor was van de daders", zegt pas toor Vreeburg. Ook een küeiner Bernadetbeeld werd 'gestolen. De waarde van de beelden is onbekend: „Die wordt bepaald door wat de gek er voor geeft. Voor ons hadden ze natuurlijk vooral emotionele waarde", al dus Vreeburg. Een decenium verstreek: „Maar er ging bijna geen week voorbij of we hadden het over het beeld. Laatst over leed een van die zusters en toen dacht ik nog: hoe vervelend van dat beeld". Totdat deze krant van 17 september in de bus viel. Met op de kunstpagina een afle vering van 'de Bewondering', een rubriek waarin bekende Leidenaars praten over hun fa voriete kunstvoorwerp. En dit maal was het de beurt aan Carel Huschka. Hij had een Maria beeld dat voor hem het mees dierbare kunstobject was. „He heeft een hele tijd in mijn kof fiehuis aan de Morsstraat staan. Ik ben er erg aan hecht", vertelde Huschka. Verbazing Hij had het beeld overgenomen van een kennis en die had de Maria bij een verbouwing ge vonden onder een pand aan de Breestraat. Zuster Maria Mag- dalena las het artikel en dacht het verdwenen beeld op de bij behorende foto te herkennen. Om daar zeker van te zijn, liep ze naar het winkeltje van Huschka en tot haar grote ver bazing zag ze haar vermoeden bevestigd. Vervolgens werd de Leidse politie bij de zaak betrokken. Rechercheur Kemp: „Carel is te goeder trouw. Anders was hij niet met het beeld in de krant gaan staan. We zullen samen nog bekijken of we het andere beeld kunnen terugvinden." „Natuurlijk geef ik dat beeld terug", liet Huschka weten toen hij van de wonderlijk voorge schiedenis op de hoogte werd gebracht. Gistermiddag werd in zijn koffiehuis aan de Mors straat de goede afloop gevierd. „Zeg maar wanneer het uit komt, dan breng ik 'm effe langs", bood Huschka Vreeburg aan. En vanaf vijf uur gistermid dag is Maria terug op de oude stek aan de Steenschuur. De provincie wil dat de nieuwe Haagsche Schouwbrug breder wordt dan de in maart wegge haalde oude brug. Dan kunnen grotere schepen via de Rijn het industrieterrein in Katwijk be reiken. De gemeente Leiden is niet van plan aan de extra kos ten van dit plan mee te betalen. De provincie heeft tot nu toe al leen nog maar toegezegd een deel van de kosten voor haar re kening te nemen. Dat vindt de gemeente niet genoeg. „Des noods moeten andere gemeen ten er ook maar aan meebeta len", zei wethouder T. van Rij gisteravond tijdens de gemeen teraadsvergadering. De oude Haagsche Schouw brug werd dit voorjaar vanwege ouderdom en achterstallig on derhoud buiten bedrijf gesteld. Een nieuwe brug kost drie tot vier miljoen gulden maar Van Rij is er nog niet van overtuigd dat er een nieuwe verbinding over de Rijn moet komen. Het lijkt er op dat het autoverkeer geen al te grote problemen heeft met de afgesloten verbin ding. Bovendien zijn er mis schien wel andere bruggen of walmuren in de stad die drin gender aan vervanging toe zijn. aldus de wethouder. Hij zei dat na vragen van WD-raadslid G. Bakker, die enigszins verbitterd is omdat hij vorige week in het Leidsch Dag blad moest lezen dat de ge meente is gaan twijfelen over de aanleg van een nieuwe Haag sche Schouwbrug. „Als naar de stand van zaken wordt ge vraagd, lijkt het me het beste om open kaart te spelen", ver klaarde Van Rij. Hij voegde er aan toe dat de gemeenteraad nog niet is ingelicht omdat 'ambtenaren er nog op stude- Overigens heeft de wijkvere- niging Stevenshof al laten weten een nieuwe brug onmisbaar te vinden. WÊÊÊÊM «■51 Vier betrokkenen bij het Leidse mirakelspel poseren rond het Mariabeeld. Pastoor Vreeburg en zuster Maria Magdalena worden geflankeerd door rechercheur Kemp en de zittende Huschka. FOTO HIELCO KUIPERS leiden dom zijn van de club. De ge meente zou daarvoor 40.000 De gemeente moet snel 40.000 gulden neertellen. De korfbal - gulden overmaken aan korfbal- Iers hebben het geld nog niet club KZ Leiden. CDA-raadslid P. ontvangen, maar moesten vol- Biegstraaten sprak er gister- gens Biegstraaten wel de sleu- avond tijdens de raadsvergade- tels van de gebouwtjes inleve ring zijn verbazing over uit dat ren. dit nog niet is gebeurd. Het geld is toegezegd aan Ons Eiland, dat met Zuiderkwartier fuseerde en nu de nieuwe club KZ Leiden vormt. Ons Eiland fuseerde on der meer omdat de club het ter rein aan de Brahmslaan moest verlaten. Op dat veld komen woningen. Maar er staan nog een club huis en lichtmasten, die eigen- Pluijm heeft de Leidse politieke partijen om hun medewerking gevraagd bij het organiseren van een reünie van oud-raads leden (vanaf 1970) in Leiden. Van der Pluijm denkt meer dan honderd voormalige gemeente bestuurders volgend jaar aan de vooravond van 3 oktober bijeen te krijgen voor een hutspot maaltijd in het Volkshuis en een bijeenkomst op het stadhuis. Daarbij zijn ook oud-burge meesters welkom. „Als je de raad hebt verlaten, hoor je nooit meer iets van de gemeente", weet Van der Pluijm uit eigen ervaring. Die klachten heeft hij ook gekregen van andere voormalige raadsle den die hij zo nu en dan in Lei den tegen het lijf loopt. Er zijn ook nog tal van politici die Leiden inmiddels hebben verlaten maar die ooit de plaat selijke politiek kleur gaven. Van der Pluijm: „Om er een paar te de toenmalige wet houder Cees Waal die nu burge meester van Deventer is, Hans Glaubits (D66) nu ambassadeur ergens in de wereld, Europarle- Gijs de Vries (WD) en natuurlijk Jan Brands (CPN) van wie ik nooit meer wat Vfm gehoord heb. Dat was toch een spraakmakend raadslid." Van der Pluijm heeft inmid dels de Drie October-Vereeni- ging om financiële steun ge vraagd. De gemeente Leiden gaat kra kers geen geld geven om ervoor te zorgen dat zij snel gemeente lijke panden verlaten. Met deze toezegging stelde burgemeester C. Goekoop gisteravond het CDA gerust. Toen fractievoorzitter P. Kluck vorige week hoorde dat krakers van het Groencomplex aan de Langebrug duizenden guldens hadden gevangen van de eigenaar, bekroop hem de gedachte dat de gemeente deze maatregel misschien ook wei eens overweegt als een gekraakt gebouw snel leeg moet zijn. „Het lijkt erop dat kraken niet meer een middel is voor een rechtvaardige woonruimtev deling, maar activiteit." iële Goekoop verzekerde hem dat de gemeente altijd de rechter zal inschakelen om krakers uit een pand te krijgen. Schietpartij op Ter Haarkade leiden Na een schietpartij op de Ter Haarkade zijn vannacht twee personen aangehouden. Een 31-jarige Leidenaar wordt verdacht van het afvuren van enkele schoten op een 32-jarige plaatsgenoot. Zijn 26-jarige vriendin is ook aangehouden. Beide personen bevonden zich in een woning waar de politie na huis zoeking twee vuurwapens aantrof. Bij de schietpartij vielen geen gewonden. De aanleiding voor de schietpartij is vooralsnog onduidelijk. De politie kreeg omstreeks kwart over twaalf diverse meldingen van omwonenden die schoten hadden gehoord. De vermoedelijke dader is vlak voor de schietpartij met een mes achterna gezeten door de 32-jarige Leidenaar. De 31-jarige man is daarop in huis gevlucht om een vuurwapen te pakken en enkele schoten op zijn belager af te vuren. Brokkenpiloot aangehouden leiden De automobilist die zaterdagochtend doorreed na een ongeval op de Vijf Meilaan is opgespoord. Het is een 32-jarige Leidenaar die in de omgeving van de Vijf Meilaan woont. De man heeft tegenover de politie bekend. Bij het ongeval raakte een 33-jarige fietsster uit Leiden gewond. Ze werd geschept door de Leidenaar, sloeg ruggelings over zijn auto en bleef op het wegdek liggen. De beschrijving van de auto die omwonenden gaven, zette ae politie op het spoor van de verdachte. leiden erna straatsma Een hoogoplopend conflict tus sen de eigenaar van recreatie oord Vlietpark en de gemeente is verzand in een juridisch steekspel. Eigenaar M. Laken wil geen afvalcontainers op zijn terrein zetten: de gemeente wil politiedwang gebruiken om de containers er toch te krijgen. Mag dat of mag dat niet? Laken vecht die kwestie uit met de commissie beroep- en bezwaar schriften. De gemeente stelt dat Laken als eigenaar van het bungalow- park aan de Vlietweg verant woordelijk is voor 'al het reilen en zeilen' op zijn terrein. Daar onder valt dus ook het treffen van een regeling voor de afvoer van huis- en tuinafval. De huur huisjes op het Vlietpark zijn on losmakelijk aan de grond verbo den en en behoren daardoor ook tot het eigendom en de ver antwoordelijkheid van Laken, stelt de gemeente. Tot vorig jaar zorgde Laken voor de vuilafvoer op zijn ter rein, maar door de hoge kosten is hij daarmee gestopt. De grondeigenaar wil dat zijn huurders eerst extra gaan beta len, dan pas is hij bereid mee te werken aan de plaatsing van containers op zijn terrein. Het conflict over de afvoer van vuil speelde eerst alleen tussen de ruim 90 huurders op het park en de eigenaar. Toen de reinigingsdienst echter con stateerde dat bewoners van het Vlietpark hun afval in contai ners op de Vijf Meilaan dcpo- neerdep besloot de gemeente in te grijpen. Het zich ophopende vuil op het bungalowpark zou bovendien gevaar voor het milieu en de volksgezondheid kunnen opleveren. R. Roos van de reinigingsdienst: „We heb ben bij de Vijf Meilaan zes extra wijkcontainers moeten neerzet ten." De kosten daarvan be droegen ongeveer 15.000 gul den. Gemeente en Laken hebben langdurig onderhandeld over de plaatsing van containers maar kwamen er niet uit. De onder handelingen liepen steeds stuk op de weigering van Laken om de kosten daarvan te verhalen op zijn huurders. Hij wil dat de gemeente de kosten van vuilaf voer rechtstreeks met de huur ders afrekent. De gemeente heeft daarom onlangs aangekondigd dat, als er voor het begin van het ko mende zomerseizoen geen overeenkomst tussen beide par tijen is, de politie zal worden in gezet om onder dwang contai ners op het bungalowpark te plaatsen. De commissie beroep- en be zwaarschriften boog zich giste ren over de zaak. Voorzitter j. Olivier heeft Laken drie weken de tijd gegeven om te reageren op de argumenten van de ge meente. Daarna volgt een uit spraak. Eigenaar wil van park af Eigenaar Laken is de voortdurende ruzies meer dan zat en wil zijn bungalowpark graag weer in een gewoon weilandje omtove ren. Vorige week stuurde hij alle 80 huurders een brief waarin hij aankondigde de huur te willen opzeggen. Volgens de huurover eenkomst betekent dit dat de recreanten over vijf jaar hun huis jes moeten verlaten. De huurders hebben inmiddels aangekon digd via een juridische procedure deze opzegging ongedaan te willen maken. Ga bij een Doorlopend Krediet vooral niet over één nacht ijs. Vergelijk de rentetarieven. Eis duidelijkheid. Kijk hoe u behandeld wordt Met de Gemeentelijke Kredietbank Leiden bent u alles bij elkaar alti|d beter af En vooral ook voordeliger. Onze effectieve rente per jaar behoort tot de allerlaagste tarieven van Nederland. yjhfeWjJ^bedraagt deze rente momenteel Verder wordt u heel prettig en persoonlijk geholpen. In een ongedwongen sfeer. En natuurlijk is de GKB Leiden lekker dichtbij. Welkom dus, u zit er zó! Of belt u eerst voor informatie? Gemeentelijke Kredietbank Leiden Breestraat 24, Postbus 11300,2301 EH Leiden tel. 071 -254145 - fax 071 -120270

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 13