Ter Veld woedend over WAO-plan werkgevers Raad: Arbeidsbureaus moeten invalide helpen Binnenland Slechts één keer eerder schietpartij in rechtbank Werkgelegenheid meest gebaat bij lage belasting Koningin krijgt les Consument merkt weinig van lagere BTW DONDERDAG 1 OKTOBER 1992 Twaalf jaar cel voor metro-moord Amsterdam» De rechtbank in Amsterdam heeft gisteren een 25- jarige drugsdealer uit de hoofdstad veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens moord, poging tot doodslagen heroïnebezit. De man schoot op 28 januari van dit jaar op het metrostation Kraaienest één van zijn klanten dood. ken kwartier eerder had hij een ander al verwond. Volgens de officier was de levering van drugs van in ferieure kwaliteit door de verdachte de aanleiding tot de schiet partij. 'Nederland moet Somaliërs opnemen' Amersfoort Nederland moet naar de mening van de Raad van Kerken vluchtelingen uit Somalia ruimhartig opnemen. In een brief aan premier Lubbers pleit de Raad er verder voor dat Ne derland een maximale bijdrage levert aan de voedselvoorziening voor de hongerende bevolking van Somalia. Ook dient ons land „onverwijld" financiële middelen beschikbaar te stellen voor een VN-vredesmacht in Somalia. Verbrandingsoven raakt in geldnood Dordrecht» De ziekenhuis-afvalverbrandingsinstallatie (Zavin) in Dordrecht verkeert in geldnood. De in januari in gebruik ge stelde verbrandingsoven voor ziekenhuisafval heeft nu al een verlies van 2,5 miljoen gulden. De directie vreest dat de installa tie moet sluiten als minister Alders van VROM de ziekenhuizen niet verplicht hun afval bij Zavin aan te leveren. De minister zou zo'n verplichting hebben toegezegd, voordat met de bouw werd begonnen. De oven, de enige in Nederland, heeft 25,6 miljoen gulden gekost. In de oven worden injectienaalden, menselijke resten en proefdieren verbrand. 'Huidige dubbelfunctie GMD ongewenst' den haag anpkansrijke bovenlaag. Daar komt bij dat de GMD en de bedrijfs verenigingen ook een belangrij ke taak hebben bij het vaststel len van de mate van arbeidson geschiktheid. Het tegelijkertijd bemiddelen en (mee)beslissen over het recht op een uitkering ziet de Gehandicaptenraad als „een ongewenste vermenging van functies, die de vertrou wensrelatie schaadt". Bij een principiële keus voor het arbeidsbureau moeten mensen met een handicap daar net als ieder ander een 'intake gesprek' hebben. Ze kunnen meestal zelf hun mogelijkheden goed aangeven en vertellen wel ke aanpassingen nodig zijn op de werkvloer. Bij ingewikkelde problemen kunnen wel externe deskundigen worden ingescha keld, maar het arbeidsbureau moet verantwoordelijk blijven en de zaak zelf in handen hou den, aldus de Gehandicapten raad. Gehandicapten hebben wette lijk recht op arbeid en op ar beidsbemiddeling door de ar beidsbureaus. Om principiële en om praktische redenen moet deze bemiddeling van de Ge meenschappelijke Medische Dienst (GMD) worden overge heveld naar de arbeidsbureaus, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA). De Gehandicaptenraad zegt in een brochure dat gehandi capten en chronisch zieken het als stigmatiserend ervaren dat ze worden doorgestuurd of af geschoven naar een andere in stantie. Mr. A. Vriethoff, voorzit ter van de raad, heeft de brochure vandaag aangeboden aan staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken en voorzitter J. de Boer van het CBA. De GMD kiest volgens de Ge handicaptenraad eenzijdig voor bemiddeling van een relatief De groei van de werkgelegen heid in Nederland is het beste gediend met verlaging van het tarief van de eerste belasting schijf. Na verloop van tijd zal dat leiden tot loonmatiging en meer banen. Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau, waarvan de uitkomsten in het economenblad ESB van deze week staan. Verlaging van de BTW, waarvoor het kabinet voor dit en volgend jaar heeft geko zen, pakt minder gunstig uit voor de werkgelegenheid en remt vooral de inflatie. Het Planbureau gebruikt in de berekeningen een bedrag van een miljard gulden voor verschillende vormen van be lastingverlaging. Het verlagen van het tarief in de eerste schijf met 0,6 procent levert op ter mijn 21.000 volledige banen op. De werkloosheid neemt met 16.000 personen af. Industriebond CNV terug naar eenjarige CAO nieuwecein gpd De Industrie- en Voedingsbond CNV stapt af van meerjarige CAO's en kiest weer voor een looptijd van maximaal één jaar. „Dan kan beter worden gerea geerd op sociaal-economische ontwikkelingen." Dat verklaarde voorzitter F. Hanko vqan de bond vanmid dag bij de presentatie van de ar- beidsvoorwaardennota voor 1993. De CNV-bond wijkt met deze keuze scherp af van de collega's bij de FNV. Die willen juist tweejarige CAO's afsluiten en zijn bereid daarvoor in het tweede jaar genoegen te nemen met koopkrachtbehoud. De Industriebond CNV stelt echter dat langlopende CAO's over het algemeen een loonop- drijvend effect hebben. Om zeker te zijn kiest een on derhandelaar voor een veilige, hogere marge. „Daar willen we vanaf', aldus Hanko. n N*derfan<h Persbureau GPD Gemeenschappel"|ke Persdienst 'Mag ik alsjeblieft ook hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid' Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) is woedend op de werkgevers. Aanleiding vormt een pleidooi afgelopen dinsdag van de voormannen van de werkgeversorganisa ties VNO en NCW om werkgevers niet meer te beboeten als zij een werknemer laten afvloeien naar de WAO. Vol gens de werkgevers is de boete nu een half jaar salaris en straks een jaar te hoog. den haag gpd-a „Als de werkgevers nu zeggen dat zij zwaar worden gepakt, mag ik dan even platvloers zeg gen: kijk eens even naar de kant van de werknemers waar wij de hele WAO-uitkeringsstructuur wijzigen. Mag ik alsjeblieft enig evenwicht hebben in het beleid en ook de werkgevers aanspre ken op hun verantwoordelijk heid", aldus Ter Veld gisteren. De boete die werkgevers moeten betalen, is een uitvloei sel van het zogenoemde bonus- malus-systeem in de WAO. Dat is met ingang van 1 maart van dit jaar van kracht geworden, nadat Tweede en Eerste Kamer ermee hadden ingestemd. Naast boetes kent het systeem ook beloningen: een werkgever die een arbeidsongeschikte aan neemt, krijgt een bonus van de helft van het bruto jaarsalaris. Ter Veld wees erop dat de overheid met werkgevers en vakbonden in het verleden af spraken heeft gemaakt over het terugdringen van de arbeidson geschiktheid. Om evenwicht in het pakket te houden, zouden ook werkgevers door bepaalde maatregelen worden getroffen. De staatssecretaris keerde zich ook tegen het pleidooi van VNO en NCW om de boete niet langer te hanteren als iemand arbeidsongeschikt wordt door een gebeurtenis die buiten het werk ligt, bijvoorbeeld als het gaat om ongevallen bij het spor ten. Ter Veld wees erop dat mensen die niet aan sport doen, meer kans lopen arbeidsonge schikt te worden dan zij die wel sporten. Ter Veld: „Ik vind dat wij naar recht en rede van iedere werk gever kunnen vragen dat hij, ongeacht de oorzaak van ar beidsongeschiktheid. alles in het werk stelt een werknemer in dienst te houden." Overigens is het werkgevers front verdeeld over de werkne mersverzekeringen. VNO en NCW stelden ook voor de Ziek tewet en de arbeidsongeschikt heidsregelingen AAW en IOAZ af te schaffen. De organisaties van werkgevers in het midden- en kleinbedrijf vinden dat on aanvaardbaar. KNOV, NCOV en de landbouworganisaties KNBTB, KNLC en NCBTB wij zen erop dat de positie van zelf standigen aanzienlijk zou ver slechteren door afschaffing van AAW en IOAZ. Afschaffing van de Ziektewet is voor het mid den- en kleinbedrijf en de land bouw eveneens onaanvaard baar. Computerbedrijffailliet, overheid in de problemen nen in het programma even min wijzigingen worden aan gebracht. Tot de gebruikers van het programma behoren onder meer het kabinet van de koningin, het ministerie van onderwijs, tal van waterschap pen, enkele Kamers van Koop handel en een groot aantal ge meenten. Karsdorf, een van de gebruikers, vermoedt dat de broncode is ondergebracht in een andere onderneming van de voormalige eigenaar van PCS. „Het is voer voor juristen om dat uit te zoeken", zegt hij. Werkelijk grote problemen hebben zich volgens hem voor zover bekend nog niet voorge daan. „Wel adviseren wij de gebruikers ten minste elke week een back up te maken van het werkende programma. Gaat er daarna iets mis, dan blijft de schade beperkt." Volgens mr. L. Hol, de woordvoerder van de curator van PCS, staat nog niet vast hoe het zit met de eigendoms verhoudingen van de bronco de. Daarover is volgens hem binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid te verwachten. Zo'n 150 overheidsinstellin gen, particuliere organisaties en gemeenten zitten in de pro blemen door het faillissement van Princen Computer Sys tems (PCS) in Veldhoven. De instanties maken allemaal ge bruik van een door het Bra bantse bedrijf ontwikkeld computerprogramma. Dat zegt H. Karsdorf van de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Het programma is bedoeld om de in- en uitgaande post te begeleiden. Het is van groot belang dat dit goed gebeurt. Verzoeken van burgers aan overheidsinstellingen moeten bijvoorbeeld binnen een vast gestelde termijn worden be antwoord. Gebeurt dat niet, dan is het verzoek automatisch ingewilligd. Na het faillissement van PCS bleek dat de zogenoemde broncode spoorloos is. Die broncode is een soort handlei ding, die een programmeur absoluut nodig heeft om even tuele storingen te kunnen ver helpen. Zonder broncode kun- Een BTW-verlaging met 0,7 procent (het kabinet koos voor één procent per vandaag) levert 11.000 nieuwe banen op, terwijl de werkloosheid met 11.000 personen daalt. Een verhoging met 540 gul den van het bedrag dat door werkenden op hun belas tingaangifte mag worden afge trokken (het arbeidskosten forfait) levert een forse daling van de werkloosheid op (min 21.000). Het arbeidsaanbod is daarentegen geringer, waardoor de werkgelegenheid met maar 13.000 personen stijgt. Verhoging van de belasting vrije voet met 310 gulden levert verhoudingsgewijs minder op: de werkloosheid daalt met 14.000, de werkgelegenheid groeit met 8.000. rotterdam gpd Zelden komt het tot geweld in een Nederlandse rechtbank. De schiet- en steekpartij die zich gisteren voordeed in Rotter dam, is dan ook een uitzonde ring. Voor zover bekend is het maar één keer eerder voorgeko men dat in een rechtbank in ons land een schot werd afge vuurd. Dat gebeurde in februari 1989 tijdens een gijzelingszaak voor de kinderrechter in Utrecht. De afgevuurde kogel kwam in het plafond terecht. De Rotterdamse rechtbank kende tot gisteren af en toe een knokpartijtje. Vorig jaar wilde een verdachte van fraude met gestolen cheques in de rechts zaal een nietsvermoedende re chercheur te lijf wilde gaan. Ook is sprake van verbaal geweld als een verdachte het niet eens is met de straf die een rechter hem oplegt. Het was dan ook een onge woon gezicht gistermorgen in Roterdam, het roodwitte poli- tie-lint rondom de plek des on- heils in de hal achter de draaideur. Bloedsporen op de vloer, verband om het bloed te stelpen en rondslingerende kle dingstukken herinnerden aan het misdrijf dat even daarvoor had plaatsgevonden. Het 28-ja- rige zwaar gewonde slachtoffer was toen reeds afgevoerd. De man wilde scheiden van zijn 29-jarige vrouw, die samen met haar broer en vader naar de rechtbank was gekomen. Er ontstond een woordenwisse ling, waarna de 24-jarige broer een pistool trok en driemaal op zijn zwager vuurde. Het vuur wapen blokkeerde, waarna de schutter een mes trok en op het slachtoffer instak. Een bode, die het drama voor haar ogen zag voltrekken: „Ik zag dat de man in het hoofd was geraakt-. Na het schieten trok de man een mes en begon te steken. 'Ik moet het doen van Rechercheurs van de Rotterdamse politie onderzoeken de sporen na het drama in het gerechtsgebouw. FOTO ANP PAUL STOLK God', riep hij telkens. Een par ketwacht heeft samen met twee rechercheurs de man met veel moeite overmeesterd." In de worsteling met de poli tiemensen liet de man het mes vallen, waarna de vrouw het wapen in de hand nam en de gewonde te lijf ging. Ook zij moest uiteindelijk het onderspit delven. Samen met haar 58-jari- ge vader en haar broer werd ze door de politie afgevoerd. Tijdens de schiet- en steek partij was het bomvol in de rechtbank. Het publiek stoof al le kanten op, onder meer naar de kamer van rechter mr. L. de Bruin, die op dat moment zit ting had. „Eerst had ik niet door wat er aan de hand was. Ik werk nu 25 jaar bij de rechterlijke macht, maar zoiets heb ik nog Alleen maandag al vonden nooit meegemaakt", aldus i De Bruin. Hij vindt het nog te vroeg om te zeggen dat er de tectiepoortjes bij de ingang moeten komen. Voor politie en justitie is het voorval aanleiding nogmaals het uit de hand lopende vuur wapenbezit en -gebruik in Rot terdam ter sprake te brengen. één etmaal drie schietpartijen plaats. „We voeren in Neder land wat betreft het verkopen van wapens een vrij stringent beleid. Maar als iemand een wapen wil kopen, dan kón dat toch", aldus een politiewoord voerder. 'Inzamelen van drankpakken niet goed voor milieu' Gescheiden inzameling van kar tonnen drankverpakkingen voor de produktie van meubelplaat is verre van milieuvriendelijk. Dat stelde de Zeeuwse Milieu Fede ratie (ZMF) gisteren naar aan leiding van een onlangs begon nen inzamelingsactie van drankpakken in Zeeland. De Stichting Hedra uit Rotter dam. waarin drankpakkenfabri- kanten zijn verenigd, heeft Zee land als proefgebied voor de in zameling gekozen. Eind vorige week zijn huis-aan-huis folders verspreid, waarin consumenten worden opgeroepen de karton nen pakken in te leveren bij oud-papierinzamelaars. Volgens de ZMF wordt de consument misleid door de ac tie, doordat de fabrikanten de indruk wekken dat drankpak ken dankzij hergebruik milieu vriendelijk zijn. Door vervoer en recycling worden energie en grondstoffen verspild en uitein delijk komen de meubelplaten weer op de afvalberg terecht. Lastige huurder krijgt boete AMERSFOORT ANP De Stichting Centrale Woning- zorg (SCW) in Amersfoort gaat huurders die langdurige over last veroorzaken een boete op leggen van 100 gulden per week. De woningbouwvereni ging zal dit deze week bekend maken in een brief aan haar 15.000 huurders. Volgens direc teur H. van den Broek van de SCW is de boeteregeling voor juridisch advies voorgelegd aan de Nationale Woningraad en heeft die daar positief op gerea geerd. De SCW had in 1991 te maken met 258 gegronde klach ten van overlast. rijswuk Een officier moet niet alleen militair on derlegd zijn, hij moet ook sociale vaardigheden be zitten. Sinds gisteren kunnen ze die ontwikkelen op het nieuwe instituut Defensie Leergangen in Rijswijk. Koningin Beatrix verrichtte de opening en maakte daarna de eerste les mee. In de Defensie Leergangen zijn de zelfstandige opleidingen van alle krijgsmachtonderdelen en de Hogere Defensie Leergangen samengevoegd. FOTO ANPMARCEL ANTONISSE den haag brenda filippo Consumenten moeten niet verwachten dat zij veel geld kunnen besparen door de BTW-verlaging die vandaag ingaat. De BTW daalt van 18,5 naar 17,5 procent. Als de prij zen al worden verlaagd, gaat het om kleine bedragen, variërend van een paar centen tot een kwartje. Alleen bij het kopen van au to's en huizen kan de BTW-verlaging een leuke meevaller opleveren. Het is dus nog maar de vraag of de con sument inderdaad kan profiteren van de la gere BTW. Ondernemers moeten wel bereid zijn hun prijskaartjes te veranderen. Aange zien ze dat wettelijk niet verplicht zijn, is de kans groot dat de verlaging als extraatje in de zakken van de winkeliers verdwijnt. Konsumenten Kontakt houdt rekening met deze mogelijkheid. Medewerker U. Bruseker: „We verwachten dat de prijzen onvoldoende zullen worden aangepast. Dat was in elk geval onze ervaring met de laatste BTW-verlaging van 1989. Toen daal de de BTW van 20 naar de huidige 18,5 pro cent. In de grootwinkelbedrijven werden de prijzen minder verlaagd. Of werd de verla ging verrekend met latere prijsverhogingen. Op die manier weet de klant niet waar hij of zij aan toe is." Ahold-voorlichtster I. van Kuilenborg be strijdt dat. „De prijzen van de pródukten dalen maar 0,8 procent, nog geen cent op een gulden. Daar merkt de klant juist niets van. Wij hebben ervoor gekozen de meest- verkochte merken van een deel van onze pródukten zichtbaar te verlagen." De AH- klant kan rekenen op prijsdalingen vari ërend van „een paar centen tot een dubbel tje of zelfs een kwartje op cosmetica, was middelen, diervoeding, babyverzorging, bier en wijn." Maar de klanten moeten er niet op reke nen dat ze eten en drinken goedkoper kun nen inslaan. Sinds de BTW-verlaging van 1989 vallen bloemkool, karnemelk, brie, schnitzels, chocolade, zuurtjes en margari ne onder een lager BTW-tarief van zes pro cent. Dat percentage blijft ongewijzigd. De alcoholhoudende dranken vallen echter wel onder het hoge tarief. De Vereniging Nederlandse Slijters en Wijnhandelaren (VNSW) weet echter niet of alle ondernemers ook de prijsverlaging zul len doorvoeren. Vooral omdat aan het ein de van dit jaar de prijzen van alcoholische dranken juist omhoog zullen gaan, aldus woordvoerder J. van Elburg. Het staat de ondernemers echter vrij de BTW verlaging toch door te voeren, bena drukt Van Elburg. Daarom heeft de VNSW aan verschillende leveranciers gevraagd of ze de bodemprijzen kunnen verlagen. Bo demprijzen zijn vastgestelde prijzen waar de detailhandel niet onder mag verkopen. Van Elburg meldt dat de flessen Bols jene ver in elk geval twintig cent goedkoper kun nen worden. Hij maakt echter de kantteke ning dat de prijsverlagingen niet direct merkbaar zullen zijn. Van Elburg: „Eerst moeten de oude voorraden op." Ook J. Lempers van Vroom Dreesmann zegt dat alleen nieuwe voorraden worden herprijsd. Of de kleinere winkeliers volop lagere prijzen zullen berekenen, is helemaal de vraag. Het KNOV, de grootste werkge versorganisatie in het midden- en kleinbe drijf, heeft zijn twijfels. Woordvoerster R. van der Hoek: „De klant zal echt geen prijs verschil merken bij een simpele tube tand pasta. Voor artikelen met zulke lage prijzen zal men niet voor enkele centen gaan om- prijzen." Toch maken die paar centen voor som mige pródukten wel degelijk een verschil. Zo verlagen marktleider Shell en de Novok, de organisatie voor zelfstandige pomphou ders, de adviesprijzen. Dankzij de lagere BTW èn de gezakte dollarkoers wordt ben zine 3 cent goedkoper en diesel 2.4 cent per liter. Autogas gaat een halve cent in prijs omlaag. Bij luxe-goederen als meubels, wasma chines en koelkasten is de kans groter dat de consument merkt dat de BTW is ver laagd. H. Albeda van de Consumentenbond meent zelfs dal de BTW verlaging bij som mige mensen voor een plezienge verrassing kan zorgen. ..Als van te voren een prijs ex clusief BTW is afgesproken voor bijvoor beeld een nieuw bankstel, dan betaalt de klant veel minder." De BTW-verlaging kan bij de aankoop van auto's en motoren ook aardig in de por- têmonnee schelpn. Ab prins Bemhsrd zijn pas aangeschafte Ferrari na vandaag be- taalt, si hedt 'm dat bijna vijf mille.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 5