Weet u 'n betere 499: Nordland meGasooL ABP steekt 280 miljoen in kantorencomplex Schiphol Schrijvende Lezers P&R-Leasepas geen succes: NS zet proef niet voort HET PLASTICHUI. Nordland D DONDERDAG 1 OKTOBER 1992 26 Armoe troef? Zwemlessen in school tijd of niet Er gaan steeds meer stemmen op om het school zwemmen af te schaffen, om dat de meeste kinderen al di ploma's hebben, voordat zijn op school aan zwemmen toe komen. Niet iedereen is daar even gelukkig mee. Naar aanleiding van het stuk betreffende bezuinigen op het schoolzwemmen, kan ik niet anders c oncluderen dan dat dit een verarming zou zijn. Geeste lijk en lichamelijk. In principe is alleen aan A-diploma niet vol doende doch een leuk begin om zich in het water te bewegen in een beschermde ruimte. Als ge pensioneerd zwemonderwijzer en nog rapporteur zijnde van de Nat. Raad Zwemdiploma's moeten wij er voor blijven knokken dat ieder schoolkind minimaal een B-diploma haalt. In Leiden is men druk bezig om hier weer te gaan hakken met de botte bijl. Heeft men ook niet gedaan met allerlei ver anderingen in de Breestraat en nog is het niet goed. Wat te denken van de twee nieuwe passantenhavens, de trouw- vlonder achter het stadhuis, de keitjes metselen op Koornbrug, de verhoging van de gelden van de raadsleden als tweede inko men? Als je ziet met hoeveel inzet er les gegeven wordt, echt het is geen spelletje, het is techniek en opvoedkunde. Er zijn kinderen bij die geen particuliere lessen hebben kunnen volgen voor zij naar school gingen. Dus de minder draagkrachtigen zijn ook hier weer de dupe. Bestuurders, er zijn wel ande re uitgaven te vinden om op te beknibbelen, maar niet op het schoolzwemmen a.u.b.! P.E. Doderer, Dijkhoflaan 119, Leiden. Rijnsburg. Naar aanleiding van het bericht in deze krant van 18 september j.l., over 'opvang van Joegosla- ven in Rijnsburg' voel ik mij ge noodzaakt hierop te reageren. a. De kop geeft aan dat RPF- SGP geen woningen voor Joego- slaven beschikbaar wil stellen. Niets is minder waar. Wij willen wel woningen beschikbaar stel len. Men wil in Rijnsburg 2 pro mille, en dan nog versneld, be schikbaar stellen. Met name voor dat versnelde voelen wij niets. Wij willen meer geleidelijk een beroep doen op de toch al gespannen Rijnsburgse woning markt. b. Het is toch bekend dat er vooral in het noorden en oosten van ons land veel meer leeg stand aan woningen is dan in het voile westen. Daardoor kun nen daar meer vluchtelingen heen. Dat is toch geen afschui ven of onchristelijk gedrag. Dat is een schrijnend probleem op een makkelijker manier oplos sen. c. Deze in b genoemde ma nier van aanpak is gekozen om dat het gevaar bestaat dat men sen die nog langer moeten wachten gelijksoortige ideëen krijgen als in de voormalige DDR. Een gevaar dat wij niet willen onderschatten maar waar wij tegen willen strijden. d. Het is jammer dat een snel le aktie, met als doel meer vluchtelingen uit het voormali ge Joegoslavië bij particulieren onder te brengen, niet aanslaat bij andere Rijnsburgse gemeen teraadsleden. J.C. van der Graaf, gemeenteraadslid RPF-SGP Sinte Barbara's Tuin 19, Rijnsburg. Doesbrug Joegoslavië Het Rijnsburgse SGP/RPF- raadslid J.C. van der Graaf haalde zich kritiek van collega raadsleden op de hals vanwege zijn uitlatingen over het al dan niet onderbrengen van Joego slavische vluchtelingen in het bloemendorp, zo viel afgelo pen vrijdag in deze krant te le zen. Volgens hem is er in het noorden en oosten van Neder land meer ruimte om vluchte lingen op te vangen dan in De renovatie van de Leider- dorpse Doesbrug valt zo'n an derhalf miljoen gulden hoger uit dan verwacht. Een meer derheid in de gemeenteraad oordeelt dat 2.150.000 gulden te duur is, zo bleek uit een arti kel in deze krant van 15 sep tember. Hierbij mijn reactie op het stuk je uit deze krant van woensdag 16 september 1992 i.v.m. de re novatie van de Doesbrug te Lei derdorp. Alweer vier jaar geleden kwa men de bewoners rondom de Doesbrug te Leiderdorp mas saal in opstand tegen de plan nen van de gemeente om de brug te vervangen door een loopbrug. Ze werden 'gerustgesteld'. Af en toe lazen we in deze krant een kort stukje dat er nog steeds 'onderhandeld' werd. Soms zelfs met een foto van de Does brug erbij. Toch beeldbepalend voor Leiderdorp. Verder gebeur de er in die vier jaar helemaal niets. De brug wordt steeds slechter. Als directe bewoner vrees je wel eens het ergste, vooral tijdens het vaarseizoen. De laatste berichten verne men we weer via de krant: 'té duur'! Het gaat er naar uit zien dat de bewoners van de omge ving Doesbrug met een 'kluitje de Does in gestuurd worden'! Wordt het na vier jaar weer eens geen tijd om ons te laten horen? Wil Reijerse-Neuteboom, Hoofdstraat 206, Leiderdorp. Vrouwe Justitia Kunsthistoricus P. A. Terwen stelt in een ingezonden brief (16 september 1992) dat het beeld van Vrouwe Justitia aan het Gravensteen niet door toedoen van studenten is ver nield. Het is dan wel toevallig, dat men enige weken voor het be schadigen van het beeldje van Vrouwe Justitia, 's avonds laat steeds gejoel hoorde op het dak van Gravensteen. Trouwens het beeldje heeft enige weken voor de fatale breuk met een rood witte sjerp om de hals gestaan. Het moest wel fout gaan. Het woord 'studentengrap' is al helemaal niet juist, het is geen 'grap' het is vandalisme. M. Bergman, Pieterskerkgracht 9, Leiden. rium is voor een brug, dan weet ik er nog wel een paar. Dat wij vanuit de Stevenshof in de richting station of Amster dam altijd moeten omrijden is kennelijk van geen belang. Mis schien kan de gemeente nog iets leren van Voorschoten. Daar bouwen ze spoorlijnen en viaducten zonder dat de wegen daar 'n maand, laat staan jaren, worden afgesloten. Maar ja, ...bruggen hebben ze daar niet! Brug Wethouder Van Rij is er niet zeker van dat bij de Haagsche Schouw een nieuwe brug moet worden gebouwd, zo liet hij deze week weten. Wat 'n geluk zeg, dat de ge meente de Haagsche Schouw brug heeft laten verpauperen! Ontdek je tenminste dat er ook nog overbodige bruggen zijn. Maar als de verkeersafwikkeling in de omgeving het enige crite- Huurvoorwaarden In deze krant van 25 septem ber 1992 stond een artikel over het feit dat Algemene Woning bouwvereniging Leiderdorp de huurvoorwaarden wil aanpas sen. voorgenomen wijzigingen van het huurreglement het stempel 'klantvriendelijker' opgelegd. Daarover verschil ik van mening met het bestuur van de Algeme ne Woningbouwvereniging Lei derdorp. Mijn indruk is dat er meer onderhouds kosten naar de huurders worden geschoven. Het is daarom een goede zaak, dat de huurders van de AWL zich over deze wijzigingen van het huurreglement een oor deel kunnen vormen en zich daarover op 23 november kun nen uitspreken. Een voorwaar de daartoe is echter, dat de huurders in voldoende mate in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van dit nieu we/gewijzigde reglement. Naar mijn eigen ervaring heeft de AWL geweigerd het concept-re glement aan de leden ter ken nisneming toe te zenden. De AWL gaat in haar klant vriendelijke openheid niet ver der dan de tekst op haar kan toor ter inzage te leggen. Van het acht pagina's tellend con cept kan men dan de belang rijkste passages overschrijven en zonodig aantekeningen ma ken, want kopieën stelt men niet beschikbaar. Men laat zich bij de AWL voorstaan op klantvriendelijke openheid, maar de openheid van de AWL is nog altijd niet van deze tijd. Mieke Holierhoek, Reviusdreef2, Leiderdorp. SCHIPHOL BILL MEYER Het Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds (ABP) steekt 280 miljoen gulden in de bouw van een kantorencomplex en par keergarage op Schiphol. Het complex wordt op het open ter rein, pal tegenover de aan komst- en vertrekhallen van de luchthaven, gebouwd. Het pro ject omvat 3000 parkeerplaat sen en 34.000 vierkante meter kantoorruimte. Onlangs sloten de N.V. Lucht haven Schiphol en het ABP een principe-akoord over de finan ciering en exploitatie van het Ziekenhuizen houden Ritzen aan akkoord LEIDEN/UTRECHT De acht academische zieken huizen hebben er in een brief aan minister Ritzen (onderwijs en wetenschappen) op aange drongen dat hij zich houdt aan het zogenaamde 'hoofdlijnen akkoord'. Als hij dat niet doet gaan ze proberen dit juridisch af te dwingen, zo heeft ir. J. de Moei van de Vereniging Acade mische Ziekenhuizen (VAZ) desgevraagd meegedeeld. De VAZ beschouwt de op Prinsjesdag aangekondigde be zuinigingen als het verbreken van het akkoord. Ze liet toen al weten daar 'ernstig geschokt' door te zijn. Ritzen wil onder meer bezuini gen op de rijksbijdrage aan de academische ziekenhuizen om dat hij vindt dat de ziektekos- ten verzekeraars een groter d^el van de uitgaven moeten gaan betalen. Maar daar zijn nog geen afspraken over gemaakt. kantorencomplex op het voormalige parkeerterrein van Schiphol. President-direc teur H. Smits van Schiphol maakte het contract gistermid dag wereldkundig tijdens de opening van een viertal nieuwe horeca-gelegenheden in het luchthavengebouw. De bouw begint in de loop van volgend jaar en het gebouw wordt twee jaar later opgele verd. De verhuur van de kanto ren wordt door het ABP ver zorgd, terwijl de luchthaven de vijf verdiepingen tellende par keergarage beheert. De parkeer garage is bestemd voor passa giers, wegbrengers, ophalers en de gebruikers en bezoekers van de boven gelegen kantoren. Twee verdiepingen van de parkeergarage komen onder gronds te liggen, naast de nieu we spoortunnel die onder het voormalige parkeerterrein P4 doorloopt. De kantoren worden gevestigd is twee torens. In het complex wordt tevens een hotel opgenomen. Smits wilde de naam van de kandidaat-hotel exploitant niet noemen, maar zei te hopen in oktober de on derhandelingen hierover af te ronden. De nieuwe kantoren op Schiphol zijn bestemd voor be drijven die zich vanwege hun activiteiten op een internatio nale luchthaven moeten vesth gen. Het gebouw wordt voor zien van een business-centre met vergader- en congresfacili teiten. Via een overkapte passa ge komen kantoorgebruikers in Schiphol Plaza terecht, de over kapping van het plein waar het NS-station nu staat. De tweede bouwfase omvat nog eens 3000 parkeerplaatsen en 33.000 vierkante meter kan toorruimte. Deze uitbreiding is echter afhankelijk van de marktontwikkelingen in de luchtvaart. Nog geen tweehonderd bus-, tram- en treinkaartjes verkocht De Park&Ride-Leasepas en de Randstedendag- kaart zijn doodgeboren kindjes. Sinds de invoe ring van de proef in april zijn nog geen twee honderd kaartjes verkocht. Voor de NS is dit re sultaat zo teleurstellend, dat het half deze maand de proef staakt. Op de NS-stations in Rotterdam, dat als proefgebied gold, worden de speciale automaten voor automatische betaling weer weggehaald. Het Rotterdamse vervoersbe drijf RET zegt de proef nog enige tijd voort te zetten en zoekt vervangende verkooppunten. Creditkaart De P&R-Leasepas en de Randstedendagkaart zijn een soon creditkaart voor het openbaar vervoer en had leaserijders van grote bedrijven de weg naar tram en bus moeten wijzen. 1 lun auto kon achterblijven op de grote parkeer plaatsen bij de P&R-parkeerplaatsen bij de NS- stations om de reis met trein, treintaxi, bus of metro vervolgens voort te zetten naar de be stemming in Rotterdam. Sinds april kon met de speciale pas de vervolgrit worden betaald. De gedachte van het ministerie, dat het pro ject zou bijdragen aan terugdringen van het za kelijk verkeer in de binnenstad, blijkt een loze te zijn. De ondersteuning van de met veel tamtam geïntroduceerde proef kostte het rijk één mil joen gulden. Overigens probeert de NS met twee eigen experimenten de betaling van een treinkaartje aantrekkelijker te maken. In de om geving van Maarsen wordt een proef gehouden met een chipcard en betaling via de kaartauto- maten met de pin-code. Teleurgesteld Volgens W. Hoekstra, hoofd Marketing Strate gische Planning van de RET, zet het bedrijf de proef inderdaad voort tot aan de evaluatie van het project over enkele maanden. Hij zegt te leurgesteld te zijn, dat 'als gevolg van bureau cratie' de proef zich afspeelde in de zomer. „Er zijn nauwelijks files geweest, dus valt het aantal van bijna tweehonderd kaartjes nög mee. .Als vervoersmaatschappij zijn wij continu bezig om de autorijder in het openbaar vervoer te krijgen en we zullen niets nalaten in het vinden van de juiste maatregel. Lange Mare 102, Leiden Telefoon 071 - 13 28 62 van boot-, bank-en caravankussens Keuze uit meer dan 300 kleuren stof en skai KOEL/VRIES- COMBINATIE type DD 275 G inhoud koelgedeelte 142 liter inhoud vnesgedeelte 96 liter energieverbruik 1.55 kWh/24 invriescapaciteit 16 kg/24 uur automatische ontdooiing deur links/rechts draaibaar afmetingen 165 x 50 x 60 cm, im- DIEPVRIESKAST type TV 125 inhoud 96 liter invriescapaciteit 16 kg/24 ui deur links/rechts draaibaar afmetingen 85 x 50 x 60 h x b x d 729.- GEWOON DE BESTE KOOP JA v 4 —4 ^4 Si.4 V J- •*- DAAK KOM JE VOOR W JE PLEZIER C>- XV KOM JE VOOR W JE l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 26