Mystiek met praktische nuchterheid m Info DONDERDAG 1 OKTOBER 1992 GEESTELIJK LEVEN Sassenheimse predikant geeft cursus geloofsverdieping „Jan van Ruusbroec is een typisch Nederlands mysticus, niet te dweperig, hij heeft een praktische nuchterheid." Ds. Kick Bras, gereformeerd predikant in Sassenheim, geeft vanaf eind september tot en met december een cursus 'Geloofsverdieping aan de hand van Jan van Ruusbroec'. Tijdens zijn predikantschap kwam hij in contact met men sen die in nood verkeren, die lij den en met wie hij moest bid den. „Je kunt wel steeds naar de buitenwereld gekeerd zijn, maar er moet ook een inkeer plaats vinden. Toen ben ik begonnen met meditatie, dat doe ik nu nog dagelijks. Het heeft een die pe invloed op mijn leven; ie functioneert anders als predi kant, in het pastoraat, in het groepswerk. Ik preek nu veel persoonlijker, veel meer van binnen uit. Bovendien streef ik naar momenten van stilte in de kerkdiensten." Onder auspiciën van de Raad van Kerken in Sassenheim is een oecumenische werkgroep Liturgie en Spiritualiteit opge richt. Van daaruit zijn er cursus sen Meditatie, Bidden met Iko- nen, een cursus over St. Jan van het Kruis (een groot Spaans mysticus) georganiseerd, maar ook vespers. In al deze activitei ten speelt Bras een rol. „Mystiek en spiritualiteit wor den in het algemeen als typisch katholieke elementen gezien, dèt wil ik toch corrigeren", zegt de Sassenheimse predikant. Hij is lid van het contemplatief Ver band van Predikanten. Toen dit verband enkele jaren geleden werd opgericht, was er al direct een grote respons van 50 predi kanten van allerlei gezindten: gereformeerd, hervormd, doopsgezind en remonstrant. Bras: „Ik ben zelf in de jaren '60 gaan studeren. Persoonlijke vroomheid kwam in de taboes feer. Het werd gezien als heilsegoïsme en een poging je te onttrekken aan de maat schappelijke verantwoordelijk heid. Die kans zit er natuurlijk in. Je ziet nu dat je maatschap pelijke verantwoordelijkheid al leen maar kunt volhouden als het vanuit een diepere bron komt." Predikant Kick Bras: „Mystiek en spiritualiteit worden in het algemeen als typisch katholieke elementen ge zien, dat wil ik toch corrigeren." foto jan holvast wordt er een cur sus Joodse Spiritualiteit gege ven, naast de cursus rondom Jan van Ruusbroec, een menge ling van informatie, gesprek en meditatie. „Wat mij zo aan spreekt bij Jan van Ruusbroec, is zijn synthetische denken. Al lerlei stromingen in de mystiek verbindt hij met elkaar tot een harmonisch geheel: het gevoel èn het verstand, inkeer èn maatschappelijke verantwoor delijkheid. Het is een typisch Nederlandse vorm van mystiek, die niet te dweperig is. Wel ge- voelsrijk, niet sentimenteel; hij heeft een praktische nuchter heid." Bij van Ruusbroec speelt sterk 'de adel van de mens' een rol. De mens wordt gezien als spie gel van God of als een beeld van God. Dit maakt de mens niet tot een god. Het goddelijke in de mens is niet verloren gegaan door de zonde. De mens blijft die hoge adel hebben, al zit die vaak verstopt in de diepte en moet worden opgegraven. „In mijn cursus wil ik van daaruit beginnen. De bedoeling is orri het besef bij mensen te wekken, dat iedereen in feite die oer kracht, dat verlangen naar een heid met alles heeft. De ont plooiing van dat verlangen wil ik proberen te stimuleren." Na jaren weer bouw kloosters in Nederland De Fraters Maristen en de Zus ters van Julie Postel bouwen in Neede naast elkaar een eigen klooster. Het is voor het eerst sinds jaren dat religieuze or den in Nederland een op dracht tot nieuwbouw hebben gegeven. De Fraters Maristen spreken zelf over een 'kloostertje'. Vol gens de Pius-AImanak telt deze orde in Nederland 14 leden, die in Nijmegen, Ambt-Del den, Didam en Houten wonen. De Fratres Maristae Scholarum werden in 1817 gesticht door Marcellinus Champagnat, priester uit het bisdom Lyon, met als doel onderwijs aan en opvoeding van de jeugd. Sinds 1936 zijn ze in Nederland. De Zusters van Julie Postel tellen 270 leden in Nederland. De congregatie werd in 1807 gesticht door Maria Magdalena Pstel te Barfleur, Normandië. De eerste zusters vestigden zich in 1886 in Nederland. Tot de activiteiten behoren verzor ging, hulp aan misdeelden en slachtoffers van onrecht en gastvrijheid. Het worden volgens archi tect A.J. Wolbert uit Neede twee aparte kloosters die los van elkaar functioneren. Door dicht bij elkaar te wonen ho pen de fraters en zusters op een grotere uitstraling. Met de bouw wordt binnen kort begonnen. De verwach ting is dat de kloosters volgen de zomer kunnen worden op geleverd. De architect had niet de vrijheid de bouwprijs te BEROEPINGEN Nederlands Hervormde Kerk: Beroepen te Wezep (toez.) (nieuwe predikantsplaats): L.W. Smelt, 1.1. zendingspredikant te Peru, wonende te Benschop; te Dordrecht: dr. W.J. van Asselt te Bennekom; te Elim: T. Cam- meraat te Wijk bij Duurstede; te Terwispel (SOW): mevr. A.E.J. Schutmaat, kandidaat te Utrecht; te Capelle aan den IJs- sel tot predikant voor bijz. werkzaamheden (pastoraat Ca- pelse verpleeghuizen): D. Klui ver, kandidaat te Nieuwerkerk aan den IJssel. Aangenomen naar Nieuwleu- sen (deelgemeente Rehoboth): D.Heemskerk te Ouddorp. Bedankt voor IJsselmuiden- Grafhorst (toez.): A.Beens te Lunteren. Gereformeerde Kerken: Aange nomen naar Bijlmermeer (part time drs. J.W. van der Meulen te Colijnsplaat en Geersdijk (part time); naar Zuidwolde (Dr.): drs. R. Gosker te Scherpenzeel (Gld). Beroepbaarstelling: mevr. A. Toonstra, Jerolimodreef 16, 3813 WS Amersfoort, tel. 033- 806626. Gereformeerde Kerken Vrijge maakt: Beroepen te Hoogvliet- Spijkenisse: dr. W.F. Wisselink te Brouwershaven. Christelijke Gereformeerde Kerken: Tweetal te IJmuiden: H. Peet te Klundert en H.R. Weij te Amsterdam-Noord. Gereformeerde Gemeenten: Beroepen te Terwolde-De Vecht: A.J. Gunst te Tholen, die bedankte voor Dirksland. Bedankt voor Vlissingen R. Kattenberg te Arnhem. De Vlietbrug bij de Boisotkade in Leiden is de oudste nog be staande brug in de stad. Na de stadsuit breiding van 1389 werd hier de stads muur gebouwd. Hierin kwam een gat, ge noemd het VI ietgat, dat groot genoeg was om wat scheepvaart door te laten. Het was dan ook meer een wa terpoort dan een brug. Via deze doorgang kwamen de watergeu zen van Louis Boisot op 3 oktober 1574, voorzien van haring, brood en kaas voor de uitgehongerde bevol king, de stad binnen. Onze fotograaf Wim Dijkman doorkruist da gelijks een groot deel van de streek om het nieuws voor de krant in beeld vastte leggen. Tijdens die ritten komt hij langs allerlei 'beeldi ge' plekjes die niet di rect hot news vormen, maar het zeker waard zijn om aan het le zerspubliek te presen teren. ANN01892 - Er is thans bepaald dat aan al le politie- en brugwachters huisjes alhier door schippers gratis duinwater verkregen kan worden, zooveel als zij ver- meenen benoodigd te hebben. - Op elk gebied stelt de tijd zijne eischen en niet het minst op dat der mode eri wat daarmede in verband staat. Van die waarheid was de heer B.A. Timmermann, opvolger van den heer H. Mack aan de Botermarkt alhier, zóó overtuigd, dat ook hij de gele genheid, welke zich achter zijn reeds nette winkel van dames mode-artikelen bevond, geheel heeft laten verbouwen en uit breiden. Men kan er zich thans gemakkelijk bewegen bij het be zichtigen van en het doen eener keuze uit de rijke sorteering van voor jongeren en ouderen be stemde artikelen. Dit dames modemagazijn kenmerkt zich bovendien door fraaie uitvoe ring wat betimmering, behang en beschildering betreft, terwijl een divan in het midden tevens tot een rustig zitje noodt. Men overtuige zich! ANN01967 - Op 13 oktober a.s. is het tien jaar geleden, dat de Felicitatie- dienst werd opgericht. In deze periode zijn meer dan 450.000 bruidjes bezocht. Dit feit zal op bovengenoemde datum op spectaculaire wijze worden her dacht door het in de echt ver binden van zes bruidsparen te gelijk. Dit zal om twee uur ge schieden in de Burgerzaal van het Leidse stadhuis, waar de burgemeester aanwezig zal zijn om de bruidsparen te ontvan gen. Voor zover bekend, heeft een dergelijke 'community wedding' van bruidsparen, die elkaar volslagen onbekend zijn, nooit in Nederland plaatsgehad. - De Ned. Ver. van Ex-Politieke Gevangenen heeft gisteren her dacht, dat kamp Vught 25 jaar geleden door de bezetter in ge bruik werd genomen. Tijdens de herdenking vond een krans- legging plaats door mevr. Affol- ter-Van den Montel en Miche- lien Kleyn, de eerst geboren ba by in het voormalige concentra tiekamp Vught. - Tien Amerikaanse mariniers, niet ouder dan 23 jaar, zijn van daag in Limburg aangekomen voor een tiendaagse vakantie, welke ze zullen doorbrengen in de gezinnen van Limburgse oud-mariniers. Alle tien zijn ze herstellende van in de Vietna- moorlog opgelopen verwondin gen. - Postbeambte Heemstra uit Sydney heeft zijn vijf katjes op het vliegtuig gezet voor de ruim 20.000 km lange reis naar Am sterdam als troost voor zijn zie ke vrouw. Zij schreef haar man uit een ziekenhuis, dat zij zich nogal eenzaam voelde, nadat zij tijdens haar bezoek aan Neder land ziek was geworden. Dus telde hij 800 gulden neer en zond de katjes vooruit om de zieke gezelschap te houden. Zelf is hij van plan samen met de hond Miko later in de week naar Nederland te reizen. A DIJKMAN MANUELA GROENEWEG ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 tot zaterdag 13.00 uur (Elisabeth Ziekenhuis). EHBO ziekenhuis Rijnoord elke dag geopend. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19 00-19.45uur. Afdeling intensieve zorg 10.30-11 00 uur en 19 00-19.30 uur en na overleg. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur ST. ELISABETH ZIEKENHUIS (tel. 071-454545): volwassenen 14 00-14 45 uur en 18.30-19.30 uur. Klasse afd 11.15-12.00 uur, 14 00-14 45uuren 18 30-19 30 uur. Kraamafdelmg gynaecologie: 14.00-14 45 uur en 18.30-19.30 uur, alleen voor vaders bovendien van 19.30-21.00 uur. Afdeling hartbewakmg: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg met de dienstdoende verpleegkundige, intensive care: 14.00-14.30 uur en 19 00-19.30 uur. Sportblessures: maandag 19.30-20.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19 00 uur, 19.00-20 00 uur (Alleen Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwdiigeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend voor dert opgenomen kinderen i< mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, m en neurologie 14 15-15.00 uur en 18.30-19.30 heelkunde 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.00 uur; babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundige. RIJNOORD (tel. 01720-63131): 14.30-15.15uuren 18.30-19.30 uur. Extra bezoek medium care: 11.00 -11.30 uur. Kraamafdelmg: bezoek voor vaders de gehele dag in overlef afdeling. Overigen van 14.30-15.15 en van 18.30- 19.3uuur. Kinderafdeling: bezoek voor ouders de gehele dag in overleg met hoofd afdeling. Overigen van 14.30 -15 15 uur en 18.30-19.30 uur. Berof Leeft Wooi :t hoofd INFOPAGINA: Op deze pagina treft u aan: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: geestelijk leven. gids maatschappelijke instellingen, programma's lokale radio, geestelijk leven, medische diensten, medische diensten. BIOSCOPEN l071-124130/133210, Steenstraat Za 3 oktober geen voorstellingen LIDOl Patriot Games 12 jr., dag. 18.45, 21.15, vr zo wo ook 14.15. LID0 2 Far and Away al., dag. 18.45,21.15, vi ook 14.15. Peter Pan al., zo wo 14.30. LID0 3 Flodder in Amerika al., vr zo wo 14.30. Medicine Man al., do vr zo 19.00, 21.15. Arthouse special: Woody Allen's 'Shadow and fog' al., do ma di 19.00, 21.15. LIDO 4 Alien 3 12 jr., dag. 18.45, 21.15, vrze wo ook 14.15. STUDIO Lethal Weapon 3 12 jr., vr zo 14.30, 19.00.2' Howards 20 00. LUXOR, tel. 071-121239. Stationsweg Za 3 oktober geen voorstellingen Unlawful Entry 12 jr., dag 19.00, 21.15, zo ook 14.30. TRIANON, tel. 071-123875, Breestraat Za 3 oktober geen voorstellingen Basic Instinct 16 jr., dag. 18.45, 21.15. KIJKHUIS Vr za zo geen voorstellingen High Heels do, ma t/m woe 19.30, 21.45. Regarding Henry do 20 00. 22.15. CamilleClaudel ma 20.00. The fisher king di 20 00, 22.30. Tristana woe 20 00. 22 15. LAK CINEMA, tel. 071-124890. Ossessione ma 20.00. Umberto D di 20 00 Viaggio in Italia 22.00. ALPHEN AAN DEN RUN EUROCINEMA, tel. 01720-20800 Van Boetzelaerstraat EURO 1 Unlawful Entry 12 jr.. dag 13.45, 18.45,21.30, zoook 16 15. EURO 2 Lethal Weapon 3 12 jr., dag. 13.45, zo 16 00, 18.30,21.15. Peter Pan al„ za zo woe 14.00. EURO 4 Final Analyses 12 jr, dag. 13.30, 18.45, 21.30, zo 13.15, 16.00, 18.45.21.30. ASTA3 The hand that rocks the cradle 12 jr., dag. 14.00, 18.45, 21.30, zo 13.15, 16.00, 18.45,21.30. BABYLON 1, tel. 070-3471656, naast Den Haag Centraal Station The Player al., dag 14.00,18.45, 21.30, zo 13.30, 16.00. 18 45, 13.15,17.00,20.15. BABYLON 3 Fried Green Tomatoes al dag. 14.00, 18 45.21 30. zo 13.30. 16.00, 18.45, 21.30, zo 13.15, 16.00, Batman Returns al., dag. 18.45, 21.30, dovrmadiook 14.00. Beethoven al., za woe 14.00, zo 13.15, 16.00. METROPOLE 1. tel.070-3456756. Carne- gielaan 15 Far and Away al dag. 14 00, 20.30, zo 21.30, zo 13.15, 16.00, 18.45, De Bunker 16 jr., dag 14 00, 18.45, 21.30, zo 13.15, 16.00. 18.45. 21.30. METROPOLE 4 Flodder in Amerika al., dag. 14.00, 18.45,21.30, zo 13.15, 16.00, 18.45,21.30. Peter Pan al., za woe 14.00. zo 13.15. VOORSCHOTEN ASTA 1, tel. 070-3463500, Spui 27 Patriot Games 12 jr.. dag. 14.00, 18 45. 21.30. zo 13.15, 16.00, Lethal Weapon 3 12 jr., dag. 14.00, :t 16 jr.. dag 18.45, Patriot Games 12 jr dag. 13.45, 18.45,21.30, za zo 13.30. 16.00 18.45,21.30. ODEON 2 Wayne's world 12 jr., dag. 13.45, Medicine Man aldag 13 45. 18.45, 21.30, zazo 13.30, 16 00, 18.45. 21 30. ODEON 4 Universal Soldier 16 jr. dag 13 45. 18 45. 21.30, zazo 13.30. 16.00. 18.45.21.30. HAAGS FILMHUIS, tel. 070-3656030, Denneweg 5f Sweet Em 22.00. Five girls and a rope dag. 19.30, 22.00. De Rietfluit alleen zo 14 00. 16 15. Turkse Filmweek; diverse films, dag. di verseaanvangstijden. ta, Dear Böbedag. 19.30. COLOFON UITGEVERSMAATSCHAPPIJ Leidsch en Alphens Dagblad, uitga ven van Dagbladuitgeverij Damiate DIRECTIE: J. de Vries, G.P. Arnold (adj); HOOFDREDACTIE: Jan-Geert Majoor. Henk van der Post (adj). telefoon 071-161400 REGIOKANTOREN Wilhelminalaan 18,2505 ED Alphen a/d Rijn, POSTADRESSEN Postbus 54, 2300 A8 Leiden. Postbus 83. 2400 AB Alphen a TELEFAX Leiden advertenties 071-143480. Leiden redactie 071-161488. Alphen 01720-73933. ADVERTENTIES ma.-vrij. van 08.00-1700 uur: Telefoon 071-161400. RUBRIEKSADVERTENTIES ma.-vrij van 8 30-17.00 uur (Sleuteltjes): Telefoon071-143545. ABONNEMENTEN Tel. 071-161400 bij vooruitbetaling(incl. BTW) per kwartaal80,10 per kwartaal (post)113,85 per jaar310.85 per maand27,80 (Automatische incasso) KABELKRANT: Redactie 023-150147 Advertenties 071-161367/161363

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 18