'Beloning lokt nieuwe krakers' VVD: wonen duur Voorlopig geen station Hazerswoude genoeg in Leiden Leiden Fietsbruggetje bij de Haagsche Schouw kapot Lissese mavo fuseert met Boerhaave College Bemiddelaar in conflict gemeente en bibliotheek DONDERDAG 1 OKTOBER 1992 Politie verbijsterd over situatie bij Groencomplex LEIDEN LOMAN LEEFMANS De Leidse politie heeft met verbijstering gereageerd op het feit dat de krakers van het Groencomplex een bedrag van 36.000 gulden is betaald om hen te bewegen de pan den te verlaten. „Het betalen van krakers kan nieuwe groepen aantrekken", aldus politiewoordvoerder D. Graveland. De politie houdt er rekening mee dat met na me buitenlandse groepen krakers in Leiden actief zullen worden. kers. Ze kregen zes weken van tevoren te horen dat de werk zaamheden op 1 oktober zou den beginnen. En daarbij werd 9.000 gulden voor zowel de groep Nederlandse als Engelse krakers betaald als 'overbrug- gingskosten' voor het vinden van nieuwe woonruimte: „Als we een kort geding hadden aan gespannen om de krakers weg te krijgen, waren we dat geld ook kwijt geweest", redeneerde R. Wijnands namens Mozia. Deze termijn liep gisteren af, maar de krakers lieten plots we ten dat ze meer zekerheden over herhuisvesting en een ho ger bedrag wilden hebben. De Engelse krakers zeiden dat de groep die destijds het bedrag Een bonte stoet van winkelwa gentje met kleding en persoon lijke bezittingen, huisdieren, planten en gasflessen trok giste ren over de Langebrug. Nadat er op het laatste moment nog moest worden onderhandeld over een afkoopsom, kon aan nemer Korswagen uit Rotter dam beginnen met het dicht timmeren van de panden en het slopen van delen van het interi eur om een nieuwe kraakactie te voorkomen. Vertegenwoordigers van Mo zia Investments uit Amsterdam (eigenaar van het complex) dachten goede afspraken te hebben gemaakt met de kra- van 9000 gulden had afgespro ken reeds geruime tijd geleden is vertrokken. Drie vertegen woordigers van Mozia, onder begeleiding van de politie en advocate Van den Brule van de krakers bij elkaar in het pand aan de Langebrug om te onder handelen over de eis. Een van de mensen van Mozia had zelfs een koffertje met geld bij zich om de krakers contant te kun nen betalen, mocht dat nodig zijn. Uiteindelijk kostte het de ei genaar een bedrag van 36.000 gulden (de Engelsen kregen duizend gulden de man) om de krakers uit zijn pand te krijgen. Ondanks dat feit dat het com plex nu weer leeg is, blijft pro jectontwikkelaar Van Assend elft-Van Wijck van Mozia met een wrange smaak in zijn mond achter: „We zijn geweldig ge mangeld door de krakers. Dat dit in Nederland zo maar kan", zei hij hoofdschuddend. De krakers waren niet bereid commentaar te geven op de si tuatie. De eigendommen van de krakers staan op straat en de ramen worden dichtgetimmerd. Na veel onderhandelen waren de krakers van het Groen complex gisteren toch bereid het pand te verlaten. foto henk bouwman Eigen bestuur muziekschool LEIDEN EMIEL FANGMANN De Streekmuziekschool krijgt naar alle waarschijnlijkheid een eigen schoolbestuur. In het nieuwe schoolbestuur kunnen ook ouders en andere vertegen woordigers namens de school zitting nemen. Raadscommis sieleden gaven gisteravond wet houder Koek (onderwijs/cul tuur) een positief advies over de nieuwe bestuursvorm. Alleen het CDA twijfelde aan de meer waarde van zo'n extra bestuur. D66-raadslid Snelders stelde vast dat de bezuinigingen van de gemeenten aan de wijziging ten grondslag lagen. Volgens wethouder Koek zijn er echter diverse redenen. Zo willen de gemeenten meer afstand hou den en moeten er juist meer deskundigen bij het schoolbe stuur betrokken worden. Daar naast moet het schoolbestuur zich over een onderwijskundig plan buigen en afspraken over de begroting maken. Het algemeen bestuur blijft overigens bestaan. Daarin zitten raadsleden uit de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten. Dat zal zich niet meer met de dagelijkse gang van zaken rond de school bezighouden. Voordeel is dat het algemene bestuur het schoolbestuur kan controleren. Eén persoon zal in beide bestu ren zitten. Nadat dit voorjaar de Haagsche Schouwbrug wegens ouderdom en algeheel verval moest worden verwijderd, is vanochtend het overgebleven fiets- en voetgangersbruggetje tijdelijk voor het scheepvaartverkeer afgesloten. Een aantal bouten in de brug blijkt te zijn gebroken. Die worden vandaag vervangen. De ver wachting is dat de brug in de loop van de avond of de nacht weer open kan. Volgens een woordvoerder van de gemeente ver keert het fiets- en voetgangersbruggetje in zeer slechte staat. Hij verwacht wel dat het euvel afdoende kan worden hersteld. Files op rijksweg 11 verwacht LEIDEN ANNET VAN AARSEN De Aletta Jacobsmavo in Lisse en het Leidse Boerhaave Colle ge hebben onder voorbehoud het besluit genomen om te fu seren. De fusie is nodig omdat de Aletta Jacobsmavo vanwege de nieuwe Wet op het Voortge zet Algemeen Volwassenen On derwijs (VAVO) per augustus volgend jaar te weinig leerlin gen heeft om open te mogen blijven. Beide scholen voor volwasse nen-onderwijs voelen veel voor fuseren maar willen eerst dui delijkheid van het ministerie over de gevolgen van een derge lijke stap. Die duidelijkheid moet er voor 1 januari komen anders gaat de fusie niet door. HAZERSWOUDE-RUNDUK RUUD SEP Hazerswoude heeft er jarenlang tegen gevochten, maar lijkt de strijd nu toch te hebben verlo ren. Ondanks afspraken over een 'verkeersluwe' Rijndijk en een treinstation, dreigt Hazers- woude-Rijndijk straks inge klemd te raken tussen twee drukke wegen. Omdat de spoor- verdubbeling tussen Leiden en Alphen op de lange baan is ge schoven, bouwen de Neder landse Spoorwegen deze eeuw geen station meer in Hazers woude. Daardoor verwacht de gemeente Rijneveld al in het jaar 2000 de eerste opstoppin gen op de nieuwe rijksweg 11 en pertinent geen rustige Rijn dijk. Het Hazerswoudse deel van rijksweg 11 wordt een gewone tweebaar^ autoweg met een maximum snelheid van 100 ki lometer. Zo'n weg slibt dicht wanneer er in één richting meer dan 1700 voertuigen per uur overheen moeten. Wanneer er in Hazerswoude geen NS-sta- tion komt, dan wordt die grens al in 2000, drie jaar na het openstellen van de weg, bereikt. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Rijneveld door het onderzoeks bureau AGV is verricht. Volgens een woordvoerder van de NS komt er in ieder geval deze eeuw geen station in Hazers woude. Het ministerie van Ver keer en Waterstaat heeft de voorgenomen spoorverdubbe- ling tussen Leiden en Alphen uitgesteld. Zonder dubbele spoorbaan is het onmogelijk de trein in Hazerswoude te laten stoppen. Rijkswaterstaat is niet van plan het Rijneveldse deel van de nieuwe rijksweg als vierbaans- weg aan te leggen. P. Ronge, bij Rijkswaterstaat daarvoor ver antwoordelijk, gelooft niet dat het nodig is. Uit eigen onder zoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de weg in ieder geval tot 2006 de verkeersstroom zonder problemen kan verwerken. Ook als er geen station komt. Vol gens Ronge baseert AGV zich op oude gegevens. „Het bureau gaat uit van gegevens over de verkeersintensiteit in 1982 en 1983, dat vervolgens met een bepaald percentage wordt ver hoogd. Wij baseren ons op ge gevens uit november 1991", al dus Ronge. De voormalige gemeente Ha zerswoude heeft zich jarenlang verzet tegen de aanleg van rijks weg 11juist omdat ze bang was dat Hazerswoude-Rijndijk inge klemd zou raken tussen twee drukke verkeersaders. Hazers woude wilde daarom alleen maar meewerken aan een snel weg met vier baan. Pas toen Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland beloofden alles te zullen doen om dat te voorko men, ging Hazerswoude eind 1990 overstag. Rijkswaterstaat zou er bij de NS op aandringen in Hazers woude een station te bouwen en de provincie beloofde de Rijndijk om te bouwen tot een rustige weg voor plaatselijk ver keer. De beloften werden neer gelegd in een convenant en in november 1990 door Rijkswa terstaat, de provincie en de ge meente ondertekend. Burgemeester M. Boelen van Rijneveld is niet van plan zich neer te leggen bij de gang van zaken. „We zullen alle registers opentrekken om voor elkaar te krijgen dat hier een station komt". Dat betekent volgens hem druk uitoefenen op de mi nister Maij-Weggen om toch vooral mee te werken aan een NS-station. I Het programma van Leidens Ontzet is omvangrijker dan ooit. Een lange lijst van evenementen, optredens en festiviteiten. Een paar zaken die in deze stroom informatie ondergesneeuwd dreigen te raken, worden hieronder even belicht. Twee 3 oktobers achter elkaar was er een hels kabaal in de Sint Aagtenstraat. In dat steegje tussen Steenstraat en Nieuwe Beestenmarkt werd op een achtergelegen parkeerplaats een house-party gehouden. Oorverdovend hard. Toevallige voorbijgangers die door het kermislawaai toch wel wat gewend waren, werden aangevallen door zwermen decibellen die op de trommelvliezen beukten als een waterpomptang op een gong. Dat deed overigens niets af aan het succes. De house-party trok duizenden bezoekers en was daarmee een van de best bezochte evenementen. 3 Kareoktober j Ook dit jaar zal het er niet rustig zijn, maar in plaats van stam pende house is er plaats ge maakt voor de laatste rage op muziekgebied. Karaoke, zoals dat in goed japans heet. Het werd geïntroduceerd in de tv- show 'Bergje voor Berg' en er is nu rond het verschijnsel zelfs een apart programma op de buis gepresenteerd door Sjoukje MacNeal. Dus uitleggen dat het gaat om een groot video scherm waarop een 'clip' wordt vertoond zonder geluid maar met ondertiteling en waarbij een willekeurige deelnemer een microfoon kan pakken, mee kan zingen en zo in de huid van de uitvoerende artiest kan kruipen lijkt niet meer nodig. En Lei den gaat op 2 en 3 oktober het Eerste Groot Leidse Karaoke Festival meemaken. In de Aag tenstraat. „Twee jaar lang hebben we house gebracht. Daardoor wer den we een soort eiland in de festiviteiten. Ouders met kin derwagens hoorden de snoei harde herrie en liepen snel door. Dit jaar wilden we iets doen wat meer aansluit bij de rest van het feest. Want ieder een moet kunnen meedoen", aldus Hein Dieben, een van de organisatoren. 3 Oktoberoemd Voor dit festival heeft de organi serende stichting Fairrock een grote tent, een toiletwagen, ex tra lampen om de hele steeg te verlichten en een van Pioneer gehuurde Karaoke-installatie gehuurd. Leidenaars en buiten lui die zich geroepen voelen om, al is het maar voor één keer, in de schijnwerpers te staan en zich voor pakweg vier minuten een beroemde ster te voelen, kunnen zich spontaan aanmelden. Ze hebben de keus uit 1300 Engelstalige en 150 Ne derlandstalige titels en volgens de organisatoren een publiek van enkele honderden perso nen: „Vorig jaar kon je hier ook over de hoofden lopen", herin nert Dieben zich. Voor de tweede keer varen de 'geuzen' uit Zoetermeer per kano de Leidse grachten op. Zowel op vrijdagavond als de gehele zaterdag gaat de Karaoke door. Maar op 3 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur is er een heuse wedstrijd. Wie dan een goede indruk maakt op een jury bestaande uit de Zangeres Zon der Werk, Henk Schutte, Olaf Hoenson en Sjaak Bral (wie kent ze niet) kan een weekendje Londen winnen. De poedelprijs is een paar dagen geheel ver zorgd wadlopen en alle deelne mers krijgen een kleine attentie. De eerlijkheid gebied te zeggen dat in café De Spons aan de Muziekparade 'Honderd Bands, Groepen en artiesten'. Onder dit kopje staat elders in de krant een waslijst van cafés waaf tijdens Leidens ontzet 'live' muziek wordt ge maakt. Bij een aantal vermel dingen wordt even stil gestaan vanwege de bijzondere aard van de muziek. Zo is de band Sfinx die in Barrera speelt afkomstig uit Roemenië, is het gezelschap Coupe Cubana in Annies' een 20-mansformatie en loopt heel Zoeterwoude vermoedelijk uit om The Shoes te zien spelen in de Herensteeg. Canadees Als laatste even attentie voor de intocht der geuzen. De Zoeter- meerse Kanovereniging heeft tweehonderd deelnemers uit binnen en buitenland gevonden die de oude tocht van de Geu zen willen 'navaren'. De in his torische kledij gehulde pedde- LEIDEN» JANET VAN DIJK De WD in Leiden wil niet dat de inwoners van de stad nog meer gemeentelijke belastingen gaan betalen. De fractie vindt wonen in Leiden al duur genoeg en pleit er daarom voor de meeste voorstellen voor lasten verhogingen te schrappen. Het college van B en W wil door de stijging van de lasten en door invoering van nieuwe be lastingen 3,9 miljoen gulden ex tra in het laatje krijgen. De in woners van de stad zouden vol gend jaar geen 3,9 miljoen maar 0,2 miljoen extra moeten beta len aan de gemeente, aldus de WD-fractie. Om de begroting toch sluitend te maken zal de gemeente meer moeten bezui nigingen. Bovendien moet min der geld beschikbaar zijn voor nieuwe plannen. Dat stelt de WD in een reactie op de bezui nigingsnota van de gemeente en vooruitlopend op de begro ting, die het college volgende week presenteert. De WD maakt zich vooral nogal druk over het plan van het college om de Stadskabei en de Stichting Kabelnet Meren- wijk precariogelden te laten be talen. Deze heffing moet 1,2 miljoen opleveren wat volgens een rekensom van de liberalen inhoudt dat per aansluiting 25 tot 30 gulden meer moet wor den betaald. De overtuiging van B en W dat de abonnees deze verhoging niet hoeven te beta len, deelt de WD absoluut niet. De fractie verzet zich even eens tegen de verhoging van het lozingsrecht, met ongeveer 30 gulden per aansluiting. De WD voelt ook niets voor de invoe ring van reclamebelasting en voor verhoging van toeristenbe lasting. len van B en W heeft de WD- fractie minder problemen. Vooral het plan om te gaan be kijken of de kosten van onder wijs naar beneden kunnen, spreekt de liberalen aan. De ge meente Leiden geeft al jaren lang veel meer geld aan onder meer nieuwe schoolgebouwen uit dan het Rijk vergoedt. De bedoeling is nu te gaan bekijken of het met minder geld ook kan. Het WD-voorstel houdt wel in dat meer moet worden be zuinigd om de begroting slui tend te maken. De fractie vindt dat een aantal zaken uit de libe rale bezuinigingsnota van vorig jaar moet worden uitgevoerd. Sluiting van zwembad De Vliet was het opvallendste voorstel van de WD'ers. stelling heeft uitgetrokken. Het geld is bestemd voor personeel, onderhoud en investering. De gemeente vindt dat de biblio theek onvoldoende duidelijk maakt waarvoor de twee ton is bestemd. Wethouder Koek zei nog een keer een gesprek met de biblio theek te hebben. „Ik moet de mogelijkheden voor zo'n onaf hankelijk onderzoek nog bekij ken. En ik wil van te voren vast leggen wat de status van de uit komst van het onderzoek is." Wethouder Koek (cultuur) wil een onafhankelijk deskundige inschakelen om de twist over subsidiegeld tussen de openba re bibliotheek en de gemeente te beslechten. Zij kreeg gister avond voor de 'arbitrage', zoals raadslid Hoekema (D66) het noemde, steun van de meeste raadscommissieleden. De bibliotheek wil twee ton meer dan de 5,5 miljoen die de gemeente dit jaar voor de in- AGENDA ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS laars vertrekken om half negen vanaf de Elleboogwetering om Leiden opnieuw te gaan ontzet ten. Onder de deelnemede vaartuigen is een 10-persoons Canadees. De Leidse burge meester Goekoop en een aantal van zijn schepenen zullen de vloot ontvangen die na het nut tigen van een kleine versnape ring weer richting Zoetermeer vaart. (LL) Roy Klopper en Loman Leefmant Voor 3 oktober-programma: zie extra pagina VRIJDAG 2 OKTOBER Leiden Bloemenwandeltocht over 10,15 en 20 km. start vanaf WV-kantoor, Sta tionsplein 210, tussen 9.00 en 17.00 uur Klaverjassen, jokeren en Sjoelen bi| Speeltuinvereniging Stevenshof, C. van Bruggepad 2. aanvang 20.15 Sta ZATERDAG 3 OKTOBER Leiden Bloemenwandeltocht over 10.15 20 km. start vanaf WV-kantc tionsplem 210, tussen 9.00 16 00 uur Countrydansavond met live muziek, org. North-Hill Country Dancers, in Tapperi| 'De Gewoonste Zaak', Schoolstraat 11aanvang 21.00 uui Noordwijk Open Dag Golfcentrum Noordwi|k, Van Berckeiweg. aanvang 9 30 uur. VRUETUD tel 071-161418 Computercursus Op maandagochtend 5 oktober houdt de Suze Baartschool van 10 tot 12 uur een voorlichtingsochtend over de opleiding Computer gebruik. Deze opleiding, die in januari start, is bedoeld voor werk loze vrouwen van 25 jaar en ouder die mavo-lbo-niveau hebben. De opleiding drie dagen per week duurt een jaar. Eigen bij drage is 60 gulden. Adres van de school: Donizettilaan la. Leiden Inl. bij T. Huurman, consulente. Tel. 071 - 320355.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 17