'Nu is het geen vlees en geen vis' Professor Regenboog hanteert de tuinslang Regio Leiden 'Extra bescherming weidegebied niet nodig' Wethouder Wassenaar kwaad over vroege verspreiding vuilstortfolder DONDERDAG 1 OKTOBER 1992 redactie. dick v d simons caroline van overbeeke Telex en fax weg bij inbraak voorschoten Bij een inbraak in een bedrijf aan de Voorscho- tense Industrieweg zijn een faxapparaat, een telex en een kopi eerapparaat gestolen. De daders sloegen in de nacht van dins dag op woensdag een ruitje aan de zijkant van het pand in. De schade bedraagt enkele duizenden guldens. Een kleuren-tv is buitgemaakt bij een inbraak in een woning aan de Voorschoten- se Berliozlaan. Door een keukendeur aan de achterkant van het huis te forceren kwamen de daders in de nacht van dinsdag op woensdag binnen. Verzamelbeurs in Voorschoten voorschoten De Nederlandse Vereniging De Verzamelaar, af deling Den Haag en Omstreken, organiseert op maandag 5 okto ber een verzamelbeurs in gebouw De Werf aan de Schoolstraat 4 in Voorschoten. De beurs wordt gehouden van 19.00 tot 22.00 Bloembollenmarkt in Zoeterwoude zoeterwoude De jaarlijkse bloembollenmarkt in Zoeterwoude wordt gehouden op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober. De op brengst van het evenement, dat wordt georganiseerd door de zendingscommissie van de Nederlands Hervormde Gemeente, gaat dit keer naar een project voor tbc- en leprawerk in een zie kenhuis in Uburu, Nigeria. De markt wordt gehouden in Ons Huis aan het Kosterspad op vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en 0{ zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Kinderboekenweek in Leiderdorp leiderdorp De Leiderdorpse bibliotheek en het sociaal cultureel centrum Sjelter organiseren tijdens de kinderboekenweek een aantal activiteiten. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar kunnen op 7 oktober in de bibliotheek hun eigen dia's maken. Op woens dag 14 oktober bouwen kinderen van 4 tot en met 7 jaar hun ei gen zeilboot. De leerlingen van de Mondriaan Scholengemeen schap maken werkstukken voor de tentoonstelling 'land in zi- iicht'. Bij Sjelter staat op 20 oktober onder meer een videofilm over ontdekkingsreizen op het programma. Kinderen van 4 tot 8 jaar kunnen spelletjes doen. Meedoen aan het werelddelenspel kan op 21 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur en kost 2 gulden. Rik van Boekei komt op 22 oktober om 10.00 uur vertellen over Columbus. 'Jubileum-bingo' bij SJZ zoeterwoude De supportersvereniging van de Zoeterwoudse voetbalclub SJZ organiseert komende zaterdag een bingo-avond in het clubhuis op sportpark Haasbroek. Aanvang 20.00 uur. De supporters spannen zich al vanaf 1967 met allerlei activiteiten in voor de voetbalvereniging. Bij dit 25-jarig jubileum wordt op 14 november stilgestaan. Dank zij de financiële steun van de sup portersvereniging was SJZ de afgelopen jaren onder meer in staat een overdekte zittribune te bouwen, kon er een lichtinstal latie worden aangeschaft en kan de redactie van het clubblad voor haar werk van een offset-pers gebruik maken. Winkeliers geven uiteenlopende meningen over afsluiten Schoolstraat Wel afsluiten, niet afsluiten. De Voorschotense Centrum winkeliers weten ook niet wat zij met de Schoolstraat aan moeten. Sinds een jaar is een deel van de winkelstraat op vrijdag en zaterdag afgesloten voor het autoverkeer. Tij dens een hoorzitting bleek gisteravond dat de midden standers en de omwonenden zeer verschillend oordelen over de vraag of dit nu voordelig of nadelig is. Slechts over een ding waren alle aanwezigen het eens: fietsers en bromfietsers veroorzaken op de afgesloten uren levens gevaarlijke situaties. Meteen bleek al dat de midden standers onderling sterk van mening verschillen over de vraag of de afsluiting nu goed of slecht is. Een handicap bij de discussie was dat de vereniging van de Centrumwinkeliers zijn mening nog niet heeft bepaald. Vrijwel alle winkeliers vinden dat fietsers en bromfietsers le vensgevaarlijke situaties veroor zaken op de Schoolstraat. In hun pogingen om uitgestalde waren te omzeilen botsen zij geregeld tegen het winkelende publiek op en ongelukken kun nen volgens de winkeliers niet uitblijven. Officieel mógen zij daar ech ter rijden. Wethouder J. van de Poel: „We hebben het voorschoten wilfred simons Tot de afsluiting op vrijdag en zaterdag was vorig jaar besloten omdat de verkeerssituatie op de 'kop' van de Schoolstraat le vensgevaarlijk zou zijn. Boven dien was de winkelstraat door het vele verkeer onaantrekkelijk. De winkeliers en de gemeente besloten dat de afsluiting voor lopig een jaar zou duren. Daar na zouden de gemeente en de winkeliers de proef evalueren en besluiten of de afsluiting de finitief moest worden. Onder leiding van wethouder F. ten Have (ruimtelijke orde ning en grondbedrijf) konden de winkeliers hun ervaringen vertellen en hun ideeën spuien. voorschoten Open dag kinderdagverblijven trum, kunnen een kijkje komen nemen. Ook mensen uit het be drijfsleven die opvang overwe gen voor kinderen van hun me dewerkers zijn zaterdag kom. Voor meegebrachte kinde ren is er speelgelegenheid. De Hummelhof is gevestigd aan de Johan Willem Frisolaan, de Bi- belebon en de Peuterhof zijn te vinden aan de Aletta Ja- cobsplantsoen. De open dag duurt van 11.00 tot 14.00 uur. De Voorschotense kinderdag verblijven De Hummelhof, Bi- belebon en peuterspeelzaal De Peuterhof houden op zaterdag 10 oktober een open dag. Opa's, oma's, ouders, familieleden, bu ren en andere mensen die wel eens met eigen ogen willen zien wat er zoal gebeurt in een kin derdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschools opvangcen- zoeterwoude medewerker Het voorstel om Zoeterwoudse weidegebieden in het bestem mingsplan 'Landelijk gebied' extra bescherming te geven, is gisteravond van verschillende kanten onder vuur genomen. Niet alleen de boeren en hun belangenorganisatie het Land bouwschap toonden zich tegen stander. ook een deel van de plaatselijke raadscommissie voor ruimtelijke ordening voel de weinig voor het opnemen van de N' van Natuurwaarden in het bestemmingsplan. Tot nog toe werkte Zoeterwoude bij het in kaart brengen van de weidegebieden alleen met de aanduidingen 'A' van Agrari sche waarden en 'L' van Land schappelijke waarden. Woordvoerster Van der Blom van het Landbouwschap liet weten dat de natuurwaarden van het open veenweidegebied nooit zijn aangetoond. Zij noemde het dan ook niet nodig om de extra bescherming van het groen in het bestemmings plan vast te leggen. Van der Blom: „Het opnemen van de 'N' brengt voor de boeren alleen maar een beperking van hun vrijheid met zich mee." Als con crete voorbeelden noemde zij de strengere regelgeving bij bouwplannen, de beheersing van het waterpeil en de moge lijkheid om de weilanden ook tijdelijk voor andere doeleinden te gebruiken, zoals bij voor beeld voor het verbouwen van veevoeders. Van der Blom stel de verder vast dat boerenbedrij ven die in een zogenaamd N- gebied liggen, sterk in waarde dalen. Agrariër en CDA-raadslid J. van der Salm haakte daar direct op in. „Betaalt de gemeente ons die waardevermindering?", zo vroeg hij meer als agrariër dan als raadslid. Van der Salm be toogde verder dat Zoeterwoude zelfs met het openemen van de natuurwaarden in het bestem mingsplan geen garanties kan geven voor het groen blijven van het gebied. „De Westeindse polder is een stiltegebied en daar doorheen wordt zelfs een tracé van de hogesnelheidslijn getekend", aldus de CDA'er. WD-fractievoorzitter H. van der Kooi vond dat de boeren zelf goed genoeg op hun land kun- bilisten fysiek onmogelijk ge- we niet genomen. Dat betekent maakt om daar te rijden, maar dat het afgesloten stuk geen een verkeersmaatregel hebben winkelpromenade is en dat de voetgangers eigenlijk gewoon op de trottoirs moeten blijven." Surveilleren Sommige winkeliers vergeleken de Schoolstraat met de Wasse- naarse Langstraat. Zij meenden dat de 'allure' van de Langstraat deels te danken is aan het feit dat politie-agenten tijdens de winkeluren surveilleren, zodat de straat van fietsers en brom fietsers verschoond blijft. Ande re winkeliers meenden dat de Schoolstraat helemaal niet op de Langstraat leek. „De Lang straat is een echte winkelstraat, de Schoolstraat alleen een boodschappenstraat. Fietsers en bromfietsers moeten in de Schoolstraat kunnen blijven ko men, desnoods met het rijwiel aan de hand." De meeste winkeliers vonden dat de situatie nu in alle opzich ten onduidelijk is: „Het is geen vlees en geen vis. Het afgesloten stuk lijkt op een winkelprome nade, maar is het niet. Het is een winkelstraat, maar er staan ook woonhuizen. De winkeliers op het stuk dat niet is afgeslo ten, krijgen wel de auto's van hun klanten voor hun deur. We willen duidelijkheid", aldus een woordvoerder. nen passen. „Zij hebben daar in de eerste plaats zelf belang bij", meende hij. Progressief Zoeterwoude toonde zich daarentegen wel voorstander van het opnemen van de natuurwaarden. Fractie voorzitter Ooijendijk liet weten dat naar zijn mening de econo mie het altijd wint van het groen. „De natuurwaarde zal een extra bescherming bieden tegen de gevaren van groot schalige bouwplannen voor wo ningen en bedrijven", veronder stelde hij. Doordat het intern verdeelde CDA gisteravond geen stand punt innam, is het nog ondui delijk of het voorstel van het college van B en W het haalt. wassenaar «astridv n berg De Wassenaarse wethouder van milieu, A. Pruijs, is boos en teleurgesteld over het mo ment waarop de provinciale voorlichtingsfolder over vuil- stort in Wassenaar is ver spreid. „De timing van de pro vincie is bijzonder slecht", vindt de wethouder. „De brochure over de keuze van drie lokaties voor de berging van afval zou uitgebracht wor den vlak vóór de inspraak avonden voor omwonenden. Nu is de folder al verspreid, terwijl de inspraakavonden pas begin volgend jaar plaats hebben. De afstand tussen de informatie en de mogelijkheid tot vragen stellen en stoom af blazen is te groot." Twee weken geleden ver spreidde de provincie de fol der onder omwonenden van de gemeenten in Zuid-Hol land, waar mogelijk een nieu we vuilstortplaats komt. In Warmond leidde dit al eerder tot verontruste reacties van betrokkenen. Daar is recrea tiepias 't Joppe de mogelijk aangewezen plek voor de ber ging van baggerspecie. Voor Wassenaar staan de Omme- dijksepolder en de bestaande vuilstort bij de Hogeboomse- weg op de lijst als mogelijke opslag voor verontreinigde baggerspecie en bouw- en sloopafval. Als de provincie inderdaad de twee Wassenaarse lokaties kiest, wil zij de bestaande af- valberging bij de Hogeboom- seweg saneren. De nieuwe stortplaats kan opgenomen worden in het landschap dat door de bestaande berging is gevormd. In de Ommedijkse polder zou een berging van baggerspecie kunnen worden gemaakt in een nieuwe zandwinput. Deze zou inge past kunnen worden in het re creatiegebied bij het Valken- burgse Meer. „De berging van afval is een buitengewoon gevoelige kwes tie", aldus Pruijs. De folder is verspreid zonder enige toe lichting over de voor- en nade len van de vuilstort. De omwo nenden en belangenorganisa ties moeten nu hun vragen opschorten tot januari of fe bruari van het volgend jaar. En dat terwijl de verspreiding van de folder makkelijk een paar maanden uitgesteld had kun nen worden. Als ik had gewe ten dat de folder nü al ver spreid zou worden, had ik daartegen geprotesteerd." Provincievoorlichtster M. Westeneng vindt de kritiek van de Wassenaarse wethouder onterecht. „De afdeling voor lichting van de provincie en de gemeenten hebben intensief overleg gepleegd. Het commu nicatieplan dat we gezamen lijk hebben opgesteld, is in mei naar alle gemeentebe stuurders gestuurd. Verder hebben de gemeentevoorlich- ters bericht gehad, voordat we begonnen met de verspreiding van de folder. Dat de heer Pruijs niet op de hoogte was van het tijdstip, moet dus aan iets anders liggen." Als Pruijs had gewild dat de folder later was verspreid, had ik dat graag in mei gehoord", vervolgt Westeneng. „Nu is het een beetje laat om daarmee te komen. Bovendien is het niet zo dat wij de mensen met de informatie laten zitten tot de inspraakavonden. Voordat de inspraakavonden beginnen, organiseren wij informatiebij eenkomsten waar alles nog eens uit de doeken wordt ge daan. En we openen een spe ciaal telefoonnummer. Hier kunnen mensen met hun vra gen terecht." Behalve over het moment waarop de folder is verspreid, is wethouder Pruijs niet blij met de nominatie van Wasse naar op zich. „De vuilstort zou een ernstige bedreiging bete kenen van de cultuur-histori sche waarde van het land schap. In het gebied bij de Ho- geboomseweg en de Omme dijkse polder zouden de oude strandwallen door de afval- heuvels in gevaar komen. Bo vendien willen we in het ge bied een groene bufferzone in stand houden tegen de opruk kende woningbouw van Lei den. Dat kun je niet doen op een vuilstortplaats. De wethouder is dan ook van plan de belangen van Wassenaar te blijven verdedi gen bij de provincie. „Ik zal aandacht blijven vragen voor de noodzaak van een groene buffer." 'Nieuwe' basisschool Voorschoten opent deuren Professor Regenboog had gis termorgen een 'weermachine' meegenomen om de officiële opening van de nieuwe rooms- katholieke basisschool De Re genboog in Voorschoten luister bij te zetten. Er moest een tuinslang aan te pas komen om de regen te maken die aan een echte regenboog voorafgaat. De 195 kinderen kregen vervolgens een ballon in regenboogkleuren en een rugzakje met de nieuwe naam van hun school erop. Het is drie dagen feest op De Regenboog. Bestuur, onderwij zers, kinderen en ouders vieren samen de opening van de basis school aan de Beetslaan. De nieuwe school is het resultaat van een fusie tussen de rooms- katholieke basisscholen Zuider horst en Laurentius in Voor schoten. De kinderen van de voormalige Laurentiusschool aan de Raadhuislaan zijn vanaf augustus ingetrokken in het ge bouw van de voormalige Zui- derhorstschool aan de Beets laan. De scholen moesten fuseren omdat ze elk afzonderlijk de overheidsnorm van minimaal 173 kinderen niet haalden. De nieuwe Regenboogschool heeft 195 kinderen en voldoet daar mee wel aan de Rijksvoorschrif ten. Volgens directeur T. de Meijer heeft het samengaan van beide scholen in één gebouw nadelen. „We hebben ruimtege brek en willen uitbreiden. Daar om hebben we een verzoek in gediend bij de gemeente voor het aanbouwen van een extra klaslokaal. We moeten nu een beetje improviseren met de ruimte. Eén van de groepen krijgt les in een deel van de au la. We hebben een scheidings wand in de aula gezet zodat een ander deel van de zaal nog bruikbaar is voor het overblij ven en voor handvaardigheids- lessen." Volgens de schooldirecteur is dat geen oplossing voor de lan gere termijn. „Het komt natuur lijk wel eens voor dat we de héle aula nodig hebben voor bepaal de activiteiten. In dat geval ha len we de scheidingswand weg. Maar dat is wel weer extra werk. Daarom willen we dat dat extra klaslokaal er nog dit schooljaar komt." Het schoolbestuur betaalt de verbouwing, die ongeveer een ton kost, uit eigen zak. Maar omdat De Regenboog het ge bouw aan de Beetslaan huurt, heeft het bestuur de toestem ming van de gemeente nodig voor de verbouwing. „Dat bete kent helaas ook dat we ons geld kwijt zijn als we ooit zouden gaan verhuizen", aldus De Meijer. De Regenboog-directeur vindt dat de gemeente zo snel mogelijk iets moet doen aan de verkeerssituatie op het kruis punt Koninklijke Marinelaan- Veurseweg. „Daar moeten de kinderen die eerst naar de Lau rentiusschool gingen, nu de weg oversteken en dat is levensge vaarlijk. Het verkeer op de Veur- seweg rijdt hard. Daarom moe ten daar verkeerslichten en een oversteekplaats komen. Deze fusie was niet onze vrije keuze, daarom vinden wij dat de ge meente iets moet doen aan de verkeersveiligheid voor de kin deren." Het schoolbestuur heeft dit jaar 16.000 gulden uitgetrokken voor een schoolbus die de kin deren 's morgens en 's middags haalt en brengt van de Raad huislaan naar de Beetslaan. De ze kinderen blijven tussen de middag noodgedwongen over. De Meijer: „De veiligheid van onze kinderen staat voorop maar onze financiële middelen zijn beperkt. Volgend jaar kun nen we de schoolbus niet meer betalen. Daarom hopen we dat de gemeente snel iets doet aan het kruispunt." Vandaag is het de laatste feestdag voor de scholieren: ze gaan met z'n allen een dagje naar de Efteling. De Meijer: „Het feestprogramma stond in het teken van 'alles samen doen' en daardoor voelen we ons ook echt een Regenboog- school" Professor Regenboog heeft de nieuwe rooms-katholieke basisschool De Regenboog In Voorschoten geopend met zijn weermachine.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 16