Leidsch Dagblad <P A Bundesbank gaf miljarden steun aan Britse pond duinrell Krakers Groen krijgen 36 mille voor vertrek Iepziekte ramp voor gemeente Wassenaar Palestijnen in hongerstaking Verzamelaarster geeft schilderijen aan verkeerde 'in bruikleen' Nieuwe bezuinigingen nodig om KLM uit rode cijfers te houden noort NOG ZONDER? HUTSPOT MET SPLASH! DONDERDAG 1 OKTOBER 1992 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 39970 LOSSE NUMMERS 1.50 leiden loman leefmans De eigenaar van de voormalige drukkerij Groen heeft 36.000 gulden op tafel gelegd om 27 krakers uit zijn pand te krij gen. Een groep van tien Neder landse krakers, die aan de Lan- gebrug hun intrek had geno men, kreeg 9.000 gulden. Een groep Britten in de Pieters- kerkchoorsteeg, die weigerde te vertrekken, kreeg 27.000 gulden terwijl eerder 9.000 gulden was afgesproken. Een deel van de uitkoopsom voor de Britten werd gisteren cash uitbetaald door een com missaris van de holding die de panden bezit, omdat hij van het gezeur af wilde zijn. De Britten eisten aanvankelijk 90.000 gulden, maar dat ging eigenaar Mozia Investments uit Amsterdam te ver. Mozia bad al geruime tijd geleden met de krakers afge sproken dat ze gisteren de panden zouden verlaten. Bij wijze van overbrugging, op zoek naar een nieuwe woon ruimte, was men bereid de krakers 18.000 gulden te beta len. De Nederlandse krakers hielden zich aan de afspraak. De Britten eisten meer. Adviseur Van Assendelft-Van Wj/ck van Mozia noemt het optreden van de Britten 'Schandalig'. „We zijn uiteinde lijk gezwicht voor de chantage. Ik had liever gewacht op het kort geding dat voor vandaag was aangespannen." Hij is er tegen dat krakers tegen beta ling panden ontruimen. „Hier mee is een ernstig precedent geschapen. Kraken kan zo een zeer lucratieve zaak worden." wassenaar/noordwuk Een ramp. Erger dan ooit. Zo omschrijft de gemeente Wasse naar de gevolgen van de iep ziekte. Dit voorjaar moest tien tallen iepen worden gekapt en dit najaar volgen er nog eens honderden. Langs de Jagerslaan bij voorbeeld, blijft geen iep meer staan, aangetast als ze zijn door de iepespintkever. Het verwijderen en verwerken van een zieke boom kost de ge meente 1.000 gulden. Het te rugplaatsen van een grote, goed passende boom nog eens zo'n bedrag. Dat betekent, volgens voorlichter W. Issendonck, een flinke aanslag op het gemeente lijke budget. „Waarschijnlijk moeten we volgend jaar een greep in de reserves doen." Ook in tuinen en particuliere landgoederen zou de situatie ernstig zijn. „Per buitenplaats staan soms wel tientallen zieke Het regionale politiekorps heeft een Roof Coördinatie Team op gericht. Aanleiding is de sterke stijging van het aantal roofover vallen in de provincie Zuid-Hol land. De meeste overvallen ge beurden in de omgeving van Leiden (12) en Gouda (23). Het Roof Coördinatie Team bestaat uit vier politiemensen en gaat een jaar lang de lokale politie korpsen ondersteunen. In 1991 werden in de politie regio Hollands-Midden 54 over vallen gepleegd. Daarvan wer den er 21 geheel en drie gedeel- Grote file op A4 door gekantelde vrachtwagen advisering, levering en begeleiding door gekwalificeerde medewerkers. Heemskerk De Jager Administratieve Automatisering. Noordwijk. tel. 01719-46566 fax. 01719-48547 Autokaping 7 Een nieuwe trend in de Amerikaanse mis daad: carjacking, ofwel au tokaping. Levensgevaarlijk voor autobestuurders. Klapstuk A q Maar heel weinig I >7 Leidenaars weten precies wat voor een stuk vlees klapstuk is dat in de hutspot thuis hoort. Topstukken De depots van het I Natuurhistorisch Museum in Leiden gaan open: topstukken zijn te zien in het Pesthuis. Europa Cup o —j Vier van de vijf Ne- derlandse clubs overleefden de eerste ron de. Alleen FC Groningen redde het (opnieuw) niet. Britse regering in verlegenheid door geheime notitie Lof voor Kohl bomen. Daar moet men zelf voor de kosten opdraaien." Vandaar dat Wassenaar, evenals 'lotgenoten' Haarlem en Westerschouwen, meermalen heeft geprotesteerd bij het mi nisterie van landbouw. Van 1975 tot 1991 stak dat ministe rie 75 miljoen in het bestrijden van de iepziekte, maar vervol gens was het afgelopen. Volgens Landbouw is de ziekte onder de knie en is er ook dit jaar 'zeker geen sprake van een nationale ramp'. „Slechts enkele gemeen ten, vooral langs de kust, heb- De Britse regering is gisteravond in verlegenheid ge bracht door het uitlekken van een geheime notitie van de Duitse ambassade in Londen. Uit het document, dat in handen is gekomen van het dagblad Financial Times, blijkt dat de Duitse Bundesbank wel degelijk het Britse pond in ruime mate heeft gesteund. De Britse minister van financiën Lamont heeft steeds gezegd dat het pond in problemen kwam door het uitblijven van Duitse steun. bepaalde minimumkoers te ko men, dan moet de vraag naar de munt worden gestimuleerd via het massaal aankopen van de munt door zowel de eigen bank als door centrale banken van de partner-landen. Een gro tere vraag betekent immers een )-krf-rtr-anp Sinds een aantal jaren is er het zogenoemde EMS (Europese Monetaire Stelsel), waarbinnen de wisselkoersen van een aantal EG-landen variëren. Dreigt bij voorbeeld het pond onder een hogere koers. Toen nog niet duidelijk was of de Fransen 'ja' zouden zeggen tegen het Ver drag van Maastricht, kwamen enkele zwakkere munten bin nen de EG, waaronder het pond en de lire, flink onder druk te staan. Groot-Brittannië heeft in dit verband beweerd dat Duitsland (oftewel de Bundesbank) het Britse pond onvoldoende te hulp is gekomen. Vanuit Duits land werd die kritiek van de hand gewezen en stelde men dat de Britten zich op deze ma nier willen schoonpraten. In Londen is immers lang getreu zeld voor de rentevoet werd ver hoogd. Op tijd verhogen kan koersval tegenhouden. De Bundesbank heeft steeds beweerd dat men zijn verplich tingen is nagekomen. In het uit gelekte vertrouwelijke memo zegt president Schlesinger van de bank, dat hij twee weken ge leden nog 44 miljard D-mark heeft uitgegeven om de vrije val van pond en lire te voorkomen. Het merendeel ging naar het pond. De Bundesbank heeft de Franse franc een week later in ongeveer gelijke mate gesteund. President Mitterrand heeft gis teren de Duitse bondskanselier Helmut Kohl, die vandaag viert dat hij tien jaar geleden kanse lier werd, alle lof toegezwaaid. „Ondanks onze verschillende benaderingen van het binnen lands beleid hebben wij een wa re vriendschap ontwikkeld", al dus de Franse president. De twee politici kwamen een jaar na elkaar aan de macht en behoren tot de langstzittende leiders in Europa. Zij hebben el kaar de afgelopen tien jaar 115 keer ontmoet en in die tijd heeft Mitterrand Kohl leren kennen als een „zeer betrouwbaar, be dachtzaam man die bezeten is dooreen ideaal". In Noordwijk is de situatie niet veel slechter dan in voor gaande jaren met zo'n 150 ge vallen van iepziekte in het openbaar groen. Verschil is wel dat de gemeente pas begint met het kappen in het rustige herfst- en winterseizoen. Dat drukt de kosten, maar de kevers hebben in het warme seizoen wel wat langer kunnen overvliegen. Politie richt speciaal team op voor bestrijding roofovervallen leiderdorp» telijk opgelost. De politie con stateert de laatste maanden weer een toename van het aan tal overvallen. Sinds 1 augustus registreerde het regionale korps 10 gewapende overvallen. Op merkelijk is ook dat de daders van de overvallen gemiddeld steeds jonger worden. In de regio's Amsterdam, Utrecht en Rotterdam werden in 1991 al speciale roofteams opgericht. jeruzalem» Ongeveer2.000 Palestijnen die wegens anti- Israëlische activiteiten gevangen zitten, zijn in hongersta king gegaan uit protest tegen de omstandigheden in Israë lische gevangenissen. In een verklaring klagen de gevange nen over martelingen, overbevolking, en een tekort aan voedsel, kleding en medische zorg. De Israëlische gevange nisautoriteiten beklemtoonden gisteren dat alles in de ge vangenissen 'volgens de wet' is georganiseerd. Ze zeiden verder dat 'alle nodige stappen' zijn gezet om de zondag begonnen hongerstaking het hoofd te bieden. Internationa le organisaties voor de mensenrechten maken al sinds lan ge tijd melding van martelingen en slechte leefomstandig heden in Israëlische gevangenissen waar Palestijnen vast zitten. Een gekantelde vrachtwagen heeft vandaag voor enorme files gezorgd op rijksweg A4 bij Lei den. De Algemene Verkeers dienst heeft om die reden de aangekondigde snelheidscon trole afgeblazen. Rond half twaalf vanochtend stond tussen Roelofarendsveen en Leidschendam een file van 13 kilometer. Ook op de rijba nen richting Amsterdam stagneerde het verkeer, omdat automobilisten nieuwsgierig en rustig keken naar de chaos aan de andere kant van de vangrail. De vrachtwagen raakte rond tien voor half zes vanochtend van de weg, net voorbij het ben zinestation bij de afslag Europa- weg richting Den Haag. Er was te weinig tijd om de wagen nog voor de ochtend spits weg te halen. De Algemene Verkeersdienst van de Rijkspoli tie in Driebergen kon voorko men dat de werkzaamheden tij dens de spitsuren begonnen. Uiteindelijk werd om tien uur een rijstrook richting Den Haag afgezet. „Ze zijn eigenlijk te vroeg begonnen. De weg had pas om elf uur of half twaalf af gezet moeten worden", aldus een woordvoerder van de ver keersdienst. haarlem john oomkes „Goedemorgen. Ik ben van het Frans Halsmuse um. Ik kom bij u de twee schilderijen ophalen die U in bruikleen geeft voor de expositie van Otto B. de Kat." Dat zegt een onbekende man vorige week tegen een kunstverzamelaarster 'ergens in Noord-Holland'. Nadat zij hem vol vertrouwen de werken heeft overhandigd, zegt de man in kwes tie nog dat „de papieren zullen worden opge stuurd". Tien minuten later staan de echte mensen van het Frans Halsmuseum met de echte papieren voor de deur. Prompt is duidelijk dat de verzame laarster het nakijken heeft. Ze mist twee schilde rijen met elk een waarde van tussen de acht en tien mille. En het is nog maar de vraag of de ver zekering in dit geval de schade dekt. Het Frans Halsmuseum kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld, omdat het museum niets in ont vangst heeft genomen. De recherche staat voor een mysterie, evenals museumdirecteur Derk Snoep. „Het is een groot raadsel", vertelt Snoep. „Het is gebruikelijk dat de afhaler papieren en documenten bij zich heeft en de bruikleengever van tevoren weet hoe de over dracht verloopt. Dat was hierbij het geval. Het is uitgesloten dat iemand via ons van deze zaak kan hebben afgeweten, maar toch staat het vast dat de dief ongelofelijk goed op de hoogte was van de procedure. Ie kunt hooguit vermoeden dat ie mand die bij ons op bezoek was, of bij de dame in kwestie, iets heeft opgevangen." Het museum heeft inmiddels stappen onder nomen om een herhaling van dit incident te voorkomen. Snoep: „Wij weten uit eigen ervaring welk een groot vertrouwen bij bruikleengevers bestaat. We zullen onze mensen van een extra le gitimatiepasje voorzien." Musea zijn in toene mende mate afhankelijk van bruiklenen bij het samenstellen van overzichtstentoonstellingen. In een reactie op de diefstal spreekt De Neder landse Museumvereniging bij monde van direc teur Manus Brinkman van een novum. Brinkman: „Goed dat U ons er even op attent maakt. Wij werken nauw samen met de ministeries van justi tie en WVC om de veiligheidszorg in de Neder landse musea verder te verbeteren. Uit een rap port van de Rekenkamer blijkt dat dat geen over bodige luxe is. Vaak zitten er leemtes in de proce dures bij musea en is veel op vertrouwen geba seerd. Bovendien: een dief vindt telkens nieuwe mogelijkheden." KURK - LAMINAAT - PARKET-ZONWERING Of VLOER NATUROf VLOEREN LEIDEN. Klokpoort 53. tel 071-226138 HET WOORD IS AAN Comtesse Diane Wat is de wiskunde van het ge voel? Eén plus één is één. VANDAAG Familieberichten Feiten en meningen - Film Info Programma's13 Regio15,16,17,19 Schjijvende lezers26 Sport27,28,29 VANDAAG OOK 3 OKTOBER PAGINA'S 24,25 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Overwegend bewolkt Wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. In oe nacht en ochtend plaatselijk mist. Mini mumtemperatuur omstreeks 10 graden. Middagtemperatuur on geveer 16 graden Weinig wind. kracht 3 of minder. De TOONAANGEVENDE KI A S S E VAN PASTOE Ja. ik hm m htfrafectia- m •bonnomtnt »n onbraaf do krant do tarotatwaa wakon §»at-» ^P^^nement betaal ik daarna Per maand (f 27.80) via automa tische betaling* Per kwartaal (f 80.10) via accept De KLM dreigt in de rode cijfers te komen door sterk tegenval lende inkomsten. De jeconomi- sche recessie, de tarievenslag op de Noordaüantische route en de lagere koers van dollar, pond en yen dwingen de KLM nog forser in de kosten te snijden. De directie overweegt daarom nieuwe bezuinigingsmaatrege len te treffen, bovenop de huidi ge kostenbesparingsprogramma van 1 miljard gulden. De vakbonden zijn onlangs ingelicht over de slechte gang van zaken. Hoewel het ver voersaanbod bij de KLM dit jaar fors is gestegen door een sterke uitbreiding van het aantal vluchten, leveren de extra pas sagiers weinig op. Dat is een ge volg van de door de Amerika nen ontketende prijzenoorlog op de routes naar de VS. De bonden zijn tevens voorzichtig gepolst over extra maatregelen. Volgens José Smeets van de Vervoersbond FNV zijn nog geen concrete extra bezuinigin gen in het vooruitzicht gesteld. Een woordvoerster van de KLM wilde niet ingaan op het periodieke overleg met de bon den. Wel bevestigt zij dat de in komsten zwaar onder druk staan. De KLM wil tot 1 april 1994 955 miljoen te bezuinigen. De sombere berichten over de KLM misten vanmorgen hun uitwerking niet op de koers van de aandelen van de vliegmaat- I Po*,code schappij. De koers van KLM I dook naar beneden en bleef I woonplaats hangen boven het laagterecord van 24,40. Na ruim anderhalf j uur handelen stond KLM op eeoon,v een verlies van 1,80 bij een notering van 25,80. Nummer benk/girorekenmg Zaterdag 3 oktober viert Duinrell mee met ontzettend lekkere hutspot met korting voor elke bezoeker Aftrolctiepark Duinrell 2242 JP Wosienoor Tel 01751 -40260 Deze bon in een envelop, z I postzegel, «luren neer I Leidsch Dagblad Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden 'n "ontzettend"dagje uit!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 1