Leiden Regio Tuinders gerustgesteld 'We boeken de beste resultaten ter wereld' Fontein Leidse Hout in ere hersteld Maartje 't Hart als model MAANDAG 28 SEPTEMBER 1992 Opknapbeurt 9 Een snelle opknapbeurt moet de Oegstgeester Passage, onderdeel van het winkelcentrum Lange Voort, uit de impasse te héllen. Leidse ernstig gewond op Vinkweg leiden Een 72-jange Leidse is gisteren ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Vinkweg. De vrouw stak de 7e weg met haar fiets over toen ze werd geschept door een auto. be stuurd door een 20-jarige Leidenaar. Uit het remspoor heeft de politie later kunnen opmaken dat de man waarschijnlijk rond de 100 kilometer per uur heeft gereden. De bejaarde fietsster liep bij het ongeval ernstig hoofdletsel, een gecompliceerde enkel breuk en een gebroken arm op. Ze is overgebracht naar het AZL Vier arrestaties na wapenvondst leiden De politie heeft vrijdag in een woning aan de Milanen- horst een 34- en een 21-jarige leidenaar, een 18-jarige Rotter dammer en een 22-jarige inwoner van Hoogvliet gearresteerd. De vier worden verdacht van verboden wapenbezit. In de wo ning trof de politie een vuurwapen en een aantal scherpe patro nen aan. Aan wie het wapen precies toebehoort, is nog onduide lijk. Toen agenten een speurhond aan het wapen lieten snuffe len, 'wees' die onmiddellijk de 34-jarige bewoner van de flat aan. De man ontkent echter in alle toonaarden. Woning aan Hoefstraat gekraakt leiden Vier mensen hebben eind vorige week een woning aan de Hoefstraat (achter de Jan van Houtkade) gekraakt De politie heeft daarvan zaterdag een melding binnengekregen. De wo ning is eigendom van de Woningbouwvereniging Leiden (WBL). De politie laat de krakers voorlopig met rust. Een kwart eeuw Eurotransplant in Leiden Een kwart eeuw Eurotransplant. Wat is er bereikt? Directeur Guido Persijn somt op: „Er zijn 35.000 nieren getransplanteerd, 10.000 hoornvliezen, 400 lon gen, 5000 harten. 4000 levers en 1000 alvleesklieren. De geboek te resultaten behoren tot de beste ter wereld. En daar zijn we trots op", zegt hij. Eurotransplant in Leiden is het geesteskind van professor Van Rood. Hij begon de organi satie in 1967 en bouwde haar uit over de Benelux. Duitsland en Oostenrijk. De grote verdien ste van Eurotransplant is, dat het uiterst nauwkeurig een do nororgaan zoekt dat het weefsel van de ontvanger zo dicht mo gelijk benadert. Zo wordt de BUIS Op ifsioting zeer klein. Persijn vertelt dat de kosten, die voor het opzetten van Euro- transplant nodig waren, er al weer ruimschoots uitgehaald zijn. „De transplantatie-resulta ten zouden een stuk slechter Directeur Guido Persijn: 'Nood breekt wet'. ARCHIEFfC TO DIRK KETTING zijn als wij er niet waren ge weest. Nu zie je dat 85 procent van alle nieren na een jaar nog werkt. Met harten is dat net zo: levers en longen scoren iets minder. De patiënten over wie je praat hebben kwalitatief een beter leven gekregen. En dat is niet in geld uit te drukken". Mijlpalen In die 25 jaar heeft Eurotrans plant een paar m^ptlui be reikt, vertelt directeur Persijn. De eerste is het beter kunnen herkennen van weefselgroepen waardoor ontvangers van een donororgaan dus nog beter kunnen worden geselecteerd. „Hoe het komt weten we niet", aldus Persijn, „maar als ontvan gers bloedtransfusie krijgen, geeft dat een sterke verbetering van de transplantatie. Wat we vooral niet mogen vergeten is, dat er steeds betere geneesmid delen komen die voorkomen dat het lichaam een donoror gaan afstoot. Die hebben ertoe bijgedragen, dat de resultaten van een transplantatie met tien tot vijftien procent zijn verbe terd.'" Maar het is niet uitslui tend hosanna. Persijn: „Helaas kunnen we niet iedereen van dienst zijn. die een transplant» tie moet ondergaan. Nog altijd hebben we een groot tekort aan oqna Inu mal d§ M ki ting Dornorwerving proberen we daaraan wat tc doen. De mensen, die nabestaanden om organen moeten vragen, trach ten we te leren hoe ze dat het beste kunnen doen. Alleen heeft het tot nog toe geen extra orga nen opgeleverd Dus zoek je naar andere oplossingen Bi| voorbeeld dieren. Ik moet er di reet aan toevoegen, dat het nog wel tien tot vijftien jaar duurt voordat we zover zijn." Varkens Directeur Persijn doelt op var kens waarvan de organen, voor al de nieren, voor mensen zou den kunnen worden gebruikt. „Dat dier staat dichtbij de mens. Hij is gemakkelijk te fok ken en in grote hoeveelheden te houden Met apen ligt dat veel mMttpM Ze djn nel iBen duur, maar ook moeilijk te fok ken Zeker, die varkens zijn een heel serieuze kwestie. Ethisch kan dat best wel eens erg gevoe '•R l'KRen Maar we praten er over Islamieten beschouwen het varken als een onrein dier Het vlees ervan eten ze niet. Mogen ze wel een orgaan van het var ken ingeplant krijgen als er niets anders is? „Met die men sen wordt daarover ook gepraat Het is toch niet de eerste keer dat we organen van dieren ge bruiken? De hartkleppen van een varken werken uitstekend bij een mens I n in sommige brandwondencentra wordt huid van varkens gebruikt. Natuurlijk zijn er contacten met theologen over de vraag wat wel en niet kan. De islam zegt als er een le ven in gevaar is. dan is alles ge oorloofa om dit te redden Met andere woorden: nood breekt wet" De veertig leerlingen van de Mytylschool aan de Blauwe Yogelweg hebben zaterdag tijdens een sponsorloop 8250 gulden bijeen gchrat ht voor de sin hting lp geli|ke v.m De lichamelijk gehandicapte scholieren legden te voet. per fiets of met een rolstoel een P OUR NB MO BMW rond de school af. Directeur F. van Hooff toont zich zeer tevreden. ..Dank zi| het mooie weer vs.is dr belangstelling gmnt Zowel van ouders als van de buurtvereniging Vogelwijk Er waren leerlingen die twin tig rondjes haalden I )e twee die het meeste geld bij elkaar liepen duizend en zeshon derd gulden kregen een walkman De stichting 'Op gelijke voet' zorgt onder meer voor orthopedische hulpmiddelen voor de Derde Wereld. De school organiseerde de loop. omdat ze eind oktober veer tig jaar bestaat. Zelf kreeg de Mytylschool een cheque van 290 gulden van de Hond van ouders van lichamelijk ge handicapte leerlingrn. PTT de lucht in leiden De PTT levert zaterdag een bijdrage aan de viering van Leidens Ontzet door een he- te-luchtballon met daaraan een telefoonhoorn van 22 meter de lucht in te sturen. De ballon, die een luchtin- houd heeft van meer dan 2 miljoen liter, kiest 's avonds het luchtruim om vervolgens over de stad te varen. De plaats waar de ballon opstijgt is nog niet bekend. Die is mede afhankelijk van de windrichting. Na de vaart zal de ballon ook in de omge ving van Leiden landen. Het verwarmen van de ballon ge beurt met behulp van een aantal branders die samen een vermogen hebben dat gelijk staat aan 300 vierpits- gasfornuizen die tegelijk aan staan. Wethouder Van Rij: 'Wij doen niets zonder overleg' „Er gaan nog heel wat jaren overheen voor er één spade in de grond zit." Met onder meer deze woorden probeer de wethouder T. van Rij (PvdA/ruimtelijke ordening) het congres van Leidse volkstuinders afgelopen zaterdag ge rust te stellen. De tuinders van diverse complexen zijn ongerust geraakt door berichten dat verschillende volks tuinen plaats moeten maken voor de komst van wonin gen en bedrijven. leiden loman leefmans In de plannen die gemeente heeft gemaakt, blijkt dat de volkstuincomplexen van Oost- vliet (in de gelijknamige polder) en Ons Buiten ('onder' de Me- renwijk) niet zeker zijn van hun huidige vorm. Delen moeten misschien worden verplaatst. Dat zaaide onrust onder de volkstuinders: „Als je net voor 15.000 gulden een tuinhuisje op je grond hebt laten zetten, dan is zoiets wel even schrikken", maakte een van de aanwezigen duidelijk. Van Rij probeerde zaterdag ochtend als gast van het con gres van de zeven Leidse volks tuinverenigingen aan de onrust een einde te maken: „De Me- renwijk moet beter ontsloten worden. En er komt misschien een verpleegtehuis naast de Van Voorthuizenschool. Dat bete kent niet dat daar tuinen verlo ren gaan, maar we zullen een betere indeling moeten ma ken", aldus van Rij. Onrust Ook voor de Oostvliettuinders waren er bemoedigende woor den: „Op die plaats denken we aan kleine bedrijven die uit de stad moeten verdwijnen. Het complex zal dan moeten wor den verplaatst, maar niet zon der overleg. En we zullen het net als Cronesteyn proberen in te passen in een parkachtige structuur." Voorzitter A. de Groot van de Leidse Bond van Volkstuinders wilde Van Rij wel geloven maar: „Als de andere wethouders een keer volgende keer op bezoek zijn in Oostvliet, laat ze dan niet naar links en rechts gaan wijzen zo van 'dat moet daarheen en dat gaan we daarheen verplaat sen'. Dét zaait nou onrust. Wilt u dat even aan uw collega's doorgeven". Luidruchtig afscheidsfeest van krakers Burgemeester Goekoop neemt de eerste slok water uit het gerestaureerde fontein in de Leidse Hout. foto hielco kuipers De eerste slok water uit het vernieuwde drinkwaterbekken in de Leidse Hout was gistermiddag voor burgemeester Goekoop. Met het lessen van de dorst werd het giet ijzeren bekken in ere hersteld. Het nieuwe bekken is zo n vijftien meter van de plaats van het oude neergezet. De opening ging gepaard met het laatste park-concert in de Leidse Hout. Op de klanken van het Leidsch Politie Muziek Gezelschap waren honder den mensen afgekomen. Het oorspronkelijke bekken werd in 1932 in de Leidse Hout nabij de Van Slingelandt- laan geplaatst. De EWR voerde de renovatie uit op verzoek van de Vrienden van de Leidse Hout en de directie groen van de ge meente. Het idee voor het herstel kwam vo rig jaar tijdens het 60-jarige bestaan bij de 'Vrienden' op. De watervoorziening was zo genereus de kosten voor onder meer nieuw metselwerk voor haar rekening te nemen, omdat haar voorloper - de NV Leidsche Duinwater Maatschappij - ook in 1932 ver antwoordelijk was. In de jaren zeventig werd het bekken verwaarloosd en verdween ook het kraanmechanisme. De Leidse burgemeester ontving gisteren een sleutel met handleiding. Die is bestemd voor boswachter G. Jansen van de Leidse Hout. Hij kan hiermee de watertoevoer aan- en afsluiten. Vanaf eind volgende maand tot het vroege voorjaar werkt het bekken niet, omdat er dan kans op vorst is. Tot de aanwezigen behoorde gisteren penningmeester D. Nieuwenhuizen van de Vrienden van Leidse Hout. Hij heeft nog zo zijn herinneringen. „Ergens in de jaren zes tig klommen wij als kleine jongens, na de training van AV Holland, over het hek om er te gaan drinken. Vroeger was het trouwens ook een paardenbekken. Nu niet meer. er zijn ook geen paarden meer in de Leidse Hout. Nee. in mijn jeugd woonde ik hier niet in de buurt, nu toevallig wel." De Vrienden van de Leidse Hout hebben nog steeds een grote wens. „De terugkeer van de oude muziektent. Nu zijn de concer ten in de openlucht. Probleem is echter dat weinig mensen weten hoe die oude mu ziektent er precies uitzag." Nieuwe stichting als vervanger Rutgershuis Als vervanger van het Rutgershuis is stichting in het leven geroepen: 'Stichting Hulp verlening Anticonceptie en Sexualiteit'. Vanaf 1 oktober houdt de stichting spreekuur in het voor malig Leidse Rutgershuis aan de Papengracht 76. In Leiden en omgeving blijkt gezien het bezoe kersaantal van het Rutgershuis grote behoefte aan anonieme hulpverlening. Gezien het bijna faillis sement van de Stichting Rutgershuis was het bc: stuur in apnl genoodzaakt 12 van de 19 bureaus tc sluiten. Spreekuurtijden van de nieuwe stich ting zijn: maandagavond van 19.30 - 21.30 uur. dinsdag en vrijdag van 14.00 16.00 uur en don- drrd.ig.ivond van 19.00 - 21.00 uur. Sponsorloop Mytylschool brengt 8250 gulden op Het afscheidsfeestje van de kra kers in het voormalige Groen- complex aan de Langebrug. heeft zaterdag en zondag geleid tot een enorme hoeveelheid klachten. De politie maakte zondagmiddag een einde aan het feestje, dat op dat moment een kleine 20 uur aan de gang was. Ondanks de vele overlast, hebben agenten geen proces sen-verbaal uitgeschreven. De krakers hadden van tevo ren in de buurt pamfletten rondgestuurd, waarin ze alvast hun excuses voor het 'slotfeest' aanboden. Ze kondigen daarin ook aan dat ze woensdag 30 september uit het pand vertrek ken. Ondanks de verontschuldi ging regende het klachten bij de politie. Rond middernacht na men agenten daarom een kijkje bij het gekraakte complex. Ze troffen ongeveer 200, voor het overgrote deel Britse, feestgan gers aan. Hoewel het feest illegaal was. besloot de politie de zaak niet te sluiten. Ze was bang dat als de 200 Britten in één klap op straat zouden komen te staan, de overlast alleen nog maar verder zou toenemen. Wel verzocht ze de krakers om de geluidsappa ratuur wat zachter te zetten. Wat ook werd gedaan. Zondagmiddag, toen zo'n 25 mensen nog steeds aan het feesten waren, maakte de poli tie de krakers duidelijk dat het welletjes was. Als ze hun appa ratuur niet zouden uitzetten, zou die in beslag worden geno men. De feestvierders besloten er toen maar mee op te houden. leiden „Het zit helemaal vol en we hebben nog ongeveer hon derd mensen teleur moeten stel len", zegt P. Van Egmond Het succes van de modeshow in zijn gelijknamige bonthuis aan de Nieuwe Rijn had afgelopen zater dag dan ook alles te maken met een bijzondere attractie. Maarten (Maartje) 't Hart was één van de modellen en zij droeg tevens voor uit eigen werk. „Een mengeling van muziek, literatuur en mode", prees Van Egmond zijn evenement aan. Daarna liepen de eerste modellen onder zwoele jazz-klanken en in creaties die door het atelier van het Bonthuis waren ontworpen, het volgepakte winkeltje in. Na een kwartier was ze daar dan Maartje 't Hart die op haar zwart leren jurk een mohair vest droeg met nappa afgezet. Terwijl enke le bezoekers een giecheltje niet konden onderdrukken en foto grafen opsprongen, hield Maartje goed geschminkt haar mondje zuinig en draaide wat rondjes op haar hoge hakken Bij haar tweede opkomst had het publiek toch ook weer oog voor haar lange, bruine jas met vos en bij haar derde gang was iedereen al vergeten dat het om een ver klede schnjver ging en werd vooral het donkergroene jack met afknoopbare kraag bekeken Daarna was 't Hart nog te zien in een halflange, blauw groene, su- éde jas met veters, een groen mantelpakje dat van Maartje zelf bleek te zijn en een klassieke minkcoat waarmee ze de show onder luid applaus afsloot Tus sendoor had t Hart nog voorge dragen uit eigen werk Toepasse lijk koos hij een stukje waarvan de strekking ongeveer luidde: 'Wie er ook in vrouwenkleding rondloopt, het blijven toch de vrouwen die het moeten wassen en strijken'. FOTO HKICO KUIffRS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 5