Leiden Regio Politie in Leiden draait normale 3 Octoberdienst Pater tussen de Papua's PTT wil na 'kraak' snel van panden af Politie doet inval in flat aan Arendshorst DINSDAG 22 SEPTEMBER 1992 Ballonvaarders /irDe Wassenaarse I 3 ballonvaarder E. Louwman heeft geen ver wondingen opgelopen tij dens de noodlanding die hij gisteren moest maken roy klopper wim koevoet loman LEEFMANS ERNA STRAATSMA GERT VISSER iCHEf WIM WEGMAN «071-1 Geen extra maatregelen in verband mèt weekeinde De Leidse politie neemt geen extra maatregelen nu de viering van 3 October in het weekeinde valt. Het draai boek van vorig jaar kan bij wijze van spreken zo weer uit de kast worden gehaald. „Het enige dat anders is, is dat veel politiemensen geen vrij weekeinde hebben. Maar dat vinden we niet erg", zegt voorlichter Dick Graveland. leiden» janet van duk Alle 200 Leidse agenten draaien, zoals gebruikelijk, extra lange diensten op 3 oktober. Dat be tekent niet dat de straat blauw ziet van de uniformen. De helft van de politiemensen surveil leert namelijk in burger. Deze tactiek past de Leidse politie al jaren toe. „Het werkt goed. Als ergens iets gaande is, dan is er altijd wel een koppel agenten op zichtafstand aanwezig. En zo kan alle onrust in de kiem wor den gesmoord." Graveland denkt dat de mees te Leidenaars wel weten dat de politie zo opereert en dat ze zich daarom in het algemeen ook redelijk koest houden. Want het risico te worden opge pakt willen ze niet lopen. Elk jaar is het dan ook zo dat de meeste arrestanten van buiten Leiden komen. Auto rijdt op parkeerwachters in leiden» Twee parkeerwachters hebben gisteren aangifte gedaan van poging tot doodslag. De twee staken ter hoogte van de Nieu we Beestenmarkt de weg over toen een auto uit de richting van de Turfmarkt hard op hen inreed. Het tweetal kon ternauwer nood opzij springen. Zij waren wel in staat het kenteken van de auto te noteren. De politie heeft nog geen aanhouding verricht. Waarom de automobilist op de twee parkeerwachters inreed, is onduidelijk. Het incident gebeurde gistermiddag tegen half vier. Man opgepakt na valium-diefstal leiden De politie heeft gisteravond een 36-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht een hoeveelheid valium-tabletten uit een medicijnkast in het Academisch Ziekenhuis te hebben ge stolen. De diefstal was gezien door enkele personeelsleden van het AZL De man werd nog op het ziekenhuisterrein in de kraag gegrepen. Winkeldief aangehouden leiden Een 24-jarige man uit Leiden is gistermiddag op de Jan Vossesteeg door twee surveillerende agenten aangehouden om dat hij in het bezit was van een tas vol met jassen. De man ver klaarde de jassen net van de stomerij te hebben gehaald maar volgens de politie werden ze even eerder gestolen in een winkel aan de Langegracht. De prijskaartjes zaten er nog aan. Blaffende honden in beslag genomen leiden Uit een woning aan de Arendshorst zijn gisteravond twee bouviers door de politie weggehaald en overgebracht naar het dierenasiel. De politie kreeg al geruime tijd klachten van om wonenden over de twee honden die veel lawaai zouden maken. De woning van de 45-jarige eigenaar bleek bovendien vervuild door de beesten. Vuilcontainer gestolen LEipgt De gemeente heeft bij de politie aangifte gedaan van de diefstal van een vuilcontainer en dertig paaltjes van het terrein van de Groenoordhallen. De gestolen spullen hadden een waar de van 3500 gulden. Wanneer de diefstal precies heeft plaatsge had is niet bekend. Oude centrale en gebouw aan Koningstraat leiden loman leefmans Al ongeveer een jaar is de PTT bezig twee grote panden in Leiden te verkopen: de voor malige centrale tussen de Breestraat 20 en de Boom- markt en een groot kantoorge bouw aan de Koningstraat. De centrale werd vorige week dichtgespijkerd om vernielin gen te voorkomen en eventue le krakers buiten te houden. Prompt trokken enkele krakers het afgelopen weekeinde het andere pand in. De PTT laat het er niet bij zitten. „We over wegen juridisch stappen om het pand weer te ontruimen, want er zijn gegadigden", al dus PTT-woordvoerder Van den Bos. Reorganisatie De PTT bezit een groot aantal kantoorpanden in Leiden. Vrijwel allemaal zijn ze in ge bruik: „Het is niet zo dat in het hele land nu opeens panden door de PTT worden afgesto ten. Door de constante reorga nisatie bij ons, kwamen de twee gebouwen in Leiden toe vallig ongeveer een jaar gele den leeg te staan en daardoor kwamen ze op de nominatie om afgestoten te worden", al dus Van den Bos. De woord voerder weet zeker dat er met potentiële kopers voor de twee panden wordt onderhandeld, al wil hij de namen en de vraagprijs niet zeggen. Toen enkele weken geleden een leeg huis van het EWR aan de Bree straat, op een steenworp af stand van de oude centrale werd gekraakt, werden er door de PTT snel maatregelen ge nomen. Een Haagse aannemer spijkerde de centrale dicht: „Het lijkt nu wel een vesting heb ik begrepen", aldus Van den Bos. Haast Vier mannen en een vrouw namen afgelopen vrijdag het voormalige kantoor van de buitendienst aan de Koning straat in bezit. De politie werd zondag op de hoogte gesteld van de actie en besloot de kra kers, die het pand willen hu ren, voorlopig te laten zitten. Van den Bos verwacht echter dat de PTT nu haast zal maken met de verkoop van de pan den. En om dat voor elkaar te krijgen, zullen eerst stappen moeten worden ondernomen op de krakers er weer uit te krijgen. Dat is de PTT dan ook van plan. In 1987 viel de viering van Leidens Ontzet ook in een weekeinde. Dat betekende een recordaantal bezoekers. „Lo gisch", zegt Graveland, „want het is een feest met naam en faam en de bezoekers stappen uit de trein zo als het ware de feestzaal binnen. Maar er is toch al zo'n grote massa op de been dat tienduizend mensen extra niet zo veel uitmaakt." Er werden in 1987 meer arres- tantaties (23) verricht dan nor maal. Grote rellen bleven ach terwege en de politie gaat ervan uit dat dat dit jaar ook weer het geval is. Mocht het allemaal toch nog uit de hand lopen, dan nog is er geen sprake van grote paniek op het politiebureau. Graveland: „Er zijn i tijd ook collega's op het bureau, die dan meteen kunnen uitruk ken. Maar we gaan er zeker niet vanuit dat dit jaar extra proble men zullen ontstaan." Ook de 3 October Vereeniging zelf ziet het feest van dit jaar met vertrouwen te gemoet. Vol gens bestuurslid Max du Prie heeft de vereniging geen extra maatregelen genomen om on geregeldheden te voorkomen. „Dat ligt ook niet op onze weg. Het is vooral de zorg van de po litie, die dat werk ook altijd uit stekend verricht." De Leidse horeca heeft, afge zien van het inslaan van extra vaten bier, eveneens geen bij zondere maatregelen genomen nu Leidens Ontzet in het week einde valt. nissen zijn van de eigenaar van de flat die op dat moment niet aanwezig was. Behalve het ge weer en de munitie werd ook een hoeveelheid geld in beslag genomen dat mogelijk afkom stig is van diefstal. Bij het verlaten van de wo ning meende de politie de eige naar te zien wegrijden in een auto. Deze werd even later op de Ketelmeerlaan klemgereden. In de wagen zaten twee man nen van 19 en 41 jaar die ook werden opgepakt. Ook zij zou den vrienden zijn van de eige naar naar wie de politie nog steeds op zoek is. Momenteel worden nog twee mensen vastgehouden op het politiebureau. Waarvan zij wor den beschuldigd, kon een woordvoerder van de politie vanochtend niet zeggen. Een speciaal team van de politie heeft gisteren een inval gedaan in een woning aan de Arends horst. Daarbij werden vier men sen aangehouden en een vuur wapen met een hoeveelheid pa tronen in beslag genomen. Vol gens een woordvoerder had de politie aanwijzingen dat er wa pens in de woning aanwezig waren. Toen de politie de flat wilde binnendringen, bleek de weg versperd door een pit-bull. Deze werd met een verdovingsgeweer neergeschoten waaruit blijkt dat de politie de woning al langer in de gaten heeft gehouden en zich nauwkeurig had voorbe reid op de actie. In de woning werd een 26-ja- rige vrouw en een 28-jarige man aangehouden. Zij zouden ken- Pater Tom Tetteroo: „Eigenlijk wilde ik in Irian Jaya sterven. Maar verstandelijk heb ik er vrede mee dat ik er weg ben." Tom Tetteroo neemt in KRO-documentaire afscheid van Irian Jaya Info-avond vuilfabriek uitgesteld leiden» Stop Vuilverwerking Voorscho- terweg een bijeenkomst op donderdag 15 oktober in de au la van het Vlietland College aan deApollolaan. Daar kunnen onder meer vra gen worden gesteld aan verwer kingstechnici, milieudeskundi- raadsleden. De aangekondigde info-avond van buurtvereniging Leefbaar Zuid West op donderdag 24 september, over de komst van de vergistingsinstallatie aan de Voorschoterweg, gaat niet door. Een nieuwe datum staat nog niet vast. Wel houdt de stichting leiden emiel fangmann Ruim vijftig jaar werkte de fran ciscaner pater Tom Tetteroo (80) als missionaris tussen de Papua's in Irian Jaya. Sinds maart is hij terug in Nederland, waar hij Leiden als woonplaats koos. Neef Peter Tetteroo laat morgenavond in een KRO-do cumentaire zien hoe zijn oom afscheid nam van het voormali ge Nederlands Nieuw Guinea. Pater Tom Tetteroo wilde het liefst in Irian Jaya blijven. „Ei genlijk wilde ik er sterven. Emo tioneel ligt het nog moeilijk, maar verstandelijk ben ik het wel met mijn vertrek eens. An ders moet je daar ten slotte ver zorgd worden hè", zegt de pa ter, die overigens nog kernge zond is. Tetteroo, in Delft opge groeid, bezocht Nederland vorig jaar tijdens zijn vakantie en met het oog op zijn naderende ver trek verkoos hij te gaan wonen in het Leidse huis van de fran ciscaner paters. Daar schrijft hij nu zijn memoires. In zijn kamer herinneren onder meer een boog 'nee, ik heb er geen pij len bij' en een tas van orchi- deeënstengel aan het nabije verleden. Natuurlijk is het wennen voor de franciscaan, die nu in de re gio invalt bij misdiensten. „Wij hebben de gelofte van armoede afgelegd. Wij moeten omgaan met de 'kleine' mensen, je leef de daar in groepsverband. Hier is alles weelderig, de mensen zijn individualistischer. De ker ken zitten daar vol. Mensen kwamen daar met gewetensvra gen naar me toe, dat is hier niet Zieltjes In 1937 kwam de net gewijde 25-jarige priester aan de west kust van toen nog Nederlands Nieuw Guinea aan, als een van de eerste zes fransciscaner mis sionarissen. Het 'zieltjes win nen' stond voor de missionaris sen niet voorop. „Je begon met scholen en medische zorg. Van de regering kreeg je geneesmid delen. Toen ik de Papua's leerde kennen, zag ik dat ze wel in angst leefden, ze geloofden in boze geesten, black magie. Dan probeerde ik ze te overtuigen dat er ook een goede God was. Tijdens de oorlog was hij ge durende drie jaar op verschil lende plaatsen in Jappenkam pen geïnterneerd. „Ik mag wel zeggen dat ik toen om mijn dood gebeden heb. maar geluk kig is mijn gebed niet verhoord. Ik heb toen onder meer als ha venkoelie gewerkt. Veel slaag gehad. Maar ik heb het einde van de oorlog gehaald, ik man keerde niets.' Pater Tetteroo keerde terug naar zijn oude plaats, waar nog geen gezag was. en hij werd één met de bevolking. Het zouden zijn mooiste jaren worden. ..Ie was vrij, had te eten, was blij met de mensen." Later kwam hij in de binnenlanden terecht, de laatste zeven jaren bracht hij aan de noordkust door. „Je was vaak een, twee maanden in de bossen onderweg, met vijf, zes man en een noodrantsoen bij je." Na 1958 werd de communi catie met de binnenlanden ver gemakkelijkt. „Door de vliegtui gen werd het leven totaal veran derd voor de Papua's. En kon er bijvoorbeeld een goede pastorie worden gebouwd." Opstand In 1962 ging Nieuw Guinea over in Indonesische handen. „Ne derland stond alleen in ziin strijd tegen de overdracht, die niet tegen te houden was. Maar missionarissen mochten blij ven. In 1969 kwam er en l'.i pua opstand voor meer onaf hankelijkheid. Daarbij werden 60 Indonesische militairen ge dood en 21 Papua's. Ik ver wachtte het land te worden uit gezet, maar Soekarno prees me toen, omdat ik me neutraal had Als het aan de PTT ligt zijn de krakers weer snel verdwenen uit het voormalige kantoorpand aan de Koningstraat FOTO LOfK ZUYDfRDUIN opgesteld, ondanks dat ik klap pen van een kapitein had ge- li.nl Nu wonen er in Irian lava. dat dertien keer zo groot als Neder land is, één miljoen Papua's en een half miljoen Indonesiërs. „Vanaf 1974 is het beleid ge weest dat het volk zich zelfstan dig moest ontwikkelen, wij moesten ons terugtrekken. De Indonesische regering geeft de Papua's kansen. Maar de Pa pua's kunnen nog altijd niet concurreren met de Indone siërs. Er zijn eigen priesters, zo ben ik assistent van een Papua- pastoor geweest. Nederlandse priesters? Nog zo'n twintig." Toch is er het een en ander bereikt. De Papua's leven van de landbouw en sommige pro jecten noemt de pater zeer suc cesvol. „Dan krijgen de Papua's bijvoorbeeld een contract voor de bouw van huis, erf en het planten van koffiebomen. Heb ben ze inkomsten, dan kunnen ze ook koeien krijgen." Zelf denkt pater Tetteroo niet dat hij er ooit terugkeeri. „Nee. ik maak me er nu van los. Wel ben ik pas in Italië. Assisi ge weest, ja, van Franciscus." (Aan het einde van de we reld. Woensdag 23 september Nederland I 22.15) Raad vraagt om opheldering over verkoop camping De leidse raadsleden R. Hille- hrand en I van der \'ern bn den PvdA) willen van burge meester en wethouders ophel dering hebben over de verkoop van een camping in N oord wij - kerhout. Deze camping aan de Duinschoterweg was eigendom van de stichting Sociaal kultu- reel werk in leiden (SKIL) en werd sinds de Tweede Wereld oorlog (eerst door het Volkshuis dat later opging in SKIL) ge bruikt om minder bedeelde lei denaars een vakantie te laten houden. Met de verkoop zou daar een eind aan komen, Ook zou huurders van standplaatsen per 1 oktober de huur zijn op- gr/rgd. Hillebrand en Van der Veen willen ook weten of de grmeen- tc bij deze verkoop betrokken is geweest en er haar goedkeuring aan heeft verleend. Ook vragen zij zich af of er voor de gebrui kers van de camping, onder meer Leidse scholen, goedkope alternatieven zijn. De twee raadsleden hebben verder vernomen dat h« t ge bouw van het Volkshuis aan de Haarlemmerstraat, inclusief de winkels op de begane grond, verkocht gaat worden. I>e reno vatie van dat pand is onder meer door de gemeente be taald. Ook daarover willen de twee opheldering van B en W Bij de gemeente en bij SKIL was niemand bereikbaar voor commentaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 11