Leiden Regio Weer bouwplan voor Groencomplex Erica-directeur licht curator verkeerd voor Pandje Pik met oude drukkerij Rode kaart café niet ingetrokken Voer voor kantonrechter Ontslagen bij Leids automatiseringsbedrijf VRIJDAG 24 JULI 1992 REDACTIE JANET VAN DIJK EMIEl FANGMANN ROY KI OPPER WIM KOEVOET LOMAN EEEEMANS ERNASTRAAT5MA GERT VISSER (CHEF) WIM WEGMAN «07,-161417 Ruïne yi De restauratie van I Z. de Oude Toren, de ruïne en de muur rond de voormalige St. Matthias- kerk in Warmond staat op losse schroeven Schoolboeken q Boekhandel De I J Slegte verdient geen goud geld met oude schoolboeken. „Vaak moeten we hele schappen weggooien" Krakers zouden hebben toegezegd panden te verlaten De eigenaren van het voormalige Groencomplex, Mozia Investments BV uit Amsterdam en de Warmondse bou wer Korswagen, willen in september beginnen met de bouw van appartementen en winkels. De projectkosten bedragen naar schatting 15 miljoen gulden. Met de kra kers die in de voormalige drukkerij aan de Langebrug en de Pieterskerkchoorsteeg wonen, zou een regeling zijn getroffen. realiseren. De panden aan de Langebrug en Pieterskerkchoor steeg worden gerenoveerd en verdeeld in winkels en apparte menten. Onduidelijk is nog hoeveel appartementen zullen verrijzen en of het koop- of huurwoningen worden. LEIDEN ROY KLOPPER Woordvoerders Wijnands en Van Assendorp-Van Wijk van Mozia hebben dit laten weten. Zij kunnen alleen nog de grove lijnen schetsen van het bouw plan. „Niet omdat wij niet we ten wat we willen, maar het blijft de vraag welke aanpassin gen de gemeente vraagt." Het is de bedoeling om op de grote binnenplaats van het complex nieuwbouw-appartementen te Inmiddels zijn besprekingen gevoerd met de gemeente. Vol gens Wijnands waren de ambte naren erg enthousiast over de ideeën. „We denken dan ook in september te kunnen begin nen." Ambtenaar G. Schramm van de directie ruimtelijke ordening tempert dit enthousiasme. „We hebben nog geen tekening ge zien, alleen een eerste gesprek gehad. Eind augustus volgt op nieuw overleg. Stel dat alles naar tevredenheid is, dan moet het bouwplan nog de inspraak in. September halen ze dus nooit." Van Assendorp-Van Wijk reageerde vanochtend fel op deze uitspraak. „De gemeen te schiet maar niet op. We heb ben al verscheidene malen plannen ingediend, maar ze houden de boel op. Men vindt het kraakprobleem vervelend, maar als er oplossingen worden aangedragen wordt de boot af gehouden." De eigenaar laat zich evenwel niet uit het veld slaan: „Ga er maar van uit dat we gewoon in september begin nen met de grondsanering en de bouw van de kasko's. Nie mand houdt ons tegen." Krakers Mozia heeft een regeling getrof fen met de krakers. Ze kunnen voorlopig blijven zitten, maar op het moment dat de bouw begint moeten ze eruit. In ruil voor die medewerking betaalt de beleggingsmaatschappij de kosten van de elektriciteits-aan- sluiting in het complex. De Mo- zia-directie is niet verbaasd dat de krakers zich zo gemakkelijk laten vermurwen. „Ik denk dat ze van hun advocaat hebben begrepen dat ze geen schijn van kans hebben bij een rechts zaak." Raadsvrouw Brüle van de krakers was niet voor commen taar bereikbaar. •-HG f LEIDEN ROY KLOPPER Als variant op het aloude landje pik voert een aantal beheersmaatschappijen een nieuw spel op met het voormalige Groen complex: pandje pik. In twee jaar tijd is het gekraakte bedrijfsgebouw opvallend vaak in andere handen overgegaan. Sinds vorige maand is er weer een nieuwe eigenaar. Het Groencomplex ligt op een mooie plaats in de binnenstad zo op de hoek van de Langebrug en de Pieterskerkchoorsteeg. De oude drukkerij, een aantal voormalige woonhuizen en een uitgestrekte binnen plaats, bieden projectontwikkelaars een kans voor open doel. Het ene plan volgde het andere dan ook snel op. Na het vertrek van drukkerij Groen naar de Rooseveltstraat kwam het complex in handen van DGK vastgoed, waarvan de di recteur Van Dam heet. Hij presenteerde een plan voor woningen met een fitness en sauna-ruimte. De gemeente ging niet akkoord. Ze vreesde parkeeroverlast ook al omdat in een kroeg was voorzien. De Amsterdamse projectontwikkelaar P. Logchies werd de volgende eigenaar, al leen het pand Langebrug 91 werd buiten de verkoop gehouden. Dat is inmiddels aan een juwelier verkocht. Logchies pre senteerde vorig jaar plannen voor een wo ningcomplex met sauna. Hij richtte hier voor een nieuwe BV op: Avidus Labda, waarin ook geld zat van Zweedse beleg gingsmaatschappijen. Maar de firma ging over de kop en de bank bleef zitten met de panden. Vreemd genoeg staat Avidus Lab- da tot op de dag van vandaag te boek als eigenaar bij het kadaster in Den Haag waar alle onroerend goed-transacties worden geregistreerd. Toch is het complex allang in handen van een andere belegger. Na het faillisse ment van Avidus meldde zich namelijk een Antwerpse projectontwikkelaar bij de bank, C. Van Assendelft-Van Wijk. Hij pre senteerde begin dit jaar grootse verbou wingsplannen. Op zijn bureau wordt de te lefoon opgenomen door de heer Wijnands. Hij meldt dat de panden eigendom zijn van 'Mossia Investments' uit Amsterdam. „Van Assendelft- Van Wijk doet zaken voor ons. Hij is niet persoonlijk eigenaar, maar hij heeft ze inderdaad gekocht." Bij na dan, want met de bank is afgesproken dat de panden in lege staat moeten wor den opgeleverd. En dat is een probleem, want er zitten nog krakers in. „Daarom staan wij ook niet ingeschreven als officiële eigenaar", aldus Wijnands. Mossia heeft samen met de Warmondse aannemer Korswagen een bouwplan opgesteld. De partners hopen dit najaar met hun klus te kunnen beginnen. Als de krakers tenmin ste zijn vertrokken. Het complex van de voormalige drukkerij Groen aan de Langebrug/Pieterskerkchoorsteeg. Verscheidene pro jectontwikkelaars beten hun tanden er op stuk. foto hielco kuipers LEIDEN GERT VISSER De gemeente is niet van plan het café Het Huis de Bijlen een laatste kans te geven. Het terras moet hoe dan ook veertien dagen lang om ne gen uur 's avonds dicht - twee uur eerder dan normaal - heeft eigenaar H. van der Bijl te horen gekregen. Een week geleden kreeg het café een rode kaart uitge reikt omdat het terras twee maal later open was dan is toegestaan. Huis de Bijlen was daarmee het eerste café dat de gevolgen ondervindt van de harde aanpak van de gemeente ten aanzien van de sluitingstijden. Bij een derde overtreding zou het terras gedurende een maand twee uur vroeger moeten sluiten. Van der Bijl liet vorige week in een eerste reactie weten de rode kaart te zullen negeren. Enkele dagen later kreeg de gemeente van zijn advocaat het verzoek het café een laatste kans te geven. Wanneer een volgende over treding geconstateerd wordt, zou Van der Bijl het terras 'vrijwillig' een maand vroe ger sluiten. In dit verzoek werd er ook op gewezen dat Van der Bijl door de straf een aanzienlijk bedrag aan in komsten dreigt mis te lopen. Het verzoek is door de ge meente echter afgewezen. De gemeente schrijft dat Van der Bijl 'willens en wetens' de sluitingstijden heeft overtre den en heeft dan ook geen enkele clementie met de ca fébaas. De straf is afgelopen maandag ingegaan maar ge durende de onderhandelin gen met de gemeente nog niet uitgevoerd. De advocaat van Van der Bijl, mr. R. van der Meer, liet gisteren weten zich noodgedwongen bij de beslissing neer te zullen leg gen. Hij acht een beroeps procedure kansloos. Agent rijdt wandelaar aan leiden Een22-jarige politie-agent heeft vannacht een 25-jarige Leiden aar aangereden in het wandelgebied van de Haarlemmer straat. Het slachtoffer is met een schouderbreuk naar het zieken huis afgevoerd. De agent reed met een surveillancewagen van de Vrouwensteeg richting Lange Mare. Uit tegengestelde richting naderde een groepje wandelaars dat uitweek. Op het laatste mo ment stak de 25-jarige echter over. De agent kon hem niet meer ontwijken. Volgens een voorlichter van de politie reed de agent zeker niet hard. Vrachtrijder mept met hamer leiden Een tot nu toe onbekende vrachtwagenchauffeur heeft gisteren op de rijksweg A4 een 33-jarige man uit Delft met een hamer bewerkt. De twee kregen ter hoogte van Leiden ruzie op de snelweg. Beiden zetten hun voertuigen stil op de vlucht strook. De vrachtwagenchauffeur stapte uit en sloeg op de Delf tenaar in met een hamer. Die weerde de klappen af met zijn hand. waaraan hij gewond raakte. De dader reed weg richting Amsterdam. Twee getuigen van het voorval hebben zich gemeld. Omdat ook de firmanaam van de vrachtwagen bekend is, wordt de chauffeur binnenkort aangehouden. Kraak in Holiday Inn leiden Onbekenden hebben gisternacht ingebroken in de bow lingbaan van hotel Holiday Inn aan de Plesmanlaan. Er werd een bedrag van 3500 gulden ontvreemd uit wat gokautomaten. De daders kwamen binnen door een toegangsdeur te forceren. Dronken met paard op straat leiden Een 50-jarige man uit Breda heeft vannacht zijn roes op het bureau uitgeslapen. Hij werd op de Steenstraat aangehou den toen hij naast een paard met wagen waggelde. De man, per soneelslid van het circus Sarrasani dat bij de Groenoordhallen staat, was niet meer in staat verder te lopen. Paard en wagen zijn gestald op de Nieuwe Beestenmarkt, waarna de Bredanaar is overgebracht naar het bureau. leiden willem spierdük Directeur Swaak van het failliete projectontwikkelingsbedrijf Eri ca heeft curator mr. M.C. Üdink onjuiste en onvolledige inlich tingen verschaft. De curator wil zich nog niet uitlaten over de vraag of dit met opzet is ge beurd. Als dit het geval is, dan is het handelen van Swaak moge lijk strafbaar, er staat een maxi male gevangenisstraf op van een jaar. Swaak heeft de curator niet verteld dat het gebouw van Gol- den-Tuliphotel aan het Schut tersveld eigendom is van Erica Beheer. Door verkoop zou een eventuele meeropbrengst - na aftrek van de hypotheek - ten goede kunnen komen aan cre diteuren. De curator heeft ove rigens vastgesteld dat er voor de gewone schuildeisers niets overschiet. Eerst moeten nog vorderingen van de fiscus en de bedrijfsvereniging worden vol daan. Ook heeft Swaak verzwegen dat Erica Beheer tweede hypo theekhouder is van alle onroe rend goed van Stedogo. Dit be drijf maakt onderdeel uit van de Erica UM Gruppe en is niet fail liet. Udink kon nog niet zeggen welke waarde die hypotheek vertegenwoordigt. Of er van opzet sprake is bij het verzwijgen van deze zaken, kan de curator niet zeggen. Wel zegt hij dat „een zo deskundig man als Swaak had moeten we ten, dat deze informatie van be lang is." Udink verwacht dat zijn onderzoek in deze zaak nog wel enkele maanden kan duren. De curator bekijkt verder of schuldeisers niet zijn benadeeld door een transactie die Swaak op 1 juli heeft verricht. Hij heeft toen een een pand dat juridisch eigendom is van Erica Beheer en economisch eigendom van Stedogo verkocht aan een derde partij. Erica Beheer werd op 15 juli failliet verklaard. Bij een fail lissement heeft de curator de mogelijkheid om een dergelijke handeling ongedaan te maken. Het meeste onroerend goed van Erica is door de curator ver kocht aan een dochter van AB N/AM RO. Het voormalige Elisa- beth-ziekenhuis aan de Hooi gracht maakt geen onderdeel uit van deze deal. Daar zijn ook nog andere kandidaten voor. Daartoe behoort niet de ge meente Leiden. De heer Swaak was niet voor commentaar bereikbaar. Opnieuw eis tot ontruiming Rex De eigenares van de Rex-bio-' scoop gaat een nieuwe poging doen om de krakers uit haar pand te krijgen. Dinsdag 4 au gustus dient een door haar aan gespannen rechtszaak met als inzet de ontruiming van het pand. Een eerdere poging het pand te laten ontruimen mislukte. De Haagse rechtbank besliste op 21 mei in kort geding dat de kra kers voorlopig in het pand mochten blijven. Eigenares D. Ortje-Knuit kon toen niet aan nemelijk maken dat zij het pand op korte termijn weer wilde gaan gebruiken. Het verdoek om ontruiming werd daarom afgewezen. Raadsman van de in Amster dam wonende Ortje-Knuit, A.J.P. Schram, is vol optimisme over de kans van slagen van het nieuwe verzoek tot ontruiming. „Vorige keer konden we niet aantonen dat de zaak een spoedeisend karakter had, maar bij een gewone rechtszaak speelt dat geen rol. Het is dui delijk dat de krakers er nu uit moeten. Ons vorige verzoek is op puur formele gronden afge wezen." De Rex-krakers hebben de voormalige seksbioscoop in middels omgetoverd in een cul tureel centrum. leiden Hoewel het parkeerrestrictie-gebied al weer bijna een maand is uitgebreid, zijn er nog altijd geen meters geplaatst op vele paal tjes naast parkeerplaatsen. Ook bij vakken in de buurt van het Havenplein ontbreken de meters. Tot eind juni kon hier gratis worden geparkeerd, maar nu moet worden betaald. Maar waar moet je dan in vredesnaam dat kwartje induwen als er geen meter is? Velen zetten hun auto dus maar gewoon neer en houden hun geld op zak. Bij terugkomst vin den ze met een beetje pech een prent op de ruit. Wie protesteert bij de dienst parkeerbe heer aan de Zonneveldstraat komt bedrogen uit. Van parkeerders wordt gevraagd dat ze elders in de stad een papiertje uit een auto maat halen en dat achter de voorruit leggen. Ongetwijfeld mag de kantonrechter zich over een tijdje buigen over deze vreemde regeling. Overigens laten de nieuwe parkeermeters nog even op zich wachten. De fabriek in Frankrijk die ze levert heeft zoveel opdrachten dat een wachtljst is ontstaan. foto hoielco kuipers trochemische industrie levert de bv een compleet automatise ringspakket: computers en pro gramma's die samen het werk doen. Schepen kunnen automa tisch varen dankzij Gavazzi, ter wijl andere apparaten het pro ces bewaken waarbij van olie plastic wordt gemaakt. In Lei den komen componenten en halffabrikaten van verschillende leveranciers binnen. Het perso neel maakt daar een 'produkt' van, toegespitst op de wensen van de gebruikers. Na de afslan king blijft men hetzelfde doen, alleen met veel minder perso neel. Gavazzi levert vooral aan middelgrote bedrijven en die investeren niet meer, klaagt manager P. de long. Hij weigert te zeggen hoe sterk de omzetten zijn teruggelopen en laat zich evenmin uit over het eigen ver mogen, de hoogte van net ver lies of eventuele steun vanuit het hoofdkantoor. Eerst moeten arbeidsbureau en vakbonden de cijfers bekijken. Het arbeidsbureau en de FNV-dienstenbond, die één lid bij het bedrijf heeft, willen niet reageren. leiden paul van dew koou Het Leidse automatiseringsbe drijf Carlo Gavazzi bv heeft col lectief ontslag aangevraagd voor 21 van de 36 personeelsleden. Het wil zo de personeelsbezet ting aanpassen aan de drama tisch teruggelopen omzet die tot een aanzienlijk verlies in het eerste kwartaal leidde. Volgens de directie is er geen geld voor een afvloeiingsrege ling en gaat het bedrijf zonder ontslagen failliet. Ze heeft het arbeidsbureau dan ook ge vraagd om binnen twee weken toestemming voor het collectie ve ontslag te verlenen en niet te lang te studeren op een sociaal plan. Want dat zou toch onhaal baar zijn. Gavazzi is een dochter van de Carlo Gavazzi-groep. Het is een van oorsprong Italiaans bedrijf dat tegenwoordig zijn hoofdves tiging in Zwitserland heeft en wereldwijd 2500 mensen aan het werk heeft. De Nederlandse tak bestaat sinds 1965 en is van af 1975 gevestigd in een huur pand op net Leidse industrieter rein De Waard. Aan de scheepvaart- en pe- LEIDEN Een 28-jarige Leidenaar vond gisteravond zijn perso nenwagen in het water van de Oude Singel. De man had het voer tuig niet op de handrem gezet. Eerder op de avond ontsnapte de wagen van een 40-jarige Leidse vrouw aan hetzelfde lot. De be stuurster startte haar wagen, maar verzuimde hierbij de koppeling in te drukken. Omdat de auto in de versnelling stond, schoot ze vooruit en kwam met de voorwielen over de kaderand te hangen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 11