Brennan: beduusd van succes zi:uyrop Circa 30 meubelen van Gerrit Rietveld gerestaureerd 'In Rusland geen geld om fontein aan te zetten' Expositie Hockney Cultuur&Kunst jWOENSDAG 22 JUL11992 Film 'Streetcar' in LVC leiden Marlon Brando en Vivien Leigh spelen de hoofdrollen in 'A streetcar named desire', naar het toneelstuk van Tenessee i Williams. Brando is de dierlijke Stanley Kowalski, Leigh zijn smachtende, neurotische schoonzus Blanche Dubois. Hun huis vesting is een deprimerend krot in New Orleans. De film is don derdag 23 en vrijdag 24 juli te zien in het filmhuis LVC aan de Breestraat, aanvang 20.45 uur. 'Ode aan het licht' den haag Van 25 juli tot en met 3 september is in de Pulchri I Studio in Den Haag de expositie 'Ode aan het licht' te bezichti- gen. Er is werk te zien van Marek Sulek (Polen), Yvonne Mos- j tard, Manuel Saiz (Spanje), Giuseppe Penone (Italië), Lydia Schouten, Kazuo Katase (Japan) en Henk Visch. Expositie botanische boeken amsterdam De universiteitsbibliotheek van Amsterdam en de Hortus Botanicus Plantage stellen van 24 juli tot 11 september een collectie rijk geïllustreerde botanische boeken en planten uit de 17de en 18de eeuwse Hortus ten toon. Deze dubbel-expositie maakt deel uit van een uniek samenwerkingsverband tussen vijf Amsterdamse musea onder de titel 'Kunst en rariteitenverzame lingen in Amsterdam'. De tentoonstellingszaal is open van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur. De Hortus is maandag tot en met vrijdag open van 9.00 tot 17.00 uur, in het weekeinde van 11.00 tot 17.00 uur. Friezen lezen weinig Friese boeken Leeuwarden De voorkeur van volwassen Friezen voor een Frie stalig boek is klein en blijft stabiel. Dat blijkt uit een onderzoek naar het bevorderen van het lezen van Friese boeken. Het on- j derzoek is in opdracht van de provincie Friesland uitgevoerd, j Het blijkt dat 29 procent van alle Friezen boven de twintig jaar drie Friese boeken per jaar leest; 35 procent van deze groep Frie zen leest nooit een boek in de eigen taal. Vrouwen en ouderen lezen over het algemeen de meeste Friese boeken. Rotterdam Het Rotterdamse museum Boymans-van Beuningen laat van 26 juli tot 4 oktober het grafische werk zien van de Engelse kunstenaar David Hockney. Ruim zestig prenten en twintig foto's uit de periode 1960-1980 tonen niet alleen zijn goede beheersing van de grafische technieken, ze geven ook een beeld van de wijze waar op Hockney varieert op een beperkt aantal thema's. In 1970 had Boymans de eerste overzichtstentoonstelling van David Hockney in ons land. Afgebeeld: 'De kunstenaar en zijn model', grafiek van da- vid Hockney (1973/1974). foto museum boymans van beunincen Jeugd Orkest in Barcelona amsterdam Het Nationaal Jeugd Orkest (NJO) verzorgt 25 juli in Bar celona in het 'Holland Hou se' bij de feestelijke opening van de Olympische Spelen 1992 een bijzonder concert, onder leiding van dirigent Roberto Benzi. Op het programma staan 'Harold in Italië' met als so list de-^kviolist Jürgen Kus- smaul, en 'Concert voor Or kest' van Bartók. Tijdens de jaarlijkse buitenland-tournee worden ook concerten gege ven in Brussel en Valencia, en op het Festival Classique Junior de Haute-Provence. De tournee wordt 1 augus tus afgesloten in het Amster damse Concertgebouw. Zangeres van Clannad Opnamen voor film Oeroeg De bescheidenheid past haar als een sjofele jas. Maire Brennan, de zange res van Clannad, schikt zich met charme in het aangewaaide succes. Dat zij nu ook solo tot onge dachte hoogten stijgt, brengt haar eerder in verle genheid. Je kunt momen teel in Ierland de radio niet aanzetten, schijnt het, of je hoort Die Stem. Dit keer: solo. „Het album wordt zo vaak gedraaid dat ik er be duusd van word." utrecht ton de jong De miljoenenverkopen van Clannad, het Ierse familiebe drijf, hebben haar plezier aller minst bedorven. Succes op ei gen benen is toch van een an dere orde: „Ik was al blij met het album op zich, ik vond het geslaagd, maar ik had nooit ge dacht dat ik er dit mee zou kun nen bereiken." Grote ogen, zachte stem. Bab belt honderduit. Ze is een zusje van Enya, ook al zo succesvol. „Het had, vond ik, geen zin om een solo-Clannad album of een Enya-achtig album te maken. Enya doet wat ze doet, en dat doet ze goed. Het was me wel gelukt, hoor, ik had wel een goede imititatie kunnen doen, maar dat zou met mijn stem en een paar synthesizers erg mak kelijk zijn geweest. En een extra Clannad-album had ook weinig zin. We zitten met Clannad nota bene zelf al weer in de opna men van een volgend album." Het solo-album, simpelweg 'Maire' geheten (spreek uit: Moya), is aldus een verkenning van stijlen geworden. Afrikaan se, Indiase en Oosteuropese in vloeden vermengen zich met de oud-Ierse taal, het Gaelic. Een muzikale rondreis met dat prachtvolle stemgeluid voor al bekend van 'Harry's theme' en het duet 'In a lifetime', met U2's Bono als gids. „Ja, die stem. Ik heb het al va ker gezegd en ik zeg het nog een keer: ik vind haar heus niet zo bijzonder, hoor. Het is een combinatie van stem en adem- techniek, die ik geleerd heb te gebruiken. Het verbaast me dat mensen dat geluid zo speciaal vinden. Okee, ik kan natuurlijk De filmopnamen voor 'Oeroeg', naar de debuutroman van Hella Haasse, zitten er op. Alles is ge filmd en ingeblikt. Dat meldt producent Added Film Interna tionals in Muiden. De film wordt begin 1993 in de biosco pen verwacht. Oeroeg is een voor Neder landse begrippen grote produk- tie van ruim acht miljoen gul den, vergaard in Nederland, Indonesië, Duitsland en België. In 50 draaidagen werd 39.000 meter film gemaakt op Java. De filmlokaties waren onder meer Jakarta (Batavia) en Bogor (Bui tenzorg). Aan de verfilming van het uit 1948 stammende verhaal van Oeroeg en Johan, een Indische en een Nederlandse jongen die vrienden zijn maar tijdens de strijd om de onafhankelijkheid tegenover elkaar komen te staan, werkten 80 acteurs en 2000 figuranten mee. zingen, maar ik kan er niet alles mee. Ik heb geen reusachtige, krachtige stem. Het geluid is niet 'groot', niet krachtig: ik kan er bijvoorbeeld geen rocksongs mee doen. Het resultaat is ge woon anders. Soms schaam ik me er zelfs een beetje voor, om welke reden dan ook. Ik ben nu eenmaal geen Annie Lennox, of Mariah Carey. Dat zijn pas grote stemmen. Daar ben ik maar een kleintje bij." Showorkest De appel viel niet ver van de boom. Vader Brennan had een showorkest, bracht de Glen Mil ler- en de Nat King Cole-com- posities over de vloer, en van moeders kant (moeder was mu zieklerares) was er vooral de Ier se traditie. De dichtstbijzijnde muziekhandel was twee, drie uur rijden van Gweedore, Do negal, dus liet vader de bladmu ziek per post toesturen. De kin deren luisterden naar zenders als Radio Luxemburg en Radio Caroline: zo ontstond dé uitge lezen voedingsbodem voor een carrière in muziek. „Ik studeerde ook voor mu zieklerares", vertelt ze, „maar sinds '75 zijn we met Clannad op professionele basis bezig. Tegenwoordig hebben we in Ierland aardig wat krediet, maar in die tijd werd er nog om ons gelachen. De mensen dachten niet dat we een schijn van kans maakten, met die combinatie van Gaelic en hedendaagse mu ziek, maar we beschikken over honderden oude songs die we naar eigen inzicht kunnen be werken. Het was net een grote deur die we open gooiden. Daarnaast zijn we ook nooit bang geweest om te experimen teren." De traditie wil dat de overle vering de oude Ierse liederen jong houdt. Iemand die een lied aan de volgende generatie over draagt, zal eerst vertellen waar het zijn oorsprong vindt. Dan zal hij de tekst verklaren, iets over de melodie vertellen, en tot slot zeggen: Zing het nu zelf. „Dat is een goede zaak", meent Maire, „want ieder heeft zo zijn eigen interpretatie en dat draagt bij tot het behoud van de muziek. Zo kan het ge beuren dat van één lied ver schillende versies ontstaan. Zo'n lied heeft dan door alle hoeken van Ierland 'gereisd'." Ze ziet het zelf niet als een plicht, om via de muziek van Clannad het oud-Iers te laten voortbestaan, maar noemt die taak wel 'belangrijk': „Tien, twaalf jaar geleden was het Gae lic nog een verplicht vak op de Ierse scholen. De mensen had den er toen een enorme hekel aan. Nu is dat niet meer zo, misschien ook een beetje door ons toedoen. Men is er zelfs weer een beetje trots op." Op haar solo-album vertolkt Maire Brennan twee nummers in Gaelic: 'Oró' (een ode aan haar baby, Aisling) en 'Land of youth' ('Tir na nóor) Voor niet- Ierse stervelingen is er geen touw aan vast te knopen, maar daar kan ze goed mee leven: „Gaelic is erg melodieus, it sings along by itself. Dat men het niet altijd begrijpt, is niet zo erg. Als je tegenwoordig naar die moderne muziek luistert, versta je dan soms alles wat ze zingen?" Denk dus niet lang na, wan neer je in Gweedore bent. Vader Brennan bezit er sinds jaar en dag een pub met een bühne, Leo's Tavem, waar jan en alle man zijn muzikale kunsten mag brengen. De kinderen Brennan wierpen er na schooltijd als jonge artiesten hun schroom af en zijn hun leerschool sedert dien trouw gebleven. Af en toe springen ze nog samen op het plankier. Dan staat zo maar Ire land's finest tussen de gordij nen. „Het is een populaire tent", weet Maire. En ze tappen er nog bier óók. De jongens worden gespeeld door respectievelijk Martin Schwab en Rik Launspach. Ver der werkten onder anderen Jeroen Krabbé, Peter Faber en Josée Ruiter mee. De regie was in handen van Hans Hylkema, de camera werd gehanteerd door Félix-winnaar Walther van den Ende. Jean van de Velde schreef het scenario. Ierland volgt Clannadzangeres Maire Brennan trouw op haar nieuwe wegen. UTRECHT ANP Ongeveer dertig meubelen van de Ne derlandse architect en vormgever Ger rit Rietveld (1888-1964), die deel uit maken van de collectie van het Cen traal Museum in Utrecht, worden door Jurjen Creman geconserveerd en ge restaureerd. Dit gebeurt ter gelegen heid van een grote overzichtstentoon stelling met werk van Rietveld, die van af 28 november tot en met 21 februari 1993 in het Centraal Museum is te zien. Na februari reist de tentoonstel ling naar het Centre Pompidou in Pa rijs en het Guggenheim Museum in New York. De restauratie is volgens Creman no dig, omdat de meubelen „constructief niet sterk in elkaar zitten." Bij zijn werkzaamheden ziet Creman zich voor een dilemma geplaatst. Moet hij het voorwerk slechts conserveren, en als document met alle bijbehorende scha des behouden, of moet hij het daad werkelijk restaureren zodat het min of meer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht? Tot nog toe staat het behoud van de meubelen in de huidige staat voorop. Bij de restauratie van de moderne meubelen (design) is nog geen sprake van een algemene norm die kan worden gehanteerd, zo meldt het museum. Tegelijkertijd met de restauratie wordt de opbouw en de samenstelling van de verflagen op een aantal vroege meubels van Rietveld onderzocht. Daarvoor zijn in samenwerking met een laboratorium kleine verfmonsters genomen. Op basis van het onder zoeksresultaat kan onder meer duide lijk worden wat voor reinigingsmidde len gebruikt moeten worden voor de verschillende verflagen Het onderzoek naar de opbouw en de samenstelling van de verflagen, wordt gecombineerd met een bron nenonderzoek. Bij het Centraal Muse um is sinds enige jaren het Rietveld Schroder Archief in beheer, waarin ori ginele tekeningen van Rietveld be waard zijn Sommige tekeningen geven duidelijk aan welke materialen en technieken Rietveld gebruikte. De gegevens uit dit bronnenonder zoek kunnen samen met het onder zoek naar de verflagen meer duidelijk heid geven over de originaliteit van be paalde voorwerpen. Het blijft echter mogelijk dat Rietveld bij de uiteindelij ke fabricage is afgeweken van zijn te keningen. De meubelmaker die sinds het aller eerste begin bij het maken van Riet- velds meubelen betrokken is geweest, G. van de Groenekan, zou in sommige gevallen uitkomst kunnen bieden. JE BENT GOED BIJ DE TIJD li MET EEN LENING VAN DE GKB Natuurlijk gaat u voor uw lening naar een vertrouwd adres. Zoals de GKB Leiden dus. Daar maken ze uw persoonlijke lening of doorlopend krediet - prima in orde voor u. Snel, zonder poespas en tegen aantrekkelijke voorwaarden. Kom maar langs. Op werkdagen van 9.00 -12.30 uur en donderdagavond van 17.30- 19.30 uur. Of bel voor informatie. GOED VOOR UW LENING Gemeentelijke Kredietbank Leiden Breestraat 24, Postbus 11300,2301 EH Leiden 1.071-254145 Europese paleismusea op zoek naar samenwerking Op initiatief van directeur Vlie- genthart van Rijksmuseum Pa leis Het Loo wordt vandaag tot en met vrijdag in het Apel- doomse paleis voor het eerst een bijeenkomst van 14 Eu ropese paleismusea georgani seerd. „Als mogelijk resultaat denk ik aan samenwerkingspro jecten, onder meer bij het uit wisselen van bruiklenen", zegt Vliegenthart. „In de eerste plaats gaat het echter om een nadere kennismaking. Ik ben zelf ook benieuwd wat daar uit komt." Vliegenthart heeft de deelne mers geselecteerd onder palei zen met een permanente mu seale functie. Daarbij zijn be kende namen als het Kensing ton Palace, Fontainebleau, Schloss Schönbrunn en Versail les. Het Koninklijk Paleis op de Dam valt niet in deze categorie, omdat daar alleen tijdelijke ex posities worden georganiseerd. Omringd door prachtige tui nen zijn de paleismusea meestal belangrijke toeristische trekpleisters. Zo krijgt het Cha teau de Versailles jaarlijks maar liefst 2,5 miljoen bezoekers over de drempel. Ook Het Loo is een populair uitje: paleis en tuin trekken jaarlijks 300.000 tot 350.000 belangstellenden. „We zullen onder meer pra ten over mogelijke oplossingen om de bezoekersstroom beter te regelen. Dat is een ingewikkeld probleem omdat je niet zoals bij grote tentoonstellingen mensen tevoren een tijdvak kunt toewij zen", zegt Vliegenthart. „Pu blieksvriendelijkheid moet in elk geval voorop blijven staan: iedereen moet wel alles goed kunnen zien." Ook het probleem van de be veiliging staat op het program ma, al hebben paleismusea het in dat opzicht niet extra moei lijk. De Loo-directeur legt uit dat de paleizen meestal in een open ruimte staan, zodat de be veiliging overzichtelijk is: „Dat is een heel andere situatie dan rond het Van Gogh Museum. Een probleem vormen echter wel de hoge bewakingskosten, omdat mankracht naast techni sche voorzieningen overal on- ontbeerlijkblijven." In financieel opzicht valt er over de musea geen algemene uitspraak te doen: „Die is heel verschillend. Alleen Russische paleisbeheerders hebben het nu echt heel moeilijk. Ze hebben zelfs geen geld meer om de fon tein aan te zetten." De komst van de beheerders van de palei zen Pawlowsk en Petershof was alleen mogelijk dank zij steun uit Nederland. De paleismusea willen ver mijden dat sponsors een al te grote vinger in de pap krijgen. Behalve overheidssubsidies zijn sponsorbijdragen echter wel de gelijk nodig, een ontwikkeling die parallel loopt met de rest van de kunstsector. Vliegenthart heeft bij de restauratie van het 17de eeuwse paleis van onze stadhouder koning Willem III veel opgestoken van zijn colle ga's in Rusland. Op zijn beurt is hij geraadpleegd door de res taurateurs van het Britse Hamp ton Court Palace: „Ze kwamen onder meer kijken naar hoe wij de elektrische leidingen hebben weggewerkt." Het spreekt van zelf dat de 14 deelnemers ook hun ervaringen met restauraties zullen uitwisselen omdat veel paleizen soortgelijke problemen kennen. Paleis Het Loo: goed voor 300.000 tot 350.000 bezoekers per jaar foto archief

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 15