Gasequip mist milj oenenorder Target Telephone blijft rinkelen Kratten met lege flessen vaker doelwit van dieven —4 "-*"4 Stand van Zaken Verdere omzetdaling verwacht van bouwmarkt in Zuid-Holland het Ambacht Geen koper voor failliete Alphense handelsdrukkerij WOENSDAG 22 JUL11992 ZAKELUK Onder deze titel verschijnt elke week op deze pagina een overzicht van kort zakelijk nieuws uit de regio's Leiden, Alphen aan den Rijn en de Duin- en Bollenstreek. Stuur uw berichten voor deze rubriek naar het Leidsch Dagblad, postbus 54, 2300 AB Leiden, t.a.v. 'Zakelijk'. Toyota NOORDWIJK - Deze week vindt in Noordwijk de persintroductie plaats van de nieuwe Toyota Corolla. De organisatie ver wacht ruim 300 journalisten uit 17 landen. Meestal wordt een nieuwe wagen gepresenteerd in exotische oorden als Cannes of Madeira, maar deze keer koos de organisatie voor 'het mooie strand van Noordwijk'. De nieu we Corolla is van de zevende generatie. Het eerste model kwam in 1966 op de markt. Sindsdien zijn in 130 landen in totaal ongeveer 20 miljoen Corolla'sverkocht. BMW LLIDEN/ALPHEN - Het Leidse automobielbedrijf Rob Gorris heeft het BMW dealerbedrijf in Alphen aan den Rijn overgeno men. Het bedrijf is gevestigd aan de A. van Leeuwenhoekweg Wanbeleid ALPHEN AAN DEN RUN - Bijna de helft van alle faillissementen in Nederland is het gevolg van wanbeleid. Dat concludeert AJphenaar Robert J. Blom in zijn nieuwe boek 'Failliet in de prak tijk'. Blom is hoofdredacteur van het Nederlands Faillisse- mentenregister en publiceerde al eerder op dit terrein. De totale schade die faillisse menten veroorzaken beloopt ongeveer twee miljard gulden per jaar. In driekwart van de ge vallen betreft het een persoon lijk faillissement. 'Failliet in de praktijk' verschijnt bij de Haag se uitgeverij Graydon. i Zuid-Holland t gunstig. In De bouwmarkt ii ontwikkelt zich i de tweede helft van 1992 i wacht het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouw nijverheid (NVOB) een lichte omzetdaling. Dat constateert het NVOB in zijn halfjaarlijkse rapportage 'bouwmarktontwik keling Zuid-Holland 1992'. De cijfers over 1991 laten nog een redelijke groei van omzet en werkgelegenheid zien. ge voorzichtigheid te bekijken, omdat de cijfers niet meer dan een momentopname zijn van een wisselend bestand bedrij ven. Aan de halfjaarlijkse en quête deden 367 van de bijna 800 bij het NVOB in Zuid-Hol land aangesloten bedrijven mee. Voor 1992 verwacht het NVOB een omzetdaling van 1 procent. Landelijk zou het om zetniveau een procent kunnen stijgen. In 1991 steeg de omzet van deze bedrijven met 5,6 procent, tegen een landelijk percentage van 6,1. Een uitzondering vormt de groep bedrijven met een om zet kleiner dan 250.000 gulden, waar de omzet gemiddeld 3,5 procent daalde. Over alle bedrij ven gerekend nam het perso neelsbestand in Zuid Holland met 346 personen toe (bijna 3 procent), terwijl het landelijk percentage 2 was. Dit jaar blijft het personeelsbestand ongeveer gelijk, verwacht het NVOB. Leiderdorps bedrijf mikt op vervolgopdracht in Teheran Het Leiderdorpse bedrijf Gasequip is een miljoenenorder misgelopen van de Iraanse regering voor de bouw van twintig ipg-stations in Teheran. Gasequip spant zich nu in een order van vijftien miljoen gulden binnen te halen. Die opdracht behelst de bouw van eenzelfde hoeveelheid lpg-stations. Het levert Gasequip ruim anderhalf jaar werk op als het de order binnensleept. de bouw van lpg-stations en de aanleg van lpg-instaliaties. Met de eerste order zou Gasequip zijn naam hebben kunnen ves tigen in het Midden-Oosten. M. Lefèbre: „Teheran wil een groot aantal lpg-instaliaties laten bou wen omdat de Iraanse hoofd stad te kampen heeft met enor me luchtvervuiling. De Iraanse hoofdstad telt 13 miljoen inwo ners op een relatief kleine op pervlakte. De stad is bovendien ingesloten door hoge bergen." „Vooral in de zomer is de smog daardoor ondraaglijk. Daarom wil het stadsbestuur al le taxi's, auto's en bussen op CAROLINE VAN OVERBEEKE Een Canadees gasbedrijf stak Gasequip uiteindelijk de loef af met een offerte die goedkoper was dan die van het Leider- dorpse bedrijf. Lefèbre: „Ik denk dat dat soort bedrijven veel goedkoper kan werken omdat het subsidie van de overheid krijgt. Daar valt gewoon niet te gen te concurreren. Wff krijgen geen cent. Er komen alleen wat mensen van het ministerie langs als we Teheran ontvangen Gasequip is gespecialiseerd i autogas laten rijden. Met die eerste order hadden we ons ver der kunnen ontplooien en met de winst andere buitenlandse projecten kunnen oppakken." Gasequip is teleurgesteld over het mislopen van de eerste or der. Lefèbre: „Het is ontzettend jammer omdat er veel tijd en geld gaat zitten in het maken van een offerte. Met de voorbe reidingen zijn we wel een jaar bezig geweest. Aan de andere kant is het toch wel leuk als je als laatste overblijft in de race om zo'n order. Dat zegt wel iets over de naamsbekendheid. En Nederland staat erg goed be kend: het is de proeftuin voor ipg" Lefèbre hard in de weer om de vervolgorder in de wacht te slepen. „We beginnen in feite weer van voren af aan. Het is een tijd lang heel spannend ge weest, straks begint dat op- De nieuwe eigenaar van Target Telephone. A. Koens, bij zijn 'beldames'. Nieuwe eigenaar ziet groei in communicatiemarkt 'Communicatie is nog steeds een groei markt', klinkt het optimistisch uit de mond van Alphenaar A. Koens. Sinds kort is hij de nieuwe eigenaar van het Alphense Target Telephone Marketing (TTM) aan de Prins Bernhardlaan, een bedrijf dat via de tele foon commerciële diensten verricht. Vooral van het verdwijnen van de Europese bin nengrenzen heeft Koens hoge verwachtin gen. De afgelopen jaren haalde het bedrijf een jaaromzet van ongeveer 850.000 gulden, terwijl het resultaat rond de acht procent schommelde. Hoe TTM zich dit jaar zal ontwikkelen, kan Koens nog niet overzien, maar hij is vol vertrouwen dat het 30 perso neelsleden tellende bedrijf zich staande zal houden in de groeimarkt van 'communica tors'. Een belangrijk werkterrein voor TTM zijn telefonische marktonderzoeken: „Als een bedrijf een enquête houdt door middel van een direct-mail actie, krijgt het daarop hooguit een respons van een paar procent. Dat is niet zo verwonderlijk, want het be drijfsleven wordt overstelpt met vragen en informatie. Als vervolgactie bellen wij alle adressen die niet hebben gereageerd met de vraag om dat alsnog te doen. De respons blijkt dan op te lopen tot ongeveer vijftien procent." Koens verwacht veel van het openstellen van de binnengrenzen van de EG: "Vanaf volgend jaar komen alle multinationals hier hun nieuwe produkten testen, want het Ne derlandse postcodesysteem is perfect. Bij iedere code van gemiddeld zo'n honderd adressen zijn 64 kenmerken beschikbaar, van het globaal inkomen van de bewoners, tot de soort auto's waarin ze rijden en de hoeveelheid groen in hun wijkje. Een ideale proeftuin met kleine doelgroepen waar ook wij van kunnen profiteren." Krat met lichtgewicht flessen levert twee tientjes op Statiegeldflessen en lege kratten worden steeds vaker gestolen. Sommige winkeliers verliezen zo duizenden guldens per jaar, concludeert het vakblad voor de detailhandel Distrifood. Vooral het hoge statiegeld (een gulden) op de lichtgewicht flessen leidt tot meer diefstallen. Ook Leidse winkeliers kampen met het pro bleem. „Ze jatten bij de ene vestiging het magazijn leeg en leveren dat in bij een ander filiaal", vertelt een van de detaillisten. Meer statiegeld op meer flessen zal het aantal diefstallen verder in de hand werken, aldus de door Distrifood ondervraagde winke liers. Door de stijging van het aantal diefstallen moet de door snee-supermarkt forse bedra gen uittrekken om het magazijn te beveiligen. Een hoog hek of een stevig slot is lang niet altijd voldoende. De stijging van het aantal diefstallen is volgens een winke lier voor een groot deel te wijten aan de komst van de lichtge wicht flessen. „Zo'n krat, inclu sief twaalf lege flessen, levert bijna twee tientjes op. Omdat het zo licht is, kunnen de dieven in één keer makkelijk vier of vijf kratten tegelijk meenemen." Slot en grendel In Leiden hebben verschillende supermarkten wel eens met het probleem te maken gehad, maar woordvoerders hebben niet de indruk dat het aantal diefstallen de laatste tijd sterk stijgt. „Natuurlijk wordt ook hier wel eens wat gestolen", zegt bedrijfsleider Lempke van de Dekamarkt aan het Leven daal. „Vorige week nog zijn hier een paar kratten verdwenen, maar dat was een incident." De meeste Leidse detaillisten zeggen weinig problemen te hebben omdat ze de lege fles sen in een afgesloten magazijn bewaren. „Als het even op straat staat, verdwijnt het", zegt be drijfsleider De Groot van net fi liaal van Albert Heijn aan de Kooilaan. Hij heeft niet de in druk dat er buitensporig veel verdwijnt: „Je moet gewoon goed op je spullen letten." Meestal wordt klanten ge vraagd lege flessen in te leveren bij de supermarkt waar ze zijn gekocht. Voor' de gedupeerde ondernemers is dat vaak de eni ge manier om de schade binnen de perken te houden. Bedrijfs leiders van sommige winkels waarschuwen elkaar als een klant met een winkelwagen vol lege flessen en kratten de winkel binnenkomt. „Het is wel eens gebeurd dat flessen die hier werden gestolen bij de super markt aan de overkant van de straat werden aangebodeh", zegt de bedrijfsleider van super markt Cl000 aan de Heren straat. „Dan geef je elkaar na tuurlijk even een seintje." De diefstal bij Cl000 werd overigens 'geregeld' door perso neelsleden, die statiegeldflessen meegaven aan bekenden. „Dank zij oplettende buurtbe woners hebben we daar een eind aan kunnen maken", zegt bedrijfsleider Van der Zwan. „Verder hebben we ook wel eens wat last gehad van een groep verslaafden, maar ook dat is allemaal voorbij. Je moet ge woon je spullen achter slot en grendel houden." Ruimtegebrek Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) in Den Haag is trouwens om meer redenen tegen uitbreiding van statiegeld voor bij voorbeeld wijnflessen en glazen potten. Niet zozeer vanwege het risico van diefstall, maar meer door het gebrek aan ruimte bij win keliers om het leeggoed op te slaan. De Leidse winkeliers zijn daar over het algemeen niet bang voor. „Dat gezeul met die fles sen kost tijd en moeite, maar dat handjevol vierkante meters kost je als supermarkt echt de kop niet", vat een filiaalhouder de mening van veel collega's sa men. „Voor een paar echt kleine kruideniers is het wel lastig, maar voor de rest is het een beetje gezeur van het CBL." Er is geen koper gevonden voor de Alphense handelsdrukkerij Smeets-Van der Linden. Dat be tekent, dat de twintig werkne mers van het bedrijf aan de Handelsweg hun baan kwijt zijn. De inboedel van de druk kerij, voornamelijk machines, zal binnenkort in delen worden verkocht. Volgens curator M. Mulder van het advocatenkantoor Goedkoop Berntsen waren er wel enige gegadigen, maar de vakantieperiode heeft de onder handelingen bemoeilijkt. In middels is zoveel tijd verstreken dat Mulder het uitgesloten acht dat er nog knopen worden doorgéhakt. Over het lot van de werkloze drukkers is de curator niet bijzonder pessimistisch. Sommigen van hen zouden al weer een andere baan hebben gevonden. De drukkerij werd twaalf dagen geleden failliet verklaard. Smeets-Van der Lin den kon de concurrentiestrijd op de grafische markt niet aan. Twee jaar lang vocht het bedrijf, een van de grotere drukkerijen in Alphen, tevergeefs om klan ten en orders. In 1990 ging de drukkerij ook al failliet. Toen nam de Leidse drukker P. Smeets de zaak over. De red ding is van korte duur geweest. „Bij een stoep ga je eerst trottoirbanden stellen en alles goed opmeten en pas dan ga je tegelen, tegels leggen. Het waterverloop is het belangrijkste, water moet altijd van de huizen aflopen en verder moet alles mooi vlak zijn. Op een rijweg neb je verschillende profielen, maar het belangrijkste is ook daar dat het water goed weg kan. Hoe vaak een straat opnieuw betegeld moet wor den is niet te zeggen. Dat hangt af van het verkeer en van de stevigheid van de ondergrond. In Leiden is die niet stevig, je kan zeggen dat eens in de tien jaar alles opnieuw gelegd moet worden. Op straat gebruiken we meestal gebakken klinkers en die heb je in verschillende soorten. In de toekomst wor den ze minder gebruikt, want ze zijn duurder dan be ton. Een klinkerkei kan 50, 60 jaar mee, betonsteen veel korter. Qua vakmanschap is het leuker om te werken met klinkers, het leeft, het is niet zo strak werken. De stenen zijn ongelijk omdat de ene wat heter is gebak ken dan de andere. Als straatmakers werk je altijd in koppels, de opper man en de straatmaker. De opperman is de rechter hand van de straatmaker, hij moet de stenen voorleg gen, het zand aanrijden, hij doet alle voorbereidend werk. De straatmaker legt de stenen, meet de hoogte op Sommige mensen denken dat ze door mechanisatie en arbeidsverdeling zijn verdwenen, maar ambachtslieden bestaan nog steeds en ze maken een breed scala aan produkten. Wat maakt hun arbeid zo bijzonder? Daarover vertellen ambachtslieden uit Leiden en omgeving in deze rubriek. Vandaag Jan de Mey (38), voorman-straatmaker in dienst van de gemeente Leiden. „Dit is een vrij vak, waarin je creativiteit en vakmanschap kunt tonen." en bepaalt de richting van de afwatering. Ik ben min of meer per ongeluk in het vak terecht ge komen want ik wilde eigenlijk timmerman worden. Ik zat op de bedrijfstechnische school aan de Vondellaan en daar was een jongen met dezelfde achternaam als ik die heel slecht was in timmeren. De school heeft ons verwisseld en zo kwam ik twintig jaar geleden hier te recht. De opleiding tot straatmaker duurt nu vijf jaar, daarin kun je het diploma A en B halen en dan ben je vakman. En dan begint het pas, het duurt zeker nog vijf jaar voor je écht een vakman bent. Van oudsher bestaat een beetje negatief beeld van straatmaken. Dat komt nog uit de tijd dat delinquenten als dwangarbeiders de straat plaveiden. Het is nu een gewoon vak, al zijn straatmakers vaak wel een beetje rauwdouwers. Het is een echte mannenwereld. Een na deel van dit vak is dat het slopend is. Heel belangrijk is daarom een goede zware lichamelijke keuring, daar wordt nu nog onvoldoende op gelet. Maar je moet ook zuinig zijn op jezelf, je moet bijvoorbeeld goede kleding dragen en niet met koud weer stoer in je blote bast gaan lopen. Je moet je niet gek laten maken door je col lega's en zware dingen tillen en boven je kracht gaan werken. Onderling kijken straatmakers naar kwantiteit en niet naar kwaliteit, alles gaat in meters. Als je honderd me ter legt ben je een vent, maar tachtig in dezelfde tijd kan ook goed zijn. Een paar meter meer of minder maakt mij niet uit. Als het maar goed ligt." Foto Hielco Kuipers -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 14