Leiden Regio 'Ontruim Groencomplex' Buurthuis Merenwijk inlossing oude beloftes Fietsenkelder V&D schoont de stoep BOUWPLANNEN? Inventaris Kern Groep komt onder de hamer Straatrovers actief in binnenstad WOENSDAG 22 JUL11992 11 REDACTIE JANET VAN DIJK EMIEL FANGMANN ROY KLOPPER WIM KOEVOET LOMAN LEEFMANS ERNA STRAATSMA GERT VISSER (chef) WIM WEGMAN 071 -161417 Buurtbus Puinhoop De buurtbus van q „Het is een grote I 2 Zoeterwoude krijgt I J puinhoop in Italië", een nieuwe dienstregeling. oordelen Italiaanse onder- Alle plaatselijke scholen nemers in de Leidse regio worden in de route opge- Tweede buurtcentrum in basisschool Broekplein Eindelijk kan de Merenwijk in de worst happen die haar jaren lang voor de neus is gehouden. Er komt een nieuw buurthuis aan het Broekplein, met dezelf de leiding als het bestaande buurthuis Op Eigen Wieken. In september gaan de deuren open. Bij de bouw van de Meren wijk was al voorzien in drie buurthuizen. Tot nu toe kwam evenwel alleen Op Eigen Wie ken aan het Valkenpad van de grond. Gedwongen door over last van jongeren besloot de ge meenteraad in 1987 in ieder ge val een tweede buurthuis te rea liseren. Sindsdien kwamen wel wat mogelijke vestigingsplaat sen in beeld, maar telkens ket sten de plannen af. Totdat vorig jaar bleek dat er ruimte overbleef in de voorma lige basisschool aan het Broek plein. Na een verbouwing wordt het nieuwe buurthuis op 24 au gustus opgeleverd. Er komen ook een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een ballet school in het oude schoolpand. De totale bouwkosten bedragen een kleine miljoen gulden. Het nieuwe buurthuis heeft verder een bedrag van 25 duizend gul den ontvangen van het Konin gin Juliana-fonds. Dit is be stemd voor de inrichting. Het buurthuis krijgt één grote zaal, die door een vouwwand in twee delen is te splitsen. Een derde zaal wordt vooral ge bruikt als handvaardigheids- ruimte. De nieuwe vestiging wordt een soort bijkantoor van Op Ei gen Wieken. De leiding van het Broekplein is dan ook in han den van coördinator H. van Leeuwen van het buurthuis aan het Valkenpad. Voorts krijgt het nieuwe centrum een zetel in het bestuur van Op Eigen Wieken. Van Leeuwen is blij met het nieuwe buurthuis. Het is nog niet exact bekend wat er precies gaat gebeuren. „We houden de doelstelling in eerste instantie ruim: er zijn activiteiten moge lijk voor jongeren en volwasse nen. Dan zien we wel wie zich geroepen voelt binnen te stap pen." Behalve de gezamenlijke lei ding opereren de twee buurt huizen vrij onafhankelijk van el kaar. De nieuwe vestiging krijgt ook eigen personeel. Er is voor zien in één arbeidsplaats, een duobaan van twee maal twintig uur. Van Leeuwen wil hier nog wel over in de slag met de Stich ting Sociaal Kultureel Werk Lei den (SKJL), die verantwoordelijk is voor de toewijzing van perso neel. „Ie kunt geen buurthuis draaien met eenmaal veertig uur. Ie hebt eigenlijk twee for matieplaatsen nodig." Bij de SK1L geeft een woordvoerder Van Leeuwen weinig kans. „Na tuurlijk kan het altijd meer en beter. Maar we hebben niet meer plaatsen te verdelen." De komst van het nieuwe buurthuis betekent niet dat de Merenwijk door het welzijns werk wordt opgedeeld. Van Leeuwen: „Op Eigen Wieken is vanaf september ook gewoon open voor mensen uit de omge ving van het Broekplein. Het is zeker niet de bedoeling dat we ons aan het Valkenpad louter richten op de Slaaghwijk en dat de rest van de Merenwijk op het Broekplein wordt opgevangen." Wel heeft inmiddels een aantal clubs aangegeven Op Eigen Wieken te willen verruilen voor het nieuwe buurthuis. Het gaat hier om de schaak-, de briage- en de tafeltennisclub. „Daar zit ten veel mensen bij die dichter bij het Broekplein wonen." OP NAAR VAN DER PLOEG! Het vertrouwde adres voor: RAMEN EN OEUREN. WAND- EN PLAFONDBEKLEDING SCHUIFPUIEN SERRES. ETC. Voor nieuwbouw en renovatie Uitgevoerd in onverwoestbaar kunjtitit van het kwaliteitsmerk deceunlnck Onderhoudsarm, leverbaar in diverse kleuren, volledig gegarandeerd en door onze vakmensen perlect op maat gemaakt. Het geheel voorzien van Kom gewoon eens alles op uw gemak beki|ken. We geven u graag uitgebreid advies KUNSTSTOF OM OP TE BOUWEN. MLBI ftCZ* m rkvcu Fabnek en stwvroom De Lasso 60, RoeJotarendsveen, let 01713-15361 - Metax 01713-15202 Politie houdt illegaal aan leiden i De politie heeft vanochtend om half zes in een sloot bij de Hoge Rijndijkeen 20-jarige in Duitsland wonende Marok kaan aangehouden, die vermoedelijk illegaal in Nederland ver blijft. Aan de aanhouding ging een wilde achtervolging vooraf, i De politie hield een bestelbusje aan vanwege een 'routine-con trole' van de papieren. De passagier stapte uit om te plassen maar ging er na 50 meter plots vandoor. Een agent zette de ach tervolging in. Daarbij moesten twee hekken en drie sloten wor den genomen. De Marokkaan noch zijn achtervolger kwamen droog aan de overkant van de derde sloot Gebruikers gestolen creditcard gepakt leiden Twee mannen van 28 en 27 jaar hebben gistermiddag Imet een gestolen Visa-creditcard voor negentig gulden sigaret ten gekocht bij een benzinestation langs de A4. Ze zijn in Den Haag aangehouden. In de kofferbak lagen 28 sloffen sigaretten. De pompbediende vertrouwde de twee niet en ging nadat ze waren vertrokken bij Visa na hoe het met de creditcard zat. De kaart bleek gestolen waarna de politie werd gewaarschuwd. De ene man bleek afkomstig uit Londen, de ander woont in Nigeria. De auto behoort toe aan een persoon die in Laos woont. De bezittingen van de eerder deze maand failliet verklaarde Kem Groep worden op zaterdag 12 september geveild. Het pu bliek kan de spullen van het voormalige Leidse computerbe drijf op 10 en 11 september be kijken in het bedrijfspand aan de Kanaalweg. Onder de hamer komen een grote partij onge bruikte computers met randap paratuur, kasten, bureaus en andere kantoorinventaris en een grote partij software. De veiling wordt verzorgd door het Amsterdamse veilinghuis Troostwijk, dat enige maanden geleden ook de spullen van de failliet verklaarde infotheek veil de. Een woordvoerder van Troostwijk kan nog niet zeggen hoe de kavellijst er precies gaat uitzien. Het inventariseren van de spullen zal zeker nog enige weken duren. „Waarschijnlijk komen tussen de 1000 en 2000 kavels onder de hamer. Meer kan ik nu nog niet zeggen." Het pand waarin de Kerngroep was gevestigd wordt niet geveild. Het drie jaar oude gebouw is ei gendom van twee verzekerings maatschappijen. Een vergelijking met de vei ling van de Infotheek is volgens de woordvoerder van Troost wijk niet op zijn plaats. Enige maanden geleden trok deze pu blieke verkoping enorme pu blieke belangstelling. „Maar daar brachten we met 9000 ka vels ruim vier keer zoveel spul len onder de hamer dan bij de zeverkoping." Failliet De Kerngroep werd twee weken geleden failliet verklaard, nadat het bedrijf al enige maanden in grote moeilijkheden verkeerde. In november vorig jaar trad een interim-manager aan die een reorganisatieplan uitvoerde. Het bedrijf leek weer levensvat baar, toen het eerste kwartaal van dit jaar een bescheiden po sitief resultaat werd geboekt. Kort daarna werd het boek jaar 1991 afgesloten. Het verlies bleek niet de eerder geschatte acht miljoen, maar 21 miljoen gulden groot. De aandeelhou ders weigerden daarop nog lan ger geld in het bedrijf te pom pen. Het bleek niet mogelijk het computerbedrijf of onderdelen daarvan te verkopen, omdat een afbetalingsregeling met de fiscus niet van de grond kwam. Momenteel zijn nog een paar medewerkers van de Kem Groep in het pand aan de Ka naalweg aanwezig om de lopen de zaken af te handelen. Het pand moet op 1 oktober zijn ontruimd. leiden wim koevoet De Haarlemmerstraat was gistermiddag het domein van zakkenrollers, tasjesrovers en winkeldieven. Alleen de win keldieven konden worden gepakt. De eerste melding, om 14.20 uur, kwam van een 47- jarige vrouw die in een win kel bemerkte dat er aan haar tas werd gefrunnikt. Maar het was al te laat. De onge veer 30-jarige vrouw die ze zag wegrennen, ging er met haar rijbewijs vandoor. Een kwartiertje later werd een 30-jarige Oegstgeester vrouw van haar schoudertas beroofd. De dader heeft de vrouw, die met enkele bood- schappentassen in beide j handen door de winkelstraat liep, van achteren benaderd. Zodoende kon het slachtoffer noch het winkelend publiek een signalement geven van I de tasjesrover. Weer een kwartiertje later was het raak in een kleding zaak aan de Haarlemmer- I straat. Een vrouw liet het eti ket van een kledingstuk aan j een 54-jarige Leidse zien. Of de Leidse ook wist wat de maat was. Pas bij de kassa merkte de Leidse dat haar portemonnee, waarin 65 gul den zat, was verdwenen. In samenwerking met de bedrijfsrecherche van V&D heeft de politie gisteren drie mannen aangehouden die parfum en slippers hadden gestolen. De daders zijn 25, 31 en 27 jaar oud en komen uit Wijk bij Duurstede (2x) en Oegstgeest. Wanneer de fietsenkelder in het gebouw van V&D een feit is, kunnen de fietsen van de stoep in de Breestraat af. foto hielco kuipers De kelder van V&D is een ideale plaats voor een fietsenstalling. De gemeente en leiding van het warenhuis overleggen dezer dagen over het plan rijwielen ondergronds te par keren. Een van de pluspunten is volgens CDA-wethouder Joop Walenkamp dat de chaos bij de onbewaakte fiet6enklemmen aan de Breestraat-zijde van V&D verdwijnt. De wethouder wil de klemmen zodra de fietsenstalling een feit is, direct verwijderen. „De stoep moet daar weer schoon." In de kelder is nu een supermarkt geves tigd. Deze verhuist in de tweede week van september naar de Lange Mare. V&D is vol gens Walenkamp zeer geïntereseerd in het plan. Een woordvoerder van het warenhuis wil zo lang er nog niets vaststaat, niets zeg gen over dit onderwerp. Volgens Walenkamp is het grote voordeel voor het warenhuis dat mensen zonder plannen voor een bezoekje toch over de vloer komen. „Het is verder aan V&D om de mensen die hun fiets in de kelder stallen naar hoger gelegen verdiepingen te lokken. Het zou onverstandig zijn om V&D ook nog te belasten met het beheer van de fietsen stalling. Dat kunnen we beter overlaten aan De Zijl Bedrijven (sociale werkvoorziening, red.), die ook andere fietsenstallingen in de binnenstad voor hun rekening nemen." Als het aan Walenkamp ligt, wordt niet de hele kelder als fietsenstalling gebruikt. Hij wil een deel overhouden voor het Sleutel - hofproject, het winkelcentrum tussen Bree straat, Aalmarkt, Vrouwensteeg en Man- denmakerssteeg. „Ik denk dan aan een compartiment voor de opvang van goede ren", aldus Walenkamp. De fietsenkelder wordt de derde bewaak te fietsenstalling in het gebied. Naast het stadhuis en in de voormlaige Lucas van Leydenschool aan de Aalmarkt kunnen ook fietsen worden gestald. Gemeente plaatst zeker containers in Ylietpark leiden erna straatsma De onderhandelingen tussen de gemeente Leiden en T. Laken over vuilafvoer op recreatieoord Vlietpark zijn vastgelopen. Eige naar Laken is het niet eens met de manier waarop de reini gingsdienst de kosten wil verha len. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om tegen La kens wil, desnoods onder poli- tiedwang, containers te plaat sen in het park. leiden» gert visser vervolg voorpagina Het pand aan de Langebrug werd enkele maanden geleden bezocht door ambtenaren van bouw- en woningtoezicht en van de brandweer. Toen woon den er ongeveer dertig krakers. De situatie in het pand was niet gevaarlijk, zo werd vastgesteld. Inmiddels heeft de politie twee keer moeten ingrijpen op feestjes omdat buren klaagden over de herrie. Voor een feest op 3 mei waren volgens de politie 600 toegangskaarten in omloop. Bezoekers verklaarden die avond dat er zeker 400 mensen binnen waren. Agenten dreig den de geluidsinstallatie in be slag te zullen nemen. „Ik ben blij dat ik weer buiten ben. Het lijkt wel een duister spookhal binnen", verklaarde een van de bezoekers op straat. Afgelopen zaterdag werd de installatie daadwerkelijk in be slag genomen. Agenten zagen binnen zeker 100 mensen. Het werkelijke aantal bezoekers was veel hoger omdat veel van hen bij de komst van de politie naar andere delen van het complex vluchtten. Overigens werden de agenten aanvankelijk niet toe gelaten in het pand. Er was een lastgeving van de hulpofficier van justitie voor nodig omdat te bewerkstelligen. Privé-feestje „Het ging om een privéfeestje, wie kan dat tegenhouden", zegt politiewoordvoerder D. Grave- land. Dat maakt het probleem duidelijk. Als bewoning van het pand wordt getolereerd is het moeilijk om feestjes te verbie den. Ook al bestaat de indruk dat er illegaal drank wordt ver kocht en verdovende middelen worden verhandeld. Kuivenhoven: „Het hele kraakgebeuren is een schemeri ge zaak. De bewoning van het pand is al in strijd met het be stemmingsplan en de bouwver ordening. Maar als dat al wordt getolereerd wat moet je dan verder." Kuivenhoven vindt toch dat de gemeente serieus moet onderzoeken of ontrui ming van het pand in het kader van de veiligheid niet noodza kelijk is. Hij denkt daarbij ook aan het brandgevaar en de ge volgen van brand voor omwo nenden. Maar daarover hoeft niemand zich ongerust te ma ken, zegt preventie-medewerker K. Koster van de brandweer. „Een kwestie van vertrouwen in de brandweer." Koster zegt zich wel zorgen te maken over de si tuatie in kraakpanden omdat de brandweer niet weet of aan vei ligheids-voorschriften wordt voldaan. Wethouder J. Walenkamp, hij vervangt momenteel de burge meester, ziet geen directe reden om in te grijpen. Hij heeft de politie wel om een toelichting gevraagd. Van de drie grote kraakcom- plexen in Leiden baart het Groencomplex de gemeente de meeste zorgen. Volgens Kuiven hoven is de situatie in de ge kraakte Rex-bioscoop aan de Haarlemmerstraat veiliger om dat in dit gebouw allerlei nood voorzieningen aanwezig zijn. Deze krakers hebben inmiddels afspraken gemaakt met de ge meente over controle van het pand. Hoe het met de brandveilig heid in het Parmentiercomplex aan de Langegracht staat, is on duidelijk. De brandweer moest er een keer in actie komen in verband met rookoverlast. Po gingen van de gemeente om het pand te laten ontruimen omdat er gevaar zou zijn voor de volks gezondheid, liepen stuk. Bouw- en woningtoezicht maakt zich zorgen over veiligheid „Het staat voor mij als een paal boven water dat als er ongelukken gebeuren de gemeente in ieder geval moreel aansprakelijk is." Ambtenaar J. Kuivenhoven van bouw en woningtoezicht noemt de massaal bezochte feestjes in het gekraakte Groencomplex in het hart van de bin nenstad 'ontoelaatbaar'. Zowel uit oogpunt van veilig heid voor de bezoekers als voor de omgeving moet de ge meente overwegen het pand te ontruimen, vindt hij. De eigenaar van het bunga lowpark wil dat de gemeente de kosten van het ophalen van huis- en tuinafval doorberekent aan de 93 individuele huurders op het park. „Zij produceren af val, dus moeten zij ook maar voor het ophalen betalen." De gemeente voelt daar niets voor. „Voor ons zijn er maar twee partijen", zegt A.W. Rasser van de reinigingsdienst. „De ge meente en de eigenaar van het Vlietpark. Met de huurders heb ben wij niets te maken." De volkstuinders hebben sinds lange tijd geen mogelijk heid meer om hun afval op het terrein aan de Vlietweg te dum pen. Laken heeft de containers weggehaald omdat zijn huur ders niet voor vuilafvoer zouden betalen. Rasser: „We hopen nog dat Laken zelf met een voorstel komt, maar als dat niet gebeurt zijn we uitgepraat. Onze juris ten bekijken welke mogelijkhe den er zijn om tegen Lakens wil containers te plaatsen. Er moet toch op korte termijn iets ge beuren, zodat de huurders hun afval kwijt kunnen." De volkstuinders nemen hun volle huisvuilzakken nu mee naar huis of gooien ze in contai ners die op de Vlietweg staan. LEIDEN Twee mannen uit Gouda en Waddinxveen ont- dat zij zondagavond wild om zich heen hebben ge mept op de Nieuwe Beesten markt. De een ontkent zelfs elke betrokkenheid, de ander zegt dat hij eerst zelf is geslagen. De poltie beschikt inmiddels echter over vijf getuigenverklaringen die er op duiden dat de twee zonder enige aanleiding pas- santen hebben geslagen. Het Het gekraakte Groencomplex aan de Pieterskerkchoorsteeg. Bewoning wordt getolereerd en de indruk be- tweetal wordt voorgeleid aan de staat dat er illegaal drank en verdovende middelen worden verkocht foto hielco kuipers officier van justitie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 11