'Kraakpand van binnen slopen' i4 Leiden 'Een arts geeft geen sloopvergunningen krakers en eigenares ^ex blijven het oneens Scheuring Beter zicht publiek in Leidse raadszaal ilJDAG 15 MEI 1992 15 let dillemma rond het Parmentiercomplex et dilemma van de omwonenden van het gekraakte trmentier-complex is enorm. Ze willen van de krakers maar dat kan alleen als het gebouw tegen de vlakte iat. En van het gigantische vergezicht dat daardoor ont- aat aan de achterkant van de huizen aan de Nieuwe are zijn ze evenmin gediend. „Van privacy is dan geen irake meer. En verder is zo'n gat natuurlijk een uitnodi- ng voor inbrekers", legt Wilma Trommelen (die er al 14 ar woont) het probleem uit. DEN yVIM KOEVOET ivendien zal de nieuwbouw i het terrein nog wel even op :h laten wachten. De ironie 1 dat de omwonenden met in bezwaren tegen de komst n de Koets-o-theek op die aats de boel zelf ophouden, ils de gemeente die disco eek uit de plannen zou hrappen, dan is het probleem opgelost", zegt Trommelen, f moet er zelf om lachen. „Ik ink dat de middenweg moet arden bewandeld", vervolgt ze rieus. „Het gebouw moet van nnen worden gesloopt. Alle irdiepingen moeten eruit. Het oet voor de krakers onaan- ekkelijk zijn om er te verblij- :n." Trommelen benadrukt dat ze len ruzie heeft met de krakers, aar kinderen praten dikwijls iet de nieuwe buren. Er wordt /er en weer uitbundig gegroet, jk geef ze alleen geen water teer want ik heb geen zin om Behoefte Op het binnenterrein van het Parmentiercomplex, dat pal aan haar achtertuin grenst, staan enkele aan de krakers toebeho rende caravans en een camper. „Die blote konten waarover wethouder Van Rij het in in de kranten had, heb ik nog nooit gezien hoor. Maar ik zou inder daad niet weten waar ze hun behoefte dan wèl doen want er zijn geen wc's." Volgens de Leidse gaat het om een nieuwe groep krakers die de vorige heeft afgelost. De laatste drie maanden is het pand in gebruik bij enkele tien tallen Britten. Ze beschikken volgens Trommelen over een verblijfsvergunning en werken in de bollensector in deze regio. De omwonenden vrezen dat nu de eerste zomerse dagen zich aandienen, het aantal be woners zal groeien. Nu al is er dikwijls geluidsoverlast. De stu derende buurvrouw van Trom melen moet dikwijls naar een andere kamer uitwijken. Grote bron van zorg is ook het stookgedrag van de krakers. Ze maken lukraak gaten in het dak, steken daar een pijp door heen en houden een aansteker bij het afvalhout dat in grote hoeveelheden ligt opgeslagen in het pand. De brandweer is er al een paar keer bij geweest. „Heel grappig is dat de kra kers hun uiterste best doen om de instructies van de brandweer op te volgen. Een tijdje geleden zetten ze een pijp van zo'n 20 meter op het dak, gemaakt van airconditioning-buizen. Daar mee bereikten ze de vereiste hoogte van een schoorsteen. Aan inventiviteit ontbreekt het zeniet." Wat betreft de openbare orde is er niets mis aan de Lammer markt, bevestigt de politie de harmonieuze gang van zaken in en rondom het veelbesproken pand. Sinds 1 januari heeft de politie slechts vier keer een be zoek gebracht aan de krakers. In drie gevallen ging het daarbij AGENDA Het binnenterrein van het Parmentiercomplex. om rookoverlast. veroorzaakt door een kacheltje. „Dat was geen Kema-keur". merkt poli tiewoordvoerder D. Graveland gekscherend op. FOTO HIELCO KUIPERS De krakers zelf zijn onbereik baar. Zij geven ook na herhaal delijk aankloppen niet thuis. LEIDEN W1M KOEVOET snel verdwijnen. De zitting van gisterochtend was een vervolg van die van 1 april toen presi dent Holtrop van de rechtbank nog de hoop had dat partijen tot elkaar zouden komen. Daar om stelde hij zijn uitspraak an derhalve maand uit. In die pe riode hebben de gebruikers een jaarplan opgesteld waarin ge bruik, exploitatie en renovatie van het pand aan de Haarlem merstraat 52 zijn opgenomen. „Het beleidsplan is een eerste aanzet maar de eigenares wilde helemaal niet praten. Laat haar dan maar aannemelijk maken IDEN LOMAN LEEFMANS De krakers willen ongeveer uizerid gulden huur per laand betalen. De huur zou ïinimaal het tienvoudige moe- in zijn want het pand is naar -hatting 750.000 gulden waard, ie plannen van de krakers zijn üs niet reëel." Dat betoogde ïadsman A. Schram gisteroch- snd voor de Haagse rechtbank -amens de eigenares D. Ortje- nuit van de Rex. Schram blijft "rbij dat zijn cliënte zelf plan- en heeft om de bioscoop op- ieuw in gebruik te nemen als lmhuis en eist dat de krakers In het krakers-bolwerk heeft zich onlangs een scheuring voorge daan tussen de oorpronkelijke en de huidige bewoners. Dat blijkt uit een artikel in het links-radicale blad de Peueraar. In het mei-nummer wordt gemeld dat de alternatieve kroeg in het pand, De Angel, is gesloten. „Reden hiervoor is het steeds slechter wordende contact tus sen de bewoners en de mensen die de kroeg draaiende hou den", zo staat te lezen in het blad. Vorige maand blijkt de hele drankvoorraad (waarde 700 gulden) te zijn geplunderd en zijn alle papieren overhoop gehaald. De uitbaters van de Angel zijn op zoek naar een nieuwe ruimte. dat zij, met de huidige staat van het pand, meer huur ervoor kan krijgen. Het voorgestelde be drag is in ieder geval meer dan niks", reageerde A. Visser die de gebruikers vertegenwoordigde. Een van aanwezige gebruikers vulde nog aan dat ze nog geen subsidie-aanvragen hadden kunnen doen, omdat er nog geen zekerheid bestond over de toekomst van het pand, de toe komst die in handen ligt van Holtrop. Volgens Schram was het krijgen van een toerijkende subsidie van bijvoorbeeld de gemeente vrijwel onmogelijk: „Nergens in Nederland lopen culturele centra goed. Kijk in Leiden maar eens naar de Stadsgehoorzaal. De plannen zijn kortom onuitvoerbaar", al dus Schram. Holtrop doet volgende week donderdag uitspraak. „Een tricky aangelegenheid", vindt J. de Nooij, hoofd van dc afdeling sociaal-medische zorg van de GGD, de opdracht die hij heeft gekregen. De GGD'er moet zo snel mogelijk rapport uitbrengen aan wethouder T. van Rij (PvdA/ruimtelijke orde ning) over het woongedrag van de krakers van het Parmentier complex. De Nooij is bang dat zijn ver slag ('Het worden hooguit twee velletjes') doorslaggevend wordt bij de discussie over de sloop van het pand aan de Lammer markt. „En ik zit hier niet voor sloopvergunningen maar voor de volksgezondheid. Ik zal al mijn woorden op een goud schaaltje moeten leggen." De GGD en de gemeente zijn benaderd door omwonenden. Die zijn bang dat met het mooie weer voor de deur de krakers- groep zal groeien. In het pand is geen water, geen gas, geen licht en geen toliet te vinden. Vol gens Van Rij wordt er op het binnenterrein gepoept. Als de situatie nog verder uit de hand loopt, komt de volksgezondheid in gevaar en moet het pand eer der worden gesloopt dan de be doeling is. Volgens buurvrouw Wilma Trommelen is het al vijf over twaalf. „De gemeente zelf heeft in een rapport staan dat de bodem rond het gebouw is verontreinigd." Sla kweken De Nooij zal een dezer dagen een kijkje gaan nemen. Hij ver wacht geen situatie aan te tref fen die 'acute maatregelen' vergt. .Al ligt die hele binnen plaats vol poep. dan nog is de gezondheid van de omwonen den niet in gevaar. Eerder die van de krakers zelf. En voor alle duidelijkheid: ik ben er ook voor hun gezondheid. Maar ik ga er niet van uit dat ze in de directe nabijheid van hun uitwerpselen sla kweken." de hand dat hij de bouw van wc's en de aanleg van waterlei- Als je vijftig jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), krijg je een speciale penning voor de heuglijke feit. Dat dacht in ieder geval Koos Fasel, eigenaar van een kledingzaak aan de Haarlemmerstraat. Maar dan moet er wel wat te vieren zijn, vindt de KvK. Wandelend over de 'kilometer koopplezier' is het nu nauwelijks meer voor te stellen. Maar het is nog niet eens bar lang geleden dat er in de 391 iele binnenstad maar een tandjevol zaken waren, een tuk of vijf, waar je zoals dat teet, vrijetijdskleding kopen :on. Oudere jongeren en jonge luderen kunnen zich namen als fan Delft. De Nobel. Fasel en fan Ooy nog wel herinneren als let jeanskartel van Leiden. De aatste twee bestaan nu nog en neren dit jaar beide zelfs het rijftig jarig bestaan. Anderhalve week geleden was /an Ooy aan de beurt om dat te ierdenken. De huidige eigenaar ieo van Kasterop startte voor leze gelegenheid onder meer {en actie om kinderbroeken laar tehuizen in Roemenië te Huren. Vorige week vrijdag was n ook een receptie. Tijdens dit feest kreeg Van Kasterop van de KvK een speciale penning die /oor deze gelegenheid werd aitgereikt. Collega Fasel was £»ok op deze receptie aanwezig. ,Ik vond het een aardige geste, to n penning. Vooral ook omdat »vij dit jaar eveneens precies rijftig jaar bestaan. Ik dacht bii mezelf, ik wil ook wel zo'n leuke penning", aldus Fasel. Spijkerbroek IVijlen Koos Fasel senior begon In 1942 een winkeltje in kleding, In een klein pand op de hoek ran de Vrouwenkerksteeg en de Haarlemmerstraat. De precieze datum weet zijn zoon niet meer, maar: „Ik geloof in ieder geval eerder dan Van Ooy. En het was dan wel oorlogstijd, maar mensen hadden toen na tuurlijk ook kleding nodig", al dus Fasel. Het duurde tot eind jaren vijftig voordat de eerste spijkerbroe ken in Nederland en dus ook in Leiden op de markt kwamen. Fasel herinnert zich nog het model Leiba van het merk Salik dat uit België kwam: „Later ver kochten we ook Roy Rogers. Die kwamen ook uit België." De eerste, echte Amerikaanse jeans deden rond 1964 hun in trede. Nu was het de beurt aan Wrangier en natuurlijk aan Le vi's. Vooral onder de jeugd was de van oudsher met metalen nagels ingeslagen mijnwerkers broek een felbegeerd kledings tuk. Het waren de jaren van de opkomst van de jongerencul tuur én de spijkerbroek. En Fasel junior werd in die tijd in Leidse sportkringen bekend als voetballer in het eerste van UVS. Spijkerhard Ondanks deze haast professio nele sportcarrière nam Koos ju nior in 1977 definitief de zaak van zijn vader over. Hij heeft in de loop der jaren het aantal winkels met vrijetijdskleding in de Sleutelstad van een handje vol zien stijgen tot enkele tien tallen nu. Alleen al in een straal van honderd meter van Fasels pandje vandaan, zijn er zes of zeven te vinden. Ondanks dat, en ondanks dat Fasel een min dere periode achter de rug heeft waarin hij volgens eigen zeggen het slachtoffer was van een om vangrijke diefstal, doet hij het nu met twee winkels in Leiden en een in Noordwijkerhout 'aar dig'. En hij zou het nu ook zo aardig vinden als hij zo'n penning van de KvK kon krijgen. Dus belde hij twee dagen na de receptie bij Van Ooy eens naar de Kamer op te vragen hoe dat zat: „Ik kreeg te horen dat dat wel kon. Nou, zei ik, stuur hem dan maar op. Maar toen kreeg ik te horen dat dat ze dat niet doen, maar ik Spijkervast „Werd ik twee dagen later opge beld, en krijg te horen dat ik al leen voor zo'n penning in aan merking kom als er een feest komt of hét vijftig jarig bestaan op een of nadere manier offi cieel wordt gevierd. Ik wil mis schien best nog wel wat feeste lijks doen vanwege het jubile um, maar nu voel ik het ten op zichte van de Kamer van Koop handel als een soort van ver plichting. Wie weet heb ik daar het geld wel helemaal niet voor. Kan toch? Trouwens, als je vijf tig jaar contributie hebt betaald aan de Kamer, dan lijkt het me dat je bijna recht hebt op zo'n penning meent de oprecht verontwaardigde Fasel. „Als wij als Kamer een uitnodi ging krijgen voor het bijwonen van een jubileum, komen we uiteraard niet met lege handen. Maar het gaat te ver om ze zo maar weg te geven. Zeker als een bedrijf zelf niet eens stil staat of aandacht besteed aan VRIJDAG IS MEI leiden Lezing met het thema 'Psycho logie en ons geloof, gastspreker drs. L van Oordt, org. RK jonge rengroep Leiden. St. Jacobshof- je. links achterin. Doezastraat 25. aanvang 20.15 uur. Klaverjassen, jokeren en sjoelen bij Speeltuinvereniging Stevens hof. van Bruggepad 2, aan vang 20.15 uur Vleermuisexcursie in de Leidse Hout, start om 21.00 uur in het Koetshuis met inleiding en vi deo. daarna rondleiding met BA1 -detet toi ZATERDAG 16 MEI leiden Rommelmarkt in de llshal aan de Vondellaan. van 9.00 tot 16.00 uur. Open Dag (start v/h seizoen) in de Hooglandse Kerk. met om 12.00 uur optreden Pancras Consort uit leiden en om 13.30 uur concert door Vos Laeta uit Roelofaren d sveen Meidenmilieudag in 't Stathuys. Breestraat 19. van 14.00 tot 17.00 uur. Vleermuisexcursie in de Leidse i lout, stan om 21j00 uur In hei Koetshuis met inleiding en vi deo. daarna rondleiding met BAT-detector. leiderdorp Open Dag Apotheek Boehmer. tevens tentoonstelling van kunstwerkjes door kinderen op het thema apotheek. Florijn 2. van 11.00 tot 15.00 uur. Noordwijk Optreden van Bassie en Adriaan - in de Northgohal. aanvang 13.30 uur. Nachtegalenexcursie in de Noordduinen, verzamelen bij het begin van het fietspad door ii.' duinen aan de Duinweg (na bij de boswachterswoning. Duinweg 81aanvang 20.00 uur. Zoeterwoude Zoeterwoude Jazz in De Klaver hal, van 20.00 tol 01.30 uur. dingen zal aanbevelen. ..Dat lijkt dus heel simpel. Punt is al leen dat de overheid zo'n aan beveling niet snel zal overne men omdat daarmee de krakers in de kaart worden gespeeld. Ik hoop maar dat in het geruch tencircuit dat in deze zaak op gang is gekomen een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van de GGD en de gemeente Leiden. Ik moet er niet aan denken dat het bericht de stad in wordt gestuurd dat de dokter heeft ge zegd dat het Parmentier-ge bouw tegen de vlakte moet." Samenwerking streekschool en Leidse MTS Voetbaltoernooi Bij voetbalvereniging VTL aan de Voorschoterweg wordt van avond een toernooi gehouden Deelnemende verenigingen zijn IK UV S. I ruien, i ridse Bons. Lugdunum. Rijnland en de fir ma Arbouw. De aanvang is 18.00 uur Filmavond In 't Stathuys worden zaterdag avond 16 mei twee films, Purple Rain en The Doors, vertoond op een groot scherm. De avond be gint om 21.00 uur en de entree is 5 gulden. Bingo voor 55-plusser De Ouderen Activiteiten Com missie Leiden Zuid West orga niseert zondagmiddag 17 mei van half 3 tot half 5 een bingo voor 55-plusserv Bij de toe gangsprijs van 2,50 zit koffie De streekschool BBO Leiden en de Middelbare I e< tiniac he Sec torschool Leiden (MTSL) gaan samen een nieuwe opleiding elektrotechniek verzorgen. De eerste cursisten beginnen in au gustus 1992. De nieuwe opleiding wordt de lange vakopleiding genoemd. Het eerste deel daarvan wordt verzorgd door de MTSL in het gebouw aan de Dieperpoellaan. Het tweede deel bestaat uit een stage bij een bedrijf en lessen bij de streekschool aan de Lam- menschansweg. en thee inbegrepen. De kosten cje bedragei ngshu Van der Willigenhof, ApoUolaan zaal in het verzorgingshuis 264 in leiden gaat om twee uur open. Het verzorgingshuis is be reikbaar met buslijn 13 en 14. Voor vervoer opgeven: 071- 313987 of 310916. Koopjesmarkt (Carnavalsvereniging De Spoor bumpers organiseert zondag 17 mei een koopjesmarkt in buurt huis 't Spoortje (Bemhardkade 40). De zaal is open van 9.30 tot 15 00 uur gankelijk voor gehandicapten, die nu onmogelijk de verdie ping kunnen bereiken. De amb treuren kunnen nulguM de werkgroep makkelijk in de raadszaal zelf zitten LEIDEN WIM WEGMAN het vijftig jarig bestaan, wie zij wij dan om een penning weg te geven. Er zijn bij ons 24.000 be drijven aangesloten", reageert secretaris Berkhout van de KvK. F.r zit voor Fasel niet anders op. Hij moet vele collega's, vrien den. kennissen en familieleden uitnodigen voor een groot feest. De precieze datum wordt nog bekend gemfeal I 11 De monumentale raadszaal in het stadhuis wordt misschien gedeeltelijk uitgebroken voor een nieuwe publieke tribune. Toeschouwers moeten nu nog een eeidhuiire hoea kleuteren, waar ze slechts beperkt zicht hebben op de raadszaal. De huidige tribune is bovendien af gesloten van de rest van het stadhuis, zodat toeschouwers onmogelijk in contact kunnen komen met raadsleden. Om daar verandering in te brengen, heeft een speciale ge meentelijke werkgroep voorge steld om de ambtenarenloge in de raadszaal uit te breken naar de daar achter liggende postka mer. Het publiek zit dan met zijn neus op de debatten en kan eventueel in de wandelgangen een raadslid aanschieten. De tribune wordt bovendien toe- Een probleem is wel dat dc nieuwe tribune bijna dc helft kleiner is dan de huidige. Nor maal gesproken levert dat wei nig moeilijkheden op. omdat de Belangstelling voor de raadsver ga deringen doorgaans niet overweldigend is. Voor het en kele geval dat dat wel gebeurt, wil de werkgroep dc oude tribu ne handhaven. De kosten van dc verbouwing bedragen 200 000 gulden Bo vendien moet de gemeente jaarlijks 20.000 gulden extra uit geven voor onder meer een be tere beveiliging. Die moet voor komen dat bezoekers in kamers rondneuzen waar ze niets heb ben te zoeken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 15