o Leiden Regio Parmen tier complex snel slopen' Bewoners Runderplein klagen nood Twijfel blijft bij LC Cocaïnesmokkel: eis twaalf jaar ComputerWare Samsonité 171 Blind over Breestraat WOENSDAG 13 ME11992 13 Brrr... ijskoud tot -40 korting Wij geven ijskoud tot 40% korting op een deel van onze Samsonitecollectie, reistassen, rugzakken en attaché's. En gratis een waardevolle reischeque bij een koffer. 4ls u warm loopt voor deze tijdelijke aanbieding wacht dan niet te lang, op is op! Leiden, Haarlemmerstraat 161, o. a. filialen in Katwijk en Sassenheim Het Runderplein maakt volgens omwonenden een verpauperde indruk. 'Vee! rommel en ongewenste auto's' Omwonenden van het 'Runderplein' nabij de lanvossensteeg hebben in een brief aan de gemeente hun ongenoegen geuit over de rommel op het plein en het ongewenst par keren. De bewoners van Schagensteeg, V'ol- lersgracht en Noord Rundersteeg willen dat de reiniging het plein vaker schoonmaakt en dat het verboden wordt om er auto's neer te zetten. Verpauperd Het Rundcrplein is tien jaar geleden aange legd. Er kwamen bomen, bankjes en een standbeeld van twee polyester koeien. Maar het plein maakt nu een verpauperde indruk en de omwonenden storen zich daaraan: „Een overvolle prullenbak die zelden of nooit geleegd wordt. Dit heeft tot gevolg dat men het afval (plastic frietbakjes, lege fles jes en blikjes) er zo maai HWI ■DOft", schrijven de pleinbewoners in de brief. Doordat veel van de aangrenzende pan den de laatste tijd zijn gerenoveerd of ge restaureerd. is er veel sloopafval dat samen met vuilniszakken en grof vuil volgens de bewoners maanden blijft liggen. Het opko mende onkruid tussen de stenen dat het plein inmiddels tot een 'veld' heeft omge toverd en de overmaat aan hondenpoep vormen een doorn in het oog van de bewo ners: ..Kortom, een vuil en verwaarloosd Runderplein trekt steeds meer vuil en is daardoor als speelplaats onmgeschikt", al dus de briefschrijvers. De gemeentereiniging wordt nu gevraagd of zij kan helpen. In elk geval mei het vakrr legen van de prullenbak en het wieden of borstelen van het onkruid. Volgens A. Kraft van de reiniging gaat dat ook gebeuren: „We hebben een nieuwe borstelmachine. Daar zijn we een veegplan voor aan het ma ken. voor de hele stad maar op particuliere verzoeken gaan we ook wel in", aldus Kraft. Illegaal Volgens de bewoners wordt ook geregeld 'illegaal' geparkeerd op het Runaerplein. Een zogeheten sleutelpaal zou dat moeten verhinderen maar de sleutelhouder de eigenaar van een bedrijfje dat aan het plein is gevestigd en die moet kunnen laden en lossen laat de inrit volgens de omwonen den regelmatig open staan. „Daar moet in ieder geval een oplossing voor komen", vindt ook J. van Vel/en van de afdeling ver keer van de gemeente De gemeente stu deert nog op de mogelijkheid om een alge heel parkeerverbod voor het pleintje in te stellen. Merenwijk /irDe leegstaande I 3 Spar-supermarkt in de Merenwijk die wordt geteisterd door vandalisme wordt verbouwd tot een gezondheidscentrum Schoolzwemmen De aangekondigde bezuiniging op het schoolzwemmen in Voor schoten staat weer op los se schroeven Uitrijverbod yt Q Land en tuinbouw- I O organisatie 'Alle /eehouders hebben nu te rampen met de gevolgen /an de varkenspest' Boek over geschiedenis van Rijnland LEIDEN» Staatssecretaris van justitie A. Kosto ontving gistermiddag het eerste exemplaar van een boek over de geschiedenis van het hoogheemraadschap van Rijn land. Hi) kreeg dit zogenaamde 'regestenboek uit handen van de dijkgraaf van Rijnland. I H van 1 uyll van Serooskerken. Het boek bevat samenvattingen van 1100 juridische teksten die in de loop van zes eeuwen (van april 1253 tot oktober 1HI 1 fljn w-t schenen. De regesten' (samenvattin gen) zijn voor een deel privile ges die door de Rijnlandse gra ven zijn verleend aan het hoog heemraadschap. IX* teksten, bijna alle op perkament ge schreven. zijn bewaard geble ven in het archief van het wa terschap. LEIDEN LOMAN LEffMANS VERVOLG VOORPAGINA Door de samenwerking met de Haagse Courant kan de Leidse Courant waarvan de toe komst lange tijd onzeker was voorlopig blijven bestaan Het dagblad maakt tot medio au gustus deel uit van Het Binnen hof maar die krant wordt dan opgeheven. Deze gisteren Hij het SijthofT- concern bekend geworden maatregelen, geven n*dartie- hd 11 invfc van iakte Courant echter nog geen zeker heid over het voortbestaan van zijn krant op lange termijn. „De toekomst is nog onduidelijk. We zullen aan de directie vragen wat ze met ons van plan zijn. Is de maatregel tijdelijk of bete kent het een nieuw begin?", zo vraagt Onvlee zich af „Er is 20 jaar niet in de krant geïnvesteerd Het zou leuk en aardig zijn als de Leidse C-ou- rant nu nieuwe kansen kan knj- gen en »*en nieuw begin kan maken. Maar het kan ook zo zijn en daar lijkt het erg op dat het om een overgangsmaat regel gaat. En zoals in net on derzoek staat, zou de Leidse Courant uiteindelijk kunnen worden verkocht", aldus On vlee. In het onderzoeksrapport wordt de verkoop van de I ridse Courant aan een andere in dezx* regio verschijnende krant op termijn nadrukkelijk niet uiige sloten. In en rond lx*iden wor den momenteel twee andere re gionale dagbladen uitgegeven: de avondkrant Leidsch/Alphens Dagblad en het ochtendblad Rijn en Gouwe Bij de redactie van de Leidse Courant aan de Apothekersdijk werken momenteel acht men sen. De redactie werd vorig jaar fors ingekrompen toen duidelijk werd d.ii Sijthofl Mi SnamH Ie problemen had Het ziet er niet naar uit dat de redactie wordt uitgebreid wanneer met de HC wordt samengewerkt. Wethouder schrikt van alarmerend GGD-rapport over overlast krakers Officier van justitie F. Slits heeft gisteren bij de rechtbank in Den Haag twaalf jaar cel geëist tegen een 23-jarige inwoner van Amersfoort, wegens zijn betrok kenheid bij cocaïnesmokkelDe man werd. samen met andere verdachten, op 31 januari bij een inval in het Holiday Inn ho tel in Leiden aangehouden. Er werd tien kilo cocaïne gevon den. die vanuit Curacao via DHL naar Nederland was ver stuurd. Volgens Slits heeft de man drie meer van dergelijke zendingen, waarvan de grootste zes kilo, in Nederland ontvan gen en afgezet. Bij het hotel in Leiden stond volgens Slits een overval tussen criminelen op stapel die door de politie is voorkomen. De offi cier van justitie eiste wegens poging tot diefstal met geweld drie en vijf jaar tegen twee ver dachten. Het tweetal werd bij het station loeiden klem gereden door de politie. Er werden ma- LEIDEN Wie wil weten hoe het voelt om als blinde over straat te gaan. kan zaterdag terecht bi) een kraam van de Nederlandse Ver eniging van Blinden en Slecht zienden in de Breestraat. Geïn teresseerden krijgen een donke re bril op en mogen dan probe ren de geleidelijn in de Bree straat af te lopen. Eventueel ver gezeld van een geleidehond. EX? vereniging wil met deze actie meer begrip kweken voor de positie van de blinde of slechtziende in het verkeer. Over maatregelen die de ge meente heeft genomen om het blinden gemakkelijker te ma ken. is de vereniging tevreden. De wethouders De Vreeze en Walenkamp knjgen daarom za terdagochtend een attentie. chinepistolen en andere vuur wapens in de auto aangetroffen. Macht Slits schetste een beeld van twee elkaar beconcurrerende vanuit de Antillen opererende organisaties, die elkaar naar het leven stonden. „Het gaat om een strijd om de macht, om drugsgeld." Hij zet het onder zoek hiernaar voort. Mr. M. Moszkowicz stelde het optreden van de Leidse politie ter discussie. Deze kreeg via de CID een anonieme tip dat er bij het motel een drugsdeal en overval zou plaats vinden, aldus de officier. De advocaat ver moedt dat er undercoivr is ge werkt. wat niet in het proces verbaal is vermeld. Hij stelt ook dat er op basis van de informa tie geen redelijk vermoeden van schuld kon bestaan en dat het bewijsmateriaal bij de inval on rechtmatig is verkregen. De twee verdachten van de op handen zijnde overval ont kenden dat er een plan bestond voor de overval. Vrouw onder vrachtwagen PvdA-wethouder Tj. van Rij (ruimtelijke ordening) houdt serieus rekening met de mogelijkheid dat het Parmen- tier-gebouw aan de Lammermarkt op korte termijn wordt gesloopt. De GGD heeft namelijk een rapport uit gebracht over de overlast die krakers van het Parmentier- gebouw en 'hun zogenaamde gasten' veroorzaken voor de omwonenden. „Dat rapport zou wel eens heel goede reden kunnen zijn om eerder tot sloop over te gaan", al dus Van Rij. Krakers staan in hun blote kont op het plein LEIDEN WIM KOEVOET „De bewoners staan in hun blote kont op het plein te poepen." Zo kenschetste de Leidse wethouder T. van Rij (ruimtelijke orde ning) enkele uren na de gemeenteraadsvergadering de situatie in en bij het Parmentiergebouw aan de Langegracht Tijdens de raadsvergadering liet de wethouder in het midden waarop de vele klachten van omwonenden over het woongedrag van de krakers nu precies neerkwamen. „Ik heb er eigenlijk ook spijt van dat ik in de raad ben begonnen over deze kwestie. Ik heb nog niet eens een rapport van de GGD maar ik kon mijn mond weer niet houdenaldus Van Rij. De wethouder vertelde dat hij eerder deze week door de GGD op de hoogte is gesteld van het drama dat zich in het pand aan het voltrekken is. Hij heeft de GGD verzocht snel een rapport uit te brengen. De GGD baseert zich op onder meer verklaringen van omwonenden en de menselijke uitwerpselen die zijn aange troffen. Steeds meer krakers trekken in het gebouw, waar de meest elementaire voorzieningen ontbreken. Volgens de GGD is er sprake van gevaar voor de volksgezondheid. Van Rij legt uit dat de eigenlijke verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het pand, Van der Plas, ligt. „Maar als ik hem daar op zou wijzen, zegt hij natuurlijk onmiddellijk dat hij geen voor zieningen hoeft te treffen voor krakers en dat met de slopersbal in een keer een einde aan het probleem kan worden gemaakt. Voel je hem: de zaak ligt dan toch weer op mijn bordje. Als puntje bij paaltje komt, kunnen we Van der Plas ook geen sloop vergunning weigeren want het is geen beschermd gebouw. Maar ik wil liever geen gat, dat is een rotgezicht voor de stad. Ik zit nu met het dilemma wat een rotter gezicht is: dat gat of die mensen in hun blote kont." Van Rij heeft zich voorgenomen tot actie over te gaan zodra het rapport van de GGD er is. Hij wil gesprekken voeren met de politie en de krakers zelf. LEIDEN WIM KOEVOET In de gemeenteraadsvergade ring, gisteravond, werd duidelijk dat Van Rij in dat geval op ver zet van Groen Links kan reke nen. Eerder is afgesproken dat de slopersbal pas in het pand gaat als de bouwvergunning rond is voor de nieuwbouw van Koets-o-theek die daar moet komen. Dat kan nog wel even duren omdat omwonenden van het Parmentiergebouw alle juri dische middelen aangrijpen om de komst van de discotheek te gen te houden. Uit het debatje tussen Van Rij en J. Laurier van Groen Links werd duidelijk dat de wethou der de vervroegde sloop nog niet in het college van burge meester en wethouders ter sprake heeft gebracht. Het GGD-rapport is ook nog niet in het college besproken en daar om ook niet openbaar. De wet houder maakte de gemeente raad niet duidelijk wat er nu precies aan de hand is in het ge bouw. Bekend is wel dat er steeds meer krakers in het ge bouw komen wonen. Spoorlijn Het debat over de sloop van het Parmentier gebouw werd op gang gebracht door SP-raadslid C. Vergeer. Die pleitte ervoor om de Koets-o-theek niet in de nieuwbouw aan de Lammer markt onder te brengen maar de discotheek een plaatsje te geven tussen de Schipholweg en de spoorlijn. Vergeer vreest dat de verhui zing naar de Langegracht door de juridische procedures wel eens lang kan gaan duren. Bo vendien wees hij op een rapport van de Inspectie voor de Volks- Een 31-jarige Leidse vrouw is gisterochtend zwaar gewond geraakt toen ze op de Hooi gracht werd overreden door een vrachtwagen. Ze is met een heupfractuur, een verbrijzeld en zo goed als geamputeerd been en andere botbreuken in het AZL opgenomen. De bestuurder van de vrachtwagen, een 27-ja- rige man uit Assendelft, heeft verklaard dat hij de vrouw hele maal niet heeft gezien. Ter hoogte van de Kaasmarkt hoor de hij een klap. waarna hij het slachtoffer onder zijn wagen vond. De politie tast volledig in het duister over de toedracht van het ongeval. Ze roept getui gen op zich te melden op het bureau. (071-258888). Het Parmentiercomplex aan de Lammermarkt waar volgens de gemeente steeds meer krakers komen wonen. gezondheid waarin stelling wordt genomen tegen de voor genomen verhuizing van de/dis cotheek. Volgens de inspectie komt dit neer op 'het verplaat sen van de problemen'. Wet houder Van Rij ging niet in op de uitspraken van de inspectie. Die komen vanavond aan de or de in de raadscommissie sociale zaken en milieu. Volgens Van Rij is er geen sprake van tijdverlies bij de ont wikkeling van het complex aan de Langegracht. Ook zou nieuwbouw op de strook tussen spoorlijn en Schipholweg veel langer op zich laten wachten FOTO HENK BOUWMAN minstens vijf jaar dan de bouwvergunning voor het Par mentiergebouw. Bovendien heeft de gemeente dit gebied nodig in verband met de tunnel voor net station. OROENOORDHAL LEIDEN 15 en 16 mei 1992 vrijdag 14.00-22.00 uur/taterdag 10.00-17.00 uur BEURS VOOR COMPUTERS EN TOEBEHOREN Tegen inlevering van deze advertentie gratis een ANTIVIRUS flop

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 13