Krakers Groen verpauperen wijk' Leiden RPF: stappen tegen mannen-stripshows Boekje over historie Leidse Spaarbank Werknemers gemaal krijgen moot zalm DINSDAG 7 APRIL 1992 See Omwonenden willen maatregelen gemeente en Buurtbewoners maken zich zorgen over het voormalige Groen-complex aan de Langebrug. Zij vinden dat de buurt verpaupert door de aanwezigheid van een steeds groter wordende groep krakers. Na een reeks van eigen domsoverdrachten is zowel de gemeente als de architect het spoor bijster. Nieuwbouw- en renovatieplannen lij ken daarom voorlopig van de baan. leiden erna straatsma „Het is ons onduidelijk wat er nu gaat gebeuren", zegt een woordvoerder van het Haarlem se architectenbureau ONX. Be gin dit jaar maakte het bureau bouwtekeningen in opdracht van het Amsterdamse Mozia In vestment. De eigenaar, C. van Assendelft-Van Wijk, wilde be gin april beginnen met de bouw van acht woningen, twintig ap partementen, winkels, restau rants en een half ondergrondse parkeergarage. De gemeente kreeg het schetsplan onder ogen, maar een officieel plan heeft de ambtelijke burelen tot op heden niet bereikt. „De heer Van Assendelft heeft al ander halve maand niets meer van zich laten horen", zegt de ONX- medewerker. Bij de gemeente kan niemand vertellen wie de Asbest ontdekt in huizen Noordwijk Bij de renovatie van 39 wonin gen in de Prinsessebuurt in Noordwijk is witte asbest aan getroffen in de gevelplaten. Toen het materiaal werd ont dekt, had de gemeente al een viertal woningen onder handen genomen. Het opruimen van de asbest gaat 41.000 gulden kos ten. De ontdekking van het asbest werd gisteren tijdens de verga dering van de commissie open bare werken meegedeeld. Eén van de bouwvakkers ontdekte het asbest bij toeval. Bij de re novatiewerkzaamheden brak een stukje van één van de ge teerde platen af en werd het witte materiaal zichtbaar. Na la boratoriumonderzoek werd duidelijk dat het ging om witte asbest. Dit materiaal is weliswaar minder schadelijk dan de blau we variant die kankerverwek kend is. Maar bij het boTen of vijlen in de platen waardoor het asbest vrijkomt, kan ook witte asbest gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Volgens de secretaris van de commissie, R. de Visser, is de arbeidsinspectie ingeschakeld en worden de resterende platen zeer zorgvuldig verwijderd. Tot nu toe zouden geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, omdat de bouwvakkers de geteerde platen in hun geheel hebben verwijderd. De bewoners van de huizen zijn op de hoogte ge bracht van de ontdekking. huidige eigenaar is van de voor malige dnikkerij. Van Assend elft-Van Wijk, die in februari aankondigde een kort geding aan te spannen om de krakers weg te krijgen, is voor commen taar onbereikbaar. Buurtbewoners stuurden on langs een brief vol klachten naar de gemeente. Krakers zouden de panden verbouwen en er zou brandgevaar zijn door het veel vuldig gebruik van gasflessen. Een daarop ingesteld onder zoek, dat begin maart is gehou den, wees echter uit dat de situ atie niet verontrustend is. „Er is geen extra brandgevaar geble ken", zegt gemeente-ambte naar T. Rasser. „Er is ook niets verbouwd." De buurtbewoners zeggen dat het complex wordt bewoond door een groep van veertig kra kers. Rasser zegt dat het er hooguit dertig zijn. Het zijn voornamelijk Engelsen, een aantal van hen heeft kinderen die ook in het pand wonen. De gemeente ziet vooralsnog geen reden om in te grijpen. Rassen „Het complex bestaat uit een aantal rijksmonumenten. Als ze die zouden verknoeien zou je de boel op basis van de woning wet kunnen ontruimen. Maar daarvan is tot nu toe geen spra ke." Buurtbewoner K. van Looff vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente niets doet. „Er is geen controle en er komen steeds meer krakers. Die controle van bouw- en woningtoezicht was een maaand geleden en inmid dels is de situatie veranderd. Wij hebben tegen wethouder Van Rij al gezegd: doe iets voordat het escaleert. Als er zoveel men sen wonen zit een ongelukje niet meer in een klein hoekje. Dan kan er brand ontstaan zoals in de kraakpanden aan de Witte Singel is gebeurd. Voorko men is beter dan achteraf iets doen. Maar Van Rij wil geen ac tie ondernemen voordat er een officieel bouwplan is inge diend." NOORDWUK ANNFT V De Reformatorische Politieke Federatie in Noordwijk gaat met juristen van het hoofdkan toor van de partij bekijken wel ke stappen er kunnen worden genomen tegen mannen-strip shows in Club '71. Een verzoek van de partij om maatregelen tegen de shows te nemen, werd vorige week door het gemeente bestuur terzijde geschoven. Vol gens de gemeente is er geen re den blootoptredens te verbie den zolang er geen sprake is van ordeverstoring buiten de disco theek tijdens de shows. „Ik geloof niet in het verbie den van dergelijke shows", zegt burgemeester J. van der Sluijs. „Er is geen enkele aanleiding om op grond van de openbare orde maatregelen te treffen. De exploitant van de discotheek heeft voor de bezoekers een aantal duidelijke regels gesteld en die worden goed nageleefd." De RPF niet vertegenwoor digd in de gemeenteraad gaat daarmee niet akkoord. „We vinden dat dergelijke optredens afbraak doen aan de goede naam van Noordwijk als woon plaats en als toeristische plaats", zegt bestuursvoorzitter 11van lUt Moat «Bovndfan ergeren veel inwoners zich er aan." Zijn partij wijst er op dat er bij de optredens maande lijks in Club '71 sprake is van „handelen in strijd met nog steeds aanvaarde opvattingen van fatsoen en zedelijkheid „Het is een modeverschijnsel waarvan ik me afvraag of we er aan mee moeten doen", aldus Van dar Motf „De RPI vtndl dat de shows ook een discrimi nerend effect hebben. Mannen mogen nM daar binnen Nk1 dat we er naar toe willen gaan. Wat je er van hoort is boven dien dat er kinderen naar toe gaan. Dat kan toch eigenlijk Burgemeester Van der Sluijs heeft er niets van gemerkt dat de stripshows de goede naam van zijn gemeente aantasten. „Dergelijke optredens vinden bovendien door het hele land plaats. En niemand wordt tegen zijn zin met blote mannen ge confronteerd. De bezoeksters moeten immers kaarten kopen om een optreden bij te wonen." LEIDEN - In buurthuis 't Spoortje aan de Bemhardkade wordt morgen het Islamitisch suikerfeest gevierd met de uitvoering van een muzikaal sprookje van Rik van Boeckel en de Mafketiers. De opvoeringen beginnen om 9 en 10 uur. Ook op de Singelschool. Mamixschool en de Viersprong wordt het suikerfeest gevierd. Daar speelt de Amsterdamse actrice Renee Schouwenberg hel sprookje van Sneeuwwitje. leiden» De rijke historie van de Leidse Spaarbank is opgetekend in een boekje. Het eerste exemplaar van de inventaris van het bankarchief werd gisteren door cultuurwethouder H. Koek (links) overhandigd aan M.F. Haak, districtsdirecteur van de Nutsspaarbank Leiden. Het boekje is sa mengesteld door A. Netiv. De Leidse Spaarbank is in 1818 opgericht en fuseerde in 1970 met de Haagse Nutsspaarbank. Ooit begon de bank als instelling voor 'minvermogenden'. Later werd vooral de spaarzin van de Leidenaars aangemoedigd. Rond de eeuwwisseling gaf een kwart van de bevolking zijn spaargeld bij de Leidse Spaarbank in bewaring. Daarna ging het bedrijf zich ook richten op dienstverlening aan onderne mers. Gemeente-archivaris T.N. Schelhaas toonde zich gisteren blij met de openbaarmaking van het particuliere archief. „Het is een respectabel werkje." foto jan holvast KATWUK ANNET V De werknemers bij het gemaal van het Hoogheemraadschap in Katwijk krijgen allemaal een moot van de zalm, die daar vo rige week vrijdag in de vuilvisin- stallatie terechtkwam. Vishan delaar Schuitemaker, die de vis zolang in de koeling heeft be waard, gaat het dier roken. Puntgaaf en zeer geschikt voor consumptie is de zalm vol gens het Rijksinstituut voor Vis- serijonderzoek (RIVO). Deze in stelling heeft gisteren een paar schubben meegenomen voor onderzoek. Onderzoeker W. Ca- zemier hoopt op die manier een sluitend antwoord te krijgen op de vraag waar de vis vandaan is gekomen. „Er zijn twee mogelijkheden", zegt hij. „Of het dier komt uit het water uit het achterland, óf het is via het krooshek vanuit zee in de Oude Rijn terechtge komen. Ik houd het voorlopig op het laatste. Hopelijk kunnen we aan de hand van de schub ben onderzoeken hoe lang de zalm in zoet water heeft ge- zalm bij Katwijk naar binnen is ge Cazemier denkt dat de vangst niet uit een van de watertjes in het achterland afkomstig is. De vis had dan te veel hindemissen moeten nemen om bij de uit watering in Katwijk terecht te komen. ..Aan de andere kant moet het voor de zalm ook een probleem zijn geweest om het krooshek te passeren. Ik ben ei genlijk vergeten te vragen of dat obstakel tot op de bodem door loopt. Maar zeker als er is ge spuid, is de kans groot dat de maal werkt, bevestigt dat er v nge week is JMpUM ..f n m.lcr daad loopt het hek tot op de bo dem. Maar de spijlen zijn zo wijd dat een vis van deze groot te er met een beetje moeite wel doorheen kan komen." Volgens Cazemier was de zalm een vrouwelijk exem plaar met een lengte van zo'n tachtig centimeter en een ge- V, I. hl ,in 135 kilo «i n uil gepaaid' exemplaar. „Bij het af strijken kwamen er nog maar ten dtm dta ié. Da rest moet de vis al hebben afgezet. Het is echt een knap beest en hele maal ongeschonden aldus de onderzoeker die. tot hij het dier zelf zag, twijfelde of het om een zalm of een zeeforel ging. VRUETUD NAGERECHT Beetje boos „Nou, ik ben het er niet mee eens", riep hij tot slot de heren en de dame van het kantonge recht nog toe. 'Dag mevrouw, dag heren', waarna hij kwaad wegbeende. Helemaal uit Brabant kwam de 65-jarige man om in Leiden zijn ongenoegen te uiten. In sep tember 1990 had hij in Zoeter- woude met zijn auto op een fietspad gereden en tot zijn spijt werd hij op heterdaad betrapt. Om 17.00 uur moest hij in Zoe- terwoude zijn en wat doe je dan als je rond die tijd nog zo'n vijf kilometer voor de boeg hebt en de weg afgesloten is bij Bent huizen? Juist, dan neem je het fietspad. „Ja, anders moet je over dingen enzo en dan kom je er helemaal niet", sprak de verdachte klare taal. „Ik vind het niet juist dat er geen waarschuwingsbord voor de afsluiting was in Benthuizen. Daarom kom ik hier." Daarvoor had hij die lange reis wel over. Meneer liep zich aardig op te winden en zijn stem werd te luid om hem nog vriendelijk te noemen. Wat flauwtjes weerlegde rechter Van Leeuwen het argument: „Ik weet niet. misschien dat ze dachten dat er alleen bekenden langs kwamen. En het staat rtiet in de wet dat ze een bord neer moeten zetten." En toen kwam er een gedurfde stelling van de ex-advocaat. „Ik heb najaren- lange ervaring als advocaat ge merkt dat als je boos bent, je ongelijk hebt." Daarmee was de Brabander het niet helemaal eens. „Dat is niet waar. Dat is waanzin", brulde hij tegen Van Leeuwen. „Het is vaak zo dat oneerlijke mensen die zich kunnen beheersen vrij uit gaan." Misschien wilde hij zeggen dat hij tot de categorie eerlijke mensen behoorde die zich niet kunnen beheersen. En toen was de officier van jus titie aan de beurt. „U kon vijftig gulden betalen, maar u wilde hier komen. U was bijzonder geïrriteerd en dacht: kom laat ik dat fietspad nemen." Zich van geen kwaad bewust kreeg ze een nieuwe stortvloed over zich. „Ja, als u me nou ook nog wilt straffen, omdat ik mijn gelijk wil halen. Dat is waanzin, me vrouw. Het spijt me hoor, maar al die regeltjes. Ik wil helemaal geen bekeuringen, want daar gruw ik van. Maar dat ik moet omrijden, ja daaag." Want dan kom je in de file enzo in dat volle westen, zo toonde de rechter enig begrip. „Dat hoeft u mij niet te vertellen dat het westen vol is" zei de Bra bander opnieuw op kwade toon. Alweer niet goed. Vijftig gulden bleef het voor meneer. Ommetje Gesteund door een krante-arti- kel deed een 54-jarige vrouw uit Leiden haar relaas. Ze had in ju ni 1990 een normaal ver- schijrisel vandaag om twee jaar later pas eens de boel af te slui ten over een doorgetrokken streep gereden op de Churchill- laan. Ze mocht haar brief voor lezen, die niet helemaal, dus he lemaal niet eigenlijk, was aan gekomen bij de rechtbank. In ambtelijke taal probeerde ze haar gelijk te halen. Het was druk op de weg, ze was vreemd in de stad en de streep was ex treem lang. De eerste bewegwij zering aanduiding is ook een woord zag ze over het hoofd. En toen was er opeens al een streep. En zij wilde nog afslaan. De krant schreef over hetzelfde, dat de situatie erg verwarrend was. De rechter sloeg aan het opvoeden. Ik zou dan hetzelfde baanvak volgen, want zo hoort het, aldus Van Leeuwen. „Ja, maar dat is wel een fiks om metje." De rechter onthulde dat hij ook in zijn vrije tijd bezig is met rechtzaken. „Ik ben ook wezen kijken, vorige week nog. En u had de eerste duiding wel moe ten zien." De verdachte rea geerde puntig: „Het punt is dat ik geen streep heb gezien. En het punt is dat je op honderd duizend punten moet letten." En ze staat niet alleen in het verhaal, met een blik op de krant. De krant telde niet mee. vond de rechter. Hij veroordeel de haar daarom tot een boete van 80 gulden* Damesdelict Ze konden niet eens zien of ze met een bestuurder of een be stuurster te maken hadden op die koude dag vorig jaar januari. Een 49-jarige vrouw uit Noord- wijkerhout had zich 's ochtends rot geschrapt. En ze zag best waar ze reed. Toen ze werd aan gehouden was ze zo verbouwe reerd dat ze niets wilde betalen aan de politie. Nu stond ze hier, voor de rechter. „Ehmmm... ja" sprak de rechter en hield haar voor dat de agenten pas zagen dat ze een 'ze' was toen ze was uitgestapt. Zo goed was dat zicht dus niet geweest. Maar de verdachte zei nogmaals dat ze toch echt wel wat zag. De officier van justitie eiste voor het vergrijp een boete van 75 gulden. „En nu mag u weer", zei de rechter. „Ja. maar ik had toch echt goed geschrapt", hield de verdachte vol. Ze had natuurlijk een spuitbus kunnen gebruiken, maar dat wilde ze niet. „Nee, want dat is weer slecht voor het milieu natuur lijk", zei de kantonrechter op kurkdroge toon. ietwat spot tend. Voordat hij een boete op legde van 75 gulden, gaf hij nog even een stelling mee. „Dit is echt een damesdelict mag je wel zeggen. Het zijn altijd da mes die voor dit soort dingen voorkomen." NANJA RUITER Zomerkleding De afdeling Leiden/Oegstgeest van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen houdt van daag en morgen een zomerkle- dingbeurs in het verenigingsge bouw aan de Caeciliastraat 18. Informatie, tel. 132036 of 175046. Werelddans In het Leidse Volkshuis begint vandaag een cursus 'wereld- dans'. De lessen in onder meer hip hop en Afrikaanse dans worden verzorgd door folklore- groep Misirlou. Er zijn lessen voor beginners en gevorderden. Voor meer informatie tel. 071- 176389. Tentoonstelling Een tentoonstelling over het werk van de afdeling Natuur- en Milieu-educatie (NME) van de directie Groen van de gemeente is in de Centrale Bibliotheek aan de Nieuwstraat 4 te zien. Vanaf woensdag 8 april tot dins dag 28 april kunnen geïnteres seerden tijdens openingstijden de tentoonstelling bezichtigen. Vakantie-talen Vanaf begin april houdt het Ix'idse Volkshuis (Apothekers- dijk 33) een aantal talencursus sen voor mensen die zich tij dens hun vakantie enigszins verstaanbaar willen maken. Op het programma staan onder meer: Spaans, Italiaans, Frans, Engels en Duits. Inlichtingen: tel. 149180. Vrijwilligers Vrijwilligers worden gezocht voor het eettafelproject in dien stencentrum Zijloever. Belang stellenden kunnen contact op nemen met Conny de Waal of Ynske Kempenaar van het dien stencentrum, tel. 071-233208. Korendag De jaarlijkse Korendag wordt donderdag 9 april voor de zes tiende maal gehouden in de Stadsgehoorzaal aan de Bree- straat. Zestien koren uit de regio treden op tussen 9.00 en 16.00 Bedrijf Voor allochtonen die een eigen bedrijf willen beginnen houdt de Stichting Werkgelegenheid op donderdag 9 april een infor matiebijeenkomst. De bijeen komst wordt gehouden in het Olga-verzamelgebouw aan de Evertsenstraat, van 20.00 tot 22.00 uur. Voor informatie en aanmelding: J. ten Kroode, tel. 219811. Speelplek bij Jennerstraat De gemeente Leiden gaat het gebied bij de nieuwbouw aan de Haarlemmerweg aanpak ken. Tussen de Korte Han senstraat en de Jennerstraat komt een speelplek voor kin deren en er worden 24 bo men geplant, tang* de Haar lemmerweg worden 12 par keerplaatsen aangelegd en aan de Jennerstraat 7. Verder wordt op de hoek van de Jennerstraat en de Haar lemmerweg een verkeers drempel aangelegd om de snelheid van het verkeer te verminderen. Om brommers tegen te houdqn worden vier hekjes geplaatst. De werk zaamheden beginnen bin nenkort. De gemeente is deze week 00l MfMMB HM herbe- straling en uitbreiding van de parkeerterreinen bij dc Poldermolen en Molen/acht in de Merenwijk. De werk zaamheden duren bij Molen- zicht drie weken en bij de Poldermolen ongeveer vijf weken. AGENDA DINSDAG 7 APRIL Leiden Bramstormavond van de St. Nationa ie idee€nh|n over veiligheid op straat. Het Koetshuis. Burgsteeg 13. aan vang 20 00 uur Sjoelen txj speeitumver. Stevenshof. C van Bruggepad 2. aanvang 20.00 Voorschoten Voetbalwedstrijd SV-Voorschoten te gen Sparta A1 SV Voorschoten com- pie« aan de Weddeioop oo Sport par* Adegeest. aanvang 18 45 uur WOENSDAG 8 APRIL Leiden Spreekuur Verkeersveiligheid in het StadstXMJwhuis. Langegracht 72. van 10 30 tot 12.00 uur Sporten voor mensen met CARA ohr een fysiotherapeut m gym/aai De Brug. Wassenaarseweg. van 16 00 tot 17 00 uur Spreekuur door het Info-Team van de FNV Leiden en omstreken, ook voor niet-teden. Wijkgebouw Irene. Dnft straat 49a. van 19 00 uur tot 20 00 Le/ ng De Inuit van Groenland en Ca nada door antropoloog drs Gerti Nooter. Rijksmuseum «oor Volken kunde. Steenstra* iaanvang 20 00 informatiepunt Gemeenschaope»'|k Wonen. Gerestraat 20. van 20 00 tot 21 00 uur Oegstgeest Bonsa< snow met demonstratie snoei en. Far East Bonsai Centre. *raa*« siaan 30. van 13 00 tot 16 00 uur Oegstgeest Zwemmen voor mensen met CARA ON een fys«otheraoeut m /«en- bad Poelmeer. Lange Voort 273. var 14 30 tot 15 30 uur Voorschoten Spoten voo» mensen met CARA o*v een fysiotherapeut m de v; et/aai. Raadhuitiaan 43. van 16.00 tot 17.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 13