Leiden Regio Rammelende brug stort nog niet in Gemeente steunt bewoners Bibliotheek op zondag voor laatste keer open Schone energie-installaties Ambtenaren dreigen gemeente met acties VRIJDAG 27 MAART 1992 19 Geschrokken /i De omwonenden Z I van de Stevensbrug zijn geschrokken van de overlast, nadat de brug - begin deze week is open gesteld voor autoverkeer l fangmann roy klopper ioman leefmans Neuzen andere kant op bij Singelloop leid€n eaai el fangmann De hardloper die traditiege trouw aan de Leidse Singelloop meedoet, wordt dit jaar bij de start van de zestiende editie ge waarschuwd. De neuzen moe ten op vrijdagavond 24 april de andere kant op staan. Voor het eerst gaat de richting van de re creatieloop met de klok mee, omdat vorig jaar de loop aan het begin bij de Rijnzichtburg stokte. De twee spoorwegover gangen over de Haagweg en de Morsweg gingen toen plotseling dicht en een aantal lopers kwam bijna onder een lange VAM-trein. De Haagweg, Rijn- zichtbrug en Morsweg zijn dit jaar uit de route verdwenen. Als alternatief is nu gekozen voor de route Morschpoort, Rem- brandtbrug en Weddesteeg. Het parcours is hierdoor iets korter dan de traditionele 6,7 kilome- SINGELLOOP I De organisatie is in handen van de Leidse Politie Sport Ver eniging (LPSV) en het Leidsch Dagblad. Nieuw is het live-ver slag dat langs de route uit de luidsprekers zal klinken. Dit jaar rekent men weer op 3000 deel nemers. „Van wie 2500 betalen de", verwacht Gerard Spek van de LPSV. Deelnemers 'tussen de 7 en 70' betalen vijf gulden en krijgen een herinneringsmedail le. Spek: „Het geld gaat ge woontegetrouw naar een goed doel. Dit jaar hebben we geko zen voor bejaarden in Leiden en de regio." Het startschot van de Singel- loop wordt op 24 april om half acht 's avonds gelost door poli Bouwverenigingen moeten Slaaghwijk excuses aanbieden tie-adjudant Ben Vermolen. Het is zijn laatste officiële daad, om dat hij aan de vooravond van zijn pensioen staat. De duizen den lopers stellen zich op achter een over de weg geplaatste lan ge brandweertrap, die als een slagboom omhoog gaat. De or ganisatie verwacht dat de eerste loper 'binnen twintig minuten' aan de finish komt. Om negen uur moet het evenement zijn beeïndigd. (De kaartverkoop voor de Leidse Singelloop begint op 1 april aan de balie van het Leidsch Dagblad en bij de sportzaken van Wout Bergers aan de Haarlemmerstraat en de Rijnsburgerweg) leiden roy klopper Wethouder H. Koek heeft gister avond de bewoners van de Slaaghwijk ervan weerhouden alle overleg met verhuurders en gemeente op te schorten. Ze moest hiervoor wel de vloer aanvegen met de woningbouw verenigingen. „Zij hebben valse verwachtingen gewekt en af spraken geschonden." De be woners besloten uiteindelijk om de verhuurders nog twee weken de tijd te gunnen om in een openbaar debat hun excuses aan te bieden. Koek (sociale vernieuwing) kwam samen met wethouder H. de la Mar (sociale zaken) opdra ven op een speciale vergadering van de gezamenlijke bewoners- tommissies in de Slaaghwijk. De bewoners hebben de buik vol van de woningbouwvereni gingen, die volgens hen keer op keer afspraken schenden. De druppel was de aanleg van de stadsverwarming waarbij af spraken niet zouden worden nagekomen. Gemeente en verhuurders waren uitgenodigd zich op de vergadering te verantwoorden. De woningbouwverenigingen lieten verstek gaan. De bewo ners waren hierdoor geneigd meteen te stoppen met hun werk in de commissies en de wijkgroep sociale vernieuwing. Koek wist hier echter een stokje voor te steken door enke le duidelijke toezeggingen. Zo overlegt wethouder T. van Rij (volkshuisvesting) vandaag al met de directies van de WBL en De Sleutels. Koek: „Ik ben er sa men met hem van overtuigd ge raakt dat inderdaad beloftes zijn gedaan die niet zijn nageko men. Daaraan moet iets worden gedaan." Ze zegde voorts toe eerder dan gepland een reactie te geven op de aanbevelingen in het servicekosten-rapport. Hierin wordt onder meer voor gesteld om de onroerend goed- belasting in de Slaaghwijk te verlagen. De wethouder wil nu rond 1 mei met een reactie ko- Buitenspel Al deze medewerking noopte de aanwezigen tot enige voorzich tigheid. Na langdurig en beslo ten beraad werd besloten alle overleg in de Slaaghwijk voor veertien dagen op te schorten. In de tussentijd krijgen de WBL en De Sleutels de gelegenheid hun excuses aan te bieden voor de gang van zaken rond de stadsverwarming. Woordvoer der H. Schreuder van de bewo ners: „Ze moeten duidelijk toe geven dat dingen zijn beloofd die niet zijn nagekomen. Zo niet, dan kappen we ermee." De bewoners nemen geen ge noegen met een briefje of een verontschuldiging in kleine kring. De directies van de ver huurders moeten in een open bare vergadering met de billen bloot, zo eisen ze. Het is de vraag of de woningcoöperaties hiertoe bereid zijn. Directeur Lepelaar van De Sleutels heeft al gemeld niets te voelen voor dergelijke zittingen, die hij ver gelijkt met een tribunaal. WBL- directeur Boggia heeft een brief gestuurd waarin hij zegt bereid te zijn tot overleg. Het is even wel onduidelijk of hij er iets voor voelt publiekelijk aan de schandpaal te gaan. Veel hangt af van het vanmid dag gevoerde gesprek tussen de vertegenwoordigers van de wo ningbouwverenigingen en Van Rij. Gezien de toon van Koeks betoog krijgen de verhuurders het riiet gemakkelijk. De ge meente acht het van groot be lang dat de bewoners betrokken blijven bij het overleg over ver anderingen in de wijk. „Wij hebben elkaar heel hard nodig. Jullie moeten jezelf niet buiten spel zetten", aldus Koek. Onderscheiding o Maatschappelijk 2 J werker Freek Kiel- man kreeg vanmiddag een koninklijke onderscheiding voor zijn werk in Voor schoten Opvang C Hulpverlenende in- 2\J stanbes moet hun taken herverdelen om acu te opvang van psychiatn- sche patiënten te verbete ren COMMENTAAR Slaaghwijk De bom in de Slaaghwijk is Bisteren net niet gebarsten. Na de geslaagde lijmpoging van wethouder Koek is de beurt nu aan de woningbouwverenigingen om het vertrouwen van de bewoners te herstellen. Dat is nodig. De Slaaghwijk is het schoolvoorbeeld van een wijk waar de inspraak sterk is ontwikkeld. Lr zijn tal van overleggroepen waarin oewoners massaal en trouw participe ren. Maar hoewel het er op papier mooi uitziet, valt het in praktijk bitter tegen met de medezeggenschap, zo menen de bewoners. Zij hebben het gevoel dat ae woningbouwverenigingen en ge meente zich weinig aantrekken van hun suggesties. Sterker nog. de Slaaghwijkers klagen over afspraken die niet worden nageko men. En inderdaad, in het verleden zijn talloze beloftes nooit of laat ingelost. De speeltuintjes lieten jaren op zich wachten terwi|l te allang waren toegezegd. Ln de nieuwe radiatoren die waren be loofd. heeft niemand ooit gezien. En zo zijn er meer voorbeel den. Het is begrijpelijk dat dit uitermate frustrerend werkt Wethouder Koek gagisteren onomwonden toe dat de bewo ners in het laatste conflict over de stadsverwarming gelijk heb ben. De zaken zijn door de verhuurders mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn, heeft Koek vastgesteld. De coöperaties resteert dan ook weinig meer dan de komende twee weken in het openbaar toe te geven dat er fouten zijn gemaakt. Deze knieval moet ae bewoners weer moea geven om door te gaan. En zo moet het ook. want met opstappen is niemand ge diend. De leden van de bewonerscommissies en de wijkgroep sociale vernieuwing moeten zich reEÜiseren dat ze niet voor zichzelf in deze overlegorganen zitten. Ze behartigen de belan gen van alle Slaaghvvijkers. Het gaat te ver dat duizenden flat bewoners in de kou komen te staan omdat circa dertig verte genwoordigers er uit woede de brui aan geven. Vooral gezien de resultaten aie, hoe zwaar bevochten ook, in bet verleden zijn geboekt door dezelfde mensen die dreigen met opstappen. Staatsspoorbrug kan alleen nog open met behulp van kraan Van alle 268 bruggen in Leiden is de Staatsspoorbrug bij de Haagweg er het slechtst aan toe. Volgens J. Ba- rendregt, hoofd van de directie civiele werken, verkeert de brug in een niet al te beste staat maar is het niet zo dat hij vandaag of morgen in elkaar stort. leiden janet van puk Een jaar of vijf geleden is er al voor gezorgd dat de enige Leid se hefbrug bij de Leonarduskerk niet meer omhoog of naar be neden kan. De hefpijlers waren niet betrouwbaar meer. Gevolg is dat scheepvaartverkeer niet meer onder de brug door kan. Dat is volgens Barendregt niet zo erg omdat de spoorwegha ven langs de Potgieterlaan niet meer wordt gebruikt. „Er liggen nog een of twee woonboten en als die eruit zouden moeten, dan kan dat. Dan lichten we het brugdek op met behulp van een kraan." Een ander probleem is dat het houten dek nauwelijks meer kan worden vastgezet aan de stalen balken eronder. „Daar door rammelt de brug af en toe een beetje." De brug wordt in tensief gebruikt door onder meer vrachtwagens die vuilcon tainers naar de Haagweg ver voeren. De situatie is volgens Barendregt nog niet echt ge vaarlijk. „Maar het is wel duide lijk dat er een keer wat aan moet worden gedaan." Als de situatie onhoudbaar wordt en als er op dat moment nog niet genoeg geld is om de brug flink op te knappen of te vervangen wordt ze weggehaald en dan wordt het water tijdelijk gedempt Auto's kunnen in dat geval over een aarden wal rij den. Dat is volgens Barendregt 'niet zo'n probleem'. Opbeuren Wethouder T. van Rij (ruimtelij ke ordening) noemde de Staats spoorbrug gisteren ook als eer ste toen hij tijdens een commis sievergadering een lijstje op WD en SP tegen plaats monument leiden De WD en de SP vinden de Garenmarkt geen geschikte plek voor een vredesmonument, omdat omwonenden daar be zwaar tegen zouden hebben. De overige raadsfracties stemden gisteravond tijdens een commissievergaderingen echter in met het plan van het college van B en W om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat het beeld er kan worden neergezet. Daarmee is een einde gekomen aan een langdurige discussie over de plek waar het grote glazen monument moet komen. De Werkgroep Vredesmonument die jaren geleden het initiatief nam om een dergelijk beeld in Leiden neer te zetten, stemde eerder al in met aeze lokatie. Irritatie over aanhangwagens leiden De wijkvereniging Stevenshofjespolder wil dat het lan ger dan een paar dagen parkeren van een aanhangwagen op een gewone parkeerplaats wordt verboden. Nu nemen aanhangwa gens regelmatig de toch al schaarse parkeerplaatsen in de wijk in beslag. Beter zou het zijn als de regeling die nu voor caravans geldt, ook voor aanhangwagentjes zou worden toegepast, vindt de vereniging. Volgens de plaatselijke verordening mag een ca ravan slechts drie dagen een parkeerplaats in beslag nemen. Afsluiting oprit A4 zoETERWQUDEDe oprit naar de rijksweg A4 nabij Zoeterwoude Rijndijk wordt twee nachten afgesloten. In de nacht van vrijdag 3 april op zaterdag 4 april en van vrijdag 10 op zaterdag 11 april kan de oprit niet worden gebruikt. De afsluiting begint om 24.00 uur en duurt tot in de loop van de ochtend. De afrit'en de carpoolplaats blijven wel normaal be reikbaar. somde van bruggen die er in Leiden slecht aan toe zijn. Ook de twee bruggen over de Vliet die inmiddels zijn afgesloten, de Valkbrug bij de molen, de Sint Jansbrug bij de Hoogstraat, de Patersbrug bij de Witte Singel en de Warmonderbrug tussen de Korte Mare en de Haarlem merweg verkeren in slechte staat. Hij maakte duidelijk dat Lei den jaarlijks elf miljoen te kort komt voor het onderhoud van bruggen, rioleringen en lan taarnpalen. „Politici verzinnen liever nieuwe dingen dan hoe ze geld moeten besteden om be staande zaken op peil te hou den", constateerde PvdA'er P. Bordewijk. Van Rij wees er ech ter op dat de overheid de subsi diekraan voor de stadsvernieu wing nagenoeg heeft dichtge draaid en dat de gemeente nu alles zelf moet betalen. Hij benadrukte dat het beleid van de gemeente is om nieuwe bruggen en dergelijke goed te onderhouden zodat ze niet snel verslechteren. Aan bruggen die al heel slecht zijn wordt weinig geld meer besteed omdat het de bedoeling is ze te vervangen. De Staatsspoorbrug rammelt behoorlijk maar gevaar voor instorten is er niet FOTO» JAM HOLVAST Wethouder J. Walenkamp had nog een opbeurende medede ling. Als de plannen om de bin nenstad autoluw te maken ren. Er rijden minder auto's doorgaan, hebben de bruggen overheen en al helemaal geen en de wegen minder te verdu- zware vrachtwagens. Dat scheelt in onderhoud, Walenkamp. Drugshandelaar in woning aangehouden Een 40-jarige Leidse man is gistermiddag in zijn woning aan de Van Hogendorpstraat aangehouden wegens handel in drugs. Tijdens de huiszoe king vond de politie onge veer twee ons heroine en co caine met een straatwaarde van enkele tienduizenden guldens. Vijf andere perso nen werden op diverse plaat- sen opgepakt. De politie had een onder zoek ingesteld naar aanlei ding van klachten van buurt bewoners over het komen en gaan van gebruikers in de woning. Uiteindelijk werd gistermiddag tot de aanhou dingen over gegaan Om 1030 uur werd een 33-jarige man op de Kaasmarkt aange houden Hij was in het bezit van enkele grammen heroï ne. Verder werden in de loop van de middag nog twee Leidse mannen, een man uit Voorschoten en een Leidse vrouw, allen dertigers, opge pakt. Zij waren m het DCJtil van soft-drugs en zijn in de loop van de middag weer vrijgelaten. De twee bezitters van heroïne zitten nog vast. zich snel aan moeten melden. Toegangskaarten zijn verkrijg baar bij de bibliotheek aan de Nieuwstraat. Tussen twaalf en vier uur houdt de centrale bibliotheek bovendien een verkoop van af geschreven boeken in het Hee renlogement. Het experiment met de open stelling op maandagavond van de bibliotheek in de Stevenshof is met een half jaar verlengd. Tot 1 oktober 1992 blijft de bi bliotheek op maandagavond tussen 18.30 en 20.30 uur open. De zondagopenstelling van de centrale bibliotheek is bijna voorbij. Op 29 maart is dit voor het laatst het geval. Ter verho ging van de 'feestvreugde' orga niseert Robert Cyrese in de bi bliotheek een workshop 'Indo nesische sportvliegers maken'. Deze cursus wordt gegeven van 12.00 tot 15.00 uur en is tevens de afsluiting van de tentoonstel ling van Indonesische vliegers. Er kunnen maar tien mensen aan meedoen, dus wie graag Indonesisch leert vliegeren, zal zogenaamde broeikas-effect. De EWR wil de installaties binnen twee jaar plaatsen. Er is een be drag mee gemoeid van 15 mil joen gulden. Het nutsbedrijf koopt de in stallaties van het Rotterdamse bedrijf Deutz-MWM. Nutsbedrijf EWR gaat circa 30 warmtekracht-installaties plaat sen bij bedrijven in de regio. De installaties, die warmte en elek triciteit leveren, zijn energiebe sparend en zijn een bijdrage aan de vermindering van het Gistermiddag vertrokken de ambtenaren na bet overleg nog rustig van bet stadhuisplein Als ze van de politiek hun zin niet krijgen, keren ze terug, zo maakten ze aan bet college duidelijk. foto hulco ku***s MARJOLEIN VAN ROTTERDAM Ambtenaren van de gemeente Leiden gaan actie voeren als de politiek vasthoudt aan de om streden reorganisatie van ge meentelijke diensten. Een voor proefje s an die acties kregen de wethouders Van Boe hove. Van Rij en De la Mar gisteren al. Toen Van Bochovc n' I F'. O neel) het overleg over de reor ganisatie afsloot, daalde een vloot van papieren protestvlieg tuigjes op hem neer. De ongeveer 200 ambtenaren van civiele werken, ruimtelijke ordening, milieu, volkshuisves ting en groen die tijdens het overleg MUUWBlig waren, hiel den zich. op de ludieke actie met de vliegtuigjes na. had rus tig. [>at was hun ook gevraagd door de bonden K. Voormelden (Abva/Kabo): ..Als de gemeente raad akkoord gaat met de plan nen is het afgelopen met die rust Maar ik kan mij niel voor stellen dat de raadsleden iets steunen waartegen zoveel ver M is De omstreilen reorganisatie betekent dat alle afdelingen die met onderhoud te maken heb ben. in een afdeling worden on dergebracht. De afdeling civiele werken zou daardoor uiteenval len en dat is tegen het /ere been van de ambtenaren. Maar vol gens wethouder Van Bochove valt het met de eensgezindheid wel mee. Er zi|n volgens hem wel degr li|k mensen die het met H en W voorstel zijn niet alléén maar treurig. Maar er is altiid wel étfn groep ambtenaren boos. het plaatje is nooit goed." De wet houder voelt zich met name ge steund door de staf van Heini ging. Havens en Warenmarkten en de directie Groen. Het definitieve besluit over de reorganisatie die de ambtena ren nu al weken bezighoudt, valt tijdens de raadsvergadering van 21 april Dan wordt duide I ijk of er act u-s komen en welke dat zullen zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 19