H Willy Alberti niet vergeten Lekker met elkaar praten en niet op de camera's letten Rtv show Kleine angsten kunnen heel groot worden Robert Long gaat opnieuw 'Tien voor taal' presenteren MAANDAG 16MAART 1992 Fans herdenken tenor uit Jordaan HILVERSUM ELS SMIT Irt Rose Marie dat op het ogenblik in Carré gaat, trad lot vrijdag Neder lands jongste tenor Willy Alber ti op. Hij zong in deZe operette het liedje van een kleinen zwer ver 'Ik hen zo alleen' van Chris Reune. De knaap die volgens zijn zeggen vijftien jaar oud was, had met dit liedje veel succes en meermalen kreeg hij geschenken uit de zaal We schrijven 1939 en de knaap die eigenlijk Careltje Verbrugge heette was dertien jaar oud. Ruim 50 jaar later zegt zijn weduwe Ria Alberti: „Ik ben trots op hem. Ik mis hem nog steeds. Hij was zo'n familie man." Er zijn er meer die hem missen. „Iedereen mocht hem, mensen vragen nog steeds naar hem." Mede daarom leek het Ria Al berti een goede gedachte om een dag te organiseren waar Willy Alberti nog eens in het middelpunt zou staan. Ze sluit niet uit dat het druk wordt op zondag 22 maart in het café restaurant Slotana aan de Slo- termeerlaan 133 in Amsterdam. Van elf tot vijf uur zal het een en al Al di La en Volare zijn met vi deofilms, foto's en zeldzame platenopnamen. „Al die spullen staan nu in mijn huis," zegt Ria Alberti. „Ik wil ze graag met mensen delen. En dan is er nog iets: ik wil niet dramatisch doen, maar ook ik ben een mens van een dag. En wat gebeurt er dan met die ver zameling? Het zou zonde zijn als hij uit elkaar viel. De kinde ren hebben geen tijd om hem goed te beheren en bovendien: ik zou graag willen dat meer mensen er plezier aan zouden beleven." „Ik heb wel eens aan het To- neelmuseum of zoiets dergelijks gedacht, maar dan ligt een klein gedeelte in een vitrine. Mis schien dat die zondag iets ople vert. Zodat Willy Alberti bij de Amsterdammers, waar hij thuis hoort, kan blijven." Door de jaren heen heeft me vrouw Alberti van alles be waard. Tot voor kort zaten ze in dozen: de knipsels, de foto's, de recensies, de partituren, de brieven. Mede dankzij de hulp van fans zoals Nel van den Broek en Ronald van den Anc- ker, die 22 maart helpen organi seren, komen de zaken in plak boeken, veel plakboeken. „Vlak nadat ik hem had ont moet, ben ik van alles over hem gaan uitknippen. Eerst deed zijn moeder dat voor hem. Ik heb hem ontmoet toen hij optrad in Bellevue. Het was oorlog en ik vond dat hij er zo minnetjes uit zag. Toen heb ik hem gevraagd of hij wentelteefjes bij me kwam eten. We zagen elkaar daama vaker. Hij zwom altijd in het bad op de Heiligenweg en ik werkte daar in een boeldiandel. In '44 zijn we getrouwd. Toen was hij achttien." Ria Alberti was eigenlijk vanuit Nijmegen naar Amster dam gekomen, omdat ze zelf graag zangeres wilde worden en als het eventjes kon, filmster. Maar de oorlog dwarsboomde haar plannen. „En daama was ik zo blij dat het met Willy zo goed ging. Ik wilde hem steu nen. En we hadden al gauw een gezin." „Hou op, de pannen erwten soep die ik heb gemaakt. Hoe meer succes hoe meer mensen er over de vloer kwamen. Ieder een was altijd welkom." Eind jaren vijftig lagen de operette, de revue en de opera in onder meer het Asta-theater achter hem. Alberti had toen het ook afgeleerd om Italiaans te simuleren, maar sprak de taal echt. Hij ging naar het Festival van San Remo en zong Piove en Li per li. En natuurlijk Marina. Dat bleek een wereldhit avant la lettre. In de Verenigde Staten werden 250.000 exemplaren verkocht. Max Tak haalde de zanger naar New York en Alber ti zong in Camegie-hall. Meer festivals volgden. Knok- ke bijvoorbeeld, samen met Corry Brokken, Rita Reys, Teddy Scholten en Ton van Duinho ven. De officiële erkenning bleef niet uit. RIa Alberti: „Hij heeft twee Edisons gekregen. Een in 1960 voor Marina, uitgereikt CLOSE UP door Caro van Eyk. Die Edison is nu in Het Dorp. Heeft-ie ge schonken bij de actie destijds. De andere kreeg hij de elpee 'Zo zingt de Jordaan." Niet zielig Hierbij bleef het niet. In wille keurige volgorde vielen hem ten deel: de Gouden Tulp van Pho nogram, een ridderorde van OranjeNassau, de Speld van de Stad Amsterdam. En natuurlijk al die gouden platen voor z'n nog steeds bekende liedjes, solo gezongen of samen met dochter Willeke. Het zal allemaal te zien en te horen zijn op de 22ste. Inmid dels zijn zo'n vijfhonderd liedjes opgenomen op banden. Ook de brieven raken geordend en de foto's van ontmoetingen met zoals Catharina Valen- te, Rudolf Shock en Timmy Yuro. Nog staan al die herinne ringen bij mevrouw Alberti in huis. Wordt ze er niet naar van? „Er is wel eens een dag dat ik het te kwaad heb. Maar, zeg ik ook tegen de kinderen: we missen hem, maar we zijn niet zielig. Want wij profiteren van wat hij heeft gedaan. En als ik dan zo bij ons op het pleintje kom: er zijn altijd gabbertjes. Er is een Italiaans restaurantje en daar ga ik ook nogal eens heen. Daar vind je lieve mensen. Maar je moet wel zelf erop uitgaan. Als je blijft zitten, komt er heus geen mens naar je toe. Je leven is met anderen „Natuurlijk i deel dat we zoveel aardige sen hebben gekend. Willy zei wel eens: 'Wees aardig op je weg naar de top, want als je een terugslag krijgt, kom je ze alle maal weer tegen.' En de echte vrienden blijven. Ik weet zeker wie ik nu heb, heb ik echt voor mezelf." „En ik ben dankbaar dat zo veel mensen hem trouw blijven. Ik was vanochtend in de Wes- terkerk. Daar stonden bij zijn steen vierentwintig bloemstuk- jes. Echt waar, ik heb ze geteld. En hij was helemaal niet jarig of zo. Dat is toch verbazingwek kend. En daarom denk ik dat er genoeg belangstelling is voor die dag. Het wordt echt hele maal Zijn dag." Willy Alberti in zijn jonge jaren. Eigenzinnig jongerenprogramma van de EO HILVERSUM SUZANNE V Een stevige koe aan de gesprek stafel, twee gasten die in een oud trabantje uit het decor ge duwd worden en cameramen sen die dol zijn op scheve beel den. Elke dinsdagavond nemen zo n vijftig jongeren een klein half uur bezit van een oude villa in Baam. Twee camera's regi streren ongedwongen wat er in het sfeervolle pand gebeurt en het EO-programma '50 kamers, soms met uitzicht' is een feit. In de programmaserie, wordt op een eigenzinnige wijze ge discussieerd over allerlei onder werpen die jongeren bezighou den. De thema's, die in iedere uitzending verpakt zitten, lijken op het eerste gezicht weinig spraakmakend. Onderwerpen als idealen, milieu en de dood zijn in de afgelopen jaren im mers al aardig uitgekauwd, maar het is de vorm waarin het gegoten is, die van '50 kamers' een opvallend programma maakt. De regisseur van '50 kamers' is Nico Rasch. Hij heeft al aardig wat jongerenprogramma's van de EO op ziin naam staan en geeft toe dat hij vooraf enige be denkingen had. „Een korte dra maserie loopt als een rode draad door de verschillende uit zendingen. Naast professionele acteurs spelen de vier redactie leden kleine rollen. Tot mijn verbazing wordt er echt goed geacteerd." Nico Rasch kan zich helemaal uitleven in het programma dat gepresenteerd wordt door Ber nard van den Bosch en Mare Dik. „Het programma onstaat voor een deel bij toeval. De jon geren zitten en staan met elkaar te praten en flarden van die ge sprekken worden uitgezonden, omdat de camera op dat mo ment toevallig voorbij komt. De belichting hoeft ook niet perfect te zijn en het beeld mag af en toe onscherp zijn", vertelt Rasch. Een camera- of geluids man die in beeld staat, wordt er niet uitgeknipt. Frisse kijk Presentator Bernard van den Bosch is één van de bedenkers van '50 kamers'. Hij komt van EO-radio en had geen enkele ervaring op televisiegebied. „Daardoor had ik wel een heel frisse kijk op het medium en de mogelijkheden. Ik was mis schien wat overenthousiast, maar dat leverde leuke ideeën op. Mijn radiomentaliteit komt me goed van pas. Ik laat de gas ten lekker praten zonder op de camera's te letten die soms nog geen tien centimeter naast je hoofd staan." De vijftig 'bewoners' van de villa in Baarn krijgen elke uit zending bezoek van jongeren die vanuit een min of meer des kundig oogpunt over het thema praten. Zo komt in de uitzen ding van morgenavond, die gaat over de vraag waarom je maagd zou blijven, een jongen aan het woord die op avond met drie verschillende meisjes naar bed ging. Achteraf heeft hij daar wel spijt van. Ook komen er jonge ren aan het woord die wel wil len wachten tot ze de ware te genkomen. Bernard van den Bosch: „We communiceren in een open en moderne sfeer over het evange lie. Daar hoeven we niet ge heimzinnig over te doen. We zijn christenen en de denkbeel den die wij hebben steken we niet onder stoelen of banken. Dat doet een omroep als Vero nica immers ook niet. Met het uitgeven van de Vakantie-Vrij- Wijzer voor jongeren laat ze duidelijk haar visie op omgaan met sexualiteit zien." Dominee „We respecteren in het pro gramma de mening van ieder een. We zetten die visies naast elkaar in ongedwongen ge sprekken. Er verschijnt aan het eind van de uitzending geen dominee in beeld die een paar belerende woorden spreekt of een presentator die een conclu sie trekt. De kijker moet voor zichzelf een mening vormen over het onderwerp", aldus Van den Bosch. „Of hij neemt de verschillende ideeïn zich op zonder direct tot een duidelijk standpunt te komen", vult re gisseur Nico Rasch aan. „Aan de titel van het programma is niet Eindelijk in de boot r dan toch van gekomen. Na vele n omzich tig om elkaar heen te hebben gedraaid, gaan Angela en Tony binnenkort trouwen. Daarmee voegen zij hun eenoudergezin nen samen, slechten de ldoof tussen arm en rijk en maken bovendien een einde aan de door de VARA uitgezonden Amerikaanse serie De baas in huis. Een serie die gedurende jaren in de hoogste regionen van de programmahiüijsten heeft gestaan. Een voórspelbaarder slot had den de makers niet kunnen be denken. Want van meet af aan balanceerde de relatie tussen huishouder Tony en werkende vrouw Angela op de rand van echte liefde. Het verschil in af komst was echter voldoende om 'de vonk' een aantal jaren uit te stellen. Angela, directeur van een suc cesvol reclamebureau, woont in een sjieke buurt, is gescheiden en heeft een zoon. Achterbuur ter Tony, die slechts in sport uitblinkt, is weduwnaar en heeft een dochter. Normaal gespro ken zou dit duo elkaar nooit hebben getroffen, ware het niet dat Angela's manzieke moeder ervoor heeft gezorgd dat Tony bij Angela de huishouding komt doen. In het begin van de serie was de relatie tussen Angela en Tony ogenschijnlijk niets meer dan een werkgever-werknemer verhouding. Ook al trokken To ny en dochter Samantha dan bij Angela en zoon Jonathan in. Het verschil leek te groot. Tony, die zeker in het begin genoeg had aan wassen, strijken en stofzuigen en Angela, de op car rière beluste hooggehakte da me. Beiden met hun eigen ken nissen en vrienden, hobbies en Toch heeft de uitzonderlijke sa menlevingsvorm de levens van beiden behoorlijk veranderd. Angela verloor naarmate de se rie vorderde steeds meer het imago van de gegoede burger trut en Tony raakte zijn straat vechtersmentaliteit kwijt en pakte zelfs weer een studie op. Het tweetal kreeg gemeen schappelijke kennissen en vrienden en groeide naar elkaar Eindelijk trouwt Tony dan toch zijn Angela. foto kippa toe met alle gevolgen vandien. 'De vonk' was wellicht al langer geleden overgesprongen, maar het fikte pas goed toen Tony iets moois kreeg met een uitge kookte dame uit regeringskrin gen in Washington. Als een leeuwin wierp Angela zich op haar rivale en bekende toen voor het eerst dat zij van Tony hield. De baas in huis was en is want er komen nog een paar af leveringen een serie die zich van louter komisch tot een soap-achtig geheel heeft ont wikkeld. In het begin was het al leen maar om te lachen, maar later werd dat minder. Er ging zelfs eens iemand dood waar door Angela en Tony een klein neefje in huis kregen. Anders dan Britse series zijn Amerikaanse nauwelijks geba seerd op het dagelijkse leven. Het sprookje dat Angela en To ny is overkomen, zullen maar weinig mensen in het echt van nabij hebben meegemaakt. Maar goed, sprookjes zijn dan ook bedacht en lopen altijd goed af. De makers hebben met dit ge lukkige slot echter hun eigen graf gegraven. Ze hadden het plan opgevat om de serie na het huwelijk voort te zetten, maar voor Tony Danza (Tony) was dat nu juist het moment om er uit te stappen. Na zoveel seizoe nen was-ie het zat. Ze leefden nog lang en gelukkig... maar dan apart. voor niets toegevoegd 'soms met uitzicht'. Bernard van den Bosch schuift naar het puntje van zijn stoel zodra '50 kamers' om schreven wordt als een VPRO- achtig programma. „Die verge lijking wordt heel snel gemaakt, omdat het een beetje een rom melig programma is. We heb ben absoluut niet bij de VPRO afgekeken. Snelle beeldmonta ges, spontane gesprekken en clipachtige onderbrekingen in de vorm van drama zijn nu een maal noodzakelijke ingrediën voor een jongerenprogramma van deze tijd." ('50 kamers', morgen, 18.10 uur, Nederland 1) Praten over fobieën eens verschonen om zich tegen een uur of vier te ruste te kun nen leggen. Hoe kom je aan deze ziekte, en, wat belangrijker is: hoe kom je er van af? Therapeut Jac Hoe- venaars schreef een boek over fobieën en gaat in op de proble men en de mogelijke behande- ling. Tot slot de partners van lij ders aan een fobie. Hoe kun je er het beste mee omgaan? Moet je er tegenin gaan of juist be gripvol 'meegaan'? En heb je als partner zelf nog wel de moge lijkheid om 'normaal' te kunnen blijven functioneren.? (Uitzending; dinsdag 17 maart, 9.30 uur, Radio 5) Kleine angsten kunnen soms zo groot worden dat ze je hele le ven gaan beheersen. Dit over kwam twee vrouwen die in een aflevering van het RVU-praat- programma 'Oor-zaken' praten over hun fobieën. Dat verstandig redeneren niet helpt een fobie te onderdruk ken. is duidelijk: het verstand heeft gewoon geen machf meer over de angst. Een vrouw met smetvrees vertelt wat er alle maal bij kwam kijken, vooraleer ze naar bed kon gaan. Om elf uur 's avonds begonnen zij en haar partner aan de voorberei dingen: uren douchen, dweilen, schoonmaken en de lakens nog STRIPS Paar kleine veranderingen in formule programma BOLLEBOOM Een taalstrijd tussen Vlamingen en Neder landers. Dat is de kern van het programma Tien voor taal'. Robert Long laat in iedere aflevering twee trio's opdraven, die een proeve van bekwaamheid op het gebied van de Nederlandse taal moeten afleggen. Het programma borduurt voort op de for mule van het afgelopen seizoen, zij het dat er hier en daar een kleine verandering heeft plaatsgehad. Per aflevering leidt Robert Long het spel, dat is verdeeld over een aan tal ronden. In de eerste ronde gaan de kan didaten on zoek naar fouten in een zin. Ie dere kandidaat krijgt drie zinnen te zien; in elke zin zit een fout verborgen. In het homoniemen-spel worden van één woord drie verschillende betekenissen ge- i net In het spellings- spcl moeten de deelnemers zich buigen over woorden, waarvan de spelling wel of niet goed is. 'Woordhakken' is de naam van het nieu we onderdeel in 'Tien voor taal'. Een woord wordt in tweeën verdeeld en vervolgens wordt van elk deel een cryptische omschrij ving gegeven. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat de kandidaten het gehele woord weten te raden. De vijfde ronde is weer een bekend on derdeel, namelijk de etymologie-ronde. Woorden worden verklaard door promi nenten uit zowel Vlaanderen als Nederland. Bovendien zijn de prominenten over het al gemeen ook nog werkzaam in hetzelfde be roep als de deelnemers. Het woordrijgen is het laatste onderdeel, dat in teamverband wordt gespéeld. Hierbij worden twee woorden gegeven, waarbij de kandidaten op zoek moeten naar het ach terste gedeelte van het eerste woord en het eerste gedeelte van het laatste woord. Er zijn in het totaal dertien uitzendingen, die iedere dinsdag op de buis zijn te zien. (De eerste uitzending is dinsdag 17 maart, 21.15 uur, Nederland 2) Robert Long presenteert weer dertien afleveringen Tien voor taal', foto dijkstra

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 10