Leiden Magere voldoende voor binnenstad Geen ontslagen bij de LOI Bibliotheek trekt op zondag 'elite-publiek' Huurders Sleutels boos over reactie zwartboek Krakers Groencomplex geschokt na bedreiging Hulp bij invullen van belastingbiljet Studiedag minderheden maakt weinig duidelijk Zaterdag 7 maart 1992 M LEEFMANS ERNA STRAATSMA GERT VISSER (chef) 13 NIEUWSLIJN Speelterrein in Groenoord Op de hoek van de Gabriël Metzustraat en de Haarlemmerweg (Groenoord) komt een nieuw speelterrein. De directie groen rooit 75 vierkante meter beplanting, waarna de grond wordt ver hard. Voor de zomervakantie worden op deze plaats speelwerk- tuigen neergezet. Raad- en Daadwinkel binnenkort open De Raad- en Daadwinkel aan de Uiterstegracht 75 opent 23 maart zijn deuren, buurtbewoners uit Pancras-Oost en Noordrij- nevest kunnen hier terecht met vragen over gemeentelijke za ken. De winkel is elke ochtend geopend van naif negen tot twaalf uur en maandagavond van half zeven tot half negen. De winkel wordt geleid door Margreet Bakker. Vanuit de Raad- en Daadwinkel opereren in eerste instantie de omgevingsvaklieden, het arbeidsproject Traject, de wij km ede werkers enm wellicht ook de wijkagent. Later zal de dienstverlening verder worden uitgebreid. Onderzoek universiteit onder Leidenaars Leidenaars vinden hun binnenstad niet bijzonder mooi. Een magere voldoende, meer vinden zij het uiterlijk van de stad niet waard. Dat blijkt uit een onderzoek van tweedejaars studenten psychologie aan de Leidse univer siteit. Ambtenaren van het stadsbouwhuis die ook aan de proef meededen, gaven de binnenstad structureel hogere cijfers. Het publiek dat op zondag naar de bibliotheek komt, bestaat vooral uit goed-opgeleide en betrekkelijk jonge mensen met hogere inkomens. Ze komen bovendien voornamelijk uit de binnenstad en de Merenwijk, zo blijkt uit een enquête die de bi bliotheek onder 500 Leidenaars heeft laten houden door het bu reau Strateq. De bewoners van andere wijken laten zich overi gens ook op andere dagen nau welijks in de boekenuitleen aan de Nieuwstraat zien. Zij houden het vooral op de filialen in hun eigen buurt. Dat betrekkelijk veel bewo ners uit de Merenwijk de cen trale bibliotheek bezoeken, wil nog niet zeggen dat de depen dance in die wijk niet voldoet. Uitleen van computer programma's Directeur Van Sprundel over weegt in de centrale biblio theek, naast boeken en cd's, ook computerprogramma's te gaan uitlenen. De enquête heeft hem echter aan het twijfelen gebracht. „Welis waar was 30 procent van de ondervraagden heel enthou siast over het idee, maar een zelfde percentage zei dat het plan voor hen niet hoefde. Nog eens 30 procent had er geen mening over. Het pu bliek is, kortom, zo verdeeld dat we nog eens goed naar het plan willen kijken." Volgens de enquête is driekwart van de leden in de Merenwijk tevreden tot zeer tevreden over dat filiaal. De bibliotheek-vesti gingen in andere wijken halen een aanmerkelijk lagere score. Daar zijn gemiddeld iets meer dan de helft van de leden tevre den over het aanbod en de ser- Dat binnenstadbewoners vrij massaal op zondag naar de bi bliotheek trekken, is niet zo vreemd. De vestiging aan de Nieuwstraat is in eerste instan tie voor hen bedoeld. Dat ook Merenwijkers die dag in groten getale naar de 'centrale' gaan, is volgens directeur E. van Sprun del van de bibliotheek minder eenvoudig te verklaren. „Wel licht wonen daar meer gezin nen waarvan beide partners een drukke baan hebben, en die daardoor alleen op zondag vol doende tijd hebben om naar de bibliotheek te gaan." Van Sprundel concludeert uit het onderzoek dat de openstel ling op zondag in elk geval niet ten koste is gegaan van het be zoek aan de filialen. „Daar wa ren we aanvankelijk nog even bang voor. Maar het is nu dui delijk dat de dependances een heel aparte stroom bezoekers trekken, die nauwelijks interes se hebben voor de centrale bi bliotheek." De aanzienlijke belangstelling van Merenwijkers voor de bi bliotheek-zondagen, leidt er niet toe dat het filiaal in die wijk ook een extra dag opengaat. „Ik betwijfel of we daarvoor vol-' doende vrijwilligers kunnen vinden. Bovendien hebben we daar lang niet zo veel diensten te bieden als aan de Nieuw straat. En dan moet je je afvra gen of het wel de moeite van al le inspanningen waard is." leiden loman leefmans De onderzoekers lieten zeventig bewoners van de binnenstad een aantal willekeurige dia's van straten in het centrum zien. De deelnemers, volgens de on derzoekers voor dit soort en quêtes een representatieve groep, moesten bij elke dia een aantal vragen beantwoorden aan de hand waarvan kon wor den afgeleid hoe zij de plaatsen waardeerden. In totaal kregen de deelne mers dia's van 41 straten voor geschoteld. Als ronduit 'mooi' kwamen het Burchtplein, de Oude Rijn, de Witte Singel ter hoogte van de Sterrenwacht, de Zijlsingel bij de begraafplaats Groenesteeg en de Kloksteeg uit de bus. „Vooral de afbeeldingen met water, bootjes en boompjes scoorden hoog", aldus Tim Hauser, een van de onderzoe kers. Als 'lelijk' werden de Ko- revaarstraat bij de parkeergara ge, de Middelstegracht, Oranje boomstraat, Langestraat en de markt op zaterdag aangemerkt. „Maar ik weet zeker dat je heel andere resultaten krijgt als je fo to's opnieuw neemt, maar dan zonder geparkeerde auto's", al dus leider van het onderzoek H. Staats. Platteland Uiteindelijk stelden de onder zoekers vast dat het centrum van Leiden door haar eigen be volking niet als bijster mooi wordt beoordeeld maar ook niet als echt lelijk. Er tussenin. Ook werd onderzocht of Lei denaars een landelijke omge ving mooier vinden dan de ei gen stad. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Over het algemeen is bekend dat mensen het platte land boven de stad verkiezen als het om schoonheid gaat, de be volking van Leiden vormt daar op geen uitzondering, menen de onderzoekers. Waardgracht Ook dat ambtenaren, en in het bijzonder die van het stads bouwhuis, hogere cijfers geven dan de bewoners, is volgens de onderzoekers niet verwonder lijk: „Zij zijn per slot van reke ning de hele dag bezig met de stad". Opvallend is wel dat mo dem-uitziende nieuwbouwob- jecten in de stad zeer laag bij de bevolking, en juist heel hoog bij de ambtenaren uit de bus ko men. Een voorbeeld hiervan zijn de woningen aan de Waardgracht. Voor de ambtena ren geldt deze buurt als het pa radepaardje van de stadsver nieuwing en dus kwam er een hoge waardering. De gemiddel de Leidenaar vindt deze eigen tijdse architectuur maar zo, zo. De Waardgracht is volgens de ambtenaren mooi. De gewone Leidenaar heeft Bond wil salarisonderhandelingen introduceren LEIDEN ROY KLOPPER LEIDEN GERT VISSER Bij de Leidse Onderwijs Instellingen (LOI) zullen in 1992 geen gedwongen ontslagen vallen. Die toezegging heeft de directie van de LOI gisteren gedaan in een gesprek met de bonden. Volgens bestuurder J. Verbaan van de Unie BHLP is er ook geen aanleiding om nu al te vrezen voor ontslagen volgend jaar omdat de orderportefeuille van het be drijf goed is gevuld. Bij de LOI zijn 310 mensen in vaste dienst en werken circa 1100 free-lancers. Begin dit jaar deden geruchten over ontslagen de ronde nadat de directie een reorganisatie had aangekondigd. Die reorganisatie zou nodig zijn om het bedrijf 'verkoopgerichter' te kunnen laten werken. De LOI heeft tijdens de Golfoorlog vorig jaar een gevoelige tik gehad. Volgens een woordvoerder van de LOI was de animo om 1 cursussen te gaan volgen in die periode een« stuk minder. Maanden achtereen waren er 8000 cursisten minder dan normaal. Mede hierdoor werd besloten tot een vacatu restop. De afgenomen vraag naar cursussen wordt ook geweten aan de algehele terug gang van de economie. Vaak gaat het om dure opleidingen - al gauw 1000 gulden per cursus - terwijl de LOI al zo'n groot markt aandeel heeft dat groei niet eenvoudig is. Toch is Verbaan optimistisch over de werkgelegenheid van het bedrijf aan de Leidsedreef in Leiderdorp. „Er is geen con crete dreiging voor 1993. De financiële posi tie van het bedrijf is in orde. De angst onder het personeel is er uit". Patriarchaal De unie BHLP is van plan zich voortaan in tensiever met het bedrijf te gaan bemoeien. Daar is alle reden toe, zegt Verbaan, want bijvoorbeeld salaris-onderhandelingen zijn bij de LOI een onbekend fenomeen. „De ar beidsvoorwaarden werden door de directie eenzijdig vastgesteld. Mede daardoor zijn de lonen bij de LOI de afgelopen jaren ach tergebleven bij de lonen die betaald worden in vergelijkbare bedrijven". Hij stelt zich voor dat de bonden voortaan een maal in de twee jaar met de directie rond de tafel gaan zitten om te onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Wennen Die vakbonden zijn nog een beetje vreem den binnen het bedrijf. Verbaan: „Het gaat er een beetje patriarchaal aan toe. De direc tie moet er nogal aan wennen om vakbon den in huis te hebben". Tot voor kort was ook slechts een be scheiden deel van het personeel bij de Unie BHLP of de AbvaKabo aangesloten. Dat is na de geruchten over ontslagen inmiddels wel anders. Verbaan: „De directie heeft een uitstekende campagne voor ons gevoerd. De vorige keer moesten we nog in een ach- teraf-karnertje zitten, gisteren was er een zaal voor ons vrijgemaakt". „Mijn haren gaan ervan over eind staan en ik ga er ook nog van over mijn nek". Zo kwalifi ceert bewonersraad-voorzitter P. Pardon de vorige week gepre senteerde reactie van woning bouwvereniging De Sleutels op het klachtenboek. Het 'zwart boek' is afgelopen najaar opge steld door de gezamenlijke be wonerscommissies. De Sleutels maakte vorige week duidelijk het oneens te zijn met de strek king van de klachtenlijst. Deze zou zich kenmerken door halve waarheden, onjuistheden en onwaarheden. De bewoners menen dat juist De Sleutels halve waarheden vertelt. „Bij elke klacht die wij aandragen komen zij met een brief op de proppen waarmee in het verleden op de kwestie is gereageerd. De voorgaande cor respondentie of juist het gebrek eraan zijn zé vergeten te ver melden". Hierdoor ontstaat vol eens Pardon een vertekend beeld. „Het lijkt net of bij De Sleutels helemaal niets mis- OMI Volgende week staat een ver gadering op de rol van de alge mene vergadering van de bewo nersraad. Hierin wordt de reac tie van De Sleutels besproken Dan komt ook het voorstel van de bouwvereniging aan de orde om een onafhankelijke com missie in te stellen om soortge lijke problemen in de toekomst te vermijden. Pardon heeft geen idee of dn voorstel het haalt. „Ik kan wel zeggen dat het dagelijks bestuur de reactie van De Sleutels met een niet al te positief advies voorlegt aan de algemene vct gadcring". LEIDEN LOMAN LEEFMANS De krakers van het Groencom plex aan de Langebrug zijn gis teren bedreigd door vier onbe kend gebleven mannen. Het viertal probeerde eerst binnen te komen maar toen hen de toe gang werd ontzegd, zeiden ze de krakers 'voor hun kop' te zul len schieten. Na een kwartier lang soortgelijke bedreigingen over straat tegen de krakers te hebben gebruld, verdween het viertal. De krakers hebben de politie op de hoogte gesteld van de bedreigingen, deze houdt het pand nu in de gaten. Eigenaar van het complex C. Van Assendelft Van Wijck spreekt van een 'buitengewoon schandalige actie': „Ik heb me suf zitten denken wie dat nou zou doen. Ik heb in Amster damse onroerend-goedkrin gen wel eens laten vallen dat ik de panden van de hand wil doen als ik niet met de gemeente tot overeenstemmimg kom. Mis schien dacht iemand dat het complex te koop was en is hij alvast de krakers gaan bedrei gen. Maar ook dat kan ik me nauwelijks voorstellen", aldus Van Assendelft Van Wijck: „Ik heb net een juridische procedu re tegen de krakers aangespan nen om ze eruit te krijgen. Dus ik zou bij zo'n actie geen enkel belang hebben." De schrik zit er bij de tien, voornamelijk jonge krakers goed in. „Ik sta nog te beven", laat een van hen weten. Direct na het vertrek van de vier zijn ze naar de politie gegaan. Voor de krakers komen de bedreigingen op een ongelegen tijdstip om dat ze juist proberen begrip te kweken bij buurtbewoners. „Die hadden net een klachten brief bij de gemeente ingele verd. Dat heeft ons teleurge steld", aldus een van de krakers. Zij zeggen dat hun actie is ge richt tegen speculatie met de panden die in een jaar tijd al verschillende keren van eige naar zijn gewisseld. Tandtechnisch Laboratorium. F. A. van Berge Henegouwen. Voor kunstgebitten en reparaties. Gebit beschermers voor sporters. Reparaties klaar terwijl u wacht. Of volgens afspraak tel071-120794 Gevestigd Schelpenkade 47 Leiden. Sinds 19Z8. eventuele partner), betaalde en ontvangen ren te, ziektekosten en aanslagen en teruggaven uit 1991. De zitting wordt gehouden in De Rogeboog. Watermolen 1 (naast winkelcentrum de Koper - molen). De bijeenkomsten duren van van 13.00 tot 14A0 uur (achternaam A tot en met K) en van 14.30 tot 16.00 uur (L tot en met Van 19.00 tot 2LÖ0 uur zijn de achternamen A tot en met Z welkom. Het CNV houdt maandag 9 maart een belasting- zitting. Hier worden mensen geholpen bij het invullen van hun belastingformulier. De zoge naamde T-formuIieren worden door deskundi ge kaderleden ingevuld. CNV-leden die van de service willen gebruik maken, moeten een aan tal gegevens meenemen. Voorbeelden hiervan zijn de jaaropgave van het inkomen (ook van de Een aantal laat-middeleeuwse muurschilderingen in de Pieters kerk wordt gerestaureerd. Het gaat om twaalf zogenaamde 'presbocaten' op de pilaren in het oostelijk deel van de kerk, het 'koor'. De in ernstige staat van verval verkerende schilderingen zijn nooit eerder opgeknapt. Op de pilaren zijn tussen 1500 en 1520 de tapijten, die de ach tergrond vormden van opgestel de heiligenbeelden, vervangen door een imitatie: op een hars- /wasreliëf werd het tapijt nage schilderd in bonte kleuren. Bij de beeldenstorm en de daarop vol gende reformatie werden de beelden vernietigd en de tapiit- schilderingen onder de witkalk verborgen. Medio vorige eeuw zijn ze onder de pleisterlaag te voorschijn gekomen. De schilderingen zijn er zo slecht aan toe dat er nog maar een paar echt gerestaureerd kun nen worden. De rest wordt ge conserveerd. „We proberen daar alleen verder verval te voorko men", zegt A L. Boon, directeur van de Stichting Pieterskerk. De stichting heeft thans drie sponsors bereid gevonden de kosten van de opknapbeurt op zich te nemen. Naar verwachting kosten de werkzaamheden zo'n 20.000 a 35.000 gulden per pi laar. De rijksdienst voor monu mentenzorg moet het plan nog goedkeuren. Op de foto de afbeeldingen van de heiligen Lanfrancus (links) en Cornelius. Het zijn interpreta ties van de kolomschilderingen in de Pieterskerk, gemaakt door T. Hooiberg en afkomstig uit het boekje 'iets over de middeleeuw se muurschilderingen, bijzonder over die In de Pieterskerk Leiden' dat werd geschreven door N.C. Kist Het verscheen in 1846. LEIDEN EAAIEL FANGMANN Migranten moeten worden ge ïntegreerd in de Nederlandse samenleving en tot nu toe is dat op veel terreinen onvoldoende gelukt. Maar is er specifiek be leid voor nodig om de positie van migranten te verbeteren of werkt dat juist averechts? Het nationale minderhedendebat inspireerde ook de gemeente Leiden tot een studiedag voor politici en ambtenaren, maar veel wijzer werd men er niet. „Aparte aandacht ningen voor migranten, werpt alleen maar extra barrières voor hen op. Die voorzieningen ko men van de overheid en de mi granten krijgen er nooit zelf macht door", had de Nijmeegse socioloog Rath nog helder aan het begin van de bijeen komst betoogd. 'Leidse ei' Van zijn stelling was in de slot- discussie van de bijeenkomst weinig meer terug te vinden al kon uit de vage aanbevelingen ook niet worden afgeleid dat een doortastend minderheden beleid nodig is. Het bleef bij en kele vingerwijzigingen. Het 'Leidse ei', het plan voor een beginnersschool voor jonge al lochtone leerlingen, kreeg het voordeel van de twijfel. Maar waarom beperkt de school zich maar tot twee wijken?, zo was de vraag. Op het terrein van de arbeids markt de werkloosheid onder migranten is onevenredig hoog moet de overheid er op toe zien dat het bedrijfsleven ook migranten in dienst neemt, zo luidde het advies. Terughou- dend moet deze overheid zich echter weer opstellen bij de ver deling van woningen. Dat mi granten zich concentreren in bepaalde wijken heeft vooral te maken met het inkomen waar door bijvoorbeeld een sprei - dingsbelcid zo al gewenst onmogelijk is. Over twee weken probeert de gemeenteraad tot een minder hedenbeleid tc komen in een raadsdebat dat voor deze gele genheid op zaterdag (anti-dis criminatiedag) wordt gehou den. Kt 27.80» vu titcha betaling' Pa* kwarlaal (f 90.10) V 0WO D P»r kwartaal (180 10) via auto I m«titche bota'iog' N/tam on voorialtart Ad ras I i comrota bs/<xgrf>g) i Nummar bank/gworafcadmg La«dtch DagbuKl itvwoortSoumcnfr 1Q0S0 2300VB l««Ja*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 13