Leiden Theehuisje blijft staan als schadeclaims uitblijven 'Als het schoteltje maar volkomt' J Leertouwer over tolerantie Maandag 3 februari 1992 'ormgeving: PIET KOOREMAN Eigenaar verwerpt compromis Het theehuisje in het Van der Werfpark mag blijven staan. De gemeente heeft eigenaar J. Korenhof aangebo den dè gasleiding, die onder het nieuwe gebouwtje door loopt, te verleggen. De kosten van omleiding zouden voor rekening komen van de gemeente en het nutsbedrijf EWR. De kioskhouder moet dan wel afzien van verdere schadeclaims. Zijn raadsman, M. Roest, heeft het voor stel overigens van de hand gewezen. ,,Het is een oud voorstel, dat we al eerder hebben verworpen", zegt hij. bij de gemeente, vindt het 'vol komen onbegrijpelijk' dat er op het 'uiterste riante' voorstel ne gatief is gereageerd. „Tot onze stomme verbazing is het aan bod niet geaccepteerd", zegt Olivier. Eerder was er sprake van een verhuizing van het theehuis, dat sinds oktober 1991 klaar is voor gebruik. Vlak voor voltooiing van de bouw bleek dat geen en kele instantie rekening had ge houden met een gasleiding on der het pandje. EWR en ge meente trokken het boetekleed LEIDEN ERNA STRAATSMA De advocaat meent dat de rech ter uitsluitsel moet geven over de vraag wie wat moet vergoe den. „In ieder geval moeten EWR en gemeente de leiding omleggen. Zij moeten de kosten daarvan voorschieten en de rechter moet daarna uitmaken wie het betaalt". Roest wil ook niet afzien van verdere claims. „Ook over de inkomensderving moet de rechter een uitspraak doen". J. Olivier, juridisch ambtenaar De situatie was dermate ge vaarlijk dat het theehuisje zijn deuren niet mocht openen voor publiek. Diverse deskundigen meenden dat er niets anders op zat dan verplaatsing. Er zou een andere plaats worden gezocht. Dispuut Inmiddels stelt de gemeente zich, bij monde van ambtenaar Olivier, op het standpunt dat Korenhof zelf mede-aansprake lijk is geweest voor de fouten in de voorbereiding. Olivier kan niet uitleggen waarom dat zo is. „Dan komen we in een juri disch dispuut terecht, want het is tamelijk ingewikkeld". Om die reden noemt Olivier het gedane aanbod 'riant'. Voor het vergoeden van de schade die is onstaan door het opschui ven van de openingsdatum voelt de gemeente daarom niets. „Het verleggen van de gasleiding brengt forse kosten met zich mee die wij, en de EWR, geheel voor onze rekening nemen". Roest moet smakelijk lachen om de betiteling 'riant voorstel'. Dat Korenhof mede-aansprake lijk is voor de gemaakte fouten noemt Roest 'kletskoek'. De ad vocaat zegt over papieren te be schikken waaruit blijkt dat de gemeente er tijdens de bouw (in augustus 1991) alsnog achter kwam dat de gasleiding onder het gebouw lag. Het energiebdrijf valt volgens Roest te verwijten dat ze een oude stafkaart heeft gebruikt. „Bij de beoordeling van het bouwplan heeft de EWR een kaart uit 1979 gebruikt. Daarop staat de gasleiding getekend on der de brug. Maar halverwege de jaren tachtig is de brug opge knapt en toen is de leiding vijf meter verlegd". Een geblesseerd dansmarieke wordt tijdens het Boerenbal van de Leidse Hutspotten opgelapt door een van de heren van de Raad van Elf van de bezoekende Haagse carnavalsvereniging De Molenwiekers. De Huts potten, met de Spoorbumpers verantwoordelijk voor het zottenfeest in Leiden, hield afgelopen zaterdag haar traditionele carnavalsbal in het Antonius Clubhuis. FOTO LOEK ZUYDERDUIN Een kwart eeuw naast de toiletten in Club '68 NOORDWUK PAUL DE VLIEGER Club 68 is niet meer. Met een daverend slotfeest is gister avond na 24 jaar een einde ge komen aan het bestaan van de Noordwijkse dancing. Veel gas ten 'van vroeger' grepen de ge legenheid aan om nog één keer de disco te bezoeken waar een deel van hun leven ligt. Om nog één keer te dansen op dat lekke re nummertje van Earth, Wind Fire bijvoorbeeld. Of om een laatste praatje te maken met 'Tante Tien', de enige van het Club 68-personeel die de 24 jaar helemaal volmaakte. Bijna een kwart eeuw zat ze bij de toilet ten in de dancing aan de Hoofdstraat. Met weemoed nam ze gisteren afscheid, hoe wel ze vast van plan is er in dis co Club 71 nog een paar jaartjes aan vast te plakken. Eigenlijk heet ze Tine Kriek. En ze komt uit Voorschoten. Maar iedereen in Club 68 noemt haar Tante Tien of, zoals op de toegangskaart van de slotavond stond gedrukt, 'Tante 10'. „Hoewel, ik eerlijk moet zeggen dat ze me de laatste tijd ook wel Oma Tien gaan noe men, maar ik ben dan ook 64. En 'moeders' -hè, me ook wel. Ach, ik vind dat wel leuk. Als ze maar niet brutaal zijn en als het schoteltje maar volkomt, zeg ik altijd." Tant Tien praat graag over haar werk als toiletjuflrouw. Ze vindt het een mooi en eerlijk vak. „Natuurlijk jongen, wat is er mis dan met dit werk? Helemaal niks toch. Als iemand me vraagt wat ik doe voor de kost, heb ik er geen enkele moeite mee het te vertellen. Kijk, ik heb vroèger de kans niet gehad te leren, maar ik werk er hard voor en steel het niet, dat is toch niet iets om je voor te schamen, niet waar?" Toch, vindt Tante Tien, is het werk er in de loop der jaren niet altijd gezelliger op geworden. „De mentaliteit van de jeugd is veranderd. De jongelui zijn wat brutaler geworden, laat ik het daar op houden." Echt grote problemen met haar gasten heeft Tante Tien in de toiletten onder de dancing nooit gehad. „Ik ben een flexi bel mens. Als ik een brutale mond krijg, zeg ik altijd: 'dat zeg je maar tegen je moeder, die je een verkeerde opvoeding heeft gegeven'. Meestal werkt dat wel. Tja, en als dat nog niet helpt is een belletje naar boven genoeg en komen de uitsmijters." Onder aan de trap die van de dancing naar de toiletten gaat heeft Tante Tien haar vaste stek. Naast een zelf meegebracht elektrisch kacheltje staat haar stoel: een witte uit de tuin met een stuk of drie kussens er op. „Da's een handigheidje jon gen", vertelt ze, en ze gaat even staan en laat de guldens zien die ze tussen twee kussens be waart. „Da's voor het grote geld, waar ik dus letterlijk en figuur lijk op zit. En de kwartjes heb ik binnen handbereik, in een zak aan de leuning van mijn stoel. Kijk maar." Tussen de 15 en 150 gulden per avond, zegt Tante Tien met haar werk bij de toiletten te ver dienen. „En dan heb ik het dus over wat er hier op het schotel tje wordt gelegd. Daar gaan mijn kosten nog vanaf. Voor schoonmaakspullen bijvoor beeld, en handdoeken. Die heb ik allemaal zelf gekocht en was sen doe ik ze ook bij me thuis." Minimaal een keer per uur maakt ze een ronde door de toi letten om de boel netjes te hou den. „Want ik zit hier tenslotte niet om alleen maar boekjes te lezen en te puzzelen. Een lekker schoon en droog handdoekje op B n 1983 wilde het gemeen- Eg tebestuur De Gijselaars- -fik_ bank aan het Kort Rapen burg demonteren en verplaat sen in verband met werkzaam heden aan de overkluizing. Uit de emotionele reacties van de Leidse burgerij bleek echter dat men burgemeester De Gijselaar niet was vergeten en dat men aan dit huldeblijk nog altijd veel waarde hechtte. De Gijselaar kwam oospronke- lijk uit Gorinchem. Zijn studen tentijd bracht hij in onze stad door: hij studeerde rechten en was actief lid van het Studen tencorps. In 1891 promoveerde hij tot doctor in de rechts- en staatswetenschappen. Na zijn Leidse periode maakte hij onder meer deel uit van de directie van de bankiersfirma De Gijse laar en Co. in Gorinchem en nam hij zitting in de Eerste Ka mer voor de Christelijke Histori sche Unie. Op 20 januari 1910 werd hij, zonder ernaar te heb ben gesolliciteerd, benoemd tot burgemeester van Leiden. Populair De Gijselaar was al snel bij alle lagen van de bevolking onge kend populair. Hij stelde hoge eisen aan zijn onderdanen, maar hij was vrijwel altijd goed geluimd en stelde een groot ver trouwen in de mensen om hem heen. Zijn opstelling in de Eerste We reldoorlog heeft hem echter bij elke Leidenaar voorgoed geliefd gemaakt. Nederland was in de ze oorlog weliswaar neutraal maar ook hier deden de gevol gen van de strijd zich goed voe len. Binnen de kortste keren Detail van de linker binnenzijde van De Gijselaarsbank op 'De Rouw' wordt verzinnebeeld (foto links). Er tegenover is een vrouw met opge heven armen afge beeld, 'De Herleving'. FOTO HIELCO KUIPERS ontstond een groot tekort aan voedsel, kleding, brandstoffen en andere directe levensbehoef- Gijselaarsbank: 'bijzonder "e Gijselaar nam de distri- butie van deze zaken persoon lijk ter hand, maar bovendien kon men met problemen altijd bij hem aankloppen. Hij was met recht een burgervader die de Leidse bevolking door alle oorlogsperikelen heen loodste. Na de oorlog wilde de stad De Gijselaar voor al zijn inspannin gen bedanken en het comité 'Huldeblijk De Gijselaar' werd opgericht. Er werd geld ingeza meld en men gaf W.C. Brouwer opdracht ontwerpen en Terracotta W.C. Brouwer (1877-1933) run de sinds 1901 een pottenbakke rij op Vredelust aan de Rijn bij Leiderdorp. Hij oogstte vooral roem met zijn zogenaamde bouwaardewerk: vorst- en weer- bestendige decoraties van terra cotta die in gebouwen konden worden toegepast. Het gebouw van het Leidsch Dagblad, dat door Dudok werd ontworpen, dankt bijvoorbeeld veel van zijn charme aan de terracottapro- dukten van Brouwer. De Gijselaarsbank is een van de weinige bewaard gebleven ob jecten van de hand van Brou wer. Hij ontwierp de bank in de stijl van de Amsterdamse School: veel verspringend en decoratief metselwerk, verrijkt met terracotta-onderdelen en reliëfs. Het monument is opge bouwd uit een zitbank van ter racotta blokken en is aan drie kanten van een gemetselde plantenbak voorzien. De twee hoge delen aan weerszijden fungeren als lantaarns. De be kroning bestaat namelijk uit opengewerkte terracotta sier- biokken met gekleurd glas waarachter lampjes werden ge plaatst. In de hogere delen zijn boven- Gasfles ontploft in bouwkeet ln een bouwkeet aan de Noachstraat is zaterdagochtend een gas fles ontploft. De 29-jarige Leidenaar die op dat moment in de keet aanwezig was, liep nauwelijks verwondingen op, hij kwam er vol gens de politie met 'wat verbrand haar' af. De man probeerde in de bouwkeet een gaskachel aan te steken. Op dat moment ontplofte de fles. zijn tijd en een vers zeepie hoort er natuurlijk bij." Troos ten doet ze ook wel eens: "Als een grietje hier beneden staat te huilen, omdat haar vriend de verkering heeft uitgemaakt. Dan zeg ik dat ze nooit moet huilen om een vent. Dat alles went, be halve een vent." De onwikke- ling van de muziek in Club 68 heeft ze op de voet kunnen vol gen. „Toen ik hier 24 jaar gele den kwam was het nog Heintje en Mieke of 'An der Rhein, so schön'. Later werd het disco en tegenwoordig is house de trend. Nou dat hoeft van mij niet hoor. House vind ik echt helemaal niks." Tante Tien en de toiletten van Club 68. In de 24 jaren dat ze er bij heeft gezeten is ze er aan verknocht geraakt. „Ze zijn een deel van mijn leven gewor den. Elke vrijdag, zaterdag en zondag werken: ik en ook mijn kinderen ik heb vijf meiden, vier dochters en een pleegkind wisten gewoon niet anders. En twee van mijn meiden vallen graag eens in als ik een keertje niet kan. Nu ga ik naar Club 71, want Jan-Frank, de baas dus, wilde me er graag bij houden. Dat is fijn, want al ben ik bijna 64, ik wil toch nog wel een paar jaartjes door in dit vak." genavond spreekt in het Pasto- Tolerantie en Kerken. Dat is het raai Kafee. De lezing begint c onderwerp waarover prof. L 16.00 uur in het gebouw Leertouwer, rector-magnificus gezamenlijke diaconiën a van de Leidse universiteit, mor- Oude Rijn 44 in Leiden. BURCERLUKE STAND dien reliëfs aangebracht waarop vrouwen staan afgebeeld. Links verbeeldt een rouwende vrouw met het opschrift 'Rouw 1914', de oorlogsjaren. Rechts is de 'Herleving' weergegeven. Het reliëf op de rugleuning ver meldt: 'Oorlogsjaren 1914-1919, de Leidsche burgerij aan haren burgemeester Jhr.Mr.Dr. N.C. de Gijselaar'. Op 23 april 1920 werd de bank feestelijk onthuld. In 1985 werd daaronder een in scriptie aangebracht die ver meldt dat de bank na uitvoerige discussie in dat jaar is her plaatst. 'Lelijk en plomp' Inmiddels geldt het monument in kringen van kunstminnaars en monumentenzorgers als een mooi en bijzonder kunsthisto risch voorbeeld uit de tijd van de Amsterdamse School. Maar 'dat daar tot voor kort nog heel anders over werd gedacht, be wijst een citaat uit het boekje 'Oud Leiden' (BA. van Mourik, 1968) over De Gijselaar en het monument: 'Zijn naam werd le gendarisch en het is te betreu ren dat de tastbare herinnering aan deze eminente stadsbe stuurder slechts bestaat uit een zeer lelijk en zeer plomp monu- Tot 1 januari 1927 Vervulde De Gijselaar zijn functie van burge meester. In dat jaar moest hij zijn taak om gezondheidsrede nen neerleggen en werd hem eervol ontslag verleend. De stad heeft aan hem een heel bijzon dere burgemeester gehad en niet voor niets zingen de echte Leidenaars op 3 oktober 'Er is maar ene goeie Leijenaar. En dat is De Gijselaar'! LEIDEN Geboren Anusha, dv. G. Sankara- narayanan en V. Iyer Rob. zv. W. Ra- vensbergen en A.P. van Vliet Angeh- que, dv. A.W. Linnenbank en J. de Goeij Mark, zv J. Plugen M Ouwehand* Danique, dv. Y.M.J. de Groot Nata- scha, dv. P. Krapels en J.A. Rip Step hanie, dv. H.F.B. Lüschen en M. van Duin Farid, zv. M. Chikhi en A. Ouaki Thomas Emiel, zv. R. Shariati en M.l. Buur Sebastiaan, zv. C. Middelkoop en R. van Egmond Thom, zv. T.A. Berg en M. Schaap Thomas Gerardus, zv. N.G. Wigchert en A.A.M. Rewijk Roy, zv P. Smeding en A B Ham Tjerk Christi- aan, zv. C. Muller en P. van Ingen Reinder Willem, zv. W. Vis en H.H.M Smaling Jonathan Wilhelmus Frede rick, zv. W.J A. Boere en A A. langhout Hanneke, dv J.J. van Rhijn en D. van Wijngaarden Cornells, zv P. de Mol en F. de Vreugd Joey Chico Corleone, zv. J W E. van Duijvenbode Susanne Eli- se. dv. C Ouwehand en C. Star Stijn Henk André, zv. A.G.M. Nagelmaker en C.A. Peters Marjoieme Maria Elisa beth, dv. J.L. Tuithof en A.R M Turk Irene Maria Jacoba. dv. DJ. Eland en M H Berg* Serina. dv. M. Zandvliet en J.Ê.M. Heiversteijn Lucas Jan, zv. J.G. van der Graaf en J. van Dijk Jimmy Jan Willem, zv W G Verkade en P.P. Sm- teur Annica Francisca. dv. S2. Gre- guss en E. Kappe Marvin Ogboe. zv. T. Okekumata en A.T. Martina Anne-Wil, dv J Siersemaen I A. de Jong* Jacky Lorame. dv. R. Engels en B.S. de Jonker Liesanne. dv J.A Koster en AJ.S. van der Laan Barthoiomeus Johannes, zv. J.P.M. van Rijnen W.M.S. van der Vijver Nesnne, dv. M Boudari en R. Halia Manon, dv J Ravensbergen en A K Zwanenburg Emma. dv PAG. Bos man en M W Heijns Deborah Hannel- ore, dv N A May en C F. Zeiske Johan Thomas Rudolf André. zv J.T.H.M. Dou- qué en C.A. de Man Pieter, zv. C. van der Bent en G. Hogewomng Laurens Leonard William, zv. J W Hoogeveen en R W. Kootstra Stefame, dv. A.R. van de Weteringen S M van Weerlee* Fem ke, dv R.M. Dobbinga en G.M.A. Brus- see Eva Amber. dv. CJ. Donker en A. Schooljan Marissa Christina, dv J.A.M. van Schie en A.C. van der Mei| Mandy, dv. H.C.R. Vermeij en B M Lan- gelaan Willem Jan, zv. R.T.A. Schou ten en J.R.M. Buijsen Véronne Alide Josephine, dv. M.W.M. de Vrind en F.AJ. Hoogendijk Hatice Dilara, dv. N Dibooglu en F. Dibooglu Willem, zv. J.W. van der Plas en J. Haasnoot Shir ley Cornelia Theodora, dv. A H van der Haven en M.B.C.C. Lardé*Cleo Marti ne, dv. L.C. Cohen en L. Tismeer Be au. zv. N.B.L. Dorsman en J.S. van La- Gerarc s Alex; !r Adri, SB n Drie BIANCA VAN DEN BERG en K. Constandse Esther, dv D. van Rhijn en W.M. Vlasman Jamie, dv. C M Kloots en J.C. Vermeulen Rogier Michiel, zv. C.H Tendelooen L.M.C. Erftemeijer Shirley, dv M.J.M. Koek en J.P. Janssen Emma Aloxe, dv. A.H. den Held en M.Y. Spier Floske Anne, dv. S A. Hartman en J.A.M. Casteel Sven, zv. J.L.P. Persoon en M M. von der Embse-Persoon Marit Tessa, dv. F C. van den Berg en B P.T G. van Win den Miranda, dv. H A M. Slingerland Vere, dv. A.W. Weermeijer en Y.F.C Bal kenende Shenda, dv G D ten Woit- huis en B. Poot Ralph Edward Donald, zv. R P M. Caspersen C J.A D Siagt- veld Joannes Josephus, zv. J.J Blok huizen en M van der Plas Xandra Eleonore, dv. J.J. Blokhuizen en M van der Plas Laura Apolonia. dv. A.W. Tseng en A M. Minnee Dirk, zv R Ris- seiada Anne-Lot Willemijn. dv M J. Struijk en M W. van Dam Johannes Stefan, zv J Snijder en A Meijvogei Margaretha Adriana Anna, dv A van den Berg enM.CM Bierman Thomas Knstiaan. zv A G Newerla en D Newer- la Cornells Folkert. zv A G Schoen en zv. A.A.M.C. den Hollander en A F M van den Hout Patrick Paolo Vittorio. zv. R P. Kooijman en A.E.M. Spadon Agnes, dv. J.N. van Duijn en E.J. den Hollander Julius Markus, zv. A.H. Vor derman en M.N.I Samola. Overleden W W Harting, geb 18 juni 1991zoon G. van Koen. geb 20aug 1917,man*AC Taatgen, geb. 19 dec 1912. echtg. van R R Karsten*jP van den Broek. geb. 16 aug. 1921, man M. Hartevelt, geb. 5 juli 1908. geh. gew met D. Huijgens M W de Rooij. geb. 12 aug. 1903, vrouw P.H. van der Poel.geb. 15sept 1913. man*j. Hogervorst, geb 15 maart 1910. geh gew met A B Pouw J A Boughton. geb. 26 maart 1908. geh gew met E Lillie C.A. Körnmann Rudi. geb 3 sept. 1915.man*N Massaar.geb 15 dec 1903. man* W Pret, geb 27 april 1930. echtg. van D Wetseiaar J B Henrard. geb 2 okt. 1912. man.H de Jong, geb. 23 maart 1931, echtg van J Aandewiel Th.F.J Lovink. geb 25 sept 1913, man K. Can, geb 3 |uni 1948. man W Rasser, geb 2 juli 1924, man L. Siebert. geb. 5 dec. 1901. man* F van Beek. geb. 3 juli 1915, geh. gew met A. Eeuwi|k B G Giesen, geb 1 maart 1906. geh gew met A F Crama C. van der Pias. geb 27 sept. 1916, echtg. van A Guijt M.J. Bouthoorn, geb. 21 okt. 1920, geh. gew met B de Leeuw* M L. van Zon, geb. 23 dec. 1915, echtg. van T Jonkman L.J.E. Depeweg, geb. 5 dec. 1916, man J.R. Cossmann, geb. 26 april 1924. man A G Visser, geb. 28 sept. 1906, geh gew met W Termors huizen M.W. van Wieringen, geb. 29 dec. 1913. geh. gew met T P. Zwet sloot B G Beerenfenger, geb 12 aug 1921, man *CG M Meskers. geb 28 aug 1904. man*G Feenstra. geb. 31 jan. 1921, echtg. van K C Apgenent D. Sleeker.geb 1 jan 1991.zoon* P.J I Smit. geb 17 juni 1957. man* T.P. Tschopp. geb 4 jan. 1992. zoon Gehuwd M M. Prins en J.A Rip P van Embden en M J F Coenen R. van Eijgen en R J de Roode K ABdeima lakenEM Missier E.J G F Veerenen N F Udenhout*R van der Zeeuw en E.J van der Reijden J Veitman en W.A.H LepoeterM HöketnjMW Mieioo R V Janga en A BoaKye G van Zeist en CJ.H. ie Mair

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 11