Leiden 'Mooie toren in lelijk gebied' 'De kwestie is: vliegtuigen of polders' Vaart achter plan Groen-complex Nieuw politiekorps krijgt als eerste een hoofdbureau Politie zoekt dierenbeul Zaterdag 1 februari 1992 NIEUWSLIJN Bolkestein spreekt in Leiden De WD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Frits Bolkestein, houdt op 10 februari in Leiden een spreekbeurt over onder meer de lastenverhogingen die het kabinet heeft doorgevoerd en de verwikkelingen rond het plan Simons. Bolkestein spreekt in Ho tel Holiday Inn aan de Haagse Schouwweg. De spreekbeurt be gint om 20.00 uur. 6000 gulden voor zwerfkinderen De kerstactie van het Leidse Visser 't Hooft Lyceum heeft 6126 gulden opgeleverd voor de Stichting Zwerfkinderen in Neder land. Het geld is door ouders en leerlingen bijeengebracht. Gis teren is het bedrag in het Amsterdamse pension Zeezicht, een opvanghuis voor zwerfkinderen, aan de Stichting overhandigd door een delegatie van de school. De Stichting wil nog 15 pen sions voor zwerfkinderen bouwen. 129.500 gulden voor Indiase kinderen De in Leiden gevestigde Stichting Kinderpostzegels Nederland krijgt van de Nationale Postcode Loterij 129.500 gulden. Het geld is bestemd vor een project van de Indiase organisatie Butterflies. Deze zorgt voor onderwijs aan kinderen die vaak negen tot vijf tien uur per dag moeten werken. LEIDEN LOMAN LEEFMANS Eigenaar C. Van Assendelft-Van Wijk van het voormalige Groen- complex aan de Langebrug en Pieterskerkchoorsteeg wil begin april beginnen met de nieuw bouw en renovatie daar. Afgelo pen dinsdag liet de Antwerpse projectontwikkelaar weten op een snelle oplossing aan te stu ren voor de panden van de voormalige uitgeverijen en drukkerij. Komende week al leggen verte genwoordigers van het Haar lemse architectenbureau ONX tekeningen aan de gemeente voor. Het gaat om acht wonin gen, twintig appartementen (tien meer dan oorspronkelijk gedacht), winkels, twee restau rants en een half ondergrondse parkeergarage. Door middel van een kort geding wil Van Assend elft-Van Wijk de krakers die nu in de panden zitten eruit krij gen. Volgens stadsbeheer-ambte- naar G. Schramm is de snelle handelswijze van Van Assend elft-Van Wijk mogelijk: „Maar dan moet wel iedereen het met de plannen eens zijn en de pro vincie duidelijkheid geven over sanering van de bodemvervui ling", aldus Schramm. Mocht het goed komen met krakers en de vervuiling ontstaan door de oude drukkerij en komen er vanuit de gemeenteraad en de inspraak geen opstoppingen, dan kan de Antwerpenaar daad werkelijk in april beginnen. y v 7?T w A s V t .li A- }f; Een maquette van de Kopermolen, zoals de gemeente die zich voorstelt. In het midden de torenflat. Daarvoor het 'evenementenplein', waar het verkeer omheen rijdt als de huidige Ketelmeerlaan is afgegraven. foto hielco kuipers Honderd bezwaarschriften tegen plannen Kopennolen In de Merenwijk bestaan grote bezwaren tegen de plan nen van de gemeente voor het opknappen van de Slaaghwijk en het winkelcentrum De Kopermolen. De bijna 100 bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de bouw van een woontoren naast het winkelcentrum, het verlagen van de Ketelmeerlaan en de uitbreiding van de Kopermolen zijn voor de gemeente echter geen aanlei ding de plannen nu nog te wijzigen. LEIDEN «GERTVISSER De eerste plannen voor het ge bied dateren van eind 1988 waarbij verbetering van de Slaaghwijk en een face-lift voor het winkelcentrum als uitgangs punt werden vastgesteld. In de loop der jaren werden de plan nen, mede op verzoek van de bewoners, diverse malen aange past. Meest ingrijpende wijzi gingen waren het verminderen van het aantal nieuw te bouwen woningen en het aangepaste tracé van de Ketelmeerlaan. Nadat aanvankelijk de bedoe ling was de rijbanen te splitsen is uiteindelijk gekozen voor een weg die langs Buizerdhorst en Valkenhorst aan de zuidkant van het nieuw aan te leggen plein voor het winkelcentrum loopt. De weg wordt verlaagd tot straatniveau en als door gaande route onaatrekkelijk ge maakt. Toren De gemeente geeft toe dat door het verlagen van de weg een minder veilige situatie kan ont staan omdat voetgangers het rijdende verkeer moeten gaan kruisen. Zij wijst er echter op dat de hoeveelheid verkeer af zal nemen door invoering van een maximum snelheid van 30 km, en het versmallen van de weg. Bovendien blijven de tun neltjes gehandhaafd. Als nadeel wordt ook gezien dat ook het openbaar vervoer minder snel zal kunnen rijden. Verreweg de meeste bezwa ren zijn echter gericht tegen de bouw van een 50 meter hoge to ren die deel uitmaakt van de uitbreding van het winkelcen trum. 'Horizonvervuilend' en strijdig met het karakter van de wijk, vinden de Merenwijkers. Het gemeentebestuur is echter van het tegendeel overtuigd. Behalve dat er nieuwe wonin gen bij komen, wordt de toren beschouwd als 'een fraaie be bouwing van een min of meer lelijk gebied. De schaduw die de toren afwerpt, zal meevallen, verwacht de gemeente. De protesten tegen uitbrei ding van het winkelcentrum snijden volgens de gemeente geen hout omdat economisch onderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende draagvlak is voor meer winkels. De gemeente is niet van plan het plein voor het winkelcentrum op koopavon den en op zaterdag open te stel- Een lekke band was de aanleiding tot een pirouette van een gloednieuwe auto op de Plesmanlaan gistermiddag. De auto, bestuurd door een 61-ja rige Leidenaar, stuiterde van e§n lantaarnpaal tegen een passerende auto. De eerste werd totaal vernield, de tweede auto liep plaatschade op. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. foto loek zuyderduin Hollands Midden heeft krijgt als eerste politieregio een nieuw, eigen hoofdbureau. Begin maart wordt de eerste paal ge slagen voor een hoofdkantoor aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp tussen het Elisa- beth-ziekenhuis en het Meubel plein. Het kantoor wordt ge bouwd door projectontwikke laar Du Prie en gehuurd door de rijksgebouwendienst. Zomer 1993 is het pand ge reed. Gemeente- en rijkspolitie Grotere Naamsbekendheid? Naamsbekendheid is goud waard voor uw bedrijf. En dat bereikt u alleen met goede reclame. Van Advertising Workshop. Bel eens voor een afspraak. □VERTISING WORKSHOP Hoop op bebouwing Valkenburg nog niet vervlogen LEIDEN MEINDERT V Gifdepot in Leiden voldoet volledig aan strenge eisen gemeentelijke de pot voor de opslag van klein chemisch afval is door de ar beidsinspectie Zuid-Holland aangewezen als voorbeeld voor andere gemeenten. De arbeids inspectie heeft de eisen aan op slagplaatsen voor kca-afval de afgelopen jaren aanzienlijk ver scherpt. Het pas geopende Leidse depot voldoet volledig aan deze eisen. Vanaf 3 februari gaat de reini gingsdienst beginnen met het huis-aan-huis ophalen van kca- afval. De Merenwijk is als eerste aan de beurt. Op 3 februari rijdt de chemokar door de Slaagh wijk, op 5 februari door de Ro- des, Leedewijk-Zuid en Meren- wijk-centrum. Op 6 februari is Leedewijk-Noord aan de beurt en op 7 februari de Zijlwijk. De chemokar zal daarna elk kwartaal door de wijk rijden. Nog steeds heeft Leiden de hoop op bebouwing van het marinevliegkamp Valkenburg in de jaren na 2000, niet opgege ven. Maar dan moet het minis terie van defensie wel van me ning veranderen. „Desnoods", zo zegt de Leidse wethouder Van Rij, „laten we minister Ter Beek eens naar Leiden komen. Zetten we hem af op de Papen- weg in Voorschoten en laten hem naar station De Vink lo pen. Als hij dan nog niet van mening verandert, dan weet hij in ieder geval wat hij op zijn ge weten heeft". Want het wordt hoe dan van de moeilijkste keuzes voor Leiden en omliggende ge meenten Voorschoten, Leider dorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Alkemade de komende jaren komen te staan. In de jaren tus sen 2000 en 2015 moeten er 13.000, en volgens Van Rij waar schijnlijk nog veel meer, wonin gen bijkomen. Binnen de Leidse grenzen is de ruimte op. Alles is volgebouwd tot het laatste stuk je groen. Rest de keuze tussen Valkenburg en natuurrijke pol ders. Het college van B en W van Leiden willen nu een extern bu reau onderzoek laten doen naar de meest geschikte lokatie. Be halve vliegveld Valkenburg zijn dat de Boterhuispolder (Leider dorp) en de Papenwegse polder (Voorschoten). Plaatsen als Els- geest (Voorhout), Rode Polder (Alkemade), Grote Polder (Zoe terwoude) en Oostvlietpolder (Leiden) worden in reserve ge houden. Van laatstgenoemde plek wil de gemeente ook on derzoeken of het geschikt is als bedrijventerrein. Leiden heeft de hoop niet opgegeven dat de vliegtuigen ooit verdwijnen van het Marinevliegkamp Valkenburg Van Rij hoopt nu dat de ande re vijf gemeenten zich in het voorstel om een onderzoek te doen, kunnen vinden. „Ik be treur het dat de gemeenten de vorige keer niet tot een eenslui dende aanwijzing van bouwlo- katies konden komen. Iedereen is nog te veel gericht op zijn ei gen belang". Er is volgens Van Rij overi gens genoeg reden om nu eens eensgezind tot een besluit te komen. Zowel provincie Zuid- Holland als minister Alders (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening), willen snel duidelijk heid. „Door te treuzelen kun nen we ook wel eens naast het geld grijpen dat hiervoor door Alders beschikbaar is gesteld. Ook de provincie wil aan het einde van dit jaar weten waar zij aan toe is", aldus Van Rij. Leden van provinciale staten van Zuid-Holland hebben in middels aangegeven dat er snel een besluit moet komen. An ders moet worden overgegaan tot het paardemiddel van aan wijzing, waarbij de provincie als het ware over de hoofden van de gemeenten heen, de knoop doorhakt. Wethouder Van Rij wil dit voorkomen en dus moet uiter lijk september dit jaar de resul taten van het onderzoeksbu reau klaar zijn. Vervolgens moet dan het zware besluit genomen worden welk gebied bouwrijp wordt gemaakt. Een probleem bij het regio naal ontwikkelen van woonwij ken rond Leiden tot nu toe is kingsverband bestaat. Maar vol gens Van Rij is er de laatste maanden toch het nodige ver anderd aan de instelling van verschillende gemeenten. „Er wordt meer regionaal gedacht. Al in september 1990 deed Lei den pogingen tot foto koninklijke marine king, maar dat werd beslist ge weigerd. Daarna konden zij er niet meer onderuit. Maar in middels gaat het meedenken ook wat meer van harte. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de weerstand tegen de be bouwing van de Broek- en Si- montjes in Oegstgeest afneemt, en dat Leiderdorp nu ook voor Leidse woningzoekenden bouwt. Er is steeds meer erken ning voor het gegeven dat we met z'n allen de problemen moeten oplossen". De zwaan die afgelopen woensdag levenloos werd aangetroffen op het eiland Strengen en Tengnagel, ten noorden van de Merenwijk, blijkt te zijn neergeschoten. In het lichaam van het dier is een aantal loden kogeltjes aangetroffen, afkomstig uit een zwaar luchtdrukwapen. De kogeltjes zijn gevonden door dierenarts Helder, naar wie de politie het kadaver bracht nadat ze geen ver wondingen of symptomen van ziekte zag. Onder het röntgenappa- raat bleek dal er een schot hagel in het dier zat en dus dat onverlaten op het dier hebben geschoten. „Eén zwaan is al vreselijk maar het is nog veel erger als het er meer worden", aldus politie- voorlichter D. Graveland die daarom hoopt dat de uit de vele wandelaars in het ge bied tips van getuigen of aanwijzingen komen. Het te lefoonnummer van de Leidse politie is 258888. parkeren zoals veel be- willen. Slechts in heel bijzondere gevallen kan er ge parkeerd worden. Indruk Wethouder T. van Rij is onder de indruk gekomen van het gro te aantal bezwaarschriften maar heeft zijn geloof in de plannen niet verloren. „Het heeft me verbaasd dat hoewel de plan nen al drie jaar bekend zijn, er op het laatste moment nog zo veel bezwaarschriften zijn inge diend. Het zou natuurlijk mak kelijker zijn geweest wanneer deze protesten eerder duidelijk waren geweest. Maar kennelijk heeft men gedacht dat het zo'n vaart wel niet zou lopen". Wanneer de wethouder don derdag dan worden de be zwaarschriften behandeld steun krijgt van de raadscom missie kan over twee maanden worden begonnen met uitvoe ring van de plannen. Het nieu we aanzicht van de Slaaghwijk- Kopermolen is dan over twee jaar zichtbaar. Discussie over verkeer in Pieterswijk moeten 1 april 1993 zijn samen gevoegd tot een politie. Het hui dige districtsbureau van de rijkspolitie aan de Van der Valk Boumanweg blijft dus tot de 'opheffing' van de rijkspolitie, hoofdbureau. Het is de bedoeling in het re giobureau één centrale meldka mer te vestigen. Nu zijn er ver deeld over de regio nog zes meldkamers in Leiden, Noord- wijk, Katwijk, Alphen aan den Rijn, Gouda en de meldkamer van de rijkspolitie in Leider dorp. Eén meldkamer is effi ciënter werken. In het vier verdiepingen tel lende kantoor komen ongeveer 250 mensen te werken. Het is niet de bedoeling dat burgers, zoals in een normaal politiebu reau, aangifte komen doen van ongevallen en dergelijke. erken het 'Parkeren motto van de forumdiscussie die buurtvereniging Pieters- en Academiewijk organiseert. In het forum zitten verkeerswet houder J. Walenkamp en enkele wijkbewoners. De discussie wordt geleid door gemeente ambtenaar P. Olivier. Aanleiding voor de bijeenkomst is dat er nog steeds allerlei ver keersproblemen in de wijk zijn, ondanks het feit dat de ge meente een aantal maatregelen is genomen, aldus het bestuur. Het 'gemotoriseerd verkeer' is volgens de vereniging 'voortdu rend het heetste hangijzer' in de wijk. De openbare bijeenkomst heeft plaats op maandag 3 fe bruari in de Pieterskerk, de aan vang is 20.15 uur. Bisschop Bar voor behoud Leidse Courant ROTTERDAM ANP Sijthoff Pers moet de redacties van Het Binnenhof en de Leidse Courant in staat stellen een her kenbare rol te laten spelen in wat zij ideëel voorstaan. Dat heeft bisschop R.Ph. Bar van Rotterdam de raad van bestuur van het bedrijf laten weten. De bisschop zelf abonnee heeft er moeite mee dat nood zakelijke bezuinigingen hoofd zakelijk worden afgewenteld op Het Binnenhof en de Leidse Courant. Samenwerking met de Haagsche Courant komt naar zijn mening neer op opheffing van beide bladen. Met plannen die gaan in de richting van op heffing bewijst het concern vol gens Bar geen dienst aan hen die thans pleiten voor steun van de overheid voor behoud van een pluriforme nieuwsvoorzie ning. Bar roept het bedrijf op in het overleg dat de komende week met bonden en ondernemings raad wordt gevoerd, het advies van de geraadpleegde externe deskundige te gebruiken om op creatieve wijze recht te doen aan de waarde van Het Binnen hof.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 21