Ik teken voor 'n betere dierenwet. O Verjaardag? Verjaardag? Van der Luit flMONUTA FAMILIEBERICHTEN ROKEN? NOG NIET GESTOPT STOP ER NU MEE! unicef# Diep bedroefd om zijn heengaan, maar dank baar voor alles wat hjj voor ons heeft bete kend, geven wü u kennis dat op de leeftijd van 82 jaar onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa JOSEPHUS JACOBUS REINER VAN HOUTEN NoordwiJk: A.M. VAN HOUTEN- SCHRAMA Noordwijk: LEO en HEILTJE Noordwijk: RIA en PETER PETRA Rijnsburg: F1A en DICK ANITA, RONALD 24 januari 1992 Weteringkade 52 2201 SJ Noordwijk Er zal een avondwake gehouden worden op maandag 27 januari om 19.30 uur in de St. Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen, waarna gelegenheid tot condoleren in de kerk. De gezongen uitvaartmis zal worden opge dragen op dinsdag 28 Januari om 10.30 uur in voornoemde kerk, waarna wjj hem zullen be geleiden naar zijn laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats aan de Gooweg te Noord wijk-Binnen. Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in restaurant "De Beurs", Voor straat te Noordwijk-Binnen. Vader ligt opgebaard in de rouwkapel van de St. Jeroenskerk, alwaar gelegenheid tot be zoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur. Na een liefdevolle verzorging in "Mariënha- ven" te Warmond is, na een korte ziekte, rus tig van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma ANNA ALIDA VAN VLIET-DOBBE sinds 1963 weduwe van JACOB VAN VLIET in de leeftijd van 89 jaar J.A. VAN VLIET H.E. VAN VU ET- VAN DER MEU JOHN, FRUKE en ILJA ROB Warmond, 24 januari1992 Correspondentieadres: Piet Heinstraat 11 2316 VG Leiden Gelegenheid tot afscheidnemen maandag van 19.00-19.30 uur in het rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. De begrafenis is bepaald op dinsdag^ janu ari a.s. om 11.00 uur op de begraafplaats "RhUnhof", Haagse Schouwweg (nieuwe in gang) te Leiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf plaats. Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Maria van der Linden- van der Steen Namens de familie: Annie Onderwater van der Linden Leiden, Januari 1992 Leeg is de plaats, maar goed zijn de herinne ringen aan Piet, onze broer, oom, oud-oom en medebewoner Petrus J: C. van derPas Dank voor uw medeleven. Rini Boumeester- van der Pas Bewoners en Team van G.V.T. "Zwieten" Zoeterwoude, januari 1992 Marinus Jacobus Koetsier betuigen wü u onze oprechte dank. K. Koetsier-Oosthoek Kinderen Kleinkinderen Hoogmade, januari 1992 Door het overweldigende medeleven, is het ons onmogelijk u allen persoonlijk te bedan ken, voor de enorme schat aan bloemen, uw brieven, kaarten en uw persoonlijke komst bij het afscheid van mijn lieve man en mijn lieve papa Cornells Hartevelt Leiden, januari 1992 Qpdradhteü tot plaatsing vaa rouwadvertenties «p dezelfde dag kunnen (071' Witte Singel 1, leiden. O R AP| Administratiekantoor b.v. Verzorging van administratie-en belastingzaken. Opzetten van geautomatiseerde boekhouding voor Midden- en Kleinbedrijf. Volledige verzorging salarisadministraties Deskundige begeleiding van uw administratieve organisatie. Schipholweg 74, Postbus 2219,2301 CE Leiden Telefoon: 071-22 20 34, Fax: 071-21 27 21 Gasinstallaties Sanitair Rioleringen Waterleidingen Dakbedekkingen Onderhoud v- CZ2 LOODGIETERSBEDRIJF SINDS 1882 Erkend installateur van gas, water en s Hogewoerd 112 - Leiden tel. 071-120354 1{of vanCjerncnj ^^eliers Meestergoudsmid - Horloger - Diamantair en verkoop - Taxaties - Ontwerp en reparatie in eigen ateli Centrum Leiden, Maarsmansteeg 21, onder de klok "B" T |~Ja, ik teken ook voor U vUpsiJPBmo i 'n betere dierenwet. n Misschien weet u het: er komt eindelijk een nieuwe wet voor de dieren. Maar helaas... zoals de overheid het zich voorstelt, schieten de dieren er niet veel mee op Gelukkig is de Dieren bescherming er ook nog Zij heeft een deskundig ontworpen wetsvoorstel bij toon hermans hel parlemenïingediend waar de dieren wél wal aan hebben. Dat voorstel stelt paal en perk aan het gesol met dieren en waarborgt controle. Als we voldoende handtekeningen weten te verzamelen, dan komt dit voorstel er eerder door. Ik heb mijn handiekening al gestuurd. Nu u! Stuur deze bon met uw handtekening in een open envelop met een postzegel van 65 cent aan de Dierenbescher ming, postbus 85980,2508 CR Den Haag I Wilt u méér doen, dan kan't zó: I Ik geel'graag om deze campagne te laten slagen. I Ik m.iak vandaag nog I'over op giro- I I rekeningnr 25085.1 n.v. de Dierenbescherming. 1 Den Haag o.v.v. "Campagne Wetgeving". I □IkwordlidvandeDierenhe.schermingyoorl'28.- jaar en onrvang hiervoor 6x per jaar het blad Di •J Alle handtekeningen helpen om dieren een beter leven te geven! Begrafenissen - Crematies Transporten In het rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. Uitvaartverzekeringen - Deposito's. Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432, 2300 AK Leiden, telefoon 071-213231* Wassenaar, Deijlerweg 127, telefoon 01751-12436 VRIJ UITVAARTPASTORAAT bemiddelt voor een persoonlijke nagedachtenis in humanis tisch, religieus of godsdienstig perspektief: tel. -02523- 74939 (ma t/m vr. omstreeks 17 u) of via postbus 160 - 2210 AD Noordwijkerhout. <Rof van(jerneiu ^tve/jers^" Meestergoudsmid - Horloger - Diamantair en verkoop - Taxaties - Ontwerp en reparatie in eigen atelier Centrum Leiden, Maarsmansteeg 21, onder de klok GEZOCHT: Wij van Majorette peloton Ridderveld zoeken ter versterking van ons team, een enthousiast persoon, die ons maandagavond wil assisteren met lesgeven. Diploma's zijn niet vereist, maar ENTHOUSIASME en INZET staan bij ons voorop. Bel gerust voor informatie: (01720) 41138 Of (01720) 34306. CURSUS BIJENTEELT De cursus omvat 7 theorielessen, in de Agrarische School te Oegstgeest en 13 praktijklessen in de bijenstal van het park Cronesteyn te Leiden. De cursus begint op 28 januari. Het cursusgeld bedraagt f 160,- Informatie en aanmelding bij A. Neve, Koraalstraat 24, 2332 JL Leiden. Tel. 071-764413. verzekert en verzorgt de uitvaart betrouwbaar en betrokken Uitvaartcentrum: Lange Mare 69, Lelden 071 - 14 40 40 dag en nacht bereikbaar TANDENWINKEL openingstijden ma. t/m vrij. 9-17 uur zaterdag 10-12 uur prothese specialist erkend laboratorium lid V.T.L. reparaties klaar terwijl u wacht persen van nienwe platen in uw oude kunstgebit vervaardiging van kunstgebitten tevens 1-dagsbehandeling specialist in mondverzorgings- artikelen. Interplak/Braon 01719-18193/18491 KERKSTIUAT tl NOOROWIIK-BIHHEN bg.g. (voor spoedgevallen) 91711-11145 Bij vonnis d.d. 22 janusiri 1992 van de Arrondissementsrecht bank te 's-Gravenhage, is WILLEM THEODORUS KLAAS HULSCHER, voorheen h.o.d.n. H.W.S. Be- nelux-Nederland, wonende en 13 te I in Mr. Th.H.C.M. Ponsioen Cartesiuslaan 25 2341 AM Oegstgeest BEGRAFENISSEN - CREMATIES I Dag en nacht bereikbaar Depositofonds Archief voor het Gratis nazorg I vastleggen van Rouw- en ontvangkamer I persoonlijke wensen Koffiekamer LEIDEN: (kantoor) Hogewoerd 84, tel. 071-1209 75 OEGSTGEEST: De Kempenaerstraat 64. tel. 071-15 58 32 VOORSCHOTEN: tel. 071-615191 DEN HAAG: ft Statenhuys) Statenlaan 78, tel. 070-351 44 51 M Mevr. B Kiewiet de Jonge med. drs Klassieke Chinese acupuntuur. ANTI_-ROOKBEH AN DELING "PIJNBESTRIJDING1 Dipl. NAA.S. Oranje Nassaulaan ie Warmond 0171l-l1577 Lloftt tussen 10.00-1 Z00 uur. S. KOOIJMAN, huisarts AFWEZIG 3 T/M 7 FEBR. Voor waarneming de arisen: De Lorm, Prince, Reinders, Wiersma, Crul, Hammerstein, De Jong. A'5 <k mensen t pyftamictej in Egypte ms. en eer» Chinese KutirRn maxerun op <Jt maan Lahden -fiffJVaarom late/1 np£Ze dan maal XinXireTi doodgaah? Help UNICEF. Dan helpt u een eind te maken aan de nodeloze kindersterfte in de v Koop daarom UNICEF wenskaarten en prentbriefkaarten. Neem voor informatie e koop'kontakt op met UNICEF: Bankastraat 128, Postbus 85857,2508 CN Den Haag, tel.: 070-614601. Kinderen Rekenen op Ons. Wij Rekenen op U.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 4