Leiden Tien minuten wachten als elke seconde telt Bejaardentehuis wil niet sluiten Leiden verzet zich tegen korting stadsvernieuwing 'De Heer is ook voor deze man gekomen' Onafhankelijke controle gelden van Petruskerk Dichte rolluiken moeten uit straatbeeld verdwijnen Ambtenaren bezetten Stadhuisplein uit woede over reorganisatie BOUWPLANNEN? Vrijdag 17 januari 1992 Redactie: 071-161418 KAREL BERKHOUT JANET van duk emiel FANCMANN ROY KLOPPER LOMAN LEEFMANS ERNA STRAATSMA GERT VISSER (chef) Eindredactie: CONNY SMITS Vormgeving: henk BUB NIEUWSLIJN Loopbrug naar AZL afgesloten De Loopbrug tussen het Leidse station en het AZL wordt maan dag gedurende een deel van de ochtend en de middag afgeslo ten. De maatregel is noodzakelijk omdat dan een heistelling wordt aangevoerd die nodig is bij de nieuwbouw van het station. De loopbrug gaat om 09.30 uur dicht. Rond 14.00 kan het pu bliek er weer gebruik van maken. In de tussentijd zullen ze via het Rijnsburgerviaduct moeten lopen. Geen beeld, wel geluid Een argeloze Leidenaar is gisteren het slachtoffer van een op lichting die volgens de Leidse politie 'af en toe weer eens op duikt'. Op de parkeerplaats van de Bouwvaria aan de Zoeter- woudseweg werd hem een videocamera aangeboden voor 300 gulden. Het slachtoffer betaalde grif het bedrag voor wat hij dacht dat een koopje was. Toen hij thuis de meegegeven zwarte koffer opende, bevatte deze niet de verwachte Akai video-came ra, maar een tweetal oude tuners. leiden. royklopper De Petruskerk stelt een onaf hankelijke commissie in die voortaan de financiën van de parochie controleert. Deze commissie, waarin parochianen zitting kunnen nemen, werkt onafhankelijk van het bestuur. Jaarlijks brengt ze verslag uit aan de parochianen. Het bestuur van de parochie aan de Lammenschansweg is tot dit besluit gekomen om fraudes in de toekomst voor te zijn. Het initiatief moet worden gezien als een poging om de pa rochianen weer vertrouwen te geven in het financiële beheer van de kerk. Hun geldelijke bij dragen zijn hard nodig om op termijn uit de rode cijfers te ko men. Het bestuur van de Pe truskerk heeft de parochianen opgeroepen eenmalig extra geld over te maken, bovenop de ge bruikelijke bijdrage voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. „We hebben dat hard nodig om weer wat financiële weerstand op te bouwen". De vooruitzichten voor 1992 zijn niet al te rooskleurig. De parochie verwacht een tekort van ruim 60.000 gulden. Door toegezegde giften en speciale inzamelingsacties kan dit mis schien nog slinken. Overigens heeft het bisdom de begroting nog niet goedgekeurd. De Petruskerk is in de proble men gekomen door verduiste ring van 1,7 miljoen gulden. De ex-penningmeester van de kerk wordt ervan verdacht dit bedrag in vijftien jaar achterover te hebben gedrukt. De parochie heeft inmiddels vier ton geleend bij het bisdom om lopende re keningen te betalen. Een deel van .dit geld is naar de aanne mer gegaan die vorig jaar de kerk verbouwde en die nog al tijd geen betaling had ontvan gen. Ondanks de verbouwing moet de kerk de komende vijf jaar 700.000 gulden uittrekken om het gebouw in goede staat te houden. Dit geld is nodig voor onder meer onderhoud van dakbedekking, schilder werk, vervangen van goten en vernieuwing van de afvoer. 'Brandweer had er eerder kunnen zijn Omwonenden van de zaterdag afgebrande bouwmarkt Formido houden vol dat het wel erg lang duurde voordat het landelijke alarmnummer 06-11 hen met de brand weer doorverbond. „Mijn man heeft direct 06-11 gebeld, dat zal vijf a tien minuten na half vier zijn geweest, maar telkens ging er iets mis met doorschakelen. Pas tien mi nuten later kreeg hij iemand aan de lijn, maar toen bleek dat de melding al was doorgekomen", herinnert een be woonster zich. Een andere omwonende stelt: „Als het één van onze huizen was geweest, zou er niets meer van over zijn." leiden loman leefmans wordt bevestigd dat zij van de -'geruchten' over de 06-11 pro- Buurtbewoners zeggen dat ze blemen van afgelopen zaterdag rond 3.30 uur wakker werden op de hoogte zijn: „De 06-11 van de herrie die de brand in het Formido-complex aan de Hoge Morsweg veroorzaakte. De eerste pogingen om 06-11 te bellen, mislukten echter. De te lefoontjes kwamen niet door. En als ze wel doorkwamen, bleef het lange tijd stil nadat ze waren doorgeschakeld. Uitein delijk arriveerde de brandweer pas net over 4.00 uur. De bouw markt stond toen al in lichte laaie. Bij de Leidse brandweer centrale van deze regio zit Den Haag. Als veel mensen te gelijk bellen, vanuit Leiden of vanuit Den Haag, dan kan het zijn dat de lijn overbelast raakt. Het is maar een idee, een ande re verklaring kan ik niet beden ken", aldus woordvoerder Kos ter van de brandweer. Bij de 06-11 centrale in Den Haag worden de beschuldigin gen hoog opgenomen. Op ver zoek worden de bandopnamen, leiden «karel berkhout Het bejaardenhuis Van der Willigenhof is niet bereid om de komende jaren de deu ren te sluiten zoals de provincie Zuid-Hol land wil. „Sluiting is onbespreekbaar, een verhuizing van bewoners is onbespreekbaar en ook de bewoners van de aanleunwoni- gen laten wij niet zitten", zegt directeur J. van Eeden van het bejaardenoord namens het bestuur dat gisteravond vergaderde. Vorige we'èk wekte de provincie opschud ding met een voorstel voor sluiting van de Van der Willigenhof, die volgens sommigen verouderd is. De verzorgingsplaatsen zou den moeten worden overgeheveld naar het nog te bouwen bejaardencentrum in Lei derdorp, waarvan de komst overigens nog niet helemaal zeker is. „De plannen van de provincie zijn voorbarig, want de onder handelingen zijn een nog zeer pril stadi um", zegt Van Eeden. Het vrijzinnig-protestantse bejaardente huis, waar nu 98 ouderen worden verzorgd, is wel bereid om een aantal bedden over te brengen naar Leiderdorp. Van Eeden: „Hoeveel bedden dat worden, weten wij nog niet. Duidelijk is wel dat dit alleen maar kan door natuurlijk verloop (het overlijden van bewoners) en niet door verhuizing". Ook wordt er gesproken over een andere wijze van ouderenverzorging, nu de wens van ouderen om langer zelfstandig te leven steeds groter wordt. Mede daarom wil het bejaardenhuis blij ven zorgen voor de bewoners van de aan leunwoningen, die met hulp van het perso neel toch redelijk zelfstandig leven. „Verder blijven wij bezig met het wijkcentrum voor ouderen en een project als tafeltje-dekje", kondigt Van Eeden aan. „De keuken is ver bouwd, wij zijn volop in bedrijf'. Het is de bedoeling dat de 'dichte' rolluiken verdwijnen uit het straatbeeld. De gemeente geeft winkeliers geen bouwver gunning meer voor de grijze lui ken. Ondernemers die de stalen gevaarten verwijderen en rollui ken aanbrengen die 'voor 80 procent open zijn' krijgen van de gemeente 25 procent subsi die. Deze actie begint in de Haarlemmerstraat. Het is de be doeling dat later andere gebie den worden aangepakt. Het kan echter nog wel een tijd je duren voordat alle grijze lui ken verdwenen zijn omdat de gemeente niet zo heel veel geld heeft voor dit project. Boven dien is het effect afhankelijk van het aantal winkeliers dat eraan wil meewerken. Dat deelde wet houder T. van Rij van ruimtelij ke ordening gisteravond mee tijdens een commissievergade ring. Leiden blijft met andere mid delgrote gemeenten de Tweede Kamer bewerken om te voorko men dat die instemt met de drastische bezuinigingen op de stadsvernieuwing. Als de plan nen van de staatssecretaris doorgaan, krijgt Leiden na het jaar 2000 geen cent subsidie meer en dat heeft 'catastrofale gevolgen' voor de stad, zei wet houder T. van Rij gisteravond tijdens een commissievergade ring. Hij antwoordde op een vraag van PvdA-raadslid P. Bor- dewijk die zich afvroeg of de ge meenten nog iets ondernemen tegen de bezuinigingsplannen. „Het blijft hier betrekkelijk stil vergeleken bij het protest dat er is tegen andere bezuinigingen, die soms van veel geringere omvang zijn". Volgens Van Rij lijkt dat onder meer zo omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 'een wat wisselvallig be leid' voert. „De VNG schippert wat tussen de vier grote steden die blij zijn omdat ze meer geld krijgen en tussen de middelgro te gemeenten die de subsidie willen behouden". Aan het einde van deze maand overleggen besturen van de middelgrote gemeenten merleden te bewerken'. Dat is ook al gebeurd. Het weekeinde voordat de kamer de laatste keer over de stadsvernieuwing sprak, hebben de bestuurders van middelgrote gemeenten nog druk gebeld met allerlei ka merleden, aldus Van Rij. „We doen van alles, behalve brieven schrijven. Want die worden toch niet gelezen". Ambtenaren van de directie ci viele werken hebben gistermid dag met zo'n twintig vrachtwa gens het Stadhuisplein bezet. Zij deden dat uit protest over de gang van zaken rond de organi satievernieuwing. De ambtena ren vinden dat zij te weinig in spraak hebben bij de reorgani satie. De actie had plaats voordat om twee uur het georganiseerd overleg begon tussen wethou der en vakbonden in het stad huis. Gewoonlijk is er bij deze vergaderingen weinig publiek, maar gistermiddag zat de raads zaal vol met verontruste ambte naren. „De wethouder was erg nerveus en heeft de onzeker heid niet weg kunnen nemen", aldus N. Schreuder van de di rectie civiele werken. Aanleiding voor de boosheid van de ambtenaren is de moge lijke loskoppeling van de afde ling bestratingen van de directie civiele werken. In de gemeente raad is een motie aangenomen, die er toe kan leiden dat de af deling bestratingen in de toe komst wordt ondergebracht bij de nieuwe dienst milieu. Volgens Schreuder is het on duidelijk wat de motie precies inhoudt. „Het lijkt alsof er eerst een onderzoek komt, maar de geruchten gaan dat er weliswaar een onderzoek komt, maar dat de overplaatsing al vast staat. Het onderzoek zou alleen nog moeten uitwijzen hoe dat alle maal moet worden geregeld". Als inderdaad het besluit al vast staat, dan 'accepteren wij dat niet', aldus Schreuder. „Dan komen er gigantische ordever storingen want dat zou beteke nen dat er geen enkele vorm van overleg is geweest. Dat die overgang in de wandelgangen is bekokstoofd. De mensen van de werkvloer zijn het daar niet mee eens en de bonden ook niet". Volgens Schreuder is iedereen bij civiele werken van mening dat alle afdelingen bij elkaar moeten blijven, omdat ze nauw met elkaar samenwerken. Er wordt op dit moment door de directie van civiele werken bekeken wat de consequenties zijn van loskoppeling van de af deling bestratingen. Het onder zoekje is nog niet afgerond maar een van de uitkomsten zou zijn dat de loskoppeling van bestratingen veel geld kost. De verantwoordelijke wethouder A. van Bochove was vanochtend OP NAAR VAN DER PLOEG! Het vertrouwde adres voor: RAMEN EN DEUREN, WAND- EN PLAFONDBEKLEDING SCHUIFPUIEN SERRES. ETC. Voor nieuwbouw en renovatie. Uitgevoerd in onverwoestbaar kunststof van het kwaliteitsmerk deceuninck Ondertioudsami. leverbaar in diverse kleuren, volledig gegarandeerd en door onze vakmensen perfect op maat gemaakt. Het geheel voorzien van Kiini-ciflIticMt. Kom gewoon eens alles op uw gemak bekijken. We geven u graag uitgebreid advies. KUNSTSTOF OM OP TE BOUWEN. Vragenavond over Petrus-fraude De Petrus-parochie gaat moei lijke jaren tegemoet, maar zal het redden. De kerk lijkt te kun nen rekenen op de steun van de parochianen. Zij zetten welis waar kritische kanttekeningen bij het financiële beheer in de afgelopen jaren, maar willen er wel de schouders onder zetten. Pastoor Heijster is ook over de grootste schok heen. „Ik trek me op aan de mensen die me zeggen dat het maar centen zijn". Gisteravond werd in een ijskou de zaal naast de kerk een infor matie-avond voor parochianen gehouden. Er konden vragen aan het kerkbestuur worden ge steld over de fraudezaak, maar ook over hoe het nu verder moet. En de circa veertig aan wezigen hadden vragen. Soms kritisch, maar veelal begrijpend. Want één ding werd duidelijk: de ex-penningmeester heeft buitengewoon geraffineerd ge werkt bij het achterover druk ken van de kerkgelden. Waren het bestuur en het pastoraat vlak na het ontdekken van de fraude nog uiterst terug houdend met het verstrekken van informatie over de kwestie, die houding is ingrijpend veran derd. Zo werd gisteren eindelijk duidelijk hoe de oud-penning meester er vijftien jaar lang is geslaagd iedereen een rad voor ogen te draaien. De man werkte onder meer met vervalste bank afschriften, valse bankstempels en nagebootste handtekeningen van onder anderen de pastoor. Pas na de ingrijpende interi eur-verbouwing in 1990 ont stond enige argwaan bij het be stuur. Rekeningen van aanne mers werden niet of uiterst moeizaam betaald. Toen de kasbeheerder hierop werd aan gesproken vluchtte hij in voor gewende ziektes, vergeetachtig heid bij afspraken en andere uitwegen. Na bemoeienis van het bisdom kwam een nieuwe neester snel ontdekte. Echtgenote Saillant detail is dat de echtge- Het bestuur van de Petrusparochie heeft e halen. i uitvoerig plan opgesteld om de kerk weer uit de rode cijfers te ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS note van de verdachte al in 1989 het dekenaat. Zij vermoedde al gelden. Er volgde een accoun- aan de bel heeft getrokken bij dat haar man rotzooide met tantscontrole, waarbij evenwel geen onregelmatigheden wer den geconstateerd. Dat was te wijten aan het perfect systeem van valse bankafschriften. Een veelbesproken onder werp gisteravond was de duur van het recherche-onderzoek naar de fraude. Enkele parochi anen zeiden bang te zijn dat de zaak met de mantel der liefde wordt toegedekt. Zij willen een brief sturen naar het openbaar ministerie om er op aan te drin gen tot vervolging over te gaan. Overigens overweegt de paro chie via een civiele procedure geld terug te vorderen van de oud-penningmeester. Daarvoor moet hij wel eerst strafrechter lijk schuldig zijn bevonden. Fancy-fairs Gedane zaken nemen geen keer, dus werd de blik ook op de toekomst gericht. Er moet geld komen om de Petruskerk weer uit de rode cijfers te helpen. In middels is een uitvoerig plan opgesteld om via tal van spécia le acties geld te werven. De ideeën voor bijvoorbeeld fancy- fairs, fietstochten en operettes kregen de nodige bijval van de parochianen. Een keer ontstond discussie in de zaal. Aanleiding was de oproep die pastoor Heijster heeft gedaan in de nachtmis voor het kerstfeest. Hij vroeg de kerkgangers toen te bidden voor de ex-penningmeester. Daar mee hebben veel parochianen het moeilijk gehad, zo bleek gis teren. „Bidden voor die man kan ik niet", liet een van de aanwezigen weten. Zij kreeg in stemming van enkele andere parochianen. Heijster wees de bezwaren van de hand. „Het geld is belangrijk, maar niet het voornaamste. We moeten in de kerk leren bidden en de gebo den in ons achterhoofd houden. Dat betekent ook dat we men sen moeten vergeven die ons niet zo goed gezind zijn ge weest. Als we dat principe niet in ons achterhoofd houden heeft het geen zin een mooi ge bouw neer te zetten. Dan kan de hele boel in elkaar storten. De Heer is ook voor deze man gekomen". Formido brandde al minstens een half uur voordat het eerste telefoontje binnenkwam bij 06-11. die altijd van alle meldingen nuten ter plaatse en de brand- worden gemaakt, opnieuw afge- weer iets later. Wat er is ge luisterd. De Haagse politie- beurd met de telefoontjes die woordvoorder Van Dolder trekt vóór 03.54 uur hebben plaatsge- hieruit de conclusie dat er zeker had en waarom het doorverbin- geen melding voor 03.54 uur is den zo moeizaam verliep, weet binnen gekomen: „Daarna kwa- hij niet. Bij de Leidse brandweer men er tientallen. We hebben zullen de perikelen rond de nog gecontroleerd maar de poli- alarmlijn worden meegenomen tie was daarna binnen vijf mi- in het onderzoek naar de brand. Er is overigens al eerder ge klaagd over het functioneren van 06-11. Bij een grote brand in een visverwerkingsbedrijf in Katwijk, op 14 april vorig jaar, zat er volgens omwonenden ruim een half uur tussen hun alarmmelding en het reageren van de brandweer. De eerste te lefoontjes zouden 's nachts al FOTO HENK BOUWMAN rond 02.15 uur zijn gepleegd, terwijl uiteindelijk in de rappor ten 02.52 uur als officieel tijd stip werd geregistreerd. Het conflict tussen bewoners, politie en functionarissen van de meldkamer verzandde uiteinde lijk in een welles-nietus-spelle- tje.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 9