Wetenschap Speurtocht naar de superpieper' 'Vallende sterren' te bezichtigen Afval verbranden met een kernbom PROTOPLASTENFUSIE K> Uv-straling maakt mens vatbaarder Aardwarmte levert besparing van 3 a 4 miljard m3 aardgas AARDWARMTE Dinsdag 10 december 199 1 071-161400 Redactie. bram van leeuwen en hans sonders Eindredactie: nier eaas Vormgeving: simon de graaf 23 1 NIEUWSLIJN Peulvruchten eten: minder galstenen Geregeld eten van peulvruchten halveert de kans op galstenen. Verder beschermt matig alcoholgebruik enigszins het ontstaan van galstenen. Dat blijkt uit het proefschrift van C. Thijs waarop hij op 19 december promoveert aan de Rijksuniversiteit Lim burg. Ongeveer één op de drie oudere vrouwen heeft galstenen. Bij de mannen is dit één op zes. Van deze mannen heeft eender de een galblaasoperatie ondergaan, bij vrouwen was dit de helft. De kans op galstenen neemt toen naarmate de leeftijd vordert. Maar ook in de eerste vijf jaar na een zwangerschap treden gal stenen 2,5 keer zo vaak op. Fysiotherapeut promoveert als hbo'er De 34-jarige C.P. van der Schans promoveert deze week als eer ste fysiotherapeut met alleen een hbo-diploma tot doctor in de geneeskunde aan de Groninger universiteit. Daartoe biedt de wet op het wetenschappelijk onderwijs uit 1986 de mogelijkheid. In zijn onderzoek concludeert Van der Schans dat het intensief kloppen op de borst (tapotage) bij veel cara-patiënten achterwe ge kan blijven. Mits de patiënt goed hoest en goede ademha lingsoefeningen doet, voegt kloppen weinig toe aan de behande ling. De patiënt wordt er juist extra afhankelijk door van zijn fy siotherapeut en vrienden of familie. Eerste leerstoel voor psoriasis „Elke dag een pil in de mond houdt de huid gezond." Dat is ver wachting voor de komende jaren van prof. dr. P. Mier die vrijdag is benoemd tot bijzonder hoogleraar in de biochemie van de huid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De leerstoel heeft als doel het ontdekken welke genen verantwoordelijk zijn voor psoriasis. De oorzaak van deze huidziekte waaraan 80 miljoen mensen lijden is niet bekend. Wel dat de aandoening niet kwaadaardig is en niet wordt veroorzaakt door bacteriën of vi russen. Mogelijke oorzaak is een storing in de stofwisseling. Mier verwacht dat de oorzaak voor de eeuwwisseling is gevonden. Groeiend tekort aan oogartsen Bij ongewijzigd beleid zal het tekort aan oogartsen oplopen van 80 in 1990 tot ongeveer 400 in 2005. F. Biesheuvel-Snellen heeft dit becijferd in haar doctoraalscriptie voor de studierichting be leid en management gezondheidszorg aan de Erasmus Universi teit in Rotterdam. Ze baseert haar prognoses op een enquête on der alle 420 praktizerende oogartsen, de vraag naar oogheelkun dige zorg uitgedrukt in 'patiëntencontacturen', veranderingen in de samenstelling van de bevolking en de verwachtingen over medisch-technologische ontwikkelingen in de oogheelkunde. Groot milieuonderzoek in verkeer Wetenschappers van de Vrije Universiteit in Amsterdam, de uni versiteit van Amsterdam en de Erasmus universiteit in Rotter dam gaan de komende jaren een grootscheeps onderzoek uit voeren naar de ontwikkelingen van verkeer en vervoer en de ge volgen daarvan voor het milieu. Onderzocht worden onder meer het woonwerkverkeer, introduktie van milieuschone voertuigen, het effect van overheidsmaatregelen op de mobiliteit en de maatschappelijke kosten en opbrengsten van verkeer en infra structuur. Het project, dat in 1995 moet zijn afgerond, staat on der leiding van de hoogleraren prof. dr. P. Nijkamp, prof. dr. P. Rietveld en prof. dr. G.A. van der Knaap. Kleiner mestoverschot door algen Een afvalzuiveringssysteem gebaseerd op de groei van algen kan een belangrijk bijdrage leveren aan de vermindering van het mestoverschot. Dat zegt Bernd Kroon, die vorige week promo veerde op een proefschrift over dat onderwerp aan de universi teit van Amsterdam. De huidige zuiveringstechnieken verlagen wel de de organische verontreiniging, maar er zit nog een hoog gehalte aan stikstof en fosfaatverbindingen in het afvalwater. In algenvijvers zetten bacteriën de organische verontreiniging om in kooldioxide. Algen nemen om te kunnen groeien die kool dioxide op samen met grote hoeveelheden stikstof en fosfaatver bindingen. De algen zijn weer geschikt als veevoer of als bron voor brandstof en chemicaliën. Noren beginnen weer met walvisvangst Noorwegen laat de jacht op dwergwalvissen voor wetenschap pelijke doeleinden weer toe. De regering keurde vorige week de vangst van 400 dwergwalvissen in de komende drie jaar goed. De Noorse Greenpeace-woordvoerster Ingrid Berthinussen noemt de beslissing „ongelooflijk". Ze zei dat achter de vangst geen wetenschappelijk belang steekt maar alleen die van de vis sersgemeenschap. Oslo stopte de vangst voor wetenschappelijke doeleinden in 1989 nadat vanuit de VS was gedreigd met een economische boycot. MOSKOU HERMAN DAMVELD De Sovjet-firma Tsjetek wil met kernbommen chemisch afval vernietigen. De warmte die bij de kernexplosie vrijkomt moet het chemisch afval verbranden. Volgens Valeri Siderov, vice- president van Tsjetek, zal er juni 1992 een proef genomen wor den op Nova Zembla. Het gaat om de verbranding van 1000 ton chemisch afval uit het bui tenland. Tsjetek heeft hiervoor contacten met chemische be drijven uit Scandinavië, Duits land en de VS. Door de kemwapenakkoor- den vallen er ontslagen in de wapenindustrie. Een groep we tenschappers, werkzaam bij het Sovjet-programma voor water stof-kernbommen, heeft met de oprichting van de firma werk loosheid weten te voorkomen. Volgens een brochure beschikt deze firma over de technologie om zwaar chemisch afval op milieuvriendelijke manier te vernietigen via een zogeheten kernexplosie voor vreedzame Mensen, dieren en planten zijn niet makkelijk dood te krijgen. Elk gezond organisme heeft een afweersysteem dat aanvallen van buitenaf afslaat met antistoffen. Vol maakt is dit systeem niet. Soms heeft het geen ant woord op vreemde indringers: het organisme mist de genetische informatie die nodig is om verzet te kunnen bieden tegen virussen, schimmels en parasieten. ©0 ©0 0) LEEUWARDEN IRENE OVERDUIN Er zijn mogelijkheden om dat gebrek aan eigen afweer tegen allerlei ziekteverwekkers op te lossen. Kruising is de bekendste. De nakomeling beschikt dan over eigenschappen van beide ouders. Sommige soorten laten zich echter niet op de traditio nele manier (stuifmeel op stam per) tot elkaar veroordelen. Dat is onder andere het geval bij aardappelen. Toch wil de landbouw dat de huis-tuin-en- keukenpieper wordt uitgerust met genetische informatie waarover alleen wilde soortge noten beschikken. Wetenschap pers hebben daar wat op gevon den: protoplastenfusie. In het laboratorium van kweekbedrijf Ropta ZPC in het Friese Metslawier wordt het nu drie jaar toegepast. Er wordt ge zocht naar aardappelplanten die zich kunnen verweren tegen aanvallen van enkele veel voor komende schimmels, virussen en parasieten. Bij voorbeeld de beruchte phytophthora, een schimmel die aardappelziekte veroorzaakt en in het midden van de 19de eeuw in Ierland een drama veroorzaakte. Het tekort aan aardappelen door een schimmelepidemie veroorzaakte destijds een hon gersnood die 1 miljoen slachtof fers maakte. Verder wordt ge zocht naar planten die bestand zijn tegen cysteaaltjes (parasi taire draadwormpjes die aard appelmoeheid veroorzaken) en erwinia (zwartbenigheid of na- trot). De techniek speelt zich af op celniveau. Kort gezegd: twee bladcellen, een afkomstig van een gecultiveerde plant, de an der van een wilde, worden met elkaar versmolten. Als deze zo genoemde fusie slaagt, groeit er een nieuwe plant die zowel ei genschappen van de ene als van de andere ouder heeft. Informatie Eén zo'n bladcel (1 gram blad levert zo'n 6 miljoen cellen) is te vergelijken met een kamer waarin alle voorwerpen een ei gen functie hebben; een stoel om op te zitten, een bureau om aan te werken, en lamp voor het licht. In een cel luidt voor het ene deel de opdracht 'reserve voedsel bewaren', voor het an der 'giftige stoffen aanmaken Het meest interessant zijn ech ter de delen die genetische formatie bevatten. Die gegevens liggen opgeslagen op drie plek ken: in de celkern, de chloro- plasten en de mitochondria. Zoals de kamer begrensd wordt door muren, zo is de cel voorzien van een cel wand. Of eigenlijk van twee celwanden, een buiten- en een binnen muur. Om bij de onderdelen te kunnen komen, moet er eerst een gat in de buitenmuur ge maakt worden. In plaats van een moker gebruikt de weten schapper enzymen die vooraf uit een schimmel werden geïso leerd. De enzymen breken een deel van de cel wand af. De pro toplast (cel minus celwand) komt dan bloot te liggen. Daarna is het zaak de afge broken stukjes celwand te scheiden van de protoplast. Het geheel wordt hiertoe door een zeef met onvoorstelbaar kleine gaatjes gehaald: een protoplast is slechts 0,03 milimeter groot. Dankzij het ontbreken van de celwand kunnen twee verschil lende protoplasten later, tijdens de fusie, samensmelten. Om dat te bereiken moeten ze onder stroom gezet worden. Het proces dat zich dan vol trekt, is fascinerend. Onder in vloed van het wisselspannings veld en als gevolg van de la- dingsverschillen rijgen de pro toplasten zich als parels aan een De protoplasten liggen nu netjes geordend op een rij, klaar om versmolten te worden. Dat cruciale moment breekt aan zo dra ze een tweede stroomstoot krijgen, een elektrische gelijk- lil -6- §s .A Een zeer heldere meteoor ('vallende ster') die in augustus 1979 werd waargenomen. De meteoor gaf bijna eveneel licht als de volle maan. FOTO CPD LEIDEN.BEN APELDOORN doeleinden. Het gaat daarbij om een ondergrondse explosie. Tsjetek zegt de steun te hebben van het Sovjet-ministerie voor Kernenergie en Industrie. Kernexplosies voor vreedza me doeleinden zijn toegestaan volgens het Verdrag tegen Ver spreiding van Kernwapens. Dit Verdrag stelt dat kemwapensta- ten diensten mogen verlenen aan niet-kernwapenstaten. In de jaren vijftig voerden de VS diverse kernexplosies uit voor vreedzame doeleinden, maar stopten er mee omdat er grote hoeveelheden radioactieve stof fen in de lucht vrijkwamen. De eerste kernexplosie voor industriële doeleinden in de Sovjet-Unie vond in 1965 plaats. Het ging daarbij om ver anderingen van de loop van ri vieren en de aanleg van onder grondse holten voor de opslag van olie of aardgas. Zo werd in 1976 in de noordelijke Oeral door drie explosies een meer gevormd van 600 bij 400 meter en 12 meter diep. Dit als onder deel van een plan om een ka- Vrijdag- en zaterdagavond bestaat de kans één of meerdere 'vallende sterren' te zien. Het verschijnswel wordt veroorzaakt door een 'meteorenzwerm' die de aarde in haar jaarlijkse kringloop rond de zon medio de cember kruist. De deeltjes (de meeste nauwelijks groter dan een zandkorrel) komen met snelheden van tientallen kilometers per seconde onze dampkring binnen, waar ze verbranden door luchtwrijving. Het verbrandingsproces gebeurt in zeer korte tijd op hoogten tussen 70 en 100 kilometer boven het aardopper vlak. De brokjes zijn afkomstig van kometen, de kwistig met gas en stof in de interplane taire ruimte rondstrooiende 'staartsterren' die zo nu en dan, vaak volkomen onver wacht, hun soms majestueuze opwachting aan het firmament maken. Hun afvalpro- dukten doorlopen ongeveer dezelfde banen en omdat er duizenden kometen bekend zijn, bestaan er ook duizenden meteoor- Slechts van een handvol snijden de banen die van de aarde. De allerbekendste zwermen die elk jaar 'terugkeren' zijn de Boötiden (begin janu ari), de Perseïden (medio augustus) en de Geminiden (medio december). De namen zijn ontleend aan het sterrenbeeld waarin zich het 'vluchtpunt' van de meteoren be vindt; dat punt is eigenlijk dezelfde vorm van gezichtsbedrog als het 'punt' (aan de horizon) waar rails en bovenleidingen van een recht stuk spoor lijken samen te ko men. De deeltjes stormen dus in onderling evenwijdige banen onze dampkring bin- De Perseïden zijn het bekendst, simpel weg omdat het 's nachts dan niet koud is en er (nog) veel mensen op vakantie zijn. Maar de 'rijkste' meteoorzwerm is die van de Ge miniden, die we vrijdag en zaterdag kunnen aanschouwen als de hemel tenminste on- bewolkf is. Het vluchtpunt van de Geminiden ligt in het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini) en die sterrengroep staat 's avonds aan de oos- Ultraviolette straling die vrij komt als de ozonlaag dunner wordt, tast het immuunsysteem van de mens aan. De kans be staat dan dat de mens vatbaar wordt voor allerlei infecties om dat het eigen lichaam er niet meer tegen kan vechten. Dat blijkt uit een rapport dat in opdracht van de Verenigde Naties is opgesteld onder lei ding van de Utrechtse hoogle raar dermatologie dr. J. van der Leun Door het verdwijnen van de ozonlaag zullen niet alleen huidkanker en oogziekten toe nemen zoals al bekend was, maar wordt ook het immuun systeem aangetast. Het gaat dan vooral om de cellen in dat sys teem die vreemde bacteriën en schimmels vechten. spanningspuls. Wat er precies gebeurt, onttrekt zich aan het zicht van de wetenschapper. Aangenomen wordt dat de fu siepuls een gat in het mem braan, de binnenmuur, schiet. Van die toestand wordt vervol gens razendsnel gebruik ge maakt: de protoplasten worden met hun openingen tegen el kaar gedrukt en versmelten. Wie op dat moment door de microscoop kijkt, ziet een mengsel van duizenden gefu seerde protoplasten. Overigens is er niet alleen sprake van duo's, maar ook van trio's en kwartetten. De duo's zijn het in teressantst. Althans, die duo's die gevormd zijn door zowel een wilde als een gedomsticeer- de protoplast. De nieuwe cel moet kort na de fusie weer een celwand vor men. De cel wordt daartoe in een voedingsvloeistof gelegd die de groei van een nieuwe cel wand stimuleert. Als die er een maal is, kan de deling beginnen. De gefuseerde cellen vermenig vuldigen zichzelf en in 3 a 4 we ken tijd wordt een klompje ter grootte van een millimeter zichtbaar. Uiteindelijk zal uit dat klompje cellen een plant moeten groei en. Vanzelf gaat dat niet. De cel len hebben voedsel en groeihor monen nodig. Ze worden daar om uit de vloeistof gehaald en op een vaste voedingsbodem gelegd, een soort gelatine. Daar in zitten onder meer groeihor monen. Na verloop van tijd vor men zich vaatbundels en sten gels. Wanneer die lang genoeg zijn, worden ze afgesneden, in een buisje gezet en krijgen ze opnieuw hormonen toege diend. Als gevolg daarvan vor men de stengels wortels: het ge heel begint op een plant te lij ken. Medewerkers van het kweek bedrijf kunnen nu aan de slag. Zij testen het materiaal uitge breid. Is het werkelijk resistent tegen phythophthora? Tegen er winia? Tegen de diverse soorten cysteaaltjes? Vormen de planten wel knollen? En zo ja, hoe is de kwaliteit van die knollen? Zo gaan er jaren overheen voordat bekend is of de door protoplas tenfusie tot stand gekomen plant al dan niet in produktie genomen kan worden. telijke hemel. Het is vrij gemakkelijk te her kennen aan de twee vrij heldere sterren die recht boven elkaar staan: Castor en Pollux. De Geminiden lijken van Castor vandaan te komen, waar we ook aan de hemel kijken. De aanduiding 'rijk' is bij de Geminiden niet onterecht. Bij de Perseïden kan een en kele waarnemer soms meer dan 100 meteo ren zien; bij de Geminiden kunnen dat er nog veel meer zijn terwijl de meeste ook flink helder kunnen zijn. Wel treden er van jaar tot jaar nogal wat verschillen op bij één en dezelfde zwerm. Men schrijft dat toe aan de onregelmatige opbouw van meteoorzwermen, waardoor het elk jaar weer een verrassing is. De meeste meteoren zijn niet helderder dan de helderste sterren maar soms komt het voor dat een enkel exemplaar qua hel derheid de volle maan naar de kroon steekt. De gehele omgeving baadt dan, heel even, in het licht van zo'n fenomeen. In dit geval is er sprake van een echt brok materie ter grootte van ëen tennisbal. Luchtven'iiiling flink minder miljoen gulden. Naarmate men in de aarde afdaalt, stijgt de temperatuur met ongeveer 3 graden Celsius per 100 meter. In watervoerende, poreuze aardlagen treffen oliemaat schappijen op 2000 meter diep te water aan van 60 tot 70 gra den. Door het op te pompen en door een warmtewisselaar te voeren, kunnen per boorput zo'n 4000 woningen worden verwarmd. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is van plan in 1992 in Delft een explo ratieboring uit te voeren. De oliemaatschappij heeft prof. Walter toegezegd dat de put zal worden afgestaan voor aardwarmte, als er geen olie maar slechts warm water wordt gevonden. De hoogleraar heeft kritiek op de geringe belangstelling van de overheid voor aardwarmte: „Weliswaar stelt de overheid zich ten doel vóór het jaar 2000 twee centrales voor aardwarmte in gebruik te nemen, maar dat is te mager voor een overheid die duurzame energie als doel ziet." In Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Italië worden al honderdduizenden woningen op economisch rendabele wijze door aardwarmte verwarmd. Parijs wint al sinds 1967 aardwarmte. Het gebruik van aardwarmte voor de verwarming van huizen, kantoren en tuinbouwkassen is economisch rendabel. Boven dien is het de goedkoopste ma nier om de luchtvervuiling met kooldioxyde en stikstofoxyden terug te dringen. Dit zegt prof. drs. F. Walter van de faculteit Mijnbouwkunde en Petroleum- winning bij de TU in Delft. Er kan volgens hem zoveel aardwarmte in ons land worden gewonnen dat dit jaarlijks een besparing oplevert van 3 tot 4 miljard kubieke meter aardgas. De exploitatie hoeft volgens hem niet veel te kosten omdat de netten voor stadsverwarming voor 150.000 woningen en boorputten deels al bestaan. De putten ontstaan doordat de oliemaatschappijen jaarlijks 5 exploratieboringen verrichten waarbij zij niet de beoogde olie of gas vinden, maar warm wa ter. Door zo'n bestaande put te gebruiken hoeft nog maar één put te worden geslagen om het opgepompte warme water na gebruik weer terug te voeren. Warmtewisselaar Prof. Walter becijfert dat de stichtingskosten voor een aardwarmtecentrale dan niet meer hoeft te kosten dan 13 O PR0DUKTIEPUT O INJECTIEPUT PR0DUKT1EPOMP Volgens onderzoeksmede werker dr. F. de Gruijl werkt het eigen afweersysteem niet goed meer als iemand bij voorbeeld vier dagen achter elkaar in de zon ligt. Als de dosis uv-stralen zo hoog is, dat de huid erdoor verbrandt, is het effect ook meetbaar in het afweersysteem. -mi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 23