Rtv show Een sierlijke glijvlucht langs heden, verleden en toekomst Eigen initiatiefis wel degelijk lonend NOB tot 1994 in rode cijfers BMG-groep niet rouwig om verlies Motown-label Dinsdag 12 november W1 J-150191/023-150192 INEKE VAN DER MEER JAN VAN DER NAT GERARD VAN PUTTEN Vormgeving: ANDRIES DETMAR BIJ PROGRAMMAMAKERS bespeur ik nog steeds enige aarzeling om mijn plaat 'Ik wil alles' te draaien. Het krediet dat ik heb opgebouwd is dus niet zo groot als ik zelf had gedacht. (Ben Cra mer) 1 0 Poedels en chimpansees stelen show in Holiday on Ice ROTTERDAM REIN WOLTERS Buitelende poedels en schaatsende chimpansees stelen de show van de 47ste ijsrevue Holiday on Ice, die deze en vol gende maand in Nederland 34 voorstellingen geeft Stephen Gilks uit Engeland weet met zijn poedelgroep uitermate te boeien en bovenal op de lach spieren van bezoekers te wer ken- Aanvankelijk waren de dieren eigendom van het we reldberoemde circusduo Ron- ny en Pat Lorch. Gilks nam de poedelgroep over en bouwde de komische act om tot een at tractie op de ijsvloer. Voor de dieren maakt het kennelijk weinig verschil: ze voelen zich op de gladde vloer bijzonder op hun gemak. Uit hun en thousiasme blijkt voorts dat ze genieten van hun eigen optre den. Dat geldt ook voor de schaat sende chimpansees van de Duitse kunstrijder en ijsacro- baat Wemer Müller. Hij debu teerde in eerdere edities van Holiday on Ice, maar verdween na een langdurige periode van succes naar de achtergrond. Het vaste Holiday-publiek vond dat zelfs na twintig jaar nog veel te vroeg. Daarom is het populaire shownummer van 's werelds meest getalenteerde vierhandi ge schaatsers terug in Neder land. Müllers leergierige apen zwierven al over de continen ten. Behalve bananen en pin da's eten de dieren van con- flakes en brood met roomboter, terwijl ze zich ook cola-drinks, warme chocolademelk en af en toe een biertje laten smaken. Hun wensen plegen ze kenbaar te maken door 25 verschillende geluiden voort te brengen - vol gens Werner Müller een apen taal die hij begrijpt. Zwerversbestaan Müller is niet van plan z'n zwer versbestaan spoedig op te ge ven. Hij benadrukte dit onlangs nog maar eens na de première van de ijsshow in de Franse provincieplaats Toulouse. „Ik hou van mijn dieren en van mijn werk. Nederland is een fijn land om op te treden. Boven dien ben ik dan dichtbij mijn woonplaats München." 'Reis door de tijd' is de titel van de grootste reizende revue show ter wereld. Rode draad door het kleurrijke verhaal is een ruimteschip waarmee het gezelschap dan weer voor- en dan weer achteruit in de tijd op science-fictionachtige wijze avonturen beleeft. Deze worden beeldend op het ijs gezet op pa tronen van de Broadway-cho- reograaf Ted Shuffle, die al der tig jaar voor Holiday on Ice werkt. Hij heeft er een aantrek kelijke, vlotte en goed door dachte show van gemaakt. Af wisselend en zonder dode, tijdopvullende momenten. Het verhaal begint in het de cor van een ultramodern labo ratorium, zodat de bezoeker zich te gast waant bij de NASA. Computers met flitsende signa len kondigen de start van het ruimteschip aan en daarmee is het begin van twee uur ijsshow een feit. Eigenlijk is het onnodig te vermelden dat Holiday on Ice ook in deze show de faam van kleurrijk, perfectie, indrukwek kende decors en prachtige kos tuums bevestigt. Voor de rolbezetting is een beroep gedaan op schaatsster ren van naam zoals Valerie Matzke uit Seattle (VS), gouden medaillewinnaar Allen Schramm uit Califomië, de ne genvoudige Hongaarse kam pioen Laszlo Vajda uit Budapest en het Frans/Engels adagio- paar Patrick Bolajuzon en Caro line Fisher. Voor de komische en acrobatische acts staan borg de Britse ijsclown Mike Course en het duo The Beejays. Het ballet bestaat uit 42 dansers en danseressen. Vuurwerk 'Reis door de tijd' eindigt op de Champs d'Elyséesg met een schitterende finale waarbij vuurwerk niet ontbreekt. Aan de show ging een voorbereiding van twee jaar vooraf. Er was een investering van miljoenen mee gemoeid. Holiday on Ice staat in het Guinness Book of Records vermeld als dé kostbaarste 'live entertainment show' ter wereld. In 1988 werd daar een tweede vermelding aan toegevoegd toen in Parijs de 250-miljoenste bezoeker langs de kassa liep. De Amerikanen Enery Cal Gilbert en Carl Snyder produ ceerden in 1945 een ijsrevue als belangrijkste attractie voor de Wisconsin Handelsbeurs in Mil waukee in de Verenigde Staten. Omdat de voorstelling geduren de de kerstvakantie zou plaats hebben, namen de producers het besluit de revue de naam Holiday on Ice te geven. Geïn spireerd door de geweldige ont vangst van hun ijsshow, raakten de jonge ondernemers zo ge motiveerd dat het geheel in een reizende show werd omgezet. Zij ontwierpen een transporta bele ijsvloer om een toemee door Amerika mogelijk te ma ken. Op dat ogenblik kon nie mand voorzien dat hun ideeën de geboorte van een wereldwij de organisatie tot gevolg zou den hebben. Drie jaar later trok de show voor het eerst over de grenzen. Naar Mexico City: 275.000 men sen kwamen op Holiday on Ice af. In 1950 deed het gezelschap Parijs en Brussel aan. Presedent Nikita Chroetsjsjov behoorde in 1959 tot de anderhalf miljoen Russen die de show zagen in het Lenin Sport Paleis in Mos kou. Na een paar verhuizingen is het administratiekantoor van de ijsrevue nu in Amsterdam ge vestigd, terwijl het produktiebe- drijf vanwege het gunstige be lastingklimaat is neergestreken in het Zwitserse Bem. Wereldwijd zijn thans vijf ver schillende shows op toemee. Deze duren elk vijf jaar. Er doen driehonderd schaatsers aan mee. Zij hebben de beschikking over vierduizend kostuums, an derhalf miljoen pailetten, veer tienduizend meter veren, ze ventien verplaatsbare ijsvloeren en -machines en tweehonderd transportcontainers voor het vervoeren van de uitrusting. De show van Holiday on Ice is te zien in: Eindhoven - Nieuwe Beurs gebouw: 13 t/m 18 november. Voorstellingen: woensdag t/m vrijdag 20.00 uur, zaterdag 14.00, 17,15 en 20.30 uur, zon dag 12.30 en 16.15 uur. Rotterdam - Sportpaleis Ahoy": 20 t/m 24 november ie dere avond (behalve zondag) 20.00 uur, zaterdag 14.30 en zondag 12.30 en 16.15 uur. Amsterdam - RAI-gebouw: 3 tot en met 15 december iedere avond 20.00 uur (behalve zon dag), zaterdagen 15.30 uur en op de zondagen om 12.30 en 16.15 uur. Opray Winfrey: spontane, onge bonden vrijgezellen gezocht. archieffoto Yves Montand bij Ivo Niehe centraal hilversum Yves Montand staat woensdag avond om 22.00 uur op Neder land 2 centraal in het program ma TV Show op Reis. Ivo Niehe sprak zes weken geleden de Franse acteur/zanger, die afge lopen weekeinde op 70-jarige leeftijd overleed. Vermoedelijk was Niehe de laatste, die Mon tand interviewde. (Morgenavond op Nederland 2, 22.00 uur) Ben Cramer blij met nieuwe cd Ben Cramer is blij met zijn nieuwe single. 'Ik wil alles' is de titel van het stuk, 'getrokken' van de onlangs verschenen cd 'Alles wordt anders'. Een half jaar geleden bracht Ben Cramer in eigen beheer Vergeet het maar' uit. „Zo zie je maar dat eigen initiatief lonend kan zijn," aldus Cramer. „Maar het bewijst ook dat je in dit vak nooit moet denken dat je er bent. Bij programmamakers be speur ik nog steeds enige aarze ling om mijn plaat te draaien. Het krediet dat ik heb opge bouwd is dus niet zo groot als ik zelf had gedacht." Cramer heeft van vrijwel alle nummers op zijn cd de tekst ge schreven. „Er zitten autobiogra fische teksten bij", zegt hij, doe lend op zijn recente scheiding. „Maar ik denk dat veel mensen er zich in kunnen herkennen. Het valt niet mee om iemand van wie je houdt of hebt gehou den te verliezen." Het grootste deel van de mu ziek op de cd is geschreven door Edwin Schimscheimer. „We voelen elkaar prima aan", aldus Cramer. Volgend jaar gaat hij weer voor een tijdje naar de Verenig de Staten. „Ik ga een rol spelen in Les Miserables." Maar eerst staan er honderd voorstellingen ,op het programma van de mu sical Heijermans. Cramer: „Ik speel de rol van Koos, de buur man van Heijermans. Hij is een idealist, een socialist. Fantas tisch om te doen. En dan te be denken dat ik alleen maar ac teer. Ik zing geen noot." STARDOM De redactie van de Amerikaanse Oprah Winfrey Show, die hier da gelijks door RTL 4 op het scherm wordt gebracht, is in ten minste 34 landen op zoek naar 'sponta ne aantrekkelijke' vrijgezellen. Het is de bedoeling dat zij in een speciale internationale aflevering van de Opray Winfrey Show wor den voorgesteld aan Amerikaan se vrouwen, die erover klagen dat hun keus in eigen land wel erg beperkt is. Ook Nederlandse vrij gezellen zijn welkom in de Oprah Winfrey Show, mits ze boven de 21 jaar, in het bezit van een pas poort en de Engelse taal machtig zijn. Heren die menen dat ze wel eens bij Amerikaanse vrouwen in de smaak zouden kunnen vallen, kunnen zich voor 7 december schriftelijk aanmelden bij RTL 4, afdeling Pers PR (o.v.v. Oprah Winfrey), Postbus 15000, 1200 JE Hilversum. In zijn boek Exposing Myself heeft Geraldo Rivera, de besnor de, op sensatie beluste presenta tor van een talkshow die ook in Nederland te zien was, onlangs een boekje open gedaan over een turbulent onderonsje met Bette Midler. Althans, zo heeft hij die confrontatie ervaren. Midler geeft een andere lezing:In de vroege jaren zeventig kwamen Geraldo en zijn producer mij in terviewen. Ze duwden me de badkamer in en probeerden mij te overal betasten.." Rivera wenst niet te reageren op de aantijgingen van Midler; zijn woordvoerder Jeff Erdel komt niet verder dan „absurd". En dat is een woord waarvan woordvoerders zich plegen te bedienen als ze iets willen bevestigen noch ontkennen. Paul Newman, filmacteur en in zijn vrije tijd autocoureur, over weegt op 66-jarige leeftijd zijn HEINZ BOES Ben Cramer. „Ik denk dat veel mensen zich In de teksten van van m'n liedjes op de nieuwe cd kunnen herkennen. Het valt niet mee om ie mand van wie je houdt of hebt gehouden te verliezen." archieffoto hilversum gpd Het NOB zal zeker tot 1994 verlies lijden. Dat is de verwachting van president-directeur Horstra. Dat wil zeggen: als de bonden instemmen met een versnelde sanering van het bedrijf. .Anders gaat het er akelig uitzien". Volgende maand zal hij de vakbonden een plan voorleggen hoe de ge wenste personeelssterkte medio 1992 bereikt kan worden. Er moeten volgens Horstra nog 375 mensen het bedrijf verlaten voor het NOB 'op sterkte' is. Hij zegt de toekomst niet somber in te zien. Toegege ven, de huidige situatie van het NOB is verre van rooskleurig. Maar de oorzaak is duidelijk: te veel 'ondersteunend personeel' doet de tekorten oplo pen. Inkrimpingen worden te langzaam uitge voerd. „Het voormalige NOS-bestuur heeft een garan tie voor geen gedwongen ontslagen afgegeven. Wij hebben het behoorlijk geacht ons daaraan te houden. We hadden 3200 mensen in dienst en momenteel 2400. Als je bovendien vaststelt dat er zo'n 300 mensen zijn binnengekomen, zitten we nu met 1100 mensen minder dan toen we begon nen. En dat zonder gedwongen ontslagen". Niettemin loopt de inkrimping achter op het schema. Horstra zegt uiteindelijk op een perso neelsbestand van 1775 volledige banen te willen uitkomen. De directie van het Nederlands Om- roepproduktie Bedrijf (NOB) wil daartoe het soci aal plan voor de afvloeiing van werknemers openbreken. Horstra wil daarmee bereiken dat de inkrimping van het NOB wordt versneld, waar door het bedrijf midden volgend jaar 1775 werk nemers telt. De NOB-directie onderhandelt in december verder over dit voorstel met de bonden. Volgens Horstra is het NOB akkoord gegaan met een nieuwe cao over 1991 op voorwaarde dat de af vloeiing sneller kan verlopen dan tot dusverre het geval is. „Van die 1775 werken dan 1200 mensen in het tv- en radiobedrijf. Er zijn 575 mensen die bezig zijn met beheerstaken. Je hebt het dus over een onderneming van 1200 mensen die ook nog een groep van 525 beheert ten behoeve van de minister. De winst moet uit die 1200 komen". hilversum gpd De BMG-groep, de platenmaat schappijen RCA en Ariola, zijn niet echt rouwig om het verlies van het Motown-label. Motown is in Europa zeven jaar lang door BMG vertegenwoordigd, maar is nu ondergebracht bij Polygram. Volgens de directeur van RCA, Steinkamp, heeft het ver lies van het Motown-label voor de BMG-groep geen personele of financiële consequenties. „De laatste tijd brachten we al. niets meer uit van Motown. Het label kwam de laatste jaren toch niet meer met nieuwe succes volle groepen voor Europa. In de VS heeft het publiek een an dere smaak en verkopen de nieuwe groepen van Motown wel als een speer. Hier doen die groepen niets." Volgens Steinkamp heeft BMG onlangs een prima ver vanger voor Motown gevonden. „We zijn in het bezit gekomen van Geffen, MCA en GRP. Ge- ffen is ondergebracht bij Ariola en vertegenwoordigt een aantal succesvolle hardrock- bands zoals Gun's and Roses. MCA is een nieuw danslabel waar ar tiesten als Sheena Easton, Kim Wilde en Tom Petty aan ver bonden zijn. GRP is een jazz- maatschappij. We denken met deze maatschappijen goede za ken te kunnen doen in Europa." snelle jongens-imago af te leg gen. Onlangs finishte Newman nog als vijfde in een race, maar voor zijn gevoel ziet hij te dikwijls de achterkant van de wagens van jongeren. Overigens valt nog te bezien of Newman op korte ter mijn werkelijk voorgoed uit zijn bolide stapt. De eerste keer dat hij zei te gaan stoppen was in 1985, een jaar later legde New man in zijn klasse het nationale kampioenschap. Bejaard hoeft in dit geval nog niet bedaagd te zijn. Jermaine Jackson, 36 jaar en broer van Michael, heeft met zijn song Word to the Baadvoor de nodige deining gezorgd. In het lied wordt Michaels verblankte uiterlijk als gevolg van tal van plastisch chirurgische ingrepen gelaakt. Jermaine heeft intussen verklaard dat het geenszins zijn bedoeling is geweest om met zijn song broer Michael in verlegen heid te brengen. En als Jermaine Jackson op z'n woord mag wor den geloofd, is er al hélemaal geen sprake van een publiciteits stunt. „Eigenlijk was het hele maal niet de bedoeling de song op de plaat uit te brengen. Met Word tot the Baad wilde ik al leen maar proberen Michael te rug te brengen naar de familie. Michael heeft ooit het contact met de werkelijkheid verloren en het contact met de familie. Tele fonisch kon ik hem mijn bood schap niet overbrengen, vandaar dat ik alles wat ik hem te vertel len had op de plaat heb gezet." STRIPS Holiday on Ice: voor de liefhebbers nog altijd even boeiend als de eerste keer in 1945. archieffoto

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 10