Regio 'Het gaat niet alleen om paarden' Stormloop op tweede dorpsfeest Warmond Maandag 29juli1991 Redactie: 071-161400 MIEP DE CRAAFF LIESBETH BUITINK WIM KOEVOET DORITH LIGTVOET ERICJAN WETERINGS Eindredactie: PAUL DE TOMBE Vormgeving: HENK BUIS LEIDEN NIEUWSLIJN Slagboom aan gort gereden LEIDERDORP Een 51-jarige vrouw uit Wouwseplantage (na bij Roosendaal) heeft zatermiddag de slagboom van de Rijnbrug bij de rijksweg (A4) in Leiderdorp aan gort gereden. De vrouw raakte volgens een politiewoordvoerder door rood licht 'in ver warring' en reed door. De slagboom kwam precies tussen haar voertuig en de aangekoppelde paardentrailer terecht. Tweehon derd meter van de plek des onheils kwam ze weer bij zinnen en stopte ze. De slagboom is inmiddels door rijkswaterstaat her steld. Hoe veel geld hiermee gemoeid was, is niet bekend. Auto's beklad OEGSTGEEST Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf personenauto's met verf uit tubes beklad. De voertuigen stonden geparkeerd aan de Oegstgeester Aert van Neslaan. Voor het verwijderen van de verf, zo is inmiddels geble ken, moeten de auto's naar de garage. Gebit kapot na valpartij VOORSCHOTEN Een 18-jarige Wassenaarse jongen heeft gis teren bij een ongeval op de Leidseweg in Voorschoten zijn gebit beschadigd. Ook liep hij enkele schaafwonden op. Samen met een andere racefietser haalde hij tegenover Mexx (voormalige Zilverfabriek) twee 'gewone' fietsers in. Zijn metgezel deed dat zonder problemen, maar de Wassenaarder raakte de fietsers wel en kwam ten val. Om de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen, komt de politie graag in contact met de twee fiet sers die werden ingehaald. Ook eventuele getuigen worden ver zocht de politie te bellen: 071-614993. Vrouw rijdt sloot in WARMOND Door een stuurfout is een ongeveer 45-jarige vrouw gisteravond om half zes mét fiets en al in de sloot langs het Warmondse Oosteinde terechtgekomen. Voor de politie arri veerde, was de vrouw door omstanders aan wal geholpen en weggebracht. De politie weet niet waar naartoe en beschouwt de 'verfrissende duik' verder als een afgedane zaak. V/RIJ E TIJD DINSDAG 30 JULI 'Vakantieland' voor Voorschotense kinderen begint morgen in zwembad Het Wedde, waar kan worden gespat en gespeeld. Het zwembad is tot een waterspeeltuin omgebouwd. Tussen tien en één uur kunnen vijf- tot der- I tienjarigen er terecht. Woensdag is er spellenochtend in buurthuis Het Ar senaal aan de Leidseweg 440. tussen tien uur en half één. Donderdag ver trekt men om negen uur met de pont aan het Frans Halsplantsoen richting Vlietland. V0ENSDAG 1 AUGUSTUS 'oorschoten Iridgeclub Voorschoten organiseert leze vakantiemaanden elke woensdag- t/ond bridgewedstrijden in scholenge- neenschap Het Vlietland College aan de Voor informatie tel. 071-614913. Oegstgeest Oegstgeester kinderen tussen de zes en elf jaar kunnen woensdag met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk tiepark De Eftelmg. De bus vertrekt om kwart over acht vanaf het Boer- haaveplem en komt rond zes uur we< aan. Kosten 42.50 per persoon. Overigens gaat het dagje uit pas doo als er minimaal 30 kinderen en bege leiders meegaan. Inschrijven is dus noodzaak (telefoon 071 -154773) Voor de agenda- de SJJ0 gaat op 7 augustus met de trein naar Artis en op 1 augustus is er een creatief-in- Duizenden bezoekers naar Voorschoten „Kijk, dat is een mooie!", roept een jongen, al wijzend naar een geit. Een opvallend dier, tussen alle veelal brui ne paarden en pony's, die 's morgens om kwart over ze ven al parmantig op de jaarlijkse Voorschotense paar denmarkt prijken. De edele dieren laten alle aandacht rustig over zich heen' komen. De pony's zijn vooral in trek bij de vele jeugdige bezoekers. Zo op het eerste ge zicht lijkt de vertoning meer op een tentoonstelling dan op een paardenhandel. VOORSCHOTEN ANITA LUYENDUK Toch wordt er wel degelijk han del gedreven, 's Morgens om zes uur, als de aanvoer van paarden begint, is al het beken de 'handjeklap' te aanschouwen bij de poort van de markt. Die vroege bieders willen vooral te weten komen hoe de prijzen lig gen, en de handelaren voeren meestal toch liever hun paarden op de markt dan dat ze hun handelswaar al voor het markt terrein verkopen. Zodra ze op de markt staan, wordt er druk verkocht. Wel moeten de dieren tot tien uur 's morgens tentoon gesteld blijven staan, willen de handelaren hun premies op de dieren niet verliezen, want het publiek wil ook wat. Per paard krijgen de handela ren 15,- aanvoerpremie, een pony levert 10,- op. Daarnaast kunnen handelaren ook nog een reiskostenvergoeding in ontvangst nemen en krijgen ze gratis loten voor een loterij met 21 geldprijzen. Zonder deze lo kazen is de paardenmarkt haast niet mogelijk, verklaart A. van Beest, voorzitter van het Comité tot Instandhouding van de Voorschotense Paardenmarkt. Er is concurrentie van de paardenmarkt in Utrecht, en de Voorschotense paardenmarkt is al lang geen echte handelsmarkt meer. De traditie is belangrijk, ook de paardenhandelaren den ken zo. Veel van hen komen elk jaar terug vooral om de sfeer te proeven, aldus Van Beest. De verkoop komt eigenlijk op een tweede plaats. Zo'n 30 tot 40% is zelfs schijnhandel: de paar den staan op de markt zonder dat de eigenaren de bedoeling hebben hun dieren te verkopen. Veranderingen Eén van de handelaren die de traditie in stand houdt, is de 86-jarige heer A. Boekhout. Hij staat voor de 61e keer op de Voorschotense paardenmarkt, en hij signaleert de veranderin gen door de jaren heen. „Er is nu niet veel handel meer in ver gelijking met vroeger. In 1924 waren er 829 paardenweet hij. Dit jaar zijn het er zo'n 160. Ook de prijzen zijn natuurlijk veranderd. Zijn eerste pony kocht hij voor 47,50, nu staat hij zelf met een pony op de markt waarvoor hij 2Ó00,- kan krijgen. Maar eigenlijk hoeft hij zijn vier pony's niet zo nodig te verkopen vandaag. „Ik heb ze nog nodig om het gras in mijn wei op te eten", verklaart hij. Van Beest heeft het geloof in het streefgetal van 200 paarden op de markt, dat hij in eerdere jaren had, losgelaten: de traditie wordt in stand gehouden, maar groei is er niet meer. Het aantal Man kijkt naar paard. Of is het andersom? 't Is maar hoe je het bekijkt. bezoekers dat over de hele dag zal komen, schat hij op 20.000, dat is ook elk jaar ongeveer het zelfde. Het gros van de Voor schotenaren komt even kijken, verder komen er veel mensen uit de omgeving. Het feit dat de markt niet meer groeit mag de pret niet drukken: „Veel pu bliek, mooi weer, alles is aanwe zig om de dag te laten slagen", meent hij. „Het is een feestdag voor het dorp." Natuurlijk vinden dit jaar ook weer de gebruikelijke randeve- nementen plaats: het koekslaan, het standwerkersconcours, het beklimmen van de dorpstoren en het rondrijden van de paar dentram. Ook werd de korte- baandraverij vanmiddag zoals gebruikelijk op de Prins Ber- nardlaan gehouden. Vanavond is er een show van de Vereni ging van aangespannen paar den 'In het gareel', dat is iets speciaals dit jaar. Drukte Intussen is, nog steeds vroeg in de morgen, de drukte aardig toegenomen. Veel mensen zit ten op hun gemak op een terras achter hun kop koffie, anderen lopen nog eens over de markt, of dwalen langs de marktkra men. Van alles wordt daar ver kocht, van tweedehands boe ken, planten en fruit tot „echte foto loek zuyderduin Een foto die de verhoudingen op de Voorschotense Paardenmarkt goed weergeeft. Er waren vanmorgen weer ongeveer tien keer zoveel mensen als paarden te zien op de Voorstraat... fotoloek zuyderduin Limburgse vlaai uit Geleen." Het gaat dus niet alleen om paarden, de mensen willen ge woon een leuke dag in een ge zellige sfeer. En de traditie voegt daaraan nog iets toe. Het bij zondere van deze markt is dat het van oudsher en kruismarkt is, vertelt Van Beest, iedereen die zich op het marktterrein be vindt. is gevrijwaard van aan houding door de politie. Bij de opening van de markt om tien uur, plaatste de burgemeester ook een kruis bij de poort. „Maar", voegt Van Beest er la chend aan toe, „dat moet sym bolisch worden opgevat: ik geef niet de garantie dat de kruizen alles waarborgen, je kunt beter geen overtreding begaan...". Sloten minder vaak schonen: meer plantjes Poldersloten hoeven niet elk jaar te worden geschoond. De waterafvoer en de veedrenking blijven prima in orde als om het jaar de waterplanten uit de sloot worden verwijderd. Dat bete kent niet alleen veel minder werk voor de boeren, maar bo- vendien krijgen bijzondere plantesoorten de kans zich te ontwikkelen. Een en ander blijkt uit een onderzoek van het centrum Milieubiologie van de rijksuni versiteit Leiden in samenwer-, king met de Zuidhollandse milieufederatie. Aan het onder zoek hebben 18 veehouders on der meer uit Warmond, Hoog- made, Zoeterwoude en Oud Ade meegedaan. De poldersloten dienen als waterafvoer, landscheiding en voor veedrenking. Nu-nog wor den de sloten elk jaar schoonge maakt en worden de, door de koeien vertrapte, slootkanten netjes bijgesneden. De planten die uit de sloot worden gehaald, worden op de slootkant gelegd. Dat betekent een verrijking. Door het schonen niet meer elk jaar. maar om het jaar te doen, blijken er allerlei bijzon dere plantesoorten terug te kunnen komen. Zo gedijen Gele Lis en Koekoeksbloem beter op minder vaak geschoonde sloot kanten. Voor de waterafvoer heeft het, bijzonder moeilijk doorgaanbare plaatsen daarge laten, geen negatieve invloed. Al met al komt het centrum tot de conclusie dat minder vaak schonen kan en wenselijk is. Het rapport van het onder zoek, 'Minder vaak slootscho- nen; beter voor de boer en de natuur' is vanmiddag aangebo den aan de Zuidhollandse gede puteerde voor landschap, na tuur en recreatie, L. Blok.' warmond Het verwachte aantal van twee duizend toeschouwers werd za terdagavond op het dorpsfeest in Warmond ruimschoots ge haald. De organiserende Onder nemersvereniging Warmond is dan ook dik tevreden. „Het was drukkker dan vorig jaar, toen we het feest voor de eerste keer or ganiseerden." Om een uur of negen barstten de festiviteiten los op en rond De Baan. In de muziektent speelden tot in de kleine uurtjes twee bands, er was volop eten en drinken en de dansvloer werd regelmatig gebruikt. Ook de plaatselijke politie is dik te vreden over het verloop van de avond, „liet was bomvol en wij hebben de hele avond geen wanklank gehoord". „We hebben natuurlijk ook mazzel gehad met het schitte rende weer", weet een woord voerder van de organiserende ondernemersvereniging War mond. „Een prachtige midzo meravond, niet te broeierig met af en toe een fris hriesje vanaf het water, kortom, het weer was perfect." Het dorpsfeest werd dit jaar door de plaatselijke horeca voor de tweede keer georganiseerd. „Wij willen als ondernemersver eniging Warmond van de maand juli een feestweek ma ken en daarom proberen we elk weekeinde een activiteit te brengen. Volgende week zater dag gaan we boegsprietlopen, een evenement op en rond het water waar ook de brandweer medewerking aan verleent. Als dat net zo'n succes wordt als dit weekeinde doet Warmond zijn naam als recreatiegemeente echt eer aan." WASSENAAR Het lijkt erger dan het is, dit incident op het Wassenaarse strand. De plaatselijke red dingsbrigade bestaat 60 jaar en vierde dat zaterdag en zondag met een reddingsdemonstratie bij de strandopgang Wassenaarse Slag. Aan de demonstraties deden ook de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de Koninklijke Marine, de rijkspolitie te water en de kustwacht mee. Verder was er een tent waarin een 'static show' wrd gegeven. Voor de jeugd waren er zandkasteelbouw- en schatgraafwedstrij den. toto henk bouwman Menige Warmonder waagde zich zaterdagavond op de dansvloer tijdens het dorpsfeest, dat een paar duizend mensen uit hun hulzen lokte. foto henk bouwman

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 7