Leiden Alphen ontsnapt aan milieu-ramp Bouwbedrijven vrezen omzetdaling VAN Had Don Leo nu maar voor Duinoord gekozen Uitspraak over krakers op radio niet van politie TIJD TOEN Maandag 29 juli 1991 EMIEL FANGMANN ROY KLOPPER LOMAN LEEFMANS ERNA STRAATSMA GERT VISSER WIM WEGMAN Eindredactie: HANS SONDERS Vormgeving: NIEK FAAS *22665 jfrwiMse 2y *w£-o Wat ben ik toch een mazzelpik. Een ochtend wandelen en dan zulk een prachtig weer treffen. En niet wandelen langs een naargeestige asfaltweg met smerige auto's. Ook niet langs nieuwbouwwijken die deze re gio noodgedwongen steeds rij ker wordt. Nee, ik ben uitverko ren om verslag te doen van een ongetwijfeld adembenemende voettocht door de ongerepte Wassenaarse duinen. Lekker het stalen ros gepakt, want met dit weer ga je niet in een auto zitten. Bovendien is de fietstocht naar Wassenaar, zo binnendoor via Maaldrift, één van de mooiste die je rond Lei den kan maken. Thuis waren we eigenlijk niet zo gek op Wahsenear. Natuurlijk, een QlC) o p beetje jaloezie. Ter hoogte van Duinrell grijnst de file me tegemoet, veel Oosterburen. Aan de voet van de Wassenaarse Slag, dus nog voor de steile De Klip, staat een bruin doorbakken agente auto's tegen te houden, omdat 'boven' alle parkeerplaatsen reeds vol staan. Als u hier maar even de auto achterlaat. Dan kunt u daar de bus pakken of anders nog een half uurtje stiefelen naar het strand, met koelbox en gettoblaster onder de arm. Daar knapt een mens van op. Bij de parkeerplaats van hotel Duinoord staat een mevrouw met een walkie talkie. „Zet u ge rust uw fiets hier neer. Daar hebben we heel wat minder problemen mee dan met au to's", zegt de vrouw. Zij blijkt bij het hotel te horen. 'Beneden' blijken slimmeriken te beweren dat zij voor het hotel komen en worden doorgelaten. Sterker nog, ze willen het snode plan nog uitvoeren ook. 'Keine Chance. Gehen Sie zurück, bit- te'. Waar is de tijd gebleven'dat Ajax vlak voor een belangrijk Europacupduel in hotel Duinoord neerstreek. Als kleine jochies, helemaal gek van Johan Cruijff, togen we woensdagmid- Het gebruik van elek triciteit is voor ons, late twintigste-eeu- wers, zo vanzelfsprekend, dat we vaak niet beseffen dat al die apparaten in en om het huis al leen maar werken dankzij de energie die elektriciteitscentra les ons leveren. Deze aflèvering van De Tijd van Toen spitst zich toe op de historie van de cen trale aan de Langegracht in Lei den. De meeste mensen hadden aan het eind van de vorig eeuw nog nauwelijks van elektriciteit ge hoord en konden zich nog heel goed zonder redden. Voor ver lichting gebruikten ze gas dat in Leiden vanaf 1848 door de Ge meentelijke Gasfabriek werd ge leverd. Bederfelijke waren hield men goed door ze te roken, te pekelen, in te maken of in de koelte van de kelder te bewaren. De Leidenaren hadden dan ook geen elektriciteit nodig. Er wa ren in 1895 wel een paar bedrij ven die elektriciteit gebruikten, zoals De Leidsche Katoenmaat schappij, die er machines mee aandreef en De Meelfabriek aan de Zijlsingel, die werkruimten met gloeilampen verlichtte, maar zij wekten de stroom zelf op en leverden niet aan ande- Haalbaarheidsstudie Het initiatief om in Leiden een elektriciteitscentrale op te rich ten, ging dan ook niet uit van de burgerij, maar van de gemeen te. Omstreeks 1900 was de gas fabriek aan de grens van haar capaciteit gekomen en uitbrei ding was dringend gewenst. De gemeente vroeg zich nu af of het, gezien „de eischen des tijds", niet verstandig zou zijn om in Leiden een gemeentelijk elektrisch station te bouwen. B en W.lieten daarom in 1900 een haalbaarheidsstudie verrichten door de directeur van de Gasfa- dag naar de Wassenaarse Slag om een glimp van de sterren op te vangen. We gingen naar het strand, misschien dat ze daar een potje strandvoetbal speel den. Had Leo Beenhakker twee maanden geleden nu ook maar voor Duinoord gekozen, wel licht was ons niet alleen dat de bacle tegen SW bespaard ge bleven, maar ook dat vreugde loze feest in Eindhoven. Maar niet getreurd, de foto graaf is op tijd en we nemen het schelpenpad dat langs het geas falteerde fietspad richting Kat wijk ligt. Kijk, daarvoor zijn we nu hier gekomen. Bij de eerste de beste duintop krijgen we een geweldig uitzicht op het dui nenrijk. Eendjes kwaken in het water. Jawel, de blanke top der duinen. Holland wat ben je Bij het paviljoen De Duinen even opletten, want daar moe ten we het voetpad naar rechts nemen dat dwars door het wa terwingebied leidt. De fotograaf begint nu'een beetje tegen te sputteren. Goed, het pad gaat inderdaad wat steil omhoog zo nu en dan, maar je krijgt er wel wat voor terug. Wat een natuur schoon en wat een rust. Geen mens te bekennen. Wel planten en bloemen, echt te veel om hier op te noemen. Vooral paar se slangenkruid, aldus de route beschrijving. We weten in elk geval waar die dansende paarse vlekken vandaan komen. De zon brandt er namelijk goed op Mtrse Stag ALS EEN AMBTENAAR van het waterzuiverinbgbedrijf niet uitgeslapen was geweest, was 60 liter olie in het water te rechtgekomen Olie in riool net op tijd ontdekt IMMWSSt* X .«WASSENAAR* Xtflboii.. L, aÉÈX ïf De vrije loop, 42 redacteuren van deze krant maken gedurende zeven weken zeven rondwandelingen door de regio en laten hun gedachten de vrije loop. Deze week een wandeling door de duinen bij Wassenaar. Dagelijks leggen verslaggevers gedeeltes van dit traject af en schrijven over hun belevenissen. Vandaag de wandeling vanaf de parkeerplaats bij Wassenaarseslag in de richting vein Katwijk. In de krant van zaterdag volgt een routebeschrijving van deze tocht. Een medewerker van de Al- phense waterzuivering heeft vo rige week donderdag een milieuramp voorkomen. In het gemaal aan de Wielewaalstraat ontdekte hij bij toeval zo'n 60 tot 100 liter afgewerkte olie die geloosd was in het riool. Door de toevallige ontdekking kon voorkomen worden dat de'olie in de zuiveringsinstallatie aan de President Kennedylaan te recht kwam. Olie in de installatie zou cata strofale gevolgen hebben gehad voor het zuiveringsproces. De afgewerkte olie zou voldoende zijn geweest om alle bacteriën in de zuivering te doden. Juist deze bacteriën zorgen ervoor dat het rioolwater weer schoon wordt. Zonder hun hulp zou het rioolwater uit heel Alphen- Noord ongezuiverd in de Zegét- plas verdwijnen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft monsters geno men van de olie. De politie hoopt dat de analyse-resultaten leiden in de richting van de da der. Die is nog niet gevonden. Het opruimen van de rommel heeft zo'n 15.000 gulden gekost. Wanneer het niet lukt de dader te achterhalen, dan draait de gemeente voor de kosten op. Het is de tweede keer in korte tijd dat er in Alphen een riool- persgemaal is stilgelegd vanwe ge een olielozing in het riool. In mei van dit jaar moest uit het persgemaal aan de President Kennedylaan zestig tot honderd liter dieselolie worden verwij derd. De dader van deze lozing is nöoit achterhaald. PATAT-GENERATIE van Ajax had in de Wasse naarse duinen nog wat kunnen leren Groen Links bezorgd over busvervoer De dienstverlening van streek- vervoerbedrijven is de laatste jaren flink achteruit gegaan, stelt de Zuidhollandse Groen Links-fractie. De lijnnummering is onduidelijk geworden en in de late en vroege uurtjes rijden minder bussen. Groen Links hoopt dat de situatie verbetert als het rijk zijn bevoegdheden in het personenvervoer zou overdragen aan de provincies. In vragen aan gedeputeerde staten schrijft Groen Links dat de fijnnummering de laatste ja ren sterk is 'vervuild'. Er zijn veel nieuwe lijnnummers voor spits- en snelcfiensten bijgeko men die niet logisch zouden aansluiten op de bestaande los en er staat geen zuchtje wind. Nee, die jonge miljonairtjes van Ajax zouden hier eens moe ten gaan trainen. Die heuvels langs de Hazenvlakte, Jan Boe- rendel en Dichte Del zijn echte kuitenbijters. Don Leo moest er hier maar eens de zweep over leggen. Hij klaagt steen en been over het gebrekkige karakter van zijn patatjeugd, maar hier zouden ze wel anders piepen. Geen patatje oorlog, maar een stukje oorlog in de zestien! Dat willen we. Over de oorlog gesproken, de duinen zijn toen niet zo onge rept als we dachten. Achter die prachtige plassen ontwaren wij muurresten van de Atlantik Wall, een verdedigingswerk uit de Tweede Wereldoorlog. Wie schade. Eveneens jammer dat de wandeling bijna voltooid is. De fotograaf knerpt en puft ach ter mij aan richting strand. Het laatste heuveltje over de duinen en voila, de zee. Van zo'n wan deling krijg je stevige trek en ik neem me voor een onovertrof fen bordje patat bij strandtent De Gouden Bal te halen. Wat ben ik toch een mazzel- pik. Bouwbedrijven in de regio Lei den, Alphen aan den Rijn en Katwijk verwachten dit jaar een omzetdaling van 2 procent. Dit staat in het rapport 'Bouw marktontwikkeling Zuid-Hol land 1991' van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de bouwnijverheid (NVOB), ge west Zuid-Holland, in Rotter dam. De NVOB behartigt in Zuid-Holland de belangen van 800 bouwbedrijven. Ondanks de verwachte om zetdaling, steken bedrijven in deze regio relatief gunstig af bij bouwbedrijven in andere delen van de provincie. Uit het rap-, port blijkt namelijk ook dat bouwbedrijven met een grote omzet van meer dan 10 miljoen gulden per jaar vooral te vinden zijn in deze regio: 22 procent van de bedrijven haalt deze om zet. In deze provincie halen overigens relatief veel bedrijven deze omzet: 19 procent tegen 14 procent landelijk. Met name deze grote bedrijven verwach ten een betere omzet, en heb ben ook meer personeel nodig, zo staat in het rapport. Vooral in de sector woning bouw waren bouwbedrijven in deze regio actief. Ook de werk- voorraad is hier het meest gun stig vergeleken met de rest van de provincie. Van de onderne mingen zegt 33 procent meer dan zes maanden werk in voor raad te hebben, tegen 26 pro cent van de bouwbedrijven in Zuid-Holland. Wel is het personeelsbestand hier minder gestegen: gemid deld nam de bezetting met 2 procent toe. In de provincie was de toename 5,3 procent, lande lijk gezien kwamen 2,8 procent meer mensen in dienst van bouwondernemingen vorig jaar. Verder blijkt uit het rapport dat bouwbedrijven een structu rele behoefte hebben aan vak mensen. De meeste bedrijven die voor het rapport jaarlijks worden geënqueteerd, ver wachten dit jaar een zelfde om zet te halen als vorig jaar. De bouwbedrijven verwachten ver der dat de bezuinigingen van de overheid in de Tussenbalans zullen drukken op de financiële resultaten over 1991. de hand gelopen grapje. Ik wil het recht zetten om politie en de krakers niet verder uit elkaar te drijven." De krakers beklaag den zich vrijdag over de uitspra ken op de stadsradio. Ze kon digden een klacht aan bij bur gemeester en hoofdcommissa- BURGERLIJKE STAND Nee, die jonge miljonairtjes van Ajax zouden hier eens moeten gaan trainen. De uitspraak op radio Freewave dat krakers op een gewelddadi ge wijze uit het Ico Athibupand moeten worden gezet, is niet gedaan door een Leidse wijk agent. Een onbekende man heeft vanochtend anoniem te genover deze krant en de politie verklaard dat hij zich ten on rechte heeft uitgegeven voor wijkagent. „Het is vreselijk uit Vanaf het eerste be gin werden er in de belangrijkste Leidse straten kabels gelegd. Op de foto wordt ge graven in de Hoog straat, op de hoek met de Nieuwe Rijn. briek, N.W. van Doesburgh en door een elektrotechnisch inge nieur, H.H. Doijer. Hun advies deed de vroede vaderen wel even schrikken: de twee advi seerden een grootschalige aan pak, met een moderne driefa sen-wisselstroomcentrale, die ook hoogspanning kon leveren aan bedrijven en fabrieken. Met een dergelijke technische instal latie bestond toen in Nederland nog geen enkele ervaring! Na een tweede en zelfs een derde advies durfde de gemeente het project tenslotte toch aan en in 1906 begon de bouw van de centrale aan de Langegracht. Men koos voor deze lokatie, omdat de gasfabriek op hetzelf de terrein stond en de exploita tie dus gemakkelijk zou zijn (gas en elektriciteit werden allebei uit kolen gewonnen). De eerste jaren van de Leidse elektriciteitscentrale Nu moest de Leidse bevolking worden overgehaald om over te gaan op het gebruik van elektri citeit. De vooroordelen waren omstreeks het begin van deze eeuw nog groot: veel mensen vonden elektrisch licht ongezel lig, door in de lamp te kijken zou je gevaarlijke oogziekten kunnen oplopen en men miste het rustgevende suizen van de gaslamp. De adjunct-directeur van de inmiddels ontstane 'Ste delijke Gas- en elektriciteitsfa brieken', F. Holleman, besloot daarom tot het houden van een feestelijke tentoonstelling, om vooroordelen te bestrijden en om de voordelen van elektrici teit te tonen (eenvoudig te in stalleren, minder brandgevaar). De tentoonstelling heette 'Elek triciteit in woning en ambacht' en werd op 15 oktober 1907 ge opend in de Stadsgehoorzaal. Prof. H.A. Lorentz hield een feestelijke rede en een hoogte-: punt was het aandoen van het elektrisch licht, dat volgens een journalist van het Leidsch Dag blad gepaard ging met „luide toeluichingen, terwijl als bij to verslag de gloeilampjes het ver trek in een zee van zacht licht zetten." De tentoonstelling werd een groot succes: met de (gratis) schoolbezoeken meegerekend bezochten ruim 40.000 mensen de Stadsgehoorzaal. Belangrij ker was echter, dat Holleman slaagde in zijn opzet, vooroor delen over elektriciteit bij de Leidse bevolking weg te nemen. De directie van de elektriciteits fabriek was zo verstandig ge weest om de kabels direct door de belangrijkste winkelstraten van Leiden aan te leggen, zodat winkeliers en bewoners van de Hogewoerd, de Haarlemmer straat en de Breestraat zonder veel kosten een aansluiting kon den nemen. In 1908, het tweede jaar dat de centrale draaide, wa ren al 238 percelen in de stad Politievoorlichter D. Grave- land verklaart opgelucht te zijn dat de verantwoordelijkheid voor de uitspraak is opgeëist. aangesloten. In dat jaar gaf de centrale energie aan 7600 gloei lampen, 72 booglampen en 163 elektromotoren. In totaal lever de de centrale 881 kW/u. Het jaar daarop verdubbelde het aantal aansluitingen al en in 1910 begon de centrale zelfs met levering van stroom aan Noordwijk en Voorhout. Vervol gens zette de groei tot 1914 sterk door. Tarieven De belangrijkste eerste klanten van de centrale waren de win keliers die, zoals we al zagen, eenvoudig een aansluiting kon den krijgen. Ook veel cafés na men snel 'elektrisch',«omdat zij daarmee klanten hoopten te lokken. Andere belangrijke eer ste gebruikers waren de fabrie ken en fabriekjes in de stad; in 1908 waren er 57 voorzien van elektriciteit en in 1912 waren het er zelfs al 156. Verder waren er de woonhuizen: 46 huizen in 1908, maar in 1912 al 185. Het gebruik nam snel toe, al zal het geen verbazing wekken dat de meeste aansluitingen te vinden waren in de Breestraat, het Ra penburg, de Herengracht en de Singels. Aan de armste wijken van Leiden werd in die eerste tijd geen elektriciteit geleverd. Wat moesten die vroege abon nees nu betalen? Er waren ver schillende tarieven, maar wie de goedkoopste mogelijkheid koos, was zeven cent per kW/u kwijt; in 1914 was de prijs zelfs ge daald tot vijf cent per kW/u. De prijsdaling werd gestimuleerd door de gemeente, die in snel tempo openbare gebouwen en straten van elektrische verlich ting voorzag en steeds gelden beschikbaar stelde voor uitbrei ding van de centrale. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was elektriciteit al geen vreemd verschijnsel meer in de Leidse straten en huizen. Geboren: Geertje Elisabeth, dv. A.J. van den Berg en E. van der Vliet* Daisy, dv. R.M.P. Bouwer en Y.M.P. van der Hoek* Derk Johannes Hefidricus, zV. "AiHlif? van Winsen eh L.A.M. van der Zwet* Mark, zv. E.M. Onderwateren I.M. Veld kamp* Cristina Angela, dv. G. Gatti en L. Mazzoleni* Dennis, zv.'J.I.M. van der Zwet en M.A.H. Hogervorst* Joyce Lea, dv. P,E. Snel en B.M.P. Daemen* Yassi- ne, zv. A. Baouch en M. Boujada* Tho mas Mathijs, zv. M.D.V. Koeken en AJ.M. Vloet* Hendrik, zv. J. van der Na gel en H.W.A. Janssen* José Lianne, dv. T. van Boggelen en A.D. van Duivenvoor de* Mischa, zv. J. van Daalen en I. Schultze* Sophie, dv. C.J. Hindriks en D.A.M. Caspers* Matthijs Albert Anto- nie, zv. A.B.J. Walker en O. Visser* Frances Régina Elisabeth, dv. S.A.A. MUlder en J.M. van Tol* Thomas Johan nes Martinus, zv. J.L.H.G. de Vette en M.J.A. Turk* Maarten, zv. F.W. Aust- mann en L.G.M. Meeuwisse* Jelle Sjoerd, zv. A. Rietveld en R. Geertsma* Mariëlle Diana Elisabeth, dv. M.M.M. Zeiss en A. van Zuijlen* Cornelia Nalina Natascha, dv. C. van Du ij ven voorde en J. van Duijvenbode* Sharon Elizabeth Christina, dv. J.W.F.C. van Gelderen en B.E.F. van der Vliet* Ingrid, dv. H. van Beelen en H. van der Niet* Thomas Hentfrikus Johannes,-zv. J.H. Meskeren J. vink* Daniël Christiaan, zv. N.M. Blokker en M.P. Bosman* Cayenna, dv. A. van der Plas en W.J. Ouwehand* Tes sa, dv. T.B.A. Rurenga en M.Y. Burger* Sara, dv. D. Eddini en R. Acharrat* Ryan, zv. N.N. Verweij* Kimberly, dv. D.R.M. Wassenaar en T.G.M. Ruigrok* Berkant, zv. C. Akdenizen G. Akdeniz* Gaby, dv. R.T. Hoogkamer en J. Bousie* Dmitri Alessio, zv. W.G. Limon en H.Z.R. Jabbar* Zoë Martine, dv. C.J.M. Kerkvliet en C.A.M. van de Laar* Yassi- ne, zv. B. Azougagh én M. El Yaakoubi* Maria Klazina, dv. A.B. Varkevisser en W.K. Ketting* Anne Nicole Trudy, dv. H. van Duijvenbode en'L.M.E. Leeflang* Daniël Alexander, zv. J. van den Eijkel en D. Plug* Houda, dv. M. Oêqaïli en K. Sabeg* Lena Rosanna, dv. J.M.P. Poth en J.E. van Asperen* Boris Gustaaf, zv. G.M. Stipdonk en C.J. van den Eijkel* Vincent Peter, zv. D.L. Bartelse en J.B. Houwelmg* Wouter Fabiah, zv. J.F. Mer- kestein en M. Kasteleyn* Boy, zv. J.W. de Best en A.C.M. Lourier* M. Houw- aart, zv. M.H. Houwaart en A. van der Lip* Tiemen Aris, zv. F.J. de Jong en M.M. Lugtigheid* Jurjen Wouter, zv. F.J. de Jong en M.M. Lugtigheid* Roald John, zv. F.J. de Jong en M.M. Lugtig heid* Axel Japy Garreth, zv. F.J. de Jong en M.M. Lugtigheid* Monique Daniëlle, dv. P.A. Pikaaren M.D.C. Hooijberg* Angeline, dv. B.B. Smeenk en N.N. Lug- ten* Leonie Irma Bettina, dv. R. van Zonneveld en P.H.M. Janszen* Anna Elize Maria, dv. O. Suttorpen M.S.A. Schuiten* Kelly, dv. A. van der Blom en A. Verdoes* Nick, zv. J.S.M. Gordijn en W. Ploeg* Léon, zv. W. van Rhijn en H.T. Wijnands* Miguel, zv. P.J.J. Meel-, en M.A. Singh* Kyomi, dv. W.J, Jen Ha ve en A.M.H. Duivenvoorde* Jonas Eripy zv. E. Hallensleben en L.C. Remmers waal* Stefan, zv. H.W. van der Weijden en H.M.C. Dijkers* Floor, dv. P.J. de Ruiter en W.M. Streng* Pieter, zv. P.J. de Ruiter en W.M. Streng* Donny, zv, A.J. Roeien en A. Wolsheimer* Wafae, dv. J. Yagoubi en H. Ouali* Tamara, dv. S. van der Meij en W. van Duijn* Pam, dv. H. Wierda en C.G.J.M. Bouts* Ru ben, zv. D. van Nieuwkoop en M. Voor zaat* Maartje Laura Sophie, dv. W.J. Holtslagen P.J.M. van Berlo* Raymond, zv. A.J.H. Dool en J.H. van Rhijn. Overleden: J.R.E. Rutgers, geb. 14 jun 1906, vrl., geh. gew. met J.H. Schmidt* P. van Egmond, geb. 9 jun 1939, man* M. Kapteijn.geb. 17okt. 1922, vrl. echtg. van J.P. Brouwer* P.J. Klein, geb. 11 jul 1920, vrl., echtg. van B.L.M. Verhaar* H.J.A.M. Beekman, geb. 26 dec. 1913, man* C.M. van Oos ten, geb. 4 aug. 1910, vrl., echtg. van J.A. Siebert* J.A. Burger, geb. 20 sep. 1910, man* C. Overbeek, geb. 19 aug. 1913, vrl., geh. gew. metG. Hogen- kamp* H. Zuidema, geb. 6feb. 1896, vrl., geh. gew. met F.J. Riks* E. Wan- sink, geb. 26feb. 1925, man*A.G. Donker, geb. 19 mrt. 1916, vrl., geh. gew. met C.W.C. van de Laar* F.W. Werkhoven, geb. 6 aug. 1937, man* D.J. Wijfje, geb. 17 dec. 1944, man* S. Inen, geb.42 sep. 1933, vrl., geh. gew. met D.G. Ninaber* P. Verhulst, geb. 16 jan. 1918, man* F.M. Lee, geb. 21 jan. 1930, vrl., echtg. van W. Opbroek* M. den Hollander, geb. 18 jan. 1911, vrl.-, echtg. van W.P. Heemskerk* K. van der Plas, geb. 25 mei 1951, vrl., echtg. van H. van Beelen* J.P. Warmerdam, geb. 9 apr. 1919, man* H. Filippo, geb. 10 jun. 1909, man* S. Fuchs, geb. 24 aug. 1911, man* N. Gordijn, geb. 25 okt. 1905, man* J.W. Jansen, geb. 24 nov. 1911, man*G.L. de Kneger, geb. 12 jan. 1916, vrl., geh. gew. metN.L.W. Piatt* B. Paasman, geb. 9 aug. 1915, vrl., geh. gew. met W.J. de Booij* B.B.C. van den Burg, geb. 1 mei 1933, man* H.H. Koster, geb. 13 mrt. 1897, vrl.* C. van Tiel, geb. 19 mrt. 1897, vrl., geh. gew. met J. de Vrind* G.J. van der Klaauw, geb. 11 aug. 1974,.man. Gehuwd: D. van Hemert en J.M. Roodakker* M. Ghrib en A.M. Hendriks* R.J. La Lau en J.L.H. Elfrink* L.C.J. Barbiers en A. van Tol* T.P.M. van der man*C. Plugen K. Souisa*C.M. Ko ningen M.J.A. Kroon* 0. Zierikzee en R.S.M. van der Poel* M.R. Diseraad en P. Klein*A.H. Hoornwegen M.L. de Jong. AGENDA REDACTIE: WILFRED SIMONS MAANDAG 29 JULI Katwijk Concert op het Batz-orgel in de Vre- Lisse Zomer-bridge-drive door BCL in het 'Poelhuys', aanvang 20.00 uur. Toeristenmarkt in het centrum van 14.00 tot 21.00 uur. Sporten voor mensen met CARA olv een fysiotherapeute in sportzaal Boorsma, Zwanenburg 61. van 15.30 tot 16.30 uur. Wijksport bij de Sluisweg, aanvang 19.00 uur. Badgasten-snelschaaktoernooi bij Strandpaviljoen 't Centrum t.o. de Voorstraat, aanvang 19.45 uur. Zomerkermis op Het Wantveld, aan vang 11.00 uur. Viswedstrijd door HSV De Arnoud bij de Leidsevaart, nabij recreatiestrook Lissevan 13.30 tot 16.00 uur, in schrijven ter plaatse vanaf 12.45 uur. Historische rondwandeling, vertrek vanaf het Raadhuis aan de Voor straat, om 19.30 uur. Vuurwerk ter hoogte van de Kon. Wilh. Boulevard, aanvang 23.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 6