Leiden Terraszitters blazen rustig de aftocht 'Adverteerders hartstikke positief Werklozen aan de slag bij de Leidse middenstand Drie berovingen in afgelopen weekeinde Maandag 29 juli 1991 071-161418 KAREL BERKHOUT JANET VAN DUK EMIEL FANCMANN ROY KLOPPER LOMAN LEEFMANS ERNA STRAATSMA GERT VISSER RAYMOND PEIL Vormgeving: RON VAN HAASTREGT 150.000 EXEMPLAREN om vat de oplage van het nieu we scholierenblad Catch, waarvan in september het eerste nummer van de per sen rolt. NIEUWSLIJN Ruit en arm kapot De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 19-jari- ge Leidenaar gearresteerd die een ruit heeft vernield op het sta tion. Eerder op de avond was de man betrokken bij een massale kloppartij op de Stationstaraat voor de discotheek Club 70. Twee groepen jongeren kregen hier onder invloed van alcohol ruzie met elkaar om een meisje. Over en weer werden klappen uitge deeld, waarbij lichtgewonden vielen. Een van de groepen ging na tussenkomst van de politie naar het station, waar de 19-jarige zijn woede koelde op een ruit van een wachtruimte op het per ron. De hevig bloedende man werd gearresteerd. Hij is eerst naar het'AZL gebracht om zijn arm wonden te laten hechten. Grafitti-schade 25 mille Ook de derde jongeman die de politie in de nacht van donder dag op vrijdag aanhield op verdenking van grafitti-vandalisme heeft zijn identiteit bekend gemaakt. Het gaat om een 17-jarige Leidenaar. Hij heeft verklaard ook eerder in juli treinstellen te hebben ondergespoten. De verdachte werd vrijdagochtend met twee vrienden (beiden 16) gearresteerd nadat ze een treinstel over een lenhgte van vijftig meter hadden beklad. De schade be draagt circa 25.000 gulden. De daders zijn inmiddels overgedra gen aan hun ouders. Brand school P.C. Hooftlaan De brandweer heeft zaterdag omstreeks 21.30 uur een brand ge blust bij de Eerste Leidse Schoolvereniging aan de P.C. Hooft laan. Drie knapen die op het plein aan het voetballen waren, ontdekten in een nis een stapel brandende kranten. Door de warmte smolt een kunststof ruit en kon het vuur zich uitbreiden naar binnen. Er was een grote rookontwikkeling. De schade zou aanzienlijk zijn. Een drietal personen is in het begin van het afgelopen week einde beroofd. Vrijdagmiddag kwam de aangifte binnen van een 49-jarige Japanner. Hij stond op het station met ie mand te bellen toen op de ruit van de cel werd geklopt. De Ja panner opende de deur, waarna een tweede man zijn diploma- tenkpffer uit de cel weggriste. Er worden een paspoort, vliegtic kets en geld vermist. In de nacht van vrijdag op za terdag werd omstreeks 2.15 uur een 40-jarige Leidenaar van zijn fiets getrokken op de Oude Sin gel ter hoogte van de Lange Scheistraat. De man rende weg, maar werd achterhaald door twee mannen, die hem in elkaar sloegen en schopten. Ze beroof den het slachtoffer van een por temonnee met 30 gulden, een gouden ring een een horloge. In het park Cronesteyn werd vrijdag rond 21.00 uur een 15- jarige jongen uit Zoetermeer beroofd van zijn mountain bike. De jongen fietste samen met een vriend naar zijn woon plaats. Vanaf de hoek Sumatra- straat/Surinamestraat werden ze achtervolgd door twee kna pen op een snorfiets. Zij waren ongeveer 18 jaar oud. In het park werd het slachtoffer onder bedreiging van een mes ge- dwongen zijn fiets af te geven. Politie treedt coulant op Een groep Japanners die om klokslag 24.00 uur nietsver moedend van hun terrasstoel wordt gelicht, terwijl tege lijkertijd bij de Morschpoort ongeveer tweehonderd mensen tegen hun zin een goed heenkomen moeten zoeken. Dat zijn slechts twee uitwassen van het nieuwe gemeentelijke terrassenbeleid. Veel cafés sloten het afge lopen weekeinde pas hun terras nadat ze een (voor)waar- schuwing hadden gekregen van de rondtrekkende ge meentelijke controleurs - het zogeheten horeca-project- team. LEIDEN LOMAN LEEFMANS „Tijd voor de laatste ronde." Dat roept barman Ed van Barre- ra aan. het Rapenburg, even voor de wisseling van zaterdag op zondag, naar de ongeveer dertig klanten op het terras. Binnen zitten op dat moment slechts twee personen en dat zijn er twintig minuten later nog net zo veel. „Het is gewoon geen weer om binnen te zitten," wordt aan de bar geconclu deerd. Men gaat naar huis of naar een terras dat wel de ge meentelijke richtlijnen trotseert. Het spreekt voor zich dat ze bij Barrera geen voorstanders van de horeca-maatregelen zijn. Op een terras aan de Beesten markt zit rond die tijd een Ja pans gezin van de on-Neder- landse nachttemperatuur te ge nieten. Hun Engels is te slecht om de vriendelijke uitleg van de terrasbediende te begrijpen opstappen. Leiden bij nacht. Licht geïrriteerd en hun colaa tjes nog maar half leeg, druipen ze af. „Zo wordt Leiden nooit een toeristenstad" is de mening van de werkstudent die de on dankbare taak had de Aziaten weg te sturen. Proefproces Een aantal zaken durft de con frontatie met de gemeente wel aan, wat waarschijnlijk zal re sulteren in een proefproces ge steund door de werkgeversbond Horeca Nederland. Voorop in die strijd gaat de Grote Beer aan de Rembrandtstraat. Daar zaten tot ver na twaalven nog tiental len bezoekers op het terras aan de Witte Singel. Van overlast was op geen enkel moment sprake. Geschreeuw en gebral bleef uit. Twee jongens stonden zelfs in het flauwe schijnsel van hetvterraslicht, rustig een potje te badmintonnen en het enige lawaai kwam van een langs scherende speedboot. Maar het café was in overtreding. Vooral op de kleinere terras jes, bij snackbars, shoarmaza ken en kroegen in smalle ste gen, .overschrijden kroegbazen massaal de vastgestelde terras sluitingstijd. Navraag leert, dat men in negen van de tien geval len ook nauwelijks op de hoogte is van de 'zomerse' maatrege len: „Wat een schoolmeester mentaliteit die terrascontrole," is de laatdunkende opmerking van een man die om half twee nog op de Beestenmarkt buiten zit. In deze straat en directe omgeving houden de cafébazen zich, zij het met de grootst mo gelijke tegenzin, wél aan de maatregel. Een barkeeper van de Duke staat keurig op tijd de terrasboot op te ruimen. Maar hij zegt er ook eerlijk bij dat als de politie niet was langsge- BERICHTEN NIET ALLEEN een kwart- triathlon is zondag 8 september te lopen tijdens de najaarsfees ten in Hillegom, maar ook een achtste- (500 meter zwemmen, negentien kilometer fietsen en vijf kilometer lopen) en een fa milie- /bedrijventriathlon. Deze laatste wordt in estafette-ver band volbracht. Inschrijven: tel: 02520 - 29035 ('s avonds). TWEE NIEUWE CURSUSSEN, basiskennis boekhouden en het Praktijkdiploma boekhouden, gaan in het najaar bij stichting de Mast voor volwassenen-edu catie in Noordwijkerhout, van start. Basiskennis boekhouden is vanaf 11 september iedere woensdagochtend te volgen; het praktijkdiploma boekhouden vanaf 10 september iedere dins dagavond. Aanmelden: tel: 02523 72913. Scholier begint nieuw jongerenblad Ccitch LEIDEN «GERTVISSER Tussen de (winkel) bedrijven door kon hij wel een uurtje vrij maken. Gestoken in zijn net vergaarde kleding van sponsor Levi's wil hij wel even uitleggen dat zijn nieuwe jongerenblad een absolute topper gaat wor den. Een oplage van 150.000, gratis verspreid over 200 Neder landse scholen, beweert hij ge makkelijk. Twijfels, natuurlijk, dat begrijpt hij best. Maar wacht maar af. Tot september, wanneer het eerste nummer van de persen rolt. Tim van Rongen is de naam, 14 jaar en scholier aan het Bo- naventura-college. Maar ook hoofdredacteur en blad-mana- ger van Neerlands jongste scho lierenblad. Catch is de pakken de naam. Niet alleen voor maar ook vooral door jongeren ge schreven. Officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Young Age Media is de firma naam en voor wie het niet ge looft heeft hij het inschrijvings nummer bij de hand. „Je hebt natuurlijk al Primeur, en Pauze maar dat zijn toch an dere bladen. Anders geschre ven. Wij gaan een blad maken zonder dat er een volwassene aan te pas komt. Ik heb een op roep op school gedaan en in middels hebben veertig mensen gereageerd die willen meedoen. Er komen hele leuke artikelen binnen, ook goede trouwens", licht Tim toe. Zelf zette hij zijn eerste jour nalistieke schreden bij een auto-hobbyblad. Drong voor aan bij persconferenties van ge louterde popidolen. „Tot ver bijstering van velen. Omdat ik zo jong ben natuurlijk." Het schrijven heeft hem niet meer losgelaten. „Ik heb ervaren hoe machtig een journalist wel is en wilde er mee doorgaan. Eerst had ik het idee om een blad over dure dingen op de markt te brengen. Maar dat bestond al. Tim van Rongen (14), hoofd-redacteur en blad-manager aangenaam en leesbaar blad.' Neerlands jongste scholierenblad: 'Geen hoogstaande journalistiek, i D HIELCO KUIPERS Daarom besloten we een blad voor jongeren op de markt te brengen". We, dat zijn Tim en Bert van den Berg (26). „Je hebt een volwassene nodig om de fi- :o te regelen." De doelgroep waarop het duo mikt, zijn jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar. Het eerste nummer van Catch omvat 48 pagina's en de inhoud ligt al zo goed als vast. Natuurlijk wordt er iets gedaan aan Goede tijden, slechte tijden want dat is nu eenmaal erg in. De Top 40 is een terugkerend onderdeel en de ouders krijgen hun vaste pa gina met testverslagen van au to's en financiële zaken. „Denk maar eens aan het schoolgeld." Verder: veel (relatief onbe kende) sport, mode, video, va kantie, vrije tijd, etc. Hel leerza me element vindt de doelgroep terug op drie pagina's studie en beroep/bedrijf. „Geen hoog staande journalistiek maar wel een aangenaam en leesbaar blad." En dan natuurlijk de adver tentiepagina's, zelfs veel adver tentiepagina's want de produk- tie van Catch kost per nummer het lieve sommetje van 120.000 gulden, rekent Tim argeloos voor. Hij heeft contacten met een grote reeks van bekende nationale en internationale fir ma's. Als die allemaal tekenen heeft Catch een advertentiepak ket waarop het gemiddelde dag blad jaloers kan zijn. „Maar zo ver is het nog niet", geeft Tim ruiterlijk toe, „maar ze zijn alle maal wel hartstikke positief'. #Het Nederlands Drukkerij Be drijf drukt het blad Gend Loos het gaat versprei den. „Het is goed voor de scholie ren die het schrijven, wel eens raar te kijken hoe mak kelijk ik contacten leg en op mensen afstap. Ik denk dat ze door mee te werken aan een blad als Catch heel wat kunnen leren. Natuurlijk, iedereen vraagt zich af of ik het ook kelijk redt. Maar als het eerste nummer er maar eenmaal is. dan lukt de rest ook wel. En mocht je verder nog vragen hebben, ik ben altijd bereikbaar op m'n autotelefoon." weest, de boot nog vol zou heb ben gezeten. Soortgelijke opmerkingen zijn ook te horen bij Linea Recta aan de Oude Vest, De Marenpoort aan de Lange Mare en l'Espé- rance op het Rapenburg. In alle drie gevallen is het terrras op tijd gesloten, maar alle drie ge ven ruiterlijk toe dat dat alleen maar gebeurt vanwege de ver hoogde pakkans. Op de stoep Bij de Morschpoort is het on denkbaar en onrealistisch te verwachten dat, als de tafeltjes en stoeltjes van het Huis de Bij len eenmaal keurig zijn opge stapeld, de ongeveer tweehon derd bezokers ook verdwijnen. „Wat doe je er aan," vraagt waarnemend bedrijfsleider R. Dettmer hardop af. Op het pleintje gaat men gewoon op de stoep zitten, of staan op het fietspad. Een etmaal eerder was iemand van het horeCa-project- team om half een bij een vol terras langsgeweest en die had gezegd: „Jullie zijn zeker aan het afbreken hé." Dettmer kon niet anders dan 'natuurlijk' ant woorden en sloot vervolgens het terras. Tenminste, hij haal de de tafels en stoelen weg. Met name uit de situatie bij 'de Bijlen' blijkt dat de gemeen telijke controle-ploeg, waar schijnlijk door soortgelijke prak tijkgevallen, van haar strenge lijn is afgeweken. Er worden vóórwaarschuwingen uitge deeld en als daarna de kroeg baas direct zijn goede wil toont, blijft kennelijk de officiële waar schuwing achterwege. Die wer den het afgelopen weekeinde dan ook niet uitgedeeld. Toch blijkt uit bovenstaande voor- FOTO HENK BOUWMAN beelden dat het gemeentelijk terrasbeleid soms onuitvoer baar is, vaak wordt overtreden en in ieder geval nadelig uitpakt voor de horeca: „En dan te be denken dat de grootste klagers over geluidsoverlast nu toch met vakantie zijn," merkt ie mand op het terras bij de Grote Beer op. Gisteravond klaagde een be woner van het Rapenburg dat het lawaaierig was op de Nova Passage. De verdenking ging al dango maar deze bar aan het Noordeinde heeft na klachten van omwonenden en op last van de rechter al een jaar geen terras meer. De lichte overlast bleek afkomstig van Passage bewoners die buiten zaten, de zelfde omwonenden die ervoor zorgden dat het terras van Fan dango werd opgedoekt. DUIVENBERICHTEN De duiven vlogen deze week vanuit St. Quentin en Etampes. PV de Rijnklievers 1 Van der Star, 2, 3 en 8 Zeven hoven, 4 en 6 Kok, 5 en 7 Van de Wal, 9 en 10 Van de Velden. 1 De Mey, 2, 5 en 8 Kok, 3 Van de Poel, 4, 7 en 10 Zevenhoven, 6 en 9 Van Leyden. PV Leiderdorp 1 Van de Laar, 2 Broug, 3 Nieu- wendijk, 4 Knijnenburg, 5, 8 en 9 Van Seggelen, 6 en 10 Van Oosten. 1, 4 en 10 Van Seggelen, 2, 5, 8 en 9 Van Laar, 3, 6 en 7 Nieu- wendijk. PV de Blauwkras 12, 3, 4, 5, 6 en 7 Van de Nieu- wendijk, 8 Montanje, 8 Houwe- ling-Rozier. I, 2 en 10 Hou weling-Rozier, 3 Van de Wetering, 4, 6 en 9 Lan- desbergen, 5 en 8 Van de Nieu- wendijk, 7 Koome. PV het Oosten 1 Van As, 2 en 9 De Jong, 3, 4, 5 en 6 Van Putten, 7 Van der Hoogt, 8 Hendrikse, 10 Van Duyl 1,2,4,5, 6, 8 en 9 Van Putten. 3 en 7 Pracht. 10 Hendrinkse PV de Reisduif 1, 3 en 10 Albers, 2 en 6 Kop. 4, 5 en 7 Kooyman, 8 Mooten, 9 De Groot. 1 en 3 Kooyman, 2, 5 en 10 Al bers, 4 Mooten, 6 en 8 Kop, 7 Van de Dop 9 De Groot. PV de Zwaluw 1, 2, 3 en 8 Meeuwenoord, 4 en 10 Van I.eeuwen, 5 en 6 Hoog ervorst, 7 Verhoork. 9 Van Wis- 1 Meeuwenoord, 2, 4. 6, 7 en 10 Van de Kooy-De Best, 3. 5 en 9 I loogervorst, 8 Van Wissen. PV de Vriendenclub 1. 3 en 7 Van de Kooy, 2 en 6 Vinkensteyn, 4 Distelvelt. 5 l.ad an, 8 Koopman, 9 Dii Heuzen. 1 en 6 Gijsman, 2 en 4 Van de Kooy, 5 Vijlbrief. 7 Ladan. 8 Van de Lee, 9 Dongelmans, 10 Link. 10 Tien tot twintig werklozen is een baan gegaran deerd in een Leidse winkel als zij een korte vak opleiding hebben gevolgd. Binnenkort sluit de ge meente Leiden daarover een zogeheten conve nant met de Leidse middenstand. „Je kunt men sen stimuleren een opleiding te volgen, als je een baan heb te bieden", zegt economisch ambte- naar H. Amptmeijer. De cursisten krijgen een dagopleiding van on geveer 2,5 maanden in het Centrum voor. Be roepsoefening en Beroepsoriëntatie (CBB) aan de Kanaalweg. De cursisten krijgen rekenen, om gaan met klanten, warenkennis, hygiëne, sociale vaardigheden en Nederlands. „Je ziet dat tegenwoordig ook in de winkel rtaan geschoold werk is, waarvoor moeilijk men sen te vinden zijn. Dat zie je ook aan al die adver tenties bij winkels en zelfs bij de Hema, die vroe ger via familie en kennissen moeiteloos aan per soneel kwam," zegt Amptmeijer. De afspraak gaat voorlopig over 'een of twee dozijn' mensen, maar dat kunnen er in de toe komst meer worden. „Je kunt moeilijk tegen het CBB zeggen: breid jouw klassen maar uit van 10 naar 100 leerlingen," denkt Amptmeijer. Ook in de winkel is het aantal verplichte banen beperkt. Het is wel de bedoeling om dergelijke con venanten ook te sluiten voor andere sectoren dan de detailhandel. Met name in de metaal is er een groot tekort aan geschoold personeel. „Onze actie 'meisjes in de metaal' kwam een paar jaar gele den niet erg van de grond. Nu de metaalsector zelf bezig is net imago van de bedrijfstak te verbe teren kunnen wij dat misschien weer oppakken, ook in het kader van ons meidenbeleid," zegt Amptmeijer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 5