Buitenland 'Gezamenlijke militaire patrouilles in Kroatië' Bush waarschuwt Irak Israël optimistisch over vredesoverleg Verzet Malaysia tegen Anmerikaanse bases Omstreden Zuidafrikaanse ministers stappen niet op Schuldeisers bepleiten voortbestaan BCCI Regering Madagaskar naar huis gestuurd NIEUWSLIJN Opnieuw fraude bij Japanse bank een van de grootste banken van Japan, Tokai, heeft gisteren be kendgemaakt dat uit intern onderzoek is gebleken dat een voor malig medewerker fraude heeft gepleegd voor een totaalbedrag van bijna 900 miljoen gulden. Het betreft een 38-jarige oud-fili aalhouder die via de bank dubieuze cliënten in staat stelde om buiten officiële instanties om leningen te krijgen. Bloedbad in Colombiaans café Ongeveer vijftien zwaarbewapende gemaskerde mannen heb ben in een voorstad van het Colombiaanse Cali een café overval len en ten minste 22 bezoekers doodgeschoten. Tien mensen, onder wie een Belgische vrouw, raakten gewond. De politie ver moedt dat het gaat om een wraakactie van een drugsbende. In de Colombiaanse cocaïnewereld bestrijden de kartels van Cali en Medellin elkaar al jaren op leven en dood. Ze vechten onder meer om de Amerikaanse markt. Burgemeesters willen Cuomo De Amerikaanse conferentie van burgemeesters wil dat Marion Cuomo, gouverneur van New York, zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De 59-jarige Demo craat Cuomo is aan zijn derde termijn bezig als gouverneur van New York. Hij is een krachtig pleiter voor de armen en gehandi capten en voorstander van meer federale hulp aan staten en ste den. China laat drie activisten vrij China heeft drie studentenactivisten vrijgelaten die in de gevan genis waren terechtgekomen wegens hun aandeel in de bloedig onderdrukte democratiseringsbeweging in 1989. Het drietal was veroordeeld wegens „contra-revolutionaire activiteiten". "Eén van de drie is Zheng Xuguang. Hij was één van de 21 dissidenten die voorkwamen op een lijst van „meest gezochte" personen, opgesteld na het iegeringrijpen op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking op 4 juni 1989. Smartegeld geëist voor knipbeurt Naar de kapper gaan is niet zonder gevaar. Dat heeft een inwo ner van Florida ondewonden. De man is naar de rechter gestapt omdat hij na een slecht uitgevallen knipbeurt psychiatrische hulp nodig had. Het slachtoffer, dat 10.000 dollar smartegeld eist, had meer dan twee jaar zijn haar laten gfoeien. Hij vroeg een kapper het haar bovenop en in de nek lang te laten en aan de zijkanten af te knippen. De kapper deed volgens het slachtof fer precies het omgekeerde. Duizenden doden in Chinese mijnen Het afgelopen jaar zijn in China bijna 8.500 mijnwerkers om het leven gekomen door ongelukken die voornamelijk te wijten zijn aan gebrek aan veiligheidsvoorzieningen of door onachtzaam heid. Dat heeft de krant van de communistische partij, Het Volksdagblad, zaterdag gemeld. In een bijna pagina groot artikel schrijft de krant dat het noodzakelijk is geworden aandacht te besteden aan de veiligheidsvoorzieningen in de kolenmijnen. Adviseur van Gorbatsjov neemt ontslag WASHINGTON GPD-AP Malaysia heeft geweigerd om Amerikaanse bases toe te staan op zijn grondgebied. Minister Najib Tun Razak (defensie) heeft dat gisteren in Kuala Lum pur verklaard. De VS zijn bezig om in Zuid- oost-Azië alternatieven te zoe ken voor de luchtmachtbasis Clark op de Filipijnen, die in september dicht gaat. Ook de marinebasis Subic Bay dreigt te verdwijnen, als Manila de huur overeenkomst in de toekomst opzegt. De opperbevelhebber van de Amerikaanse zeestrijdkrachten in de Stille Oceaan, admiraal Charles Larson, verklaarde tij dens zijn bezoek aan Singapore vorige week, dat de VS bespre kingen voeren met de Zuid- oostaziatische landen over mo gelijke vestiging van bases. Malaysia is het enige lid van de zes Asean-landen, dat zich openlijk verzet tegen buiten landse bases op haar grondge bied. Minister Najib Tun Razak, verklaarde dat de militaire sa menwerking binnen de Associa tie, van Zuidoostaziatische lan den en met andere landen als Australië, Engeland en Nieuw Zeeland voldoende zijn om de veiligheid in Azië te waarbor gen. Indonesië is geen uitgespro ken tegenstander van Ameri kaanse bases in Zuidoost-Azië. Thailand. Singapore en Brunei hebben hun havens en vliegvel den ter beschikking gesteld van de Amerikaanse zee- en lucht macht. Maar zij zijn tegen per manente Amerikaanse bases op hun grondgebied. CORRESPONDENT Alexander Jakovlev, een voor aanstaande adviseur van Sovjet president Gorbatsjov en de ar chitect van diens glasnostbeleid (openheid) heeft zijn ontslag aangeboden. Jakovlev zei zater dag voor de Russische televisie dat hij niet langer voor het Gor- batsjov-team wil werken. Jako vlev wilde niet ingaan op de re denen voor zijn ontslag. De conservatieven in de com munistische partij hebben Jako vlev de afgelopen weken scherp bekritiseerd. Jakovlev behoort met oud-minister van buiten landse zaken Sjevardnadze tot de communistische en ex-com munistische initiatiefnemers van de Democratische Hervor- mings Beweging, die zich in september tot politieke partij zal uitroepen. Jakovlev wilde zaterdag niet zeggen of hij, net als Sjevard nadze dat eerder deed, uit de communistische partij zal stap pen. Met het vertrek van Jako vlev zijn vrijwel alle adviseurs en medestanders van het eerste uur Gorbatsjov ontvallen. Armeens comité roept op tot mobilisatie MOSKOU* AFP Het defensiecomité in de Sov jet-republiek Armenië heeft gis teren opgeroepen tot een gewa pende mobilisatie „ter verdedi ging van het vaderland". Dat meldt het Sovjetpersbureau TASS. Het comité, dat in mei door de Armeense president Ter Pe- trossian is opgericht, heeft alle mannen die „geschikte ge vechtswapens" hebben, opge roepen zich voor vanavond te melden. Burgers die vanwege hun gezondheid of familiever plichtingen niet aan de strijd kunnen deelnemen moeten hun wapens afgeven. Armenië en Azerbajdzjan ma ken al drie jaar ruzie over het gebied Nagorny-Karabach, een overwegend door Armeniërs be woonde enclave in Azerbajd zjan. De Sovjetunie en Azerba jdzjan voeren een niet verklaar de oorlog tegen het Armeense volk, aldus het comité. „Het is niet meer mogelijk het conflict met politieke middelen op te lossen." Drie doden bij treinongeluk Bij een ernstig treinongeluk in de Duitse deelstaat Sachsen- Anhalt zijn in dé nacht van vrij dag op zaterdag zeker drie men sen omgekomen en 21 perso nen gewond geraakt. Na de frontale botsing tussen de pas- sagierstrein en een goederen trein die was geladen met ben zine brak brand uit. Volgens de politie heeft de bestuurder van de goederentrein een stopsig naal over het hoofd gezien, waardoor de twee treinen over hetzelfde spoor reden. De Amerikaanse president Bush heeft Irak opnieuw gewaar schuwd dat het „een enorme vergissing" maakt, als het niet al het materiaal opgeeft dat kan worden gebruikt bij de fabrica ge van atoombommen. De president gaf die waar schuwing gisteren, op dezelfde dag dat een VN-missie in Irak begon aan een nieuwe poging om het nucleaire materiaal van het land te achterhalen. De de legatie heeft van de Iraakse au toriteiten een nieuwe lijst gekre gen met vindplaatsen van nu cleaire installaties. Vorige week vrijdag had een vertrekkend VN-team gezegd dat Irak vermoedelijk nog steeds nucleaire faciliteiten ver borgen houdt. Het zaterdag in Irak aangeko men team bestaat uit achttien wetenschappers en technici en zal twee weken in Irak blijven. Het is de vierde inspectiemissie van de VN naar Irak. Volgens de in een resolutie vastgelegde voorwaarden voor het staakt-het-vuren in de Golf oorlog moeten alle installaties waarmee Irak kernwapens of chemische en biologische wa pens kan produceren in kaart moeten worden gebracht. De nieuwe delegatie zal zich vooral richten op de Iraakse plannen voor de verrijking van uranium. Verrijkt uranium is geschikt voor het maken van kernwa pens. Bush zei gisteren in een ge sprek met journalisten dat de Iraakse president Hussein vol gens hem nog altijd belangrijke gegevens achterhoudt. Een ge allieerde militaire aanval op doelwitten in Irak sloot Bush niet uit. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat militair ingrijpen in dat geval de steun van Ameri- ka's bondgenoten in de Golf oorlog zou hebben. De president reageerde daar mee gelijk ook op een bericht in de New York Times van giste ren, waarin staat dat bi) veel van de bondgenoten grote aarzelin gen bestaan over het opnieuw bombarderen van Irak. Tot de twijfelaars behoren onder meer Egypte en Turkije. JOHANNESBURG De omstreden Zuidafrikaanse ministers Vlok (po litie) en Malan (defensie) zijn niet van plan op te stappen. De grootste zwarte oppositiebeweging ANC heeft dit 'weekeinde opnieuw het aftreden geëist van beide bewindslieden. Dit in verband met hun betrokkenheid bij de geheime betalin gen aan de tegenstanders van het ANC. Het ANC zegt dat is bewezen dat de overgang naar een democratie niet kan worden overgelaten aan de huidige regering en eist een overgangsre gering vao nationale eenheid. Vlok is een van de hoofdrolspelers in de Inka- tha-affaire, die is uitgegroeid tot de grootste poli tieke crisis sinds het aantreden van president De Klerk in september 1989 en die de geloofwaardig- WASHINGTON AFP-Rtr-DPA De officiële aanvaarding van Is raël om deel te nemen aan een conferentie over vrede in het Midden-Oosten is nog slechts een formaliteit. Dit zei de Israë lische minister Arens (defensie) gisteren voor de Amerikaanse televisie. „Op grond van de ak koorden die we hebben bereikt tijdens het bezoek van de Ame rikaanse minister van buiten landse zaken James Baker, is ons antwoord in principe posi tief', aldus Arens. Het probleem van de Pales tijnse vertegenwoordiging bij de conferentie is wat Israël betreft opgelost. „We zijn het met de Verenigde Staten eens gewor den over de Jordaans-Palestijn- se delegatie en afgesproken dat daarin geen leden van de PLO of inwoners van Jeruzalem moeten zitten", aldus minister Arens. De Israëlische premier Shamir rekent erop dat in okto ber een eerste bijeenkomst kan worden gehouden. Dit meldt het Amerikaanse blad US News and World Report op gezag van Israëlische bronnen. Waar die plaats zou vinden staat nog niet vast. Israël stelt Washington voor, Egypte Cairo, terwijl de Sovjetunie zich naar verwach ting voor Genève zal uitspreken. De Palestijnse leiders zijn in Tunis bijeen om hun standpunt te bespreken inzake de Ameri kaanse vredesplannen. Gamal al-Sourani, algemeen-secretaris van het uitvoerend comité van de PLO, zei gisteren dat de Pa- lestijnen de gesprekken zullen boycotten, zolang de Verenigde Staten en de Sovjetunie geen formele uitnodiging sturen naar de PLO. PLO-leider Arafat meent dat de Amerikanen di rect met de PLO moeten praten over een eventuele Palestijns- Jordaanse afvaardiging voor de vredesconferentie. Gevraagd naar een eventuele lijst van Pa lestijnse delegatieleden, zei Arafat: „Als de Amerikanen wil len dat wij zouden worden ver tegenwoordigd door marionet ten, dan moeten zij ons dat on middellijk zeggen." Twee kinderen uit het dorpje Santa Cruz uit Mexico halen emmers water uit de plaatse lijke rivier. Het water in dit gebied is be smet met de cholera-bacil. De epidemie is vanuit Peru steeds verder opgerukt in Zuid-enMid- Élgs^f den-Amerika FOTO AFP LONDEN Rtr-ANP-AP De Britse schuldei sers van de in op spraak. geraakte Bank of Credit and Commerce Interna tional (BCCI) willen dat de bank in een kleinere vorm met een deel van het ou de personeel wordt voorgezet. Dat heeft woordvoerder Clive Russel van de schuldeisers dit weekeinde gezegd. Russel zal het voorstel morgen be spreken met afge vaardigden van het Britse departement van financiën. Op die dag zal ook het Hooggerechtshof in Groot-Brittannië be slissen over de toe komst van de bank. Onderdeel van het plan is dat de leiding van een nieuwe instelling wordt gevormd door bestuurders die door de Britse cen trale bank worden aangewezen. RussgJ hoopt binnenkort naar Abu Dahbi te vertrekken om te spreken met de grootaandeelhouder van de BCCI, sjeik Zayed al-Nahyan. Deze heeft evenwel al laten weten geen geld meer in de bank te willen ste ken. Intussen heeft het Britse dagblad The Sunday Times be kendgemaakt dat minimaal zes Britse bedrijven wapens aan de beruchte ter rorist Abu Nidal hebben verkocht zonder het te weten. De transacties ver liepen via de BCCI die de wapens ille gaal zou hebben doorgesluisd naar terroristische orga nisaties. Volgens The Fi nancial Times zijn Londense kantoren van BCCI gebruikt voor de betaling van anti-tank raketten die de Verenigde Staten aan Iran le verden tijdens de Iraaks-Iraanse oor log in de jaren tach tig heid van de regering in binnen-en buitenland ernstig heeft aangetast. De regering heeft de afge lopen jaren miljoenen guldens betaald aan de Zulubeweging Inkatha (de tegenstander van het ANC) en de aan de Inkatha gelieerde vakbondsfe deratie Uwasa. Ook hebben tegenstanders van de Namibische bevrijdingsbeweging Swapo geld ge kregen. President De Klerk zal morgen zijn met span ning tegemoet geziene verklaring over de affaire afleggen. Verwacht wordt dat hij maatregelen zal aankondigen om het gebruik van geheime fond sen en de activiteiten van de veiligheidsmachten aan banden te leggen. Het Zuidafrikaanse vakverbond COSATU, dat nauwe banden onderhoudt met het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), heeft afgelopen zater- President Didier Ratsiraka van Madagascar heeft gisteren zijn regering naar huis gestuurd. Nog voor het eind van het jaar zal een referendum over een nieuwe grondwet worden ge- houden. Even daarvoor had den schieten als zij openbare u„n»...ra.Ur....mcUUniinT tie over een nieuwe grondwet. Maar de acties zijn op enkele incidenten na steeds rustig en zonder schermutselingen verlo pen. Premier Ramahatra verklaar de gisteren dat de veiligheids troepen op demonstranten z den schieten als zij opent gebouwen zouden binnenvallen of als soldaten bedreigd wor den. Een coalitie van oppositie partijen heeft onlangs een eigen overgangsregering gevormd en diverse ministers daaruit heb ben vorige week ministeries be zet in de hoofdstad Antananari vo. De regering heeft inmiddels zes leden van de oppositie gear resteerd, onder wie Albert Zafy, de premier van het schaduwka binet. Besprekingen tussen de oppositie, regering en kerklei ders zijn vrijdag als gevolg hier van afgebroken. premier Victor Ramahatra ge waarschuwd dat het leger het vuur zal openen op demon stranten als zij zich provoce rend blijven gedragen. Presi dent Ratsiraka zei de regering te hebben ontbonden omdat hij bang was dat de recente de monstraties en stakingen zou den leiden tot geweld en zelfs een burgeroorlog. Honderddui zenden stakers en demonstran ten hebben de afgelopen twee maanden bijna dagelijks gepleit voor het aftreden van Ratsiraka en voor een nationale conferen- Voorstel Van den Broek aan EG-ministerrraad om geweld te keren Maandag 29 juli 1991 Redactie: 023-150225 RONALD FRJSART (chef) ONNO HAVERMANS HANS JACOBS JAN PREENEN Vertalingen: MARGREET HESUNGA LUUTJE NIEMANTSVERDRIET Vonngeving: MITZIE MEUERHOF Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Gemeenschappelijke Persdienst (GPD), Reuter (Rtr), International Press Service (IPS)Associated Press (AP). Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Presse (AFP). United Press International (UPI). Minister Van der Boek (buitenlandse zaken) wil in Joego slavië gemengde militaire patrouilles installeren om de naleving van het staakt-het-vuren tussen de Kroaten en Servische nationalisten te controleren. De wapenstil stand in Kroatië is in de nacht van zaterdag op zondag afgekondigd. De patrouilles zouden volgens Van den Broek moeten bestaan uit leden van het federale Joego slavische leger en van de Kroatische milities. Dit geza menlijke korps zou nauw moeten samenwerken met de EG-waamemers die momenteel in Joegoslavië zijn. Van der Broek heeft het voorstel vandaag voorgelegd aan de EG- ministerraad. Als de raad ak koord gaat, zal Joegoslavië wor den gevraagd om deze patrouil les te installeren. De minister erkende dat het plan gezien de gespannen situa tie in dat land moeilijk te reali seren zal zijn. De wapenstil stand in Kroatië werd al weer geschonden. Maar volgens Van der Broek is het voor de toe komst van de federatie van we zenlijk belang om een „adem pauze voor onderhandelingen" te creëren. De minister wees er op dat het ook in Angola is ge lukt om partijen die elkaar 20 jaar bestreden hadden te laten samenwerken om het staakt- het-vuren te handhaven. Een militaire bemiddeling van de EG-landen ziet Van der Broek niet als reële optie, omdat de EG geen eigen troepenmacht heeft. De vorming van zo'n troepenmacht onder de vlag van de Westeuropese Unie (WEU) lijkt momenteel niet mogelijk, gezien het Duitse voorzitterschap. Duitsland is het niet eens met de huidige EG-politiek om de Joegoslavi sche federatie in stand te hou den. Ondanks het staakt-het-vuren in Kroatië zijn de gevechten tus sen Kroaten en Serviërs gisteren gewoon doorgegaan. Uit alle drie gebieden waar grote Servi sche gemeenschappen leven kwamen meldingen van vuur gevechten, raketbeschietingen, explosies en bomaanslagen. Volgens de Kroatische politie de polulaire badplaats Dubrovnik is vrijwel uitgestorven zijn gisteren ten minste 20 bur- over de hevigste en bloedigste dan ook veel hoger. Ooggetui- enorme verliezen hebben gele- gers en 16 militie-leden om het gevechten sinds het etnisch ge- gen zeiden dat „overal op straat den is volgens waarnemers ook i gekomen. weid uitbrak. Het werkelijk a In Kroatië werd gesproken tal slachtoffers is i i de bossen doden en ge- te merken aan de jubeltonen i ichijnlijk wonden liggen". Dat de Kroaten de Servische dagbladen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 4