Binnenland PvdA-top: Beperking wao nog bespreekbaar 'Politie-assistenten zijn meer dan nep-agenten' Jongetje (7) vs vraagtAruba verdrinkt in om uitleverin§ recreatiepias CDA sluit ingrijpen in Suriname niet uit GMD: Wao'er kan door bijscholing weer werken Zomercarnaval geen onderonsje meer Maandag 29 juli 1991 Redactie: 023-150225 JANINE BOSMA ALTAN ERDOGAN RONALD FRISART (chef) PATRICK VAN DEN HURK MARGOT KLOMPMAKER SJAAK SMAKMAN FRANS VISSER Vormgeving: MARIANNE VERSCHUREN Experiment in Helmond blijkt zeer succesvol HELMOND LEO MAAT ANP Het politiekorps van Helmond hakte vorig jaar de knoop door met het aanstellen van politie assistenten. Ze dragen geen wa pen en krijgen een verkorte op leiding van vier maanden. Het experiment is zo succesvol dat het landelijk de aandacht trekt. „Het idee van de politie-assis- tent kwam bij ons op, toen we in '88 en '89 een reorganisatie doorvoerden. We constateerden dat lager gekwalificeerd werk door goed betaalde mensen werd gedaan. Dat werk zou ook wel gedaan kunnen worden door minder opgeleid perso neel." De Helmondse politieman Foederer heeft de supervisie over de groep van inmiddels acht politie-assistenten bij het Helmondse korps. In januari 1990 werden in Helmond de eerste vier politie-assistenten aangesteld en dit voorjaar werd dal aantal met nog eens vier uitgebreid. Minister Dales van binnen landse zaken en de politiebon den bakkeleien deze zomer over de politie-assistent. In juni veegden de bonden een con cept-nota over de politie-assis tent van de onderhandelingsta fel. Het belangrijkste verschil van mening betreft de vraag welke taken aan de politie-assistent kunnen worden toevertrouwd. De assistent draagt geen vuur wapen. Dat heeft volgens de bonden belangrijke gevolgen voor de inzetbaarheid. Volgens Foederer leven er veel misverstanden over de po litie-assistent gezien de vele bij namen als nep-agenten, half was-agenten of hulpagenten. „Ze dragen hetzelfde uniform, rijden in dezelfde auto's, heb ben dezelfde middelen en ook dezelfde bevoegdheden als ge wone dienders. Ze zijn écht wel meer dan nep-agenten." „Heel belangrijk is dat ze zichtbaar op straat aanwezig zijn. Daarom wordt er veel te voet of op de fiets gesurveil leerd. In het centrum, in de winkelcentra en ook wel in de wijk. Verder behoort het uitrei ken van gerechtelijke stukken, afnemen van eenvoudige ver horen, vervoer van arrestanten, onderzoekjes naar kleine aanrij dingen, parkeercontrole en inci denteel receptiewerk tot hun ta ken." De Helmondse politie-assis tenten Marieta Fransen (25), Cynthia Wix (22), Frank Aarts (26) en Adnfln Afif (25) bevesti gen dat ze hun dagelijkse werk voor meer dan de helft van de tijd buiten het bureau verrich ten. Maar ze hebben geen moeite met de aanduiding 'sim pel politiewerk'. „Of je nou politie-assistent bent of niet. je hebt een uni form aan en daarom verwach ten de mensen dat je ze helpt", zegt Cynthia Wix aan. „Vaak help je de mensen al door al leen maar naar hun verhaal te luisteren", zegt Marieta Fran sen. Foederer: „De belangstelling voor de baan is groot. Toen wc adverteerden waren er overstel pend veel reacties. Op twee va catures hadden we 128 sollici tanten. Veel daarvan waren van mensen die waren afgewezen voor de politieschool. De Helmondse ervaringen le ren dat het instituut politie-as sistent belangrijke voordelen biedt. Behalve de oorspronkelij ke doelstelling ontlasting van de goed opgeleide en goed be taalde agenten van eenvoudige maar tijdrovende werkzaamhe den worden ook andere doel einden bereikt. De problemen met de werving van politiemen sen worden erdoor opgelost. En een bijkomend voordeel is dat het aantrekken van vrouwen en allochtonen via deze verkorte politie-opleiding succesvol blijkt. Door het aanstellen van de relatief goedkope politie-as sistent bleef er geld over om goed presterende wachtmees ters extra te belonen. Twee politie-assistenten in Helmond schrijven een bekeuring uit. NIEUWSLIJN Motorrijder verongelukt bij crossen Een 23-jarige inwoner van Stuifzand (gemeente Ruinen) is zater dagmiddag om het leven gekomen tijdens het motorcrossen op een illegaal crossterrein in de bossen van Ruinen. Volgens de rijkspolitie raakten twee motoren op een twee meter breed zandpad met elkaar in botsing. De 21-jarige bestuurder van de andere motor is zwaargewond naar een ziekenhuis overge bracht. Geen van beide bestuurders droeg een helm. Hollands Spoor is een rijksmonument Station Hollands Spoor in Den Haag is rijksmonument gewor den. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft het mar kante bouwwerk als zodanig aangewezen in opdracht van mi nister d'Ancona van cultuur. Hollands Spoor werd tussen 1888 en 1893 gebouwd volgens een ontwerp van Margadant. Het sta tion werd vooral beroemd om de fraaie Koninklijke Wachtkamer en de typische overkapping. In 1989 verwoestte een brand een deel van die overkapping en het restaurant. De restauratie is nog in volle gang. Greenpeace meldt olielozing NAM Greenpeace heeft de kustwacht op de hoogte gesteld van een olielozing zaterdagavond door het booreiland Santa Fe Monitor. Vanuit een helikopter was vanaf het booreiland een oliespoor van ongeveer vier kilometer lengte zichtbaar. Het booreiland stond pas sinds twee dagen op zijn locatie in het Friese Front, een natuurgebied ten noorden van de Waddeneilanden. Het is één van de drie booreilanden die de Nederlandse Aardolie Maat schappij (NAM) de afgelopen week in dit natuurgebied heeft ge ïnstalleerd. Het booreiland Santa Fe Monitor staat op ongeveer zestien kilometer afstand van het Greenpeace-schip Solo, dat nog altijd voor anker ligt naast het booreiland Neddrill 7. Green peace zegt de afgelopen 7 dagen 11 olielozingen te hebben ge meld. Politie zoekt vergeefs naar luchtballon Een urenlange zoekactie van de politie naar een luchtballon die zaterdagavond rond elf uur boven het Zuidlimburgse Landgraaf verongelukt zou zijn, heëft niets opgeleverd. De zoekactie waar aan de korpsen van Landgraaf, Kerkrade en Brunssum en Duitse buurgemeenten deelnamen, is gistermiddag tegen één uur ge staakt. De politie sloeg alarm nadat vijf getuigen los van elkaar het verongelukken van een luchtballon hadden gesignaleerd. Zij beweerden een ontploffing in de lucht te hebben waargenomen. Natuurgebieden rond Landgraaf zijn zorgvuldig doorzocht, maar de speurtocht leverde niets op. PTT bij bundeling koeriersdiensten Hel Australische transportconcern Thomas Nationwide Trans port (TNT) en vijf postorganisaties uit Europa en Noord-Ameri- ka, waaronder de Nederlandse PTT, gaan hun internationale koeriers- en expressediensten bundelen. Naast de Nederlandse PTT zijn de postbedrijven uit Duitsland, Frankrijk, Zweden en Canada bij de oprichting van de joint-venture betrokken. TNT maakte in maart van dit jaar bekend de bedrijfsonderdelen TNT Skypak, TNT Mailfast en TNT Express Europe te verenigen bin nen één divisie: TNT Express Worldwide met hoofdkantoor in Amsterdam. TNT Express Worldwide telt totaal 12.000 werkne mers bij een omzet van een miljard dollar per jaar. veruniiKi ui drugssmokkelaar WIERDEN GPD Een 7-jarige jongen uit Slie- drecht is zaterdagmiddag ver dronken in recreatiepias Het 'Lageveld in het Twentse Wier den. Zijn vierjarig broertje is met hartstoornissen en onder- koelingsverschijnselen opgeno men in en ziekenhuis. De jongen verdween toen hij samen met zes broertjes en zus jes onder de hoede van een 21- jarige nicht aan het zwemmen was in de recreatiepias. Tijdens de zoekactie van de familie raakte zijn vierjarige broertje te water. Het kind werd net op tijd uit het water gehaald en door enkele andere recreanten gerea nimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Eén grootscheepse zoekactie van politie, brand weer en duikers naar het 7-jari- ge jongetje leverde vervolgens tot het invallen van de duister nis niets op. Gistermorgen werd zijn lijk echter gevonden. De Amerikaanse justitie heeft de Arubaanse regering gevraagd om uitlevering van een 30-jarige Colombiaan die donderdag op Aruba werd gearresteerd. Vol gens de Amerikaanse Drugsbe strijdingsdienst DEA gaat het om een 'vrij zware jongen', die wordt verdacht van het smok kelen van enkele duizenden ki lo's cocaïne vanuit Colombia naar de Verenigde Staten. De Colombiaan verbleef op het moment van zijn arrestatie in een Arubaans hotel. De DEA ging zijn gangen al geruime tijd na en stelde de Arubaanse justi tie op de hoogte van zijn ver blijfplaats. De procureur-gene raal van Aruba zal nu advies uit brengen aan de gouverneur van Aruba. Daarbijzal met name Worden bekeken of het uitleve ringsverzoek op degelijke gron den is gebaseerd. De gouver neur neemt de uiteindelijke be slissing over het uitleveringsver zoek. Bij uitlevering gaat het om een koninkrijksaangelegenheid. De ANIB, de overkoepelende bond van gehandicaptenorganisaties, stond gisteren op een aantal plaatsen in Nederland met kraampjes om informatie te geven over en het verzet te organiseren tegen de wao- plannen van het kabinet. •fotoanp Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Gemeenschappelijke Persdienst (GPD). Inter Press Service (IPS). WD wil zo snel mogelijk duidelijkheid DEN HAAG ANP Suriname-specialist Aarts van de CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat aan de Suri naamse regering duidelijk moet worden gemaakt dat er een ein de moet komen aan de door de militaire top geleide drugshan del vanuit dat land. Bij het uit oefenen van die druk is „enige verhulde militaire dreiging" ze ker op zijn plaats, aldus Aarts. De CDA-fractiewoordvoerder zei dat gisteren in een reactie op de berichten over de directe betrokkenheid van legerleider Bouterse en consorten bij de in ternationale cocaïnehandel. Aarts vindt dat de Nederland se regering zich op de kortst mogelijke termijn moet laten informeren door de Amerikaan se autoriteiten over de cocaïne handel. Verder moet de Neder landse regering zo snel mogelijk behalve met de regering van de VS contact zoeken met de rege ringen van Frankrijk, Brazilië en Venezuela om gezamenlijk Su riname op de vingers te tikken, aldus Aarts. Het CDA-kamerlid is bijzon der geschrokken van de berich ten over de Surinaamse drugs handel. „Tot nu toe hoorden we steeds berichten dat de legerlei ding handelaren tolereerde. Nu blijkt nota bene dat de legerlei ding zélf de touwtjes in handen heeft." In verband met de va kantieperiode heeft Aarts beslo ten geen spoedoverleg met mi nister Van den Broek van bui tenlandse zaken aan te vragen, al vindt hij het de zaak zelf wel waard. Binnenkort treedt in Surina me een nieuwe regering aan. Aarts heeft er, in navolging van minister Van den Broek van buitenlandse zaken, weinig ver trouwen in dat de zaak door de Surinaamse autoriteiten voort varend zal worden aangepakt. „De huidige Surinaamse re gering heeft nauwe banden met de beschuldigden en de nieuwe regering zal voor een flink deel bestaan uit dezelfde mensen die ook in het verleden niets tegen dit soort praktijken hebben on dernomen", aldus het CDA-Ka- merlid. OOk Hij sluit zich daar- bij De WD heeft vandaag aan de ministers van justitie en buiten landse zaken gevraagd om de Tweede Kamer zo goed moge lijk te informeren over de situa tie in Suriname. Als de minis ters redenen hebben om niet al les in de openbaarheid te bren gen, wil de WD met hen een vertrouwelijk mondeling over leg over de kwestie voeren. Voorlopig handhaaft de WD haar standpunt dat Nederland op verzoek van de democrati sche krachten in Suriname eventueel bijstand moet verle nen aan het bestuur en de justi tie van dat land. Ook zou Ne derland mogelijk kunnen mee doen aan een internationaal ge coördineerde actie om de cocaï nehandel in Suriname aan te pakken, aldus de liberalen. tweemaal zoveel scholingsad viezen gegeven als in de jaren ervoor. In 1989 werden 5000 van deze adviezen gegeven en dat aantal stijgt nog steeds. De dienst noemt het effect van de scholing bevredigend. Zeker 60 procent vdn de geschoolde ar beidsongeschikten vindt kort na de opleiding een baan. Dat per centage kan oplopen tot 80. De aangeraden opleidingen zijn meestal kort niet langer dan een jaar en gericht op een bepaalde baan. Ruim 85 pro cent van de opleidingen is op lbo- of mbo-niveau. Groepen arbeidsongeschikten die wat betreft deze scholing een achterstand hebben, zijn de zeer slecht geschoolden en veertig-plussers. De GMD zal in de toekomst extra rekening houden met deze groepen. Tenminste 60 procent van de arbeidsongeschikten die een opleiding zijn gaan volgen, vindt kort na het afronden daar van een baan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gemeen schappelijke Medische Dienst (GMD) over de jaren 1987 tot en met 1989. In deze jaren is de GMD steeds vaker scholing gaan adviseren om arbeidson geschikten aan het werk te hel pen. De GMD adviseert bedrijfs verenigingen over de mate van iemands arbeidsongeschikt heid, verleent bedrijven steun bij herplaatsing van hun uitge vallen werknemers en verzorgt arbeidsbemiddeling voor ge deeltelijk arbeidsongeschikten. In de jaren van 1987 tot en met 1989 heeft de GMD bijna Stemerdink: Wao-plan dodelijk voor partij De PvdA-leiding, geschrokken van de boze reacties van de achterban over de WAO-plannen van het kabinet, zal de partijleden uitgebreid de mogelijkheid geven hun kri tiek te spuien. In een brief aan de leden geeft de partijtop aan dat zowel de kamerfractie als het partijbestuur in au gustus nog over de zaak spreken. De PvdA-gewesten en afdelingen krijgen tot september de tijd over de beper king van de wao te discussiëren. Daarna wordt op de par tijraad rond Prinsjesdag een definitieve beslissing over de kabinetsplannen genomen. DEN HAAG GPD Vice-voorzitter en kamerlid Castricum geeft toe dat de par tijleiding een 'inschattingsfout' heeft gemaakt en niet heeft voorzien dat de voorstellen om de duur van de wao-uitkering drastisch te beperken zo slecht in de partij zou vallen. Het ge brek aan routine bij het regering wreekt zich hier, aldus Castri- Na telefonisch overleg met partijvoorzitter Sint en vice-pre mier Kok is besloten de kabi netsbeslissing uitvoerig met de achterban te bespreken. Castri cum beklemtoonde dat er nog best openingen zijn om de voorstellen te veranderen. Kok heeft laten weten naar geluiden uit de samenleving te willen luisteren, aldus Castricum. „Ik heb goede hoop dat we er uit komen en dat het geen PvdA- probleem wordt". De vice-voor zitter zei ook van het CDA te verwachten dat zij „niet zomaar overgaan tot de orde van de dag". Kamerlid Stemerdink heeft zich dit weekend geschaard achter zijn collega's Moor, De Visser en Spieker in het verzet tegen de wao-aanpassingen. „Dit kabinetsplan wijs ik cate gorisch van- de hand", zei Ste merdink voor de Vara-televisie. Er valt volgens hem niet meer over te praten. Als je een partij om zeep wilt helpen moet je zo opereren", aldus Stemerdink. Volgens de plannen van het kabinet worden alle wao-uitke ringen, behalve die van de hui dige wao'ers boven de vijftig jaar, aan een termijn gebonden van een tot vijf jaar, afhankelijk van het arbeidsverleden. Daar na moet de wao'er een beroep doen op de aaw, waardoor hij of zij terugvalt op een minimum uitkering. Een bonte stoet gekleurde praalwagens, swingende orkesten en deelnemers Met name de Spaanstalige bezoekers, die speciaal voor de ze bands uit het hele land naar Schiedam waren gekomen, vroegen teleurgesteld hun geld terug bij de kassa. Mensen die pas in de sporthal begrepen dat Vargas niet zou komen, pro beerden buiten hun kaartjes aan anderen te verkopen. Exotisch uitgedoste vrouwen op de Rotterdamse Coolsingel ROTTERDAM GPD Zwaaiende handen, lachende monden, stralende ogen, wie gende heupen. De variëteit in uitdossingen tijdens het zomer carnaval 1991 in Rotterdam is groot. Nieuwsgierig bekijkt een jongetje een dame in visnetpan ty. Even later presenteert zich een Afrikaans geklede vrouw met kralenband rond de schou ders, gestoken in tijgerrokje, dansend Voor het samenge dromde publiek. Het zomercarnaval is al lang geen Antilliaans onderonsje meer. Ook groepen uit Brazilië, het Caraibisch gebied, Spanje, jamaica en Suriname doen volop mee. De stoet die zater dag over de Coolsingel trok was langer dan ooit. Maar liefst an derhalve kilometer aan bont ge kleurde praalwagens, swingen de orkesten, cabriolets en na tuurlijk vele exotisch uitgedoste deelnemers ging aan de toe schouwers voorbij. Die toeschouwers kwamen evenals voorgaande jaren mas saal opdraven. De politie schat het aantal op een half miljoen. Het hele evenement verliep zonder incidenten. De honderd politie-agenten die voor het car naval begeleidden, hoefden zich alleen met het verkeer te be- Minder succesvol verliep het officiële nabal, dat in de avonduren in de Schiedamse Margriethal plaats vond. De twee hoofdacts van de avond, Wilfrido Vargas en Las Chicas del Can, beiden uit de Domini caanse Republiek, kwamen niet opdagen vanwege een staking in Peru.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 3