Feiten Ambitieuze Pim Fortuyn wil meer dan op de winkel passen Slimme zetten Mobutu werken niet meer Moskouse top in teken problemen Sovjetunie Maandag 29 juli 1991 Redactie: 023-150225 JANINE BOSMA ALTAN ERDOCAN RONALD FRISART (chef) ONNO HAVERMANS PATRICK VAN DEN HURK HANS JACOBS MARGOT KLOMPMAKER JAN PREENEN SJAAK SMAKMAN Vertalingen: MARGREET HESLINGA LUUTJE NIEMANTSVERDRIET Vormgeving: ANDRIES DETMAR 2 EN MENINGEN trekking op schendingen van de mensenrechten in Zaïre, op het feit dat het land niet langer van strategisch belang is nu rebellen (Unita) en regering in Angola een akkoord hebben gesloten. De Verenigde Staten hebben de Unita namelijk lange tijd vanuit Zaïre bewapend. Bovendien is onder de naam 'regenbooglob bysinds enige tijd een anti- Mobutu-campagne actief in Washington, waardoor nu beter geluisterd wordt naar Zaïrese ballingen en critici. Als het aan de oppositie ligt, is het na volgende week helemaal gedaan met het Mobutu-be- wind. Ruim honderd oppositie partijen, die onder de naam 'Heilige Unie' een coalitie heb ben gevormd, eisen dat de na tionale conferentie die woens dag 31 juli dient te beginnen, een soevereine status krijgt en de macht om een nieuwe over gangsregering samen te stellen. Deze dient vervolgens voorbe reidingen te treffen voor vrije verkiezingen. De oppositie wil bovendien dat de grondwet wordt opgeschort en de volksvertegenwoordiging wordt ontbonden. Mobutu is aan deze eisen slechts gedeelte lijk tegemoet te komen, door de conferentie wel macht te geven, maar geen zeggenschap over constitutionele zaken, zoals de oppositie wil. Deze laatste heeft gedreigd de conferentie te zul len boycotten als Mobutu niet alsnog op alle punten toegeeft. De spanning in Zaïre zal de ko mende dagen daarom ongetwij feld aanzienlijk toenemen. Bedrijfsadviseur en hoogleraar weg als directeur OV Studentenkaart NAIROBI FRANS VAN DEN HOUDT CORRESPONDENT De democratiseringsgolf die in navolging van de omwenteling in Oost-Europa over Afrika spoelt heeft inmiddels ook Ca- meroun, Zambia, Madagaskar en Zaïe bereikt. In Madagaskar probeert president Ratsiraka de macht te behouden door de belangrijkste leiders van de oppositie te arresteren. In Zaï re denkt president Mobutu zijn tegenstanders voor zich te winnen door oppositieleiders in de regering te benoemen. Maar die zet komt te laat. De oppositie in Zaïre staat ster ker dan ooit en is vastberaden geen enkel compromis meer te aanvaarden. Hun eisen zijn dui delijk: Mobutu Sese Seko en zijn aanhang moeten het veld rui men en een nationale conferen tie dient absolute macht te krij gen om een nieuwe grondwet en een overgangsregering sa men te stellen. Het is in dit licht niet verwon derlijk dat de benoeming van Etienne Tshisekedi wa Mulum- ba tot nieuwe premier radicaal door de oppositie van de hand is gewezen. Tshisekedi is de lei der van de belangrijkste opposi tiepartij in Zaïre, de Unie voor Democratie en Sociale Vooruit gang (UDPS), en heeft zich de laatste jaren als een van de meest uitgesproken critici van het Mobutu-regime opgewor pen. Hij heeft in het verleden diverse ministeriële posten bezet in Mobutu's regering en is zelfs de nationale secretaris ge.weest van Zaire's regerende partij, de Po- Jarenlang heeft Mobutu (links) steun gekregen van België. Nu is hij ook bij koning Boudewijn geen geziene gast meer. archieffoto anp pulaire Revolutionaire Bewe ging (MPR), maar kon zich in 1980 niet langer verenigen met Mobutu's corrupte praktijken en richtte de UDPS op. In 1988 werd hij voor een staatsveilig- heidsgerecht geleid en tot huis arrest veroordeeld. In de loop van vorig jaar werd die straf op geheven en de UDPS gelegali seerd. 'Giftig geschenk' Door een man als Tshisekedi tot premier te benoemen, had Mo butu gehoopt de oppositie tege moet te komen en tegelijkertijd te verzwakken. Hij heeft die tac tiek in de afgelopen 26 jaar, waarin hij Zaïre als een abso luut heerser heeft bestuurd, va ker toegepast. Aanhangers van de oppositie omschreven Tshisekedi's be noeming als een 'giftig ge schenk' en waarschuwden de UDPS-leider dat, als hij het pre mierschap zou aanvaarden, hij dat met de dood zou moeten bekopen. Tshisekedi, die in eer ste instantie een slag om de arm had gehouden (volgens de rege ring had hij het premierschap zelfs al aanvaard), wees zijn be noeming vervolgens van de hand en omschreef het als een 'politieke manoeuvre, bedoeld om de oppositie in verwarring te brengen'. Mobutu's autoritaire gezag is het afgelopen jaar aanmerkelijk geslonken en evenals zoveel an dere Afrikaanse leiders zag hij zich vorig jaar april, onder druk van de in opstand gekomen be volking, genoodzaakt een meer- partijenstelsel toe te staan. De vreugde die in eerste instantie bij de burgers en oppositie leef de, maakte echter al snel plaats voor wantrouwen en scepsis. De president gaf namelijk wel een erg merkwaardige uitleg aan het begrip 'democratische hervormingen'. Mensenrechten Toen hij begon terug te komen op zijn mooie beloftes en er op nieuw op grote schaal demon straties en stakingen uitbraken (op bussen verschenen kreten als 'Mobutu is een dief), liet Mobutu zijn veiligheidstroepen het vuur openen op demon stranten. Tientallen burgers werden op die manier gedood of raakten gewond. Het meest beruchte incident vond plaats op de universiteit van Lubum- bashi, waar het leger een waar bloedbad aanrichtte, hetgeen leidde tot uiterst gespannen be trekkingen tussen Zaïre en haar voormalige koloniale overheer ser België. Een gevoelige klap kreeg de Zaï rese leider ook toegediend door de Verenigde Staten. Liberale Congresleden zagen hun jaren lange kruistocht tegen het Mo butu-regime eind vorig jaar ein delijk beloond, toen het Con gres besloot alle militaire hulp aan Zaïre stop te zetten en hu manitaire hulp voortaan via pri- vé-organisaties te sluizen en niet langer via de regering. De factoren die hieraan ten grondslag liggen, hebben be- administratie heeft. Aanvanke lijk waren er nog studenten-stor men van protest, maar die lijken geluwd. Is succes nu verzekerd? Fortuyn: „Beslist. Het op het juiste moment op de juiste plaats krijgen van de juiste kaart is over het algemeen goed ge lukt. Onderschat niet de zwaar te van die operatie, want je hebt het over 800.000 kaarten per jaar. Ofwel een bedrag van krap een half miljard gulden dat via onze administratie loopt. Ik vind trouwens dat één voordeel van die kaart weinig wordt on derkend en dat is het feit dat de mobiliteit van een enorme groep jongeren sterk is vergroot. Dat voordeel manifesteert zich met name buiten de Randstad waar studenten in toenemende mate de trein pakken. Oók voor privé doeleinden. Iemand uit Hoogezand is er mobieler door geworden en gaat eerder een dagje winkelen in Amsterdam of naar een popconcert in Maastricht. Zo raken jongeren gewend aan het verleggen van grenzen. Ze komen eerder in contact met nieuwe dingen, nieuwe mensen en nieuwe cul turen. En daar vloeit weer uit voort dat ze waarschijnlijk eer der geneigd zullen zijn om het sterk bewegende Europa in te trekken. Als socioloog vind ik dat een erg interessant proces." De OV Studentenkaart bv staat op de rails. Waarom gaat u er straks na ruim drie jaar al weer weg? Fortuyn: „Onder meer vanwege een verschil van inzicht met de aandeelhouders. Het bedrijf draait uitstekend en is volgens mij toe aan nieuwe initiatieven. Wij hebben erg veel ervaring opgedaan met het landelijk uit zetten van kaarten. Met die kennis plus faciliteiten kunnen anderen tegen betaling hun voordeel doen. Ik was in ge sprek met een groot Nederlands bedrijf dat via ons apparaat een eigen kaart wilde uitzetten. Van onze grootste aandeelhouder, het ministerie van onderwijs, had ik vooraf mandaat gekregen om met dat bedrijf te gaan pra ten. Later is dat echter ingetrok ken met de mededeling dat we niet moesten groeien, maar consolideren. Dus geen nieuwe dingen opzetten, maar alles bij het oude houden. En dat terwijl het bedrijf volgens mij als ge volg van die nieuwe dingen de komende jaren zeker vijfmaal groter had kunnen worden. Zij het dat de eigendomsverhou dingen zouden zijn veranderd, want de onderneming waarmee ik in gesprek was wilde in geval van overeenstemming een deel van de aandelen hebben. Er is gekozen voor stilstand in plaats van beweging en ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Straks komt er iemand die weinig meer kan en mag doen dan op de winkel passen. Zoiets past niet bij dit bedrijf waar veel jonge, enthou siaste mensen zitten die op zoek zijn naar uitdagingen." Consolideren in plaats van ont wikkelen. Is u door het ministe rie of de Nederlandse Spoorwe gen een reden gegeven voor die ingreep? Fortuyn: „Nee. Er werd alleen gezegd dat ik niet geschikt ben om leiding te geven aan dat consolideren. Sterker nog: ze vinden me te duur en te zwaar. Ik vind hun keuze onverstandig en dat ze die tenminste met ar gumenten hadden moeten om kleden. Dat is niet gebeurd." Wat voor nieuwe activiteiten had de OV Studentenkaart bv kunnen ontwikkelen? Fortuyn: „Ach, op dat punt ver wijt ik mezelf een verkeerd soort naïviteit. Ik dacht steeds dat als wij erin zouden slagen die studentenkaart tot een suc ces te maken de overheid met andere zaken zou komen. Tol- heffen, rekening rijden, een nieuw paspoort, het leek me zo logisch als wat dat ze daarmee bij ons zouden komen'. Per slot van rekening hebben wij bewe zen over de ervaring en kennis voor dergelijke projecten te be schikken. Maar nee hoor, voor elk project worden aparte rege lingen en clubjes opgezet. On begrijpelijk" NS-directeur Ploeger en onder wijsminister Ritzen zouden u een lastig mannetje vinden en daarom hoogst persoonlijk heb ben gezorgd voor uw vertrek. Fortuyn: „Dat wordt door de betrokkenen ontkend, maar mij is door terzake bevoegden ver zekerd dat op het hoogste ni veau is beslist dat het besluit om met mij te stoppen onom keerbaar js. En iedereen weet wat dat hoogste nivèau bete kent: de allerhoogste bazen. Ploeger en Ritzen dus." Drie militieleden houden bij de Waslli-kathedraal op een zonovergoten Rode Plein in Moskou de vele toe risten in de gaten. Morgen maakt da Amerikaanse president Bush hier zijn opwachting. foto ap Zevende ontmoeting Bush en Gorbatsjov WASHINGTON HENK DAM CORRESPONDENT Er is een tijd geweest, (iog niet eens zo erg lang geleden, dat een Amerikaanse president zich haast niet kon veroorloven om tijdens een gesprek met de lei der van de Sovjetunie de situa tie in dat land ter sprake te brengen. Dat zou de voor Sov jets onmiddellijk aanleiding zijn tot woedende uitbarstingen over „inmenging in onze bin nenlandse aangelegenheden". Het zou worden uitgelegd als een provocatie, en het zou de sfeer van het gesprek en dus de relatie tussen de twee atoom machten vergiftigen. Die tijd is voorbij. De top tussen de presidenten Bush en Gor batsjov, die morgen in Moskou begint, zal voor het overgrote deel gaan over de problemen van de Sovjetunie. En dat is op verzoek van de Sovjets zelf. De Amerikanen gaan ervan uit dat Sovjet-leider Gorbatsjov op nieuw met grote klem de pre caire economische toestand in de voormalige supermacht ter sprake zal brengen, en zijn zo veel rijkere collega uit de VS om hulp zal vragen. Maar hulp in de vorm van een grote stroom geld is uitgesloten, zoals eerder deze maand bij de vergadering in Londen van de G-7, de zeven rijkste geïndustrialiseerde mo gendheden, al genoegzaam bleek. De Amerikanen blijven nu een maal vinden dat een soort Marshall-hulp voor de Sovjetu nie onder de huidige economi sche omstandigheden in dat land een kwestie zou zijn van goed geld naar kwaad geld gooi en. Eerst moeten de Sovjets hun centraal geleide en daarom fun damenteel inefficiënte econo mie hebben omgevormd tot een marktgerichte economie, een economie naar kapitalistisch model. Dan pas valt over geld te praten, is het Amerikaanse standpunt. Bush zal hooguit wat meer technische assistentie beloven dan hij tijdens de vergadering van de G-7 al deed. Die hulp zou betrekking kunnen hebben op terreinen als energie, ver voer, voedseldistributie en het ombouwen van militaire fabrie ken en installaties zodat ze voor civiel gebruik geschikt zijn. Niet alleen de economie van de Sovjetunie zal bij de Moskouse top intensief ter sprake komen, datzelfde geldt ook voor de poli tieke situatie in het land. Bush, aldus zijn medewerkers, heeft bijzonder veel belangstel ling voor het verdrag tussen de centrale regering van de Sov jetunie en negen republieken. Gorbatsjov kondigde vorige week* aan dat dat verdrag rond is, maar precieze details over de manier waarop het akkoord de verhouding tussen de centrale regering en de republieken re gelt, zijn nog onbekend. Daar naar zal Bush dus vragen. De antwoorden van Gorbatsjov zouden Bush wat meer inzicht moeten geven in wat de centra le vraag over de Sovjetunie is: zal de unie bewaard blijven, of uiteen vallen? Uit het programma van Bush blijkt duidelijk, dat de Amerika nen op z'n minst rekening hou den met de mogelijkheid dat de Sovjetunie in z'n huidige vorm niet meer al te lang zal bestaan. Daarom heeft Bush ook een ge sprek met de. president van de Russische federatie, Boris Jelt- sin. Daarom ook reist hij naar Kiev om het parlement van de Oekraïne toe .te spreken. En Start-akkoord klaar voor ondertekening Onderhandelaars van de VS en de Sovjetunie hebben zaterdag overeenstemming bereikt over de laatste details van het ak koord over de beperking van strategische kernwapens (Start). Bush en Gorbatsjov zullen het Start-akkoord on dertekenen tijdens de top in Moskou. Volgens het akkoord zullen de totale voorraden kernraketten voor de lange afstand, bom menwerpers en onderzeeërs door de VS met ongeveer 28 procent en door de Sovjetunie met ongeveer 35 procent wor den teruggebracht. Voor de re ductie van ballistische kernra ketten is dé verhouding 39 procent voor de VS en 48 pro cent voor de Sovjetunie. Het verdrag kan in 1992 van kracht worden. Het moet in zeven jaar tijd worden uitge voerd en is bindend voor vijf tien jaar. daarom zal hij op de Ameri kaanse ambassade de politieke leiders spreken van andere Sov jet-republieken waar de afschei dingsgedachte leeft. Aan de andere kant wil Bush Gorbatsjov, die hij oprecht be wondert, niet voor het hoofd stoten. Hij gaat daarom bijvoor beeld niet naar de Baltische sta ten, en hij zal, zo wordt in Was hington verwacht, ook geen ei sen over vrijheid voor die staten op tafel leggen. Uiteraard zal de Moskouse top niet uitsluitend aan de interne aangelegenheden van de Sov jetunie gewijd zijn. De twee lei ders zullen ook een 'tour de ho rizon', zoals dat in diplomatieke kringen heet, maken, en dus over de brandhaarden elders in de wereld praten. Twee onderwerpen springen daarbij in het oog: Irak en de re latie tussen de Arabische staten en Israël. Voor wat Irak betreft zoeken de Amerikanen Russi sche steun bij hun poging de Iraakse president Saddam Hus sein ervan te overtuigen dat hij echt al z'n chemische, biolo gische en nucleaire wapentuig moet inleveren. Die steun zal ook wel komen, zij het niet zonder voorwaarden. Want de Sovjets vinden dat als Saddam niet door de bocht gaat, bombardementen op Irak alleen kunnen worden hervat na nieuwe toestemming van de Veiligheidsraad van de Verenig de Naties. De Amerikanen me nen dat zij, op grond van de wa penstilstandsovereenkomst in zake de Golfoorlog, die toe stemming al hebben. Bij de relatie tussen Israël en de Arabische staten zitten Bush en Gorbatsjov meer op één lijn. Beiden zouden graag op korte termijn een conferentie tot stand zien komen, waarbij Is raël en de Arabische landen praten over vrede en Arabische erkenning van de staat Israël in ruil voor teruggave van de door Israël bezet gehouden gebie den. De Arabische landen hebben al „ja" gezegd op het Amerikaanse voorstel zo'n conferentie te houden. De Israëlische premier Shamir aarzelt nog. Het wordt in Washington niet ondenkbaar geacht dat Bush en Gorbatsjov de druk op Israël verder zullen opvoeren door aan te kondigen dat er in de herfst een vredesconferentie zal worden gehouden, met of zon der deelname van de Israël. Het kantoor van de OV Studentenkaart bv in hartje Rotterdam. Buiten wekt grauw beton een beeld van berusting, maar bin nen is het een kleurrijke en drukke bedoe ning. Van de dertig werknemers en veertig oproepkrachten is een deel met vakantie. Dat kan, want de overgrote meerderheid van studerend Nederland neemt het er ook van. Fortuyn snelt door het trappen huis vijf etages hoger en toont zijn werk kamer. Uitzicht op het Nedlloyd-gebouw aan de Maas. Aan de muur Hollands ha venglorie in olieverf, een enorme hertekop en een flinke portie moderne kunst. ROTTERDAM JAAP SLUIS Pim Fortuyn: Geboren in Vel- sen, 1948. Na het Mendel Colle ge in Haarlem studeerde hij so ciologie, economie en recht aan de VU in Amsterdam. Een één jaar durend docentschap aan het instituut Nijenrode werd ge volgd door een baan als weten schappelijk hoofdmedewerker van het Sociologisch Instituut van de Rijks Universiteit Gro ningen (RUG). Op 19 februari 1988, zijn veer tigste verjaardag, zegde hij Gro ningen na zestien jaar vaarwel. Hij vestigde zich als bedrijfsad viseur op een driekamerflat in Rotterdam. De stad die hij al aardig had leren kennen, want eerder was hij als rapporteur verbonden aan een door oud minister Albeda geleide Advies commissie Sociaal-Economi sche Vernieuwing Rotterdam. Zijn eerste opdracht kwam van de gezamenlijke Nederlandse universiteiten die Fortuyn een studie lieten doen naar een au- tonomer arbeidsvoorwaarden beleid. In zijn rapport 'Regel recht naar doelgericht' bepleitte hij hel afschaffen van de ambte- narenstatus voor wetenschap pelijk personeel. Vervolgens meldde zich de stad Maastricht waarvoor Fortuyn de kansen van een met Aken, Luik eh Has selt te vormen 'Euregio' verken de. Ook adviseerde hij de ha venbaronnen van de Scheep vaart Vereniging Zuid. De kersverse bedrijfsadviseur maakte snel naam en raakte be trokken bij de OV Studenten kaart bv. „Ik werd gevraagd een projectgroep op te zetten die zich over de invoering van een ov-kaart voor studenten moest buigen. Er was nog niets. Het Pim Fortuyn. united photos de boer poppe de boer openbaar vervoer en het minis terie van onderwijs voerden on derhandelingen over het afslui ten van een gebruikerscontract, maar hoe dat zou worden inge vuld wist niemand. Ik formeer de een groepje met vertegen woordigers van het openbaar vervoer en de informatiserings bank, maar dat liep niet. Er za ten mensen in die pretendeer den alles al te weten. Dat is fnuikend bij het opzetten van iets nieuws. Ik zweer bij een mengeling van idealisme, naïvi teit en realisme. Wil je door vas te patronen heenbreken, dan is zo'n cocktail onontbeerlijk. Waar het om gaat is het kinder lijke, het nieuwsgierig zijn en het méér willen weten. Dat heb ik zelf ook heel sterk. Als ieder een zegt dat iets niet kan toch proberen te bewijzen dat het wél lukt. Daarom gaf ik de voor keur aan jonge, onervaren maar intelligente mensen die meestal rechtstreeks van de universiteit kwamen. Een eventueel tekort aan realisme kon worden ge compenseerd door het inscha kelen van externe deskundi gen." De kaart is er na eindeloos touwtrekken gekomen en u werd op contract-basis directeur van een bv die de verantwoording voor de produktie, distributie en

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 2