Info 'Groeiende polarisatie' Zandloper op de preekstoel Maandag 29 juli 1991 Redactie: 071-161400 WIM DUKMAN MANUELA CROENEWEG WIM SCHRUVER Eindredactie: HANS SONDERS Vormgeving: HENK BUIS 18 DE AMSTERDAMSE joodse gemeente wil de taken van het bestuur van de landelijke kerkge meenschap ten dele over nemen. BIOSCOPEN GEESTELIJK LEVEN LEIDEN LUXOR (121239): 'Hudson Hawk', dag. 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 14.30 uur. LIDO 1, 2, 3,4, en STUDIO (124130/133210): 'FX 2', dag. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. 'King Ralph', dag. 19.00 en 21.15 uur, al. 'Rocketeer', dag. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. 'Dances with wolves', dag. 20.00 uur, al. 'Naked Gun'2,5', dag. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, al. 'Assepoester', dag. 14.30 uur, al. 'The Teenage Turtles II', dag. 14.30 uur, al. TRIANON (123875): 'Misery', dag. 21.15 uur. 'Stam van de Holebeer', dag. 19.00 uur. REX (125414): 'Pruimenbloesem', dag. 21.15 uur, 16 jr. KIJKHUIS (142895): Wegens vakantie gesloten van 26 juli tot 30 augustus 1991. LVC (071-146449): 'Let's get lost', vr. 2115 uur. ALPHEN (voor reserveringen 01720-20800): EUROCINEMA 1,2, 3,4: 'The naked gun 2,5', dag 13.30, 18.30 en 21.00 uur, zo. ook 16.00 uur, al. 'Hudson Hawk', dag. 13.45,18.45 en 21.15 uur, zo. ook 16.15 uur. 12 jr. 'King Ralph', dag. 13.45,18.45 en 21.15 uur, zo. ook 16.15 uur, al. 'Dances with wolves', dag. 20.15 uur, al. Kindervoorstelling: 'Assepoester', dag 14.00 uur, zo. 16.00 uur. VOORSCHOTEN (voor reserveringen 071-614354) GREENWAY (612566): 'Silence of the lambs', vr. t/m z uur, 16 jr. 'Green Card', vr. t/m zo. 19.00 21.15 ui 121.15 L t/m zo. 15.45 en 19.00 uu 'The Witches', dag. 14.00 en 15.45 uur, al. Kindervoorstelling: 'Ducktales', dag. 14.00 u r, ma. t/m do. 20.15 jr. ma. t/m do. 20.15 ma. t/m do. 15.45 uui al. ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 tot zaterdag 13.00 uur (Eli sabeth Ziekenhuis) EHBO ziekenhuis Rijnoord elke dag geopend. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Afde ling intensieve zorg 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur. na overleg met de dienstdoende verpleeg kundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. ST. ELISABETH ZIEKENHUIS (tel. 071-454545): volwassenen 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur. Klasse afd. 11.15-12.00 uur. 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur. Kraamafdelmg gynaecologie: 15.00-15.45 uur en 18.30-19.30 uur. alleen voor vaders bovendien van 19.30-21.00 uur. Afdeling Special Care: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Intensieve verpleging: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Sportblessures: maandag 19.30-20.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur. 19.00-20.00 uur(AI- leen Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend voor partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, neus- en oorheelkunde en neurologie: 14.15-15.00 uur en 18.30-1930 uur; oogheelkunde en heel kunde 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.00 uur; babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundi- RIJNOORD (tel 01720-63131): 14.30-15.15 uur en 18 30-19.30 uur. Extra bezoek hartbewaking: 11.00 -11.30 uur. Kraamafdelmg: bezoek voor vaders de gehele dag in overleg met hoofd afde ling. Overigen van 14.30-15.15 en van 18.30-19.30 uur. Kinderafdeling: bezoek voor ouders de gehele dag in overleg met hoofd afde ling. Overigen van 14.30 -15.15 uur en 18.30 -19.30 uur. LEZERS SCHRUVEN Lezers van deze krant kunnen per brief reageren op de inhoud. De re acties - mits kort en bondig geformuleerd - worden geplaatst in de ru briek 'Lezers schrijven'. Publikatie kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd en te lange brieven worden ingekort. Elke brief moet zijn ondertekend met naam, adres en woonplaats. Richt uw brieven aan: Hoofdredactie Leidsch/Alphens Dagblad, postbus 54, 2300 AB Leiden. COLOFON UITGEVERSMAATSCHAPPIJ schappij van Damiate Holding BV. DIRECTIE: G.P. Arnold; HOOFDREDACTIE: Jan-Geert Majoor. Ruud Paauw (adj). telefoon 071-161400 REGIOKANTOREN Juiianastraat 19.2405 CG Alphen a/d Rijn, telefoon 01720-93961. Vuurbaakplein 11.2225 JB Katwijk, 01718-12383. Grachtweg 53a, 2161 HM Lisse, 02521-13634. POSTADRESSEN Postbus 54. 2300 AB Leiden. Postbus 83. 2400 AB Alphen a Bestuur Joodse kerkgemeenschap: „Het rommelt binnen het Nederlands-Israëlietisch Kerk genootschap (NIK)." geeft de permanente commissie (dagelijks bestuur) van dit orthodox-joodse kerkgenoot schap toe. „De polarisatie neemt toe en daardoor ont staan spanningen," schrijft zij in haar Bulletin. Maar zo erg als hoofdredacteur M. Kopuit van het Nieuw-Israëlietisch Weekblad (NIW) het keer op keer voorstelt, is het ook weer niet. De permanente commissie trekt in het Bulletin ten strijde tegen deze man die „met zijn opruiende taal" wekelijks „de tegenstellingen aan wakkert en de polarisatie bevordert". Kopuit schreef onlangs dat het NIK op een splitsing afstevent, omdat de permanente commis sie een te liberaal-joodse koers zou varen. Hij illustreerde dit onder meer met het besluit om de plaats van de hoofdkrijgs- machtrabbijn te laten verdelen tussen een orthodoxe en libera le kandidaat. De hoofdsynagoge Amster dam, de grootste joodse ge meente in Nederland, zal zich ge dwongen voelen de NIK te ver laten. De „geor ganiseerde die dan (gedeeltelijk) i Ook het feit dat de liberale rabbijn A. Soetendorp onlangs in een NIK-delegatie meereisde en de benoeming van een NIK- leraar die in Amerika wel eens in een .Reformsynagoge les had gegeven, maken volgens de op positie duidelijk dat het NIK niet meer 'Met roddels en leugens wakkert Kopuit in NIW het vuur aan licht in haar Bulle tin de gang van zaken toe en dis tantieert zich daarbij van de „roddels" en „leugens" die door het NIW zijn verspreid. Het NIK telt ongeveer 5.800 leden. Het andere orthodox- joodse kerkgenootschap in Ne- algemeen bestuur) de Tweede derland, het Portugees-Israëlie oppositie" komt inderdaad uit het ressort Amsterdam, aldus het Bulletin. Met name B. Hert zberger en prof. mr. H. Loon- stein „spelen een politiek spel alsof de centrale commissie (het Een kansel uit een hervormde kerk met daarop de Statenbij bel, een altaar uit een katholiek maagdenhuis in Amsterdam, houten beelden uit de middel eeuwen en schilderijen met bij belse taferelen van onder meer Frans Hals. Dit alles is aan te treffen in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent. Want dit museum wil een beeld geven van de ontwikkeling van de christelijk cultuur in ons land. En die is niet gering. Als rijksmuseum valt het Cat harijneconvent onder verant woordelijkheid van het Ministe rie van Welzijn, Volksgezond heid en Cultuur. Bij haar op dracht spelen vragen een rol als: wat hebben de Nederlanders in de afgelopen eeuwen geloofd, en: hoe hebben zij, rooms-ka- tholieken en protestanten, vorm gegeven aan dat geloof? Kamer is. Het doel is de perma- brengen en de taken van het NIK drastisch in te krimpen. De joodse gemeente Amsterdam tisch Kerkgenootschap, heeft ruim duizend leden. Bij het Ver bond van Liberaal Religieuze Joden zijn ongeveer tweedui zend joden aangesloten. Het gebouw van maakt in zekere zin onderdeel uit van de eigen collectie. Het» Catharijneconvent is gevestigd in het zestiende-eeuwse kloos ter van de Johannieterorde. Het gebouw was ooit ook het onder komen van Malthezer Ridders, maar ook eeuwenlang van het stadsziekenhuis. Het kloostercomplex, dat in de jaren zeventig ingrijpend werd gerestaureerd, biedt een sfeervol onderkomen voor een museum dat vooral oude kunst voorwerpen in huis heeft. Zo is dit museum de trotse eigenaar van de omvangrijkste collectie middeleeuwse kunst van ons land. Immers, welhaast de enige inspiratiebron en drijfveer van kunstenaars uit die dagen, was de kerk. Huiskamer Naast deze schilderwerken op paneel, onder andere van de hand van Jan van Scoral, is er een verzameling houten beel den, gewaden voor de eredienst (vaak rijk bewerkt), en zilveren, vergulde en bronzen voorwer pen. Een boeiende collectie wordt ook gevormd door de oude handschriften en boeken. De miniaturen in deze werken weten door hun eenvoud niet zelden te ontroeren. 'Bijbelschilderkunst fond Rembrandt' is de titel van de af deling, waarop voorstellingen hangen die typerend geacht worden voor de zeventiende- eeuwse burgerlijke cultuur. Het is aardig om te constateren dat het katholieke of protestantse gehalte afhing van de opdracht gever. De achttiende eeuw is onder meer vertegenwoordigd door de preekstoel uit de hervormde kerk van Warder. Pikant detail daarbij is de zandloper, die de predikant eraan moest herinne ren wanneer het tijd was om er een punt achter te zetten. Let wel: dat was pas na een uur- De laatste eeuwen zijn ook uitgebeeld. Heel aardig is de complete huiskamer, met daar in de elementen waarvan wordt gezegd dat ze in vroegere jaren in ieder goed gereformeerd ge zin voorkwamen. Zoals het har monium met daarop muziek van johannes de Heer. Het museum is van dinsdag tot vrijdag van tien tot vijf uur open en in de weekeinden van elf tot vijf. Informatie via tel. 030-313835. Adres: Nieuwe Gracht 63 in Utrecht. (Dit is de vierde aflevering in een korte serie over religieuze musea). Zusters binden strijd aan met vrouwenhandel Een werkgroep van Nederland se vrouwelijke religieuzen wil samen met nonnen in de ont wikkelingslanden de vrouwen handel te lijf gaan. Zij wil daar toe met hulp van de oversten van de zustercongregaties in ons land een netwerk opzetten. De zusters in de ontwikkelings landen kunnen niet alleen vrou wen weerbaar maken tegen de valse beloftes van de hande laars, maar ook de vrouwen die naar hun geboorteland terugke ren, begeleiden bij het opbou wen van een nieuw bestaan. De werkgroep Religieuzen te gen Vrouwenhandel zoekt in de kloosters of communiteiten in ons land „veilige plaatsen" waar vrouwen die aan hun 'bazen' zijn ontkomen, kunnen worden opgevangen. Verder gaat zij na of zusters, vooral oud-missiona rissen, die de cultuur van het land waar de vrouwen vandaan komen, kennen en hun taal spreken, bij de begeleiding van de slachtoffers van de vrouwen handel kunnen worden inge schakeld. De werkgroep hoopt de 14.000 zusters in ons land ertoe te brengen bij de politieke par tijen aan te dringen op maatre gelen tegen de vrouwenhandel. Zij wijst erop, dat brieven aan kamerleden al eerder resultaat hebben gehad. Volgens de woordvoerster van de werkgroep telt de werkgroep op dit moment tien leden, af komstig uit diverse congrega ties. Zij werkt nauw samen met de officiële Stichting tegen Vrouwenhandel, die wordt ge subsidieerd door de overheid. BERICHTEN MOKER, de kerkelijke omroep, heeft de uitzending van woens dag (aanvang half vijf) geheel gewijd aaan kerkmuziek. Ont vangst via FM 105.7 of kabel FM 88.1. ADVERTENTIES ma.-vrij. van 08.00-1700 uur: Telefoon 071-161400. RUBRIEKSADVERTENTIES ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur: (Sleuteltjes): Telefoon 071-143545. ABONNEMENTEN Tel 071 161400 bn vooruitbetaling (incl. BTW) per kwartaal76.75 per kwartaal (post) 108,25 per jaar298,60 per maand26.45 (Automatische incasso) NABEZORGING: ma t/mvrij: 18.00-19.30 uur, zat: 10.00-12.00 uur 071-161400/161499 KABELKRANT: Redactie 071-161420 Advertenties 071-161363 Van v HUYS IN DEN HOUC precies stamt is moeilijk vast te stellen. De oudste delen van het deftige Leidse huis op de hoek van de Pieters kerkstraat en Pie terskerkhof kun nen best rond 1400 zijn ge bouwd. Het pand is voor het laatst gerestaureerd door oud-wet houder Ooster man, voormalig eigenaar van het huis. Onze fotograaf Wim Dijkman doorkruist dage lijks een groot deel van de streek om het nieuws voor de krant in beeld vast te leg gen. Tjjdens die ritten komt hij langs allerlei 'beel dige' plekjes die niet direct hot news vormen, maar het zeker waard zijn om aan het lezerspubliek te presenteren. Heeft u suggesties dan kunt u hem bellen tussen 's ochtends 8.30 en 9.00 uur. Tele foonnummer 071-161400. ANNO 1891 - Zondagmiddag waren te Rot terdam eenige opgeschoten jongens van 15-18 jaren aan den Noordsingel bezig het de talrijke wandelaars lastig te ma ken. Een agent van politie, die hun dat verbood, werd onver wachts door een van den jon gens aangegrepen, de kleederen werden hem van het lijf gerukt en zijn helm in het water ge worpen. Met zeer veel moeite werd de jongen naar het politie- bureel gebracht. Tegen hem wordt proces verbaal opge maakt. - Volgens de jongste berichten uit Lissabon aan de „Times" is de Crampel-expeditie in de om streken van het meer. Tchad aangekomen en door de in boorlingen vriendschappelijk ontvangen. De expeditie, door de Fransche regeering onder leiding van den heer Foumeaux in de richting van het meer Tchad uitgezonden, is door de inboorlingen in een hinderlaag gelokt en aangevallen. Een offi cier en 16 pakdragers verloren daarbij het leven, terwijl 30 an deren gewondwerden. Ook Foumeaux werd gewond, doch slaagde er in zich met het groot- ANNO 1966 - Toen een perk aan de Vondel laan in Leiden werd opgeheven, in verband met plaatselijke wij zigingen ten behoeve van het verkeer, zag een bewoner van een woonschuit daarin de kans in het bezit te komen van enke le rollen grasmat, welke door de gemeentewerklieden waren klaar gelegd om naar een ander plantsoen over te brengen. Twee rollen, in totaal twintig meter gras verhuisden van het Vondellaanperk naar de plaats waar de woonboot van de ver dachte lag. „Het bleef gelijk, dat terrein was ook van de gemeen te", luidde zijn verweer. „De ge meente had er andere plannen mee", wist de Haagse politie rechter. De officier van Justitie vond het ook niet te pas komen en eiste tegen verdachte en diens helper ieder 40,-, waar op zij nogal wat aan te merken hadden. „Als u niet gauw uw mond houdt, maak ik het veel hoger, de boete is eigenlijk te laag", aldus de rechter. Ver dachten, die verder maar zwe gen, werden conform de eis ver oordeeld. De slechtziende Izaak zegent zijn zoon Jakob, in de waan dat het zijn oudste zoon Esau is. Een schilderij van Govaert Flinck (circa 1637) uit de collectie van het Rijksmuseum het Catharijneconvent. foto museum

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 18