Kunst JOSEPHINE Bioscopen ontkennen dalend bezoekerstal 'Schijn van partijdigheid' SI Magazine: 'enige muziekblad dat echt serieus wordt genomen' Exposities in Architectuurinstituut Maandag 29 juli 1991 Redactie: 071-161400 CEES VAN HOORE ANNEMIEK RUYCROK JAN RUSDAM SASKIA STOELINCA Eindredactie: PAUL DE TOMBE Vormgeving: HENK BUIS 17 „ALS EEN FILM goed is, dan kun je de mensen zelfs op een zeepkistje neerzet ten, ze komen toch. Dat heeft niets te maken met het comfort van de zaal" NIEUWSLIJN Speciale bussen naar theaters LEIDEN Het K&O-UIT-bureau heeft voor het komende the aterseizoen een abonnement samengesteld van voorstellingen •n drie verschillende Haagse theaters. In dit abonnement is op genomen de nieuwe musical van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen: Anatevka (25 okt. in de schouwburg). In december speelt in het Congresgebouw de nieuwe musical Josephine, ge baseerd op het leven van de legendarische ster Josephine Ba ker. Honderden kostuums en wisselende revuescenes met prachtige decors brengen het Parijs van de jaren '20 tot leven, in de sfeer van 'La Revue Nègre' en de Folies Bergères. De serie wordt afgesloten met het traditionele nieuwjaarsconcert met Marco Bakker (3 jan. in de Anton Philipszaal). Voor inwoners van Leiden en omgeving zal er een speciale bus rijden vanaf molen De Valk naar de Haagse theaters en terug voor f 7,50 per persoon, per avond. Inlichtingen bij K&O: tel 071-141141. The Musical Zomertournee Ricciotti Ensemble AMSTERDAM Het Ricciotti Ensemble maakt dit jaar zijn zo mertournee van 5 tot en met 26 augustus. In Nederland wor den tot en met 12 augustus zestien concerten verzorgd. Daarna gaat het gezelschap op tournee door de Verenigde Staten. Twee solisten reizen met het Ricciotti Ensemble mee: Gary Boyce (countertenor) en Wiek Hijmans (electrische gitaar). Het ensemble bestaat uit een 40-koppig straatsymfonie-orkest. Daarnaast wordt opgetreden in scholen, gevangenissen, psy chiatrische inrichtingen en ziekenhuizen. Dit gebeurt al sinds de oprichting in 1970. Zomeropstelling Stelling verlengd LEIDEN De zomeropstelling in galerie Stelling aan de Burg- steeg, met schilderijen van Hein Vandervoort, Peter Willemse en Vittorio W. Roerade en beelden van Theo Schepens, is we gens de grote belangstelling verlengd tot en met 4 agustus. Kritiek Pirn Jacobs op jury Wessel Ilcken-prijs Presentator Pim Jacobs van het Wessel Ilcken-jazzconcours vindt dat de wedstrijdjury de banden met het Hilversums Conservatorium resoluut moet doorsnijden. De afgelopen vier jaar werd de prijs gewonnen door studenten van deze oplei ding. Dit wekt de schijn van partijdigheid, vindt Jacobs. Ju ry-voorzitter J. de Roo betreurt Jacobs' kritiek. De uitreiking van de Wessel Ilckenprijs voor jong Neder lands jazztalent vormt sinds ne gen jaar de opening van het Loosdrechts jazz-festival. De af gelopen vier jaar won een stu dent van het Hilversums Con servatorium. Afgelopen juni was dit alt-saxofonist Ben Herman. „De laatste jaren haalt de jury de kritiek van niet-Hilversumse conservatoria in huis", aldus Ja cobs. „Zelfs al is de jury van haar integriteit overtuigd, dan nog moet er voor worden ge-, zorgd dat iedere verdachtma king bij voorbaat kansloos is. Daarmee kan de prijs in aan zien winnen". De afgelopen jaren wordt de jury samengesteld door De Roo, pr-adviseur van het Hilversums Conservatorium. Adjunct-direc teur J. Huijdts van het Hilver sums Conservatorium was de afgelopen twee jaar jury-lid. Een Utrechtse journalist en een Loosdrechtse VW-medewerk- ster maken, naast jazz-musici, ook geregeld deel uit van de ju ry. Jacobs vindt dal de jury neu traal moet zijn. ,Ik pleit .voor Tiende verjaardag met honderdste uitgave in een enkel A4-tje met de meest beknopte informatie °P Marillion te kunnen i Van een enkel A4-tje met de meest beknopte informatie tot een complete organisatie die op alle terreinen van het favoriete genre actief is. Zo'n forse ontwikkeling heeft Sym Info (Magazine) de afgelopen tien jaar doorge maakt, terwijl de symfonische rockmuziek maar al te vaak voor passé wordt versleten. Deze week viert het klei ne maar fijne maandblad zijn 'eerste kruisje' met de hon derdste uitgave plus het verschijnen van vijf CD's op het eigen'label SI Music. vallend goed opgeleid zijn. Dat de fanclubs van Yes, Genesis en Pink Floyd ooit aan de basis van het blad hebben gestaan, valt aan de interesse van de lezers allang niet meer te merken. In de door hen samengestelde top 100 van vorig jaar stak Fish met een score van twaalf procent met kop en schouders boven de overige favorieten uit. De reste rende 88 procent werd verdeeld onder tientallen andere, veelal SCHIEDAM LOUIS DU MOULIN Hoofdredacteur Willebrord Ei sing is te bescheiden om zijn gepaste trots van de daken te schreeuwen. Het produkt is voor hem ook belangrijker dan een persoonlijk pluimpje: daar voor komt naar zijn mening hooguit het hele vrijwilli- gersteam (van veertien perso nen) in aanmerking. Verbaasd over de stille op mars van zijn 'hobbyclubje' is de 29-jarige Schiedammer al lang niet meer, want vanaf de start met ongeveer 60 abonnees is de oplage van het ongespon- sorde, in zwart-wit gedrukte tijdschrift gestaag gestegen, tot inmiddels zo'n 4000 exempla ren. Om de overwegend neer buigende benadering van de symfonische rock door de meeste media kan hij in zijn vuistje alleen maar lachen: zo lang dat gebeurt, kan SI Magazi ne (inclusief dochterondeme- minkjes) mooi blijven uitdijen, kwantitatief en kwalitatief. De markt voor 'symfo-infor- matie' is.dus veel groter dan ai- gemeen wordt vermoed. Jeugdi ger en meer gesegmenteerd bo vendien, weet Eising, die zijn brood nog altijd verdient in de reclame-branche, maar in 'het hele Si-gebeuren' wekelijks net zoveel arbeid stopt. „Ons abon neebestand bestaat voorname lijk uit 18- tot 35-jarigen, die op- Oninteressant Niet alleen de gedachte dat de symfonische rock niet meer dan een oninteressant overblijfsel van (met name) de jaren zeven tig is, is volgens Eising dus mis plaatst. Ook van het vermoeden dat voornamelijk de oudere gar de in staal is de luisterbehoef ten te bevredigen wil hij niets weten. „Probleem is alleen dat de grote platenmaatschappijen zo weinig inspelen op wat er gaande is. Bijna allemaal heb ben ze een groep van wereld faam onder contract en daar mee is voor hen de kous af. Om een voorbeeld te noemen: EMI begon in het begin van de jaren tachtig met drie bands, waarvan Marillion al snel het meest suc cesvol bleek. De twee andere, Pendragon en Pallas, heeft men toen meteen als een baksteen laten vallen om alle aandacht op Marillion te kunnen rich ten." Dergelijke commerciële prak tijken hebben de medewerkers van SI Magazine (in 1989 werd de oorspronkelijke bladtitel Sym Info gewijzigd) doen be sluiten om de activiteiten uit te breiden. Na enkele goede erva ringen met zelf georganiseerde concerten werd een jaar gele den het label SI Music opge richt. Met uiteraard als doel het uitbrengen van geluidsdragers van talentvolle musici die an ders wellicht niet aan de bak zouden komen. Die gedurfde stap blijkt lonender dan zelfs Willebrord Eising heeft durven dromen: „We zitten thans op een afzet van gemiddeld dui zend CD's per maand en dat is natuurlijk heel behoorlijk. Gaan we op deze voet door dan ko men we met SI Music uit op een totale jaaromzet van een half miljoen gulden." Klapper Gegeven het zeer arbeidsinten sieve karakter van het 'runnen' van de platentak is het financië le gewin dan nog niet groot. Wat dat betreft is het wachten op een echte klapper, waarvoor zangeres Tracy Hitchings met haar op stapel staande de buutalbum 'From Ignorance To Ecstasy' wel eens zou kunnen gaan zorgen, hoopt Eising. Een goede verkoop verwacht hij ze ker van de jubileum-CD 'SI Ma gazine Compilation Disc', waar veertien internationale acts (waaronder Gandalf, Egdon He ath, For Absent Friends) hun medewerking aan hebben ver leend. „De allergrootste namen heb ben we niet kunnen krijgen, meestal omdat ze geen toe stemming kregen van hun pla- Willebrord Eising: „Probleem is dat de grote platenmaatschappijen zo weinig inspelen op wat er gaande is". tenmaatschappij. De zoge naamde subtoppers, die door gaans veel minder verplichtin gen hebben, werkten echter maar wat graag mee. Omdat ze wel weten dat hun muziek bij ons in zorgzame handen is." In dit verband kan Willebrord Eising ook wijzen op een hele stroom warme reacties van vak mensen naar aanleiding van de tiende verjaardag. Zoals: „SI Magazine betekent heel veel voor ons. We hebben eindelijk een punt gevonden, waarmee we symfonische muziek kunnen testen." (Leon Ramakers van Mojo Concerts). „Een toonaan- FOJO CPD gevend blad ten opzichte van andere bladen." (Kees Baars, voorheen Veronica, thans pla tenmaatschappij Ariola). „SI Magazine is het enige muziek blad in Nederland, waarvan ik vind dat het serieus genomen wordt." (Wim van Putten, TROS). Pim Jacobs. een jury van journalisten en vertegenwoordigers van alle conservatoria". De Roo: „Ik respecteer Jacobs' mening. Als echtgenoot van Ri ta Reys, die indertijd met Ilcken was getrouwd, heeft hij zeker recht van spreken. Maar de kri tiek gaat me te ver. Dat er vaak Hilversummers winnen, is lo gisch. Het Hilversums conserva torium heeft de grootste jazz-af- deling". Huijdts en De Roo zijn kwaad op freelance-jazzmedewerker van de AVRO-radio J. Lüdeke, die de discussie aanzwengelde met ingezonden brieven in De Gooi- en Eemlander en de Volkskrant. „Drie van de zes ju ry-leden hebben binding met het Hilversums Conservatori um". schrijft Lüdeke. De Roo: „Niet drie, maar één jury-lid, Jan Huijdts. Lüdeke schrijft on juistheden. Hij haalt totaal inte gere mensen door het slijk. Dat stemt mij bitter". „Je zou bijna gaan denken: nog even en in het jaar 2000 kunnen we het licht uit doen." R. Rieks- hadders van het Nederlands Filmmuseum is het niet eens met de conclusie van het don derdag in NOS-Laat gepresen teerde NIPO-onderzoek dat het bioscoopbezoek daalt. Volgens Riekshadders blijft het aantal filmbezoekers sinds 1987 min of meer stabiel: gemiddeld vijftien miljoen per jaar. „De situatie wordt wel heel pessimistisch af geschilderd." Een woordvoerder van het Lido-theater in Leiden verzekert dat het juist goed gaat met het theater. Het NIPO concludeert dat bij na driekwart van de Nederlan ders tussen juli 1990 en juli 1991 niet naar de bioscoop is geweest en dat het handje vol getrouwen dat overblijft kleiner wordt en steeds minder vaak een filmzaal van binnen ziet. AJs belangrijkste oorzaak voor het teruglopend filmpubliek noemt het NIPO de video. Maar ook mede-bezoekers, service en beeld- en geluidskwaliteit zou den een reden zijn om thuis te blijven. Frank van der Putte van de Nederlandse Bond van Bio scoop- en Filmondememingen (NBB) begrijpt de uitslag van de NIPO-enquète niet helemaal. Hij denkt dat op het eind van het jaar zal blijken dat net zo veel mensen als in de voorgaan de jaren een bioscoopje hebben gepikt. Van der Putte: „Het was be kend dat door een toenemend videogebruik, minder mensen Eind van het jaar zal blijken dat net zoveel mensen als in de voorgaande jaren e naar de bioscoop gingen, maar die klap hebben we een aantal jaren geleden al gehad. Het is juist zo dat de afgelopen jaren de bezoekersaantallen zijn ge stabiliseerd of zelfs gestegen." Relletjes In 1988, het jaar dat door de EG werd uitgeroepen tot het jaar van de film, kon een aantal films voor f. 2,50 worden beke ken. Indertijd leidde dat zelfs op sommige plaatsen tot relletjes, omdat de zalen overvol waren. Het is volgens Van der Putte niet de bedoeling dat dit initia tief op korte termijn wordt her haald. „In sommige steden wordt op één avond in de week korting gegeven op het toe gangskaartje. Zo'n twee-gulden- vijftig-actie is niet nodig." Dat sommige, door het NIPO ondervraagde, mensen niet te spreken waren over de beeld en geluidskwaliteit, wijt Van der Putte aan enkele bioscopen in het land. „De meeste filmzalen besteden heel veel aandacht aan het beeld en geluid. Dolby- stereo en extra grote filmdoeken zijn geen uitzondering meer." Hetzelfde geldt volgens de NBB- medewerker voor de service. „Als een film goed is, dan kun je de mensen zelfs op een zeep kistje neerzetten, ze komen toch. Dat heeft niets te maken met het comfort van de zaal." Een rondje langs een aantal bioscopen verspreid over Ne derland, leert dat het NlPO-on- derzoek volstrekt niet wordt on derschreven. „Het gaat fantas tisch", roept B. Anthoniesse van de Canon-groep, die in de Randstad achttien bioscopen exploiteert en in Groningen èèn. Het aantal bezoekers van Canon-theaters is dit jaar met twintig procent gestegen en Anthoniesse begrijpt dan ook niet waar het NIPO de cijfers vandaan haalt. „We gaan zelfs een aantal bioscopen verbou wen, dat zouden we echt niet doen als het slecht ging. Vorig jaar zaten we al in de lift. En wat betreft het particuliere video- gebruik, dat is helemaal niet zo'n grote c Stomverbaasd Ook Alhambra in Enschede gaat vernieuwen, want „wij zien wel degelijk toekomst in de bio scoop", verzekert bedrijfsleider R. Sanders. Hij constateert dat het goed gaat met zijn theater en is er heilig van overtuigd dat de op handen zijnde kwaliteits verbetering van het gebouw de „overleving" van Alhambra ga randeert. A.J Weststrate van Alhambra in Missingen is stomverbaasd. „Ik heb een omzetstijging waar je doodstil van wordt. Met open mond heb ik naar NOS-Laat ge keken, ik zat 'sky high' van ver bazing". Ook Lummière in Rot terdam heeft niets te klagen, sinds 1988 gaat het bergop waarts. Het Tuschinski-theater in Amsterdam is ook tevreden, de film Dances with Wolves is constant uitverkocht en draait al een hele tijd. Kleinere biosco pen als de Movies in Amster dam en Rex in Rotterdam zien het eveneens zonnig in. Een woordvoerder van het Lido-theater in Leiden reageert gepikeerd op het onderzoek: „Dat wordt maar op de televisie gegooid zonder enige achter grond. Het gaat juist goed. Vorig jaar ging het iets slechter maar toen hadden we een hete zomer en de wereld kampioenschap pen voetbal, dat soort dingen hebben enige invloed." En bij Tivoli in Leeuwarden hetzelfde liedje: „We hebben dit jaar tot nu toe heel goed gedraaid." Zelfs bij de kleinere biosco pen is geen wanklank te horen. Jos Stelling, zelf regisseur en daarnaast werkzaam bij het Springhavertheater in Utrecht, is zeer te spreken over het aan tal mensen dat zijn bioscoop bezoekt. „In ons theater draaien de wat ongewonere films. Een beetje tussen de echt zware films en het populaire genre in. Wij hebben de betere .politiek getinte titels die een specifiek publiek trekken. Dat publiek blijft maar komen. Op dit mo ment kijk ik op een heel succes vol seizoen terug. Wij trokken in het eerste gedeelte van dit jaa* maar liefst tien procent meer bezoekers dan het vorig jaar. In 1990 hadden we zelfs vijftien procent meer aanloop." Toch wal Riekshadders van het Nederlands filmmuseum wel wat kanttekeningen plaat sen bij de Nederlandse situatie. Het steekt hem dat het aantal bioscoopbezoekers in Neder land niet beduidend stijgt. In ons omringende landen als En geland en België is de bioscoop film bezig aan een echte come back. omdat daar veel meer na druk wordt gelegd op kwaliteit. Riekshadders: „Ze hebben daar van die Multiplex-gebouwen. grote zalen met een perfect ge luid, bijvoorbeeld in Brussel. Mensen die bij ons nu wegblij ven, zoals ouderen, zouden wel komen als we daarin verbete ring brengen. De bioscopen moeten met hun tijd meegaan." AMSTERDAM In het kader van het Zomerfestival trad in Amsterdam de Duitse groep 108 EB op, een viermans formatie die kamer toren ten gehore brengt. Op de foto een van de artiesten hangend aan staal kabels, tijdens Mo zart's opera Idome- neo. FOTO ANP In het Nederlands Ar chitectuurinstituut in Rotterdam wordt van 17 augustus t/m 27 ok tober een expositie over het Nederlands paviljoen op de we reldtentoonstelling in het Spaanse Sevilla ge houden. Het geprefa briceerde paviljoen kan volgens het instituut worden gekwalificeerd als een innovatief wa renhuis. Het heeft een oppervlakte van 45 x 45 meter en een hoogte van 20 meter. De totale vloeroppervlakte is 4.000 m2. De elementen zijn in Nederland vervaardigd en in containers naar tentoonstelling gaat op 12 april 1992 open. In dezelfde periode vindt in het Neder lands Architectuurin stituut de tentoonstel ling 'Nieuwe architec tuur uit Finland' plaats. De expositie is gewijd aan het werk van zeven op dit moment actieve Finse architectenbu reaus. aldus hel insti tuut. De zeven zijn: Ge- org Grotenfeit, Mikko Heikkinen en Markku Komonen, Kapy en Si mo Paavilainen, Pekka Helin en Juomo Siito nen, Kari Jarvinen en Timo Airas, Juhu Lei viska en het bureau van Kristian Gullich sen, Erkki Kairamo en Timo Vormala. Het Nederlands Ar chitectuurinstituut is gevestigd aan de Wes tersingel in de Maas stad. THE NAKED GUN 2Va I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 17