Regio 'Aanval wethouder welzijn achterbaks' Scouts somber op weg naar Wereldjamboree Alleen PW onder indruk van reprimande provincie Zoeterwoude voert via enveloppen actie tegen flitstrein Soundmixshow in Napels Dinsdag 23 juli 1991 Redactie: 071-161400 MIEP DE CRAAFF LIESBETH BUITINK WIM KOEVOET DORITH LICTVOET ERICJAN WETERINGS Eindredactie: MIEP DE GRAAFF Vormgeving: RON VAN HAASTREGT 13 LEIDEN WETHOUDER KOHLBECK is achterbaks, roept de SJJO. De slapte in het jeugd- en jongerenwerk moet nodig worden bestreden, riep Kohl- beck eerder. ZOETERWOUDSE VRIJ WILLIGERS brengen de zer dagen weeskinderen uit Napels het geheim van een soundmixshow bij NIEUWSLIJN Eurosport terug in Wassenaar WASSENAAR Inwoners van Wassenaar kunnen vanaf gisteren plotsklaps Eurosport weer ontvangen. Casema had de sportzen der begin mei van de kabel gehaald en de Wassenaarders daar voor in de plaats Sportnet gepresenteerd. Er kwamen bij de ka belexploitant echter zoveel telefoontjes binnen van tv-kijkers die de zender misten, dat Casema heeft besloten Eurosport op nieuw op het Wassenaarse kabelnet te brengen. Eurosport wordt doorgegeven op kanaal 30, waar tot voor gisteren Sportnet nog op zat. Sportnet op zijn beurt verhuist naar kanaal 35. Jongen slaat met arm door glasdeur VOORSCHOTEN Een vierjarige Voorschotense jongen is gis termiddag met zijn arm door een glazen deur geslagen in een woning aan de Rouboslaan in zijn woonplaats. De ldeuter is met snijwonden aan zijn arm naar een ziekenhuis gebracht. Alphens trio richt vernielingen aan ALPHEN AAN DEN RIJN Drie jeugdige Alphenaren hebben de afgelopen nacht een spoor van vernielingen getrokken door de binnenstad. Bij de bibliotheek op het Thorbeckeplein gooi den zij stenen door de ruiten. Op de Kennedylaan werden de vernielers, twee van 18 en één van 19 jaar oud, door de politie achterhaald. De agenten konden hun spoor gemakkelijk volgen. Onderweg hadden zij de lampen van lantaarnpalen, planten en struiken en een bushokje vernield. Twee andere Alphenaren, 28 en 30 jaar oud, werden aange houden omdat zij op de Briljantstraat kratten van een SRV-wa- gen hadden gastolen. De twee hadden ook ruiten ingegooid en de ruitewisser van een auto verbogen. Zestig kratten bier over de weg ALPHEN AAN DEN RIJN De brandweer heeft gisteravond het wegdek van rijksweg 11 bij Alphen schoon moeten spuiten. Een vrachtwagen was daar in een bocht 60 kratten bier verloren. Het duurde enige tijd voordat alle glasscherven wagen verwijderd. De chauffeur uit Udenhout had waarschijnlijk een bocht te scherp genomen. Oegstgeestenaar gewond bij botsing SASSENHEIM Een 44-jarige fietser uit Oegstgeest liep giste ren op het fiestpad naast de A44 in Sassenheim een hersen schudding en een gebroken kaak en sleutelbeen op bij een bot sing met een 39-jarige fietser uit Sassenheim. In een onoverzich telijke bocht reden de twee mannen frontaal op elkaar in. De Oegstgeestenaar is naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden vervoerd. ZOETERWOUDE«DORITH LIGTVOET De gemeente Zoeterwoude voert via enveloppen actie te gen de flitstrein die Zoeterwou de wellicht zal doorklieven. Elke envelop die de deur uitgaat, draagt de tekst 'TGV geen tracé A geen tracé B. Bij deze tekst is het voorste deel van een flit strein afgebeeld. In de toekomst wil de gemeente ook protest borden langs de kant van de weg neerzetten, die het verzet van Zoeterwoude tegen de flit strein symboliseren. Een gemeentewoordvoerster vertelt dat het college eerst het oude poststempel op de enve loppen wilde verwijderen. Hier op is nog steeds de afbeelding van een stoelendans te zien. Drie jaar geleden behaalde Zoe terwoude het wereldrecord. ,,Maar het duurde langer om het poststempel te veranderen dan de enveloppen met deze af beelding te bedrukken, dus werd dit gedaan." Alle enveloppen zijn voorzien van de nieuwe afbeelding. "Zelfs de grote waarin een A4- velletje kan." De enveloppen zijn door een Zoeterwoudse be drijf bedrukt. Volgens de woordvoerster wil de gemeente voorlopig met het versturen van de speciale enveloppen door gaan. „Zeker tot september, wanneer de hoorzittingen over de flitstrein zijn." Twee weken werken in Napels, voor het weeshuis Casa Mater na. Een leuk avontuur maar wel met werkdagen van acht uur. Dertig vrijwilligers uit Zoeter woude en omstreken zijn mo menteel in de Italiaanse stad bezig om het schoolgebouw van Casa Materna op te knappen. Het is een schoolgebouw van drie verdiepingen, met elk acht lokalen en een toiletgroep. De muren worden kaalgehaald en gesausd en lambrizeringen ver vangen. Houtwerk wordt gelakt en houten jaloezieën aan de buitenkant van de ramen opge knapt. De groep hoopt dit jaar een verdieping volledig gereed te krijgen. In de vier voorgaande jaren is het jongensgebouw van dak tot kelder geheel opge knapt. Bovendien zijn door de actie Futura '90 alle houten ko zijnen in het hoofdgebouw ver vangen door aluminium kozij- De Stichting Zoeterwoude voor Casa Materna betaalt voor het grootste deel de kosten van de veertiendaagse werkweek. Elke deelnemer betaalt 325 gul den, maar de voorzitter van de stichting, Jaap Dorrepaal, schat dat de kosten 35.000 gulden zijn. Daarbij zijn de kosten van alle materialen en gereedschap pen alsmede de voeding van de deelnemers ingebrepen. Dit geld brengt de stichting bijeen Jeugd- en jongerenwerk Oegstgeest is kritiek beu OEGSTGEEST WIM KOEVOET 'Een achterbakse aanval op het jeugd- en jongerenwerk'. Het bestuur van de stichting jeugd- en jongerenwerk Oegstgeest (SJJO) slaat in zijn reactie op de kritiek van welzijnswethouder T. Kohlbeck (PvdA) fel van zich af. Kohlbeck heeft mede na mens de raadscommissie wel zijn laten weten ontevreden te zijn over het functioneren van de SJJO. Vooral in het jeugd- en tienerwerk zou er sprake zijn van een zekere 'slapte'. De wet houder spoorde in hetzelfde ar tikel de SJJO aan andere inkom stenbronnen uit te proberen opdat de subsidie-afhankelijk heid kan afnemen. Van een ver hoging van de subsidie vier ton per jaar kan volgens de PvdA'er geen sprake zijn. Voorzitter Bep van den Broek en bestuurder Jan-Willem van de Reek hebben zich 'bijzonder gestoord' aan deze en andere uitspraken van de wethouder en eisen opheldering. "Op initiatief van de SJJO hebben we enige tijd geleden met de raadscommissie gespro ken over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk. Ieder commissielid bleek eigen wen sen te hebben. Over het alge meen bleek de commissie te vreden met de plannen en het initiatief van de SJJO. De wet houder maakt daar nu maar het verhaal van dat er slapte heerst in het jeugd- en jongerenwerk", stellen de SJJO-bestuurders. "Blijkbaar komt het hem niet uit dat het de SJJO redelijk goed gaat en er eenstemmigheid over de toekomst is. Kohlbeck denkt door de SJJO nu in diskrediet te brengen, straks te kunnen be zuinigen. We hebben er begrip voor dat de gemeente het finan cieel moeilijk vindt onze uit- breidingswensen te honoreren. Kohlbeck wil dat we het kinder en tienerwerk opgeven om het succesvolle SJJO-jongerenpro- ject in stand te kunnen houden. Maar de SJJO vindt het verstan diger om beide te doen", reage ren de twee op Kohlbecks uit spraak dat de Buurtgroep Haas- wijk en de SJJO meer moeten samenwerken in het kinder- en tienerwerk. Kruidenier "Problemen met jongeren voor kom je door ze al op jeugdige leeftijd binnen te halen. Anders worden de kinderen van nu de probleemjongeren van morgen. De wethouder ziet het liefst de problemen van nu opgelost. Dat willen wij ook, maar bovendien willen wij toekomstige proble men voorkomen. Daarin is de wethouder niet geïnteresseerd". Kohlbeck is in de ogen van de SJJO'ers 'een kruidenier' met zijn aansporingen neveninkom sten te organiseren. "Ondertus sen wil Kohlbeck wel precies bepalen wat ermee gebeurt. Dat kan natuurlijk niet. De SJJO is een onafhankelijke stichting. Juist om op langere termijn aan een goed beleid te bouwen en niet om met een brandblusser de problemen van alledag te verhelpen". WASSENAAR Maar liefst veertien Wassenaarse kunstenaars exposeren momenteel gezamenlijk in het raadhuis van het villadorp, 'De Paauw'. Er hangt werk van Klaas van Biezen, Lux Buurman, Linda Groeneveld, Anneke Hogewoning, Ab Overdam, Bunny Soeters, Louis Vorkink, Rob Blote, Hans Eschauzier, John Grundeken, Mariet Möller, Han- neke Schuitema, Fransje Tacx en Lies Was. Alle kunstenaars zijn óf ingezetene van het dorp óf heb ben er hun atelier en volgens een woordvoerder van De Paauw levert de combinatie van de kunste naars een 'verrassend' geheel op. De expositie is op dinsdag tot en met vrijdag van tien tot vier en in het weekeinde van een tot vijf te bezichtigen en duurt nog tot en met 18 augustus. foto jan hol vast Leiderdorpse voorzitter Gehner verrast door bezuinigingen door onder meer de jaarlijkse stroopwafelactie. LEIDERDORP PIETER VAN VLIET Echt feestelijk was gisteren het vertrek van de Nederlandse scouts naar de Wereldjamboree in Zuid-Korea niet. Want op eens staat de volgende Wereld jamboree, in 1995 in Nederland, op losse schroeven. De moge lijkheid bestaat dat het evene ment, waarvoor de voorberei dingen al in volle gang zijn, toch nog aan ons land voorbijgaat. Dat heeft te maken met het voornemen van de overheid 'onverwacht drastisch' te snoei en in de subsidie voor Scouting Nederland. „Het scheelt ons acht ton per jaar, een kwart van ons budget. Dat ook wij de broekriem moe ten aanhalen wisten we. Maar niet dat het zo veel zou zijn dat de Wereldjamboree in Neder land in gevaar komt. Ik moet er niet aan denken dat wij aan de Wereldbond van scouting moe- ten meedelen dat we niet de menskracht hebben om het gaan", zegt de Leiderdorpse Ir ma Gehner-Ellenberger, ex-wet houder van die gemeente en momenteel voorzitter van de grootste jongerenorganisatie van ons land, met 125.000 le den. „Want het is natuurlijk prach tig en eervol dat wij de Wereld jamboree mogen organiseren, maar de eigen vereniging moet ook doordraaien. Dat is zeker zo belangrijk. Het programma voor de jaren negentig komt nu echt op gang, ook de nieuwe cursus sen waar de leiders en leidsters leren op een verantwoorde wij ze met scouting bezig te zijn". Elitair „Dan kun je wel zeggen: ver hoog de contributie met een tientje. Maar dat is nu juist wat niet zo maar kan. Vooral in de grotere steden zijn nogal wat ouders die dat niet kunnen op brengen, voor wie een gulden meer al te veel is. Wij willen geen elitaire club worden, maar juist de sociale aspecten van onze vereniging verder verdie pen. Naast al die vrijwilligers, waar we toch voornamelijk op draaien, kunnen we echt die zestig beroepskrachten niet Gisteren zijn van Schiphol ruim 150 scouts vertrokken naar Jakarta, waar ze anderhalve week te gast zijn bij Indonesi sche scouts. Daarna reizen ze naar Zuid-Korea waar van 8 tot 17 augustus de 17-de Wereld jamboree wordt gehouden. Daar zullen ze tijdens een spe ciale Holland Presentatie wijzen op het unieke van scouting ver beneden de zeespiegel, een We reldjamboree op de bodem van de Zuiderzee, in Dronten dus s budget staat op het spel", (als het doorgaat). De 'ambassa deurs' nemen naar Korea kleu rig foldermateriaal mee waarin de strijd tegen het water wordt benadrukt, de beelden van bloembollenvelden en molens niet ontbreken, evenmin als de namen van topvoetballers Gullit en Van Basten. De 'uitverkorenen' lijken ont snapt aan de bezuinigingswoe de. Wat niet helemaal waar is. Ze hebben hun reis naar Zuid- Korea voor de helft zelf moeten betalen, wat 'arbeidstechnisch' gezien vooral voor een kind be neden de veertien jaar moeilijk is. De andere helft van het be drag mochten ze elders verha len. Bij een 'rijk' familielid bij voorbeeld. Dat is nog altijd zo veel geld dat een bijstandsmoe der het onmogelijk kan opbren gen. Wat Irma Gehner, voorzitter van scouting Nederland, zo stoort is het tijdstip waarop het ministerie van WVC het voorge nomen snoeien bekendmaakte. „De meeste scouts hebben de bezuinigingsplannen op zomer kamp moeten vernemen. Ze la zen het in de krant, in hun tent. En het zet een domper op de feestvreugde van de vandaag vertrokken deelnemers aan de Wereldjamboree in Korea". Inmiddels is al elf miljoen gulden uitgegeven om de grond in Dronten geschikt te maken voor de Wereldjamboree 1995. De wegen, waterleiding, riole ring en drainage zijn zo goed als klaar. De overheid heeft zes mil joen gulden aan dit doel bijge dragen. Voor vijf miljoen aan overheidsgeld is al in de grond van het Nieuwe Land verdwe nen. Het resterende miljoen van wvc is bestemd voor activitei ten. Je zou zo zeggen dat het eve nement dat rond de veertigdui zend buitenlanders naar Neder land zal trekken niet meer is te rug te draaien. Irma Gehner: „Ik hoop dat de Tweede Kamer dat ook zal begrijpen. Al begrijpen wij op onze beurt dat wij net zo goed de broekriem moeten aan halen, maar niet juist nu en zo drastisch". Huttenweek na twee jaar geprolongeerd VOORSCHOTEN •DORITH LIGTVOET Nadat de Voorschotense hut- tenbouwweek twee jaar achter elkaar niet kon doorgaan, is het dit jaar wel gelukt om dit evene ment te organiseren. Het Park Rosenburgh aan de Rosenburg- herlaan (langs de spoorbaan, ten westen van het station) vormt een geschikte locatie. Bo vendien zijn voldoende vrijwilli gers beschikbaar om het evene ment te begeleiden. Vooral le den van de Voorschotense scoutinggroep Kimball O'Hara helpen mee. Twee jaar geleden ging het meest succesvolle evenement van de kindervakantie-activitei ten niet door, omdat een ge schikte plek ontbrak na het wegvallen van het oude buurt huis Bloemenwijk Boschgeest als locatie. Ook waren er te wei nig vrijwilligers. Vorig jaar moest de hutten- bouwweek worden afgelast, omdat het beschikbare ijsbaan terrein aan de Nicolaas Maeska- de niet aan de eisen voldeed. Vandalen konden zich 's nachts veel te gemakkelijk toegang ver schaffen tot het terrein om de hutten te slopen. De hutten- bouwweek wordt van maandag 12 augustus tot donderdag 15 augustus gehouden. Bonte avond Gedurende de twee weken wordt niet alleen gewerkt. Om dat de groep er ook voor de kin deren is, worden er een bonte avond en een oud-Hollandse spelletjesmiddag georganiseerd. Deze zal dit jaar de vorm krijgen van een soundmixshow. Vol gens Dorrepaal verloopt de communicatie met de kinderen gladjes, ondanks het taalver schil. De directie van het weeshuis toont haar waardering door de groep op de laatste avond uit te nodigen voor een pizza-maal tijd. Hierbij zijn ook nazaten aanwezig van de familie Santi, de oprichters van het weeshuis. Nadat vorig jaar Tineke Titu- laer, die nu voor de twaalfde keer meegaat, werd uitgeroepen tot koningin van Casa Materna, werden dit jaar voor het vertrek Jaap Dorrepaal en Hans Kulik gehuldigd. Omdat ze voor de tiende keer meegaan, werden ze door burgemeester Houdijk be noemd tot Ridders in de Orde van Casa Materna, compleet met bijbehorende versierselen, een oorkonde en een geschenk van de gemeente. In de welzijnsbegroting heeft de gemeente Zoeterwoude voor 1992 een bedrag van 3500 gul den opgenomen. Met dit geld kan een voorlichtingsfilm over Casa Materna worden gemaakt. ZOETERWOUDE De eerste 'Nederlandse versie' van een onvervalste Engelse pub prijkt sinds deze week op het Zoeterwoudse industrieterrein. 'Big Boys Toys', het bedrijf dat zich specialiseert in op merkelijke 'speeltjes' voor volwassenen, introdu ceert de pub. Kant en klaar in huis te halen, dus no toire cafégangers kunnen zich nu buitenshuis wa nen terwijl ze keurig binnen blijven. De pub kost een slordige 10.000 gulden. De pater die bij de pub poseert, is niet bij de prijs inbegrepen. Hij is we degene die de pub op ambachtelijke wijze in elkaar zet bij de klant. foto pr „Vervelend om van de provincie een reprimande te krijgen", rea geert de Warmondse wethouder van ruimtelijke ordening J. Was senaar. De provincie stuurt B en W een boze brief omdat zij een bedrijf toestemming gaf voor de bouw van een fabriekshal bij de Groote Sloot op een terrein waar dat volgens het bestem mingsplan niet mocht. De zaak kwam aan het rollen nadat twee leden van provinciale staten vragen stelden over de kwestie aan het provinciebestuur. De Warmondse collegepartij en CDA en WD reageren bei den opvallend mild. „Als staten leden met een duimstok door het dorp gaan lopen vraag ik me af of dat in het belang van War mond is", reageert CDA-raads- lid J.J. Bonnet. En voor WD- raadslid C.A.M. Saris „had het allemaal niet gehoeven". Alleen oppositiepartij Pro gressief Warmond (PW) oor deelt harder bij monde van raadslid A.G.M. Schavemaker. „Het is nogal wat als gedepu teerden een oordeel uitspreken over je werk. Ik denk dat dit voor het college voldoende waarschuwing is niei weer op dezelfde achterbakse manier hun zaakjes te regelen". „Wij zaten met een brief van omwonenden over verkeers overlast", verklaart wethouder Wassenaar de handelwijze van B en W. „Doordat de hal zeven meter werd opgeschoven kwam er op het industrieterrein ruim te om een lus in de weg aan te leggen, waardoor het verkeer nu weg kan. Het was de allerlaatste mogelijkheid om dat te regelen, want die hal was er toch geko- „Ik wil het niet bagatelliseren, maar we hebben bewust deze beslissing genomen. We hebben het belang van Warmond en het belang van direct omwonenden laten prevaleren boven strikte regels. In veel gemeenten wor den meetfouten gemaakt van zeven meter of meer, maar dit moet natuurlijk wel een inci dent blijven." Ordinair „Alles afwegende vind ik dat het college zakelijk de juiste beslis sing heeft genomen", vindt CDA-er Bonnet. „Niemand heeft schade geleden van deze beslissing. Natuurlijk is het niet conform de wettelijke procedu res verlopen, dus de reactie van de provincie was te verwachten. Maar alleen al het feit dat ie mand het nodig vond dit bij de provincie aan te kaarten, vind ik een vorm van ordinaire opposi- Ook voor raadslid Saris staat voorop dat .niemand schade heeft geleden'. „Natuurlijk is het niet goed te praten als niet alle regels worden gevolgd en de reactie van gedeputeerde staten vind ik dan ook begrijpe lijk. Ik vraag me alleen af wie hier belang bij heeft. Ik kan me niet voorstellen dat iemand met een centimeter door Warmond heeft gelopen. Volgens mij heeft iemand het college gewoon een hak willen zetten." „Ie moet gewoon de procedu res volgen en niet in een donker achterkamertje iets rpgelen". vindt Schavemaker. „Ik wacht de brief van de gedeputeerden af. Bepaalde woorden zijn in het ambtelijk taalgebruik zwaar be laden. dus ik ben benieuwd wat er in die brief staat."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 13