Rtv show Radio Tour de France trekt miljoenenpubliek Fans moeten tot september wachten Redactie: 023-150191/023-150192 JOLANDA OUKES GERARD VAN PUTTEN REINA VAN POPPELEN Vormgeving: HENK GEIST NOS de enige omroep in Europa die zoveel aan de Tour doet Het klinkt vreemd, maar de Neder landse radio is de enige in Europa die zoveel zendtijd besteedt aan de Ron de van Frankrijk. Terwijl de Franse en Belgische omroepen zich beperkten tot tussentijdse berichtgeving van het verloop van de etappes op de halve uren, rukt de Nederlandse ra dio massaal uit om verslag te doen van dat sportevenement waarvoor de belangstelling groot is: de Ronde van Frank rijk. Drie weken lang is Hilversum in de ban van Ia Grande Bouclé met dagelijks uitzendingen van 14.00 tot 17.00 uur, in de week einden tot 18.00 uur via Radio I. En in de ochtenduren 'nieuws flitsen' op de halve uren, wan neer de renners vroeg op weg zijn gegaan voor hun zoveelste etappe in de Ronde. Voor Jennie Jalvingh, produ cer van de sportafdeling radio bij de NOS, is het meeste werk al achter de rug. Vanaf oktober vorig jaar is zij al in de weer om hotels te boeken, lijnen te be stellen in die plaatsen waar de renners van dag tot dag aan ko men. „Een klus omdat het toch gaat om een equipe van vijftien man. Het grootste probleem is Jennie Jalvingh: Je leeft in feite vanuit koffers. Dat maakt het er niet plezieriger op. Je trekt van dag tot dag van hotel naar hotel en ondertussen doet iedereen zijn werk." foto nob dat je midden in de vakantiepe riode zit. En dat de vraag naar hotelruimte groter is dan in het voor- of najaar. Dus is het zaak om er vroeg bij te zijn. Boven dien zijn hoteliers er niet echt op gebrand om een groep van vijftien tot twintig mensen voor één nacht onder te brengen." „Je leeft in feite vanuit koffers. Dat maakt het er niet plezieriger op. Je trekt van dag tot dag van hotel naar hotel en ondertussen doet iedereen zijn werk. En toch doen we het, omdat het leuk is. Omdat er misschien tussendoor ook nog wel een moment is om even ontspannen in de zon op een terras te gaan zitten", zegt de Hilversumse producer. Jennie Jalvingh weet wat haar de komende drie weken te wachten staat als het circus eenmaal is begonnen. Veel tijd om de renners te zien, blijft er meestal niet. Zij rijdt voor het peloton van etappeplaats naar etappeplaats om te controleren of de hotels vrij zijn en de lijnen er liggen. Want: er is niets ergers voor verslaggevers om te ont dekken dat er aan de finish, waar het moet gebeuren, geen lijnen tot je beschikking staan. „Soms is het leuk, soms ook minder", benadrukt ze. „Ver geet niet: je trekt drie weken lang met dezelfde mensen op, met hun grillen, hun gewoon ten. Iedere avond zie je dezelfde gezichten. Om daar de eenheid binnen te bewaren is op zich al een hele toer; het zijn tenslotte allemaal individualisten die met elkaar het produkt maken, dat uit Frankrijk komt." Dat produkt is dagelijks te be luisteren. Met vier verslagge vers. Leo Driessen op de motor bestuurd door Raymond Nackaerts, bezig aan zijn 20ste Tour; Jacques Chapel, geleend van de Wereldomroep, als fi in zijn ogen. „Zo'n programma vereist nu eenmaal een afgewo gen keuze aan muziek. Alleen in de aanloop naar zo'n drie we ken durend programma kost dat wel de nodige moeite om goed materiaal uit te zoeken. Voordat er ook maar één plaat wordt gedraaid, moet ik die plaat minimaal één keer beluis terd hebben." Radio Nederland Wereldom roep zal het programma gedeel telijk overnemen. Via de fre quenties 13.700 en 5.955 KHZ op de 22 en 49 meterband zal Radio Tour de France Europa worden ingestuurd. Ook de re gionale omroepen, die dagelijks de frequenties van Radio I vul len, nemen de touruitzendingen tot 's middags vijf uur over, om vervolgens de regio nader te be lichten. Het Tourjoumaal, dagelijks om 17.50 uur en samengesteld door Hans Hogendoom, de donkerbruine stem van de NOS, die ook de Tourblokjes eerder op de dag verzorgt, wordt in eerste instantie exclusief voor de NOS gemaakt. Dat geldt ook voor de rubriek die Hans Prakke vanuit Frankrijk kort voor mid dernacht maakt in het program ma Met Het Oog Op Morgen. Jennie Jalvingh: „Dat waren sa men met het Tourspel, waarbij opnieuw de luisteraars worden betrokken, ook in het verleden, vaste gegevens. Dat zijn ook nu nog de vaste onderdelen, die aanslaan bij de luisteraars. Ver geet niet: Radio Tour de France trekt bijna driemaal zoveel luis teraars als de reguliere Langs de Lijn-uitzendingen. Gemiddeld trekt Langs de Lijn één miljoen luisteraars, tijdens Radio Tour de France is dat al gauw twee ënhalf miljoen. Als programma maker weet je waarvoor je werkt. En dat is ook wat waard." Goede Tijden Slechte Tijden met vakantie Voor de GTST-fans breken moeilijke tijden aan. Bartho Braat, Frederique Huydts, Henriëtte Tol, Isa Hoes (v.l.n.r.) en al die anderen gaan tot sep tember met vakantie. Foto kippa CORRESPONDENT GPD Linda Dekker alias Babette van Veen keert niet meer terug in de RTL 4-serie Goede Tijden Slechte Tijden. Zij is met de va der van Rien Hoogendoorn vertrokken naar de Verenigde Staten en blijft daar ook. Nooit er Linda, nooit meer haar pogingen om de mooiste te zijn en nooit meer haar schelle stem die er menigmaal voor zorgde dat het geluid van ons tv-toestel iets zachter werd ge draaid als zij in beeld ver scheen. Peter en Amie, Annette en Suzanne, Simon en John, Helen i Karin, Myriam en Jef en Da niel en Rien gaan vrijdag ook met vakantie, maar keren in eptember wél terug. Voorlopig naar liefst 230 keer en als alles meezit nog veel vaker. Goede Tijden Slechte Tijden is in. Met een vast publiek van minimaal twee miljoen kijkers en topuit- zendingen die tweeëneenhalf miljoen kijkers trekken, is de eerste Nederlandse dagelijkse soap het grote succes van het afgelopen seizoen. Het verschijnsel 'soap' ont stond dertig jaar geleden in de Verenigde Staten waar com merciële tv-makers ontdekten dat het dagelijks uitzenden van een half uur durende dramase rie veel huisvrouwen trok. Was middelfabrikanten bedachten zich geen moment en adver teerden juist tijdens en rond die series. Zij waren daarmee verze kerd van hun doelgroep en de tv-stations van de inkomsten. De series werden min of meer betaald door de zeepfabrikan ten en de term 'soap' was dus geboren. Vrijdag wordt aflevering 195 van GTST uitgezonden. Om die 195 afleveringen te vullen waren negenduizend scènes nodig die voor 95 procent in de studio werden opgenomen in de twin tig daarvoor bedoelde sets. Slechts vijf procent werd buiten gedraaid. In die negenduizend scènes werden naast vele figu ranten 250 sprekende rollen op gevoerd. Daar komen het vol gend seizoen nog meer nieuwe gezichten bij. De casting van de nieuwe rollen is in voffe gang. De meesten van hen zullen maar tijdelijk in de serie te zien zijn. Weekproduktie De creatieve leiding van de serie is in handen van Olga Madsen. Zij heeft drie regisseurs (Vivian Pieters, Frank Schoutens en Hans de Korte) onder zich die om en om afzonderlijk van el kaar een weekproduktie van vijf afleveringen op zich nemen. Zij verfilmen het script dat vier schrijvers, onder leiding van Ro gier Proper, bewerken. De kracht van Goede Tijden Slechte Tijden is niet de acteer prestaties, de kracht is zelfs niet het verhaal. De serie heeft zijn succes te danken aan het tijd stip (rond zeven uur is er weinig te doen op tv) en de frequentie. Elke dag een halfuurtje gluren bij 'de buren' (in elk mens huist een voyeur), daama gaat het le ven gewoon weer verder. En het werkt, want het komt regelma tig voor dat Goede Tijden Slech te Tijden het best bekeken pro gramma van de dag is. Het pro gramma is met name zeer pulair bij jongeren tussen de tien en twintig jaar. Voor velen van hen blijft het niet alleen bij kijken. De gebeurtenissen zijn vaak het onderwerp van ge sprek in de pauzes op school. En de serie krijgt gemiddeld aan post 250 brieven per week van Maar die fans zullen dus van af vrijdag een paar maanden zonder de serie moeten doen. Zaterdag is er op RTL 4 nog wel een verslag te zien van de Goe de Tijden Slechte Tijden-party, die onlangs in Bussum werd ge houden, en een uitgebreide te rugblik op het afgelopen zoen, maar dan is de koek ook echt op. Dan rest slechts het boek Goede Tijden Slechte Tijden. Deel 1 (in oktober verschijnt deel 2), geschreven door Jojan- neke Claassen (één van de vier schrijvers die de serie bewer ken) of het beluisteren van de cd met bekende melodieën. CLOSE UP BOES Ramses Sinatra Het verouderingspro ces verschrompelt vedetten tot dood gewone stervelingen en doet flonkerende sterren meedogen loos verbleken. Een ongeremd bourgondische levenswandel, besprenkeld met ontelbare li ters geestrijk vocht en andere verslavende versnaperingen, ontdoet een hooggeprezen car rière in versneld tempo van alle glans. Het artiestenbestaan kan meedogenloos zijn. Wat eens iemands charme was, gaat op latere leeftijd niet zel den tegen dezelfde persoon werken. Van oudsher heeft Ramses Shaffy zich in menig opzicht onderscheiden van an deren. Een dag niet gelachen was voor Ramses een dag niet geleefd. En als de lach op een dag niet wilde doorbreken, wek te Ramses de hem kenmerken de gulle lach wel kunstmatig op. En zo onderscheidde Shaffy zich ook als acteur van anderen, als cabaretier, als componist en als zanger. Prachtig en soms ontroerend tegelijk, die gedra gen voordrachten. Briljant, sommige van zijn composities. Luisteren naar die melancholi sche stem was puur genieten. 'Laat me, laat me, laat mem'n eigen gang maar gaan, laat me, la-haat me, ik heb 't altijd zo ge daan'. Het lied was hem op het lijf ge schreven. Hij was dinsdag weer eens op tv te zien, Ramses, in het pro gramma Rotonde. Close in beeld droeg hij zichtbaar de sporen van een intens geleefd leven, waarin tussentijds ook halt werd gehouden bij Bhag- wan. Want Shaffy placht - en pleegt nog altijd - alles wat hij op z'n weg tegenkomt uit te proberen, intens te inhaleren, uit te blazen om vervolgens weer monter op weg te gaan naar iets nieuws. Want: We zul len doorgaan'. En dikwijls deed Shaffy dat met vallen en op staan; incidenteel liep hij ook nog ferme klappen op. Op middelbare leeftijd vertolkte Ramses voor de genadeloze tv- camera's songs van een op ja ren gekomen heer. Shaffy zong Sinatra. En helaas, wat een suc- s had moeten worden werd een ontluistering. Zoals de Sina- van nu het op geen stukken na haalt bij de 'Voice' van toen, 3 kan ook Shaffy zijn jeugdige ik niet meer benaderen. Een be langrijk verschil is natuurlijk wel dat fans van Sinatra nog altijd bereid zijn honderden guldens neer te tellen voor een avond Ol Blue Eyes. Stellen dat dinsdagavond het artistieke requiem van Ramses Shaffy heeft geklonken, lijkt voorbarig. Maar zijn stem heeft inmiddels zoveel aan dynamiek, kracht en aan zuiverheid inge boet dat Ramses zingen in het openbaar voortaan beter kan la ten. 'Hilversum' had dit Shaffy niet mogen aandoen, daarvoor heeft hij te veel verdiensten. Tenzij het de bedoeling was een Sina tra op z'n retour een hommage te laten brengen door een slecht bij stem zijnde heer van mid delbare leeftijd, die z'n artistie ke hoogtepunt al lang voorbij is. Maar zoveel wansmaak zal er inmiddels toch niet zijn verza meld in het Gooi? Ramses: Ontdaan van glans. FOTO GPD STRIPS BOLLEBOOM HEINZ foto anp Het 'thuisfront' heeft ook nauwelijks enige verandering ondergaan. Jalvingh: „Als blijkt dat een formule van een pro gramma goed is - en dat wijzen de luistercijfers van Radio Tour de France ieder jaar weer uit - dan moet je daar niets aan ver anderen. Vandaar dat we geko zen hebben voor vaste presen tatoren. Het eerste uur zit Klaas Samplonius, het tweede uur Jan Douwe Kroeske, het derde en vierde uur Felix Meurders." „Dat worden mooie dagen", voorspelt Herman van der Vel den, de muziekmeester van ra dio Tour de France. Als verant woordelijk muziekman zoekt hij elke dag de stapels platen en cd's bij elkaar, die passend zijn Wielrenner Erik Breukink staat vlak nish-verslaggever; Veronica's Jeroen Wielaert als interviewer als de renners eenmaal over de streep zijn en Hans Prakke als verslaggever in de achterste au to om de achterstanden van de Nederlanders door te geven. Het verslaggevend kwartet wordt aangevuld met de chauf feurs Matthieu van Schovend en Gerard Koel, van wie de laatste al weer aan zijn 21ste ronde van Frankrijk bezig is en daarmee alle rondes heeft mee gemaakt die de NOS via de ra dio heeft verslagen. Grote afwe zige is dit jaar Jorrit Jorritsma. Hij werd door chef d'equipe Ferry de Groot, tevens chef van de sportafdeling, terzijde ge schoven. De Groot: „Wij had ia de finish meteen de Nederlandse f den moeite als equipe met zijn manier van werken. Hij is een eenling, een Einzelganger, die puur individualistisch bezig is. Dat leidde tot botsingen. We zijn overigens als volwassen mensen uit elkaar gegaan. We hebben nu voor deze samen stelling van de equipe besloten, maar dat betekent niet dat Jorri tsma afgedaan heeft als verslag gever. Integendeel: hij blijft on ze eerste schaatsverslaggever en we zoeken naar een mogelijk heid om hem ook bij de atletiek in te schakelen, omdat hij zeker op dat gebied over de nodige kennis beschikt." Jorritsma zelf betreurt het dat hij niet naar de Tour gaat. Hij vindt alleen dat het moment waarop hem dat gezegd is, wat aan de late kant is geweest, een verwijt dat De Groot erkent. „We hadden 't hem misschien iets eerder moeten zeggen." Technisch is er amper iets veranderd in de opzet van het programma. Jalvingh: „We be schikken in de ronde over twee vaste technici (Gert Ooms en Bert van Putten) alsmede een vaste technicus in het vliegtuig, dat als relaisstation fungeert, namelijk Jan Wagendrever. Bo vendien maken we gebruik van de faciliteiten die RTL, het Luxemburgse radiostation ons biedt, waardoor de kwaliteit van de verbindingen aanzienlijk be ter is dan via gekoppelde tele foonverbindingen.'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 10