Religie 'De dingen worden harder gespeeld' Iterdag 22 juni 1991 Redactie: 071-161400 WIM SCHRUVER Eindredactie: RAYMOND PEIL Vormgeving: SIMON DE ORAAF ERVAREN COLLEGA'S kunnen beginnende pre dikanten helpen de zaken te relativeren, weet dr. A. de Kuiper HET OFFERFEEST herin nert moslims aan de ge hoorzaamheid die Abraham toonde, toen hij van Allah de opdracht kreeg zijn zoon te offeren. KERKDIENSTEN pe Kuiper, coördinator van mentoraat aan beginnende dominees, neemt afscheid aüe Jet verwachtingspatroon Jat een gemeente van een :ha- Éeuwe dominee heeft, )71" boort niet altijd met het Verwachtingspatroon van Tel" |e predikant in kwestie. jSoms kan dat buitenge- :eer jyoon ver uit elkaar lopen," 5®n' pdüs dr. A. de Kuiper, ver- lekkend coördinator van >71 - iet mentoraat aan begin- iende hervormde predi- iten kanten. „Dit kan soms bin- de kortste keren tot nflicten leiden," zegt hij it ervaring. n"CEEST WIM SCHRUVER Kuiper (60), die kantoor het hervormde Zen- igshuis in Oegstgeest, neemt Igende week afscheid van het lentoraat, dat hij in 1985 zelf :eft opgezet. Enige tijd daar- ior had de hervormde synode isloten dat nieuwe predikan- verplicht twee jaar lang be- :id moeten worden door een :n collega, mentoraat is „uit zorg" ont- legt De Kuiper uit. Steeds kwam het voor dat begin- lende predikanten muurvast en gemeente. De ont- ippeling van predikant en ge- nte is in de afgelopen jaren ischrikbarend toegenomen". pe ordinantie in de kerkorde, Waarin deze procedure is gere- j «eld, is volgens De Kuiper „echt èen wanhoopsartikel"; de ge meente moet de dominee nog (wee jaar lang in aflopende jchaal betalen. Enerzijds, zo constateert De (Cuiper, neemt een predikant pog een heel speciale positie in. „Niemand wordt zo in zijn werk Ingeleid als een dominee. Van lijn intrede wordt een heel ge beuren gemaakt. Zitje op kan toor, dan wordt er hooguit bij jte koffie om half elf even aan- i Pacht aan jouw komst geschon- paar tegenover staat dat er vaak bok heel veel van een dominee wordt verwacht. Uit de adver tenties die gemeenten zonder voorganger plaatsen in het 'vak- 'blad' voor hervormde ambst- pragers, 'Woord Dienst', blijkt nat zij vrijwel altijd op zoek zijn tiaar „een schaap met een hoop poten". De Kuiper weet: „Vaak is er ook een verkeerd verwach tingspatroon. Voor predikanten fs dat ontzettend moeilijk. Wat (wordt er van 'm verwacht en Avat-verwacht hij van zichzelf?" Overgevoelig NoSrdat een predikant en een jgerrteente definitief met elkaar Sn zee gaan, doen ze er goed iaan_heel duidelijke, zakelijke af spraken te maken. „Doe je dat allerlei dingen uit, dan kan er binnen een half jaar ruzie ont staan tussen de dominee en de gemeente. Ik denk weieens dat het moeilijker is om in zo'n kor te tijd geen conflicten te krij gen," aldus de coördinator. Dat dergelijke ruzies vaker voorkomen dan in het verleden, heeft volgens De Kuiper te ma ken met het feit dat „alles nu veel meer recht voor z'n raap wordt gezegd. Dat geldt voor de jonge dominee en net zo goed voor kerkeraadsleden. De din gen worden harder gespeeld. Ik denk ook dat conflicten, omdat ze in de openbaarheid komen, verder escaleren." En, zegt hij hardop denkend, „misschien speelt ook het gevoel mee, van: ik sta in mijn recht. Vroeger lie ten mensen, wellicht vaak ten onrechte, dingen over hun kant gaan." Net als in het 'gewone leven', krijgt ook een dominee alleen te horen wat hij niet goed doet. „Dat is het probleem van die hoge verwachtingen. De domi nee is dan wel een voortreffelijk catecheet, maar hij kan niet goed organiseren." Een mentor kan de nieuwe dominee, „die met overgevoelig enthousiasme begint aan zijn tere taak", hel pen de dingen te relativeren. „In het verslag, dat de twee pre dikanten na twee jaar maken, wordt dit punt vaak genoemd." Uzergieter En: „Sommige jonge dominees zullen weieens eventjes van al les veranderen; de liturgie, de catechese... De mentor kan dan vragan of zijn collega er aan ge dacht heeft deze zaken met de kerkeraad door te spreken. Daar wordt niet altijd bij stilgestaan." De ervaren collega fungeert als praatpaal. „Een mentor is er om te luisteren. Geloof het of niet, goed luisteren is lang niet voor alle dominees een gemakkelijke opgave." Ook de kerkeraden, zo blijkt uit het laatste jaarverslag van het mentoraat, zijn blij met de begeleiding van hun domi nee. Het geeft hun „een gevoel van rust" dat er een steunpunt voor hun voorganger is. De tijdsbeheersing, zo bleek enige jaren terug ook uit een onderzoek naar de arbeids vreugde van predikanten, is een van de moeilijkste problemen van beginnende dominees. „Dan denk ik aan degenen die net klaar zijn met hun studie. Kijk, mensen die op latere leef tijd zijn gaan studeren, naast hun beroep en hun gezin, hoef je daarover echt niets meer te leren. Daar zitten bijvoorbeeld een plaatwerker of een ijzergie ter bij; zulke mensen hebben een wèg moeten gaan, indruk wekkend." Een andere moeilijkheid van het dominee-zijn is, dat het zo'n vrij beroep is. „Je woont in je laboratorium, zal ik maar zeggen. Een dominee mist iede re vorm van sociale controle. Ik zeg niet dat er niet gewerkt wordt, want ik ben onder de in druk van de ijver die ik tegen kom. Maar die geweldige vrij heid kan mensen verlammen, en anderen brengt het ertoe te zeggen: ik neem dit aan en dat. Zij weten van geen ophouden." Beroepsgelovige Datgene wat het domineesvak wezenlijk moeilijk maakt, is de vraag: wat is de kern van het De Kuiper „Vaak is er ook een verkeerd verwachtingspatroon. Voor predikanten is dat ontzettend moei lijk. Wat wordt er van 'm verwacht en wat verwacht hij van zich zelf?" FOTO ELLEN MARTENS evangelie, wat is relevant en hoe moet je het overdragen?, aldus De Kuiper. De ontkerkelijking vormt volgens hem voor menig predikant een probleem. „Hij trekt zich dat vaak aan. Dat hoeft helemaal niet, maar hij is natuurlijk de beroepsgelovige in de gemeente. Ik merk aan colle ga's in de meer verstedelijkte gemeenten, dat ze het gevoel hebben dat ze hun gemeente ten grave dragen. En daar zijn ze erg mee bezig." De Kuiper benadrukt dat hij in tussen ook veel positieve erva ringen heeft via net mentoraat. „Onder de nieuwe mensen die ik bezoek, ontmoet ik veel prachtmensen, waar je vol ver wachting vandaan gaat. En na tuurlijk, het gebeurt ook wei eens, dat ik met gekromde te nen in de auto stap." En: „Ik ontmoet veel ouderen ment oren, die erg happy zijn in hun werk, die ook met aanstekelijk enthousiasme bezig zijn." Zelf hoort De Kuiper ook bij de genen die vol liefde over het vak spreken. Het feit dat hij nu ver vroegd uittreedt, betekent niet dat hij zich met een goed boek thuis terugtrekt. Samen met zijn vrouw hoopt hij in september voor vier jaar naar Jakarta. Indonesië te gaan. Opnieuw, want van 1956 tot 1971 was hij in Indonesië werkzaam als zen dingspredikant. „Net als de eer ste gemeente, als het goed is, nog een teer plekje heeft bij een dominee, trekt dat land ons nog altijd." Indertijd was De Kuiper werk zaam in het theologisch onder wijs, terwijl hij later ook bij het bijbelvertaalwerk was betrok ken. Als je veel van talen houdt, zoals ik, dein is dat werk zó mooi, zó schoon..." Met net zoveel liefde spreekt hij over de samenwerking met een Indone sische vertaler. „Je vulde elkaar volmaakt aan. Het was een vorm van samenwerken zoals je in het leven zelden meemaakt. Toen ik na veertien jaar terug kwam, dacht ik: wat ik heb meegemaakt is zo rijk en mooi geweest, dat het eigenlijk al ge noeg is." Groot Nieuws Tot 1981 was hij werkzaam als algemeen secretaris van het Ne derlands Bijbelgenootschap in Haarlem en was in die functie nauw betrokken bij het tot stand komen van de Friese bij belvertaling en de Groot Nieuws Bijbel. Deze vertaling in om gangstaal was uniek. De tekst werd niet letterlijk overgezet, maar gepoogd werd de gedach te erachter zo goed mogelijk weer te geven. „Voor mij speel de daarin ook een missionair motief mee: een bijbel voor de 'schare die de wet niet kent'." Voor De Kuiper in 1985 coördi nator werd van het mentoraat, was hij vier jaar lang secretaris algemene zaken van de her vormde synode. Veel meer dan „een klerejob" wil hij over deze bureaucratische baan niet kwijt. „Ik ben er op afgeknapt." Met beduidend meer warmte spreekt hij over zijn toekomsti ge taak. In Jakarta komt hij in dienst van de christelijke lec- tuurdienst van de Raad van Ker ken daar, terwijl hij hier van daan wordt uitgezonden door de hervormde zending. De Kuiper wordt verantwoorde lijk voor de vertaling in het Indonesisch van belangrijke oe cumenische teksten uit de wes terse kerken. „Het tragische van dat land is, dat de kennis van het Engels er erg slecht is." De cijfers maken duidelijk dat er in Indonesië een grote afzetmarkt is voor het materiaal waaraan hij gaat werken: er zijn zeker 5000 theologische studenten (protestants) en een veelvoud daarvan aan predikanten. De Kuiper: „Wij zien het als een voorrecht dat we nog weer uit gezonden worden." LEIDEN Herv. Gem. Hoogl. kerk 10.15 ?ie evang.luth kerk 11.45 oec studenten- dienst; Marekerk 10 ds Smaling, 5 ds vd Sctfé\jr Bodegraven; Maranathak. (L tforsweg) 10 ds Dekker-Keiler; Oecu menische geloofsgemeenschap De Re genboog (Merenwijk) 9.30 ds Alblas, 1115 ds Alblas en pastoor v Well; BethTehemkerk (Driftstr.) 9.30 drs vd Wel; Bevrijdingsk. (Montgomerystr.) 10 ds v Hunnik; Vredesk. (Burggravenl.) 10 ds vd Velden; Waalse kerk (Breestr.) 11 pasteur Ribs-, 'Stevenshof(rk kerk Haagse Schouw) 11 kand Damstra. Acad. Ziekenhuis 10 ds v Beinum. Diakonessenhuiselkeza 10.30 rk. dienst, en 10.30 ds vd Berg Katwijk. Endegeest zie Oegstgeest. Geref. Kerk 1 Vredeskerk zie herv. gem.; Oude Vest geen dienst; Maranathak. zie herv. eem.; Bevrijdingsk. zie herv. gem.; ver zorgingstehuis Groenhoven 10 ds Ver- doorn; Merenwijk zie herv. gemeente. Geref. K. Vrijg. (Herengr.) 10 en 5. Chr. - Geref. K. (Steenschuur) 9.30en 5ds den Hertog ha. Geref. Gem. (zie onder Leiderdorp). Geref. Gem. in Ned. J (Bethlehemkerk Driftstr.) 11.30 en i 5.30. Evang.-Luth. Gem. (Hoogl. Kerk- gr.) 10.15 ds Mostrert en ds Rooze SoW-dienst. Doopsgez.-Remonstr. Gem. (Lokhorstk. Pieterskerkstr.) 10. Baptis- - tengemeente (aula 'Nieuweroord', Rijns- burgerweg 124) 10 ds Agtereek. Evang. Gemeenschap (Middelstegr. 3) 9 en I 10.30 evv Groningen. Evangeliecerr- trum-Pinksterbew. (Bethlehemskerk Lammermarkt) 10 ev Zijlstra, 7.30 mid zomer gospel celbration mmv Exalta tion, woe 8 ev Zijlstra. Pinkstergem. (O. Vest 13) 10 hr Maens. Volle Evangelie Gemeente (Haarlemmerweg 36) 11 ev Daniël. Christengemeenschap (Vestestr. 49) 9.45 mensenwijdingsdienst. Leger des Heils (hoek Vestestr./Groenesteeg) 10 en 4.30. Nieuw-Apost. Kerk (H. Riind. 24): 9.30 en 4, wo. 8. Zevende dag-adventisten ('De Ontmoeting'. Noordhofland V.schoten)elke za 10 tot 11 bijbelstudie, 11 tot 12 predika tie. Christelijke Wetenschap (Steensch. 6) 10.30. Kerk van J. Chr. v.d. Heiligen der L. Dagen (Brahmsl.) 10.11 en 12. Oud-Kath. K. (Zoeterw.smgel) 10. be halve 2e weekeinde van de maand: za 7. Rooms-Kath. K. Haagwegza 7, zo 10.30; Herensingel za 7. zo 9.30 en 11: Rijndijk (Stevenshof) za 7. zo 9.30; Steenschuur za 7, zo 8.30,10,11.30, 6 en 7 (lof); Boshuizerkade za 7. zo 10; Lammenschansweg za 7,10; Haarl- .straat za 7. zo 10.30 en 12.15; Meren wijk zie herv. gem.; H. Rijndijk (zie Zoe- terwoude). AARLANDERVEEN Herv. Gem. 9.30 ds v Mourik Nieuw koop ha, 7 ds Dubbeldam Zwammer- dam. Geref. Kerk 9.30 ds Bras Sassen- heim, 6.30 ds de Moor Waddinxveen. Chr. Geref. Kerk 9.30 ds Korving Veen- endaal. 4 ds v Beek Veenendaal. Rk Kerk za 7, zo 10.30. ALPHEN AAN DEN RIJN Herv. Gem. Adventskerk 9.30 ds 't Hooft ha, 6.30 ds Ter Laak ha; Kruis kerk 9.30 ds Groenendijk Den Haag; Opstandingskerk 9.30 ds Hendticks Wormerveer, 6.30 ds Santmg SoW- dienst; Kerk en Zanen 9.30 ds Jansen Boskoop; G. Herderkerk 10 ds Mulder, 6.30 zie De Bron; De Bron 9 ds Bakker, 10.30 mw Rijken-vd Berg, 6.30 ds Hui zebosch; Ashram (Marsdiep) 10 ds Hui zebosch; Oudshoornse kerk 10 hrVer- hoeff Leiden; Sionskerk (Meteoorlaan) 9.30 ds v Wier Kampen, 6.30 ds Ou- wendijk. Geref. Kerk Mar.kerk 9.30 ds Santmg ha, 6.30 ds Rooze Leiden; Salv- .kerk 9.30 ds Westerveld Apeldoorn, 6.30 zie Opstandingskerk. Geref. K. Vrijg. (school Bospark, Beatrix!. 4) 9.30 en 5. Ned. Geref. Kerk (school Willem- str.) 9.30 ds Janse Oegstgeest, 6.30 ds Janssens. Chr. Geref. Kerk (Grijpen- i jeugdkoor Sheharim) ds Koekkoek. Bapt.gem. Noord (school Kalkovenw. 62) 10 hr Strietman. Bapt .gem Ichthus (aula mavo H. Dunantweg 1) 10 en 6.30. Volle-evang.gem. ('De Ark'. Pr. Hendrikstr. 54) 10 hr vd Hoorn. Pinkstergem. 'Het Licht' (A. v. Burenlaan 15) 10. Christengemeente 'De Hoeksteen' (geb. 'Bethel', hoek Em- malaan) geen opgave. Leger des H. (Zonneweg 3) 10 en 7 (laatste zondag van de maand 5 u.). Remonstr. Gem (Van Mandersloostr. 36) 10 dr Meij- ering. Rk Kerk: Bonifaciusk. za 7. zo 9.45 en 11.30; Piusk. za 7. zo 9 en 10.30; De Bron za 7, zo 9.30 en 11 BENTHUIZEN Herv. Gem. 9.30 en 6 ds Boer ha. Ge- ref./Herv. Gem. (geb. 'De Hoeksteen'. BODEGRAVEN Herv. Gem. Dorpskerk 9.30 ds Wieman Zwijndrecht, 6.30 ds Muller Sluipwijk; Salv.kerk 9.30 mw Klem Woerden, 6.30 ds Richter Renkum; Bethl.kerk (Nieu- werbrug) 9.30 ds v Estrik Moerkapelle, 6.30 kand de Man Rosmalen. Geref. Kerk 9.30 ds Elderman, 6.30 ds vd Kooi Leimuiden. Geref. K. Vrijg. (Ich- thusk.) 9.30 en 4.30. Geref. Gem. (Sta tionsweg 17) 10 en 6.30. Evang.-Luth. Gem. geen opgave. BOSKOOP Herv. Gem. Dorpskerk 9.30 ds de Reu ver ha, 6.30 zie geref kerk-, De Stek 9.30 ds v 't Hoff ha. Geref. Kerk 9.30 ds de Jong, 6.30. Chr. Geref. Kerk 9.30 ds BuijsAlblasserdam, 7 dsOosting. Geref. Gem. 9.30 en 6 ds v Aalst. Volle Evang.gemeente 'Bethel' (Burg. Colijn- str. HAZERSWOUDE Herv. Gem. 10.30 kand Verhage Breda. 7ds v Dis Wassenaar jeugddienst. Geref. Kerk 9 en 5 ds Huisman ha. Rk Kerk: dorp za 7, zo 10 en 11.30; Anker za 7. zo 11; Rijndijk zo 9.30. HILLEGOM Herv. Gem. 10 en 5 ds Verbeek. Geref Kerk ('Hoeksteen') 10 ds Hofland ha. Chr. Geref. Kerk 10 en 7 ds v Langevel- de. Christen Gemeente (P. Breugheilaan 36) 10. Rk Kerk: Mart. za 7. zo 9 en 11 Rk Kerk za 7, zo 9.15. DE KAAG Herv. Gem. 9.30 ds Kattenberg Leiden. RkKerkza7.zo9.30. KATWIJK AAN DEN RIJN Herv. Gem. Dorpsk. 10 ds Sloof, 6 ds Roodenburg Abbenes; Ontm.kerk 10 ds v Niel Rijnsburg. 6.30 ds Sloof. Herv. Gem. 'De Rank' (P. Groen-college) zie Katwijk aan Zee. Geref. Kerk 9.30 ds vd Horst. 6.30 ds Mink. Rk Kerk za 7. zo 9.30. KATWIJK AAN ZEE Herv. Gem. N. Kerk 10 ds Christ, 6.30 ds ds Bogaard afscheidsdienst; O. Kerk 10 ds Volk, 5 ds vd Berg; Ichthusk. 10 ds Visser, 5 ds Verboom Rijnsburg; Pniëlk. 9.30 ds ten Voorde, 5 ds Volk-, Maranathakerk (Rijnsoever) 10 10 ds Vroegindeweij, 5 ds Christ. Overduin 2.15dsvGulikha. Herv. Gem. 'De Rank' (Helmbergweg 10) 10 ds v Eg- mond Utrecht. Geref. Kerk Vr.kerk 9.30 ds Mink, 5 ds vd Horst; Triumfatork. 9.30 ds Bos Wijk bij Duurstede, 5 zie Vredeskerk. Geref. K. Vrijg. 9.30,3 ds Grutter. Ned. Geref. K. (aula Bestevaer mavo) 9.30 en 7 hr Koedijk. Chr. Geref. K. 10 en 5 ds Veenendaal. Vrije Chr. Ge ref. Gem. (Unizaal) 10 en 5 ds vd Beid. Geref. Gem. (Remisestr.) 10 en 5. Ge ref. Gem. in Ned. (Louwestr.) 10 en 5. Onafh. baptistengem. (Ambachtswe'g 2) 10 hr Wolbers. Soefi (Zuidduinweg) elke leen 3e zondag. 4. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Herv. Gem. 10 dsOort Rotterdam, 7 ds vd Lugt. Geref. Kerk 10 ds vd Lugt, 7 zie herv kerk. LEIDERDORP Herv. Gem. en Geref. Kerk Dorpsk. 10 ds Luttikhuis, 6.30 ds vd Born-, Schep- pmgsk. 9.30 ds Stegeman. Leythenrode geen opgave. Elis.-ziekenhuis 10. Geref Gemeente Leiden eo (kerkgeb. Hoofd- str. 73) 10. 7 hr Mulder. Bapt.gem (wijkgeb. Zijlkw.) 10. Rk Kerk za 7. zo 10 en 11.30. LEIMUIDEN Herv. Gem. 9.30 ds de Graaff Nieuw veen. 10.30 campmgdienst hr de Raaf Breda. Geref Kerk 9.30 d Aalders Am stelveen, 7 ds Elderman Bodegraven Rk Kerk za 7. zo 9.30 en 11.15. LISSE Herv. Gem. Dorpskerk 10 ds de Gelder, 7 ds Verdijk; Pauluskerk 10 ds Verdijk. Geref. Kerk lOds v Midden. Geref. K. Vrijg. (Prinsessestr. 1) 9 dsGeersing, 5 ds Grutter. Ned. Geref. Kerk (Salvatori) 10 en 5 ds v Veelen Soest. Chr. Geref. Kerk 10 en 7 ds v Dijken. Geref. Gem. 10 en 4 ds Tams. Evangeliegemeente (Heereweg 52a) 9.45. Rk Kerk: Agatha- kerk za 7. zo 10 en 11.30; Poelpolder za 7, zo 10.30; Mariakerk za 7. zo 9 en 10.15; Engelbew. za 7. zo 10. NIEUWKOOP Herv. Gem. 9.30 ds Cats Mijdrecht. 6.30 kand den Goeyen Utrecht. Geref. Kerk 9.30 ds vd Weg. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 6.30 ds Blom Meerkerk. Re monstr. Gem. geen dienst. Evang. gem. (ver.gebouw 'De Rank', Regthuysplein) 12 nam. Rk Kerk za 7. zo 9 en 10.45. Kerk za 7, zo 9 en 11 NIEUW-VENNEP Herv. Gem. 9.30 en 7 ds vd Staat Uit hoorn ha. Geref. Kerk 9.30 en 7 ds Rang ha. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 4.30 ds v Roekei. Rk Kerk za 7, zo 10. NOORDEN Herv. Gem. 9.30 en 7 ds Geuze. Geref Kerk (W. Verlaat) 9.30 hr de Hoop IJs- NOORDWIJK Herv. Gem. Grote of St. Jeroensk. (Bin nen) 10 prof vd Beek Valkenburg, 5 ds Hovius Katwijk; Hoofdstr. (Zee) 10 ds Ruitenburg, 7 ds Elgersma: De Rank (Golfbaan) lOdsExaltoBenthuizen Geref. Kerk Buurtkerk (Hoofdstr.) 10 ds Kuiper; Vinkenl. (Binnen) lOdsvSluijs. 7 ds Ruitenburg. Kapel W v d Bergh- stichting 11 mw Keumng Leiden. 'Sole Mio' 9 ds Ruitenburg. Evang. centrum 'De Ark' (picképl 110 hr v Veelen7 thema-avond zomercampagne. Ned Prot. Bond (aula O.Zeew.) geen dienst. Rk Kerk Zee za 7. zo 10.30; Binnen za 7. zo 9.30 en 11. NOORDWIJKERHOUT Dorpsk. 10 ds Wagenvoorde Benne- broek; De Zilk geen dienst. Rk Kerk Vic- tork. za 7. zo 9.30 en 11Jozefk. za 7. zo 9 en 10.30; De Zilk za 7. zo 10.30. meentecentrum(Lijtw.) l0.3Öprof Kui per. Geref. Kerk 10 ds Plomp. Geref. Kerk Vrijg. (aula Dr. Schilderschool) 9.30 ds Strating Amersfoort, 4.30 ds Wendt Bunschoten. Ned. Geref. Kerk (Gem.centrum) 8.45 en 4 ds Janssens Alphen. Van Wijckerslooth 4 ds Rijksen. Endegeest 10 ds Friederich. Volle-evan- gehegem. (Gem.centrum) 4. Rk Kerk Will.kerk za 7, zo 9 en 10.30. OUDE EN NIEUWE WETERING Herv. Gem. 9.30 ds Heijtmg. Geref. K. 9.30 en 6.30 (vesper) ds Zijl. Remon str. Gem. geen dienst. RkKerk za 7, zo ROELOFARENDSVEEN Rk Kerk Mar. Pres. za 7. zo 10.30; Pe trus-B. za 7. zo 10.30. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem. 9.30 dr de Kruyf Alphen. 7 ds HeytingOude Wetering. Chr. Geref K. 9.30,2.15 ds Blom Meerkerk. RIJNSBURG Herv. Gem. Laurentmskerk 9.30 ds Wagter ha. 5 ds Wisse ha; Bethelkerk 9.30 ds Wisse. Geref. Kerk Petrakerk 9.30 hr vd Bos Katwijk, 5 ds Terpstra Zingend Geloven; Immanuelkerk 9 en 10 30 ds Cziria. 5 ds Verschoor Zingend Geloven; Maranathakerk 9.30 ds Terpstra. 7 ds Czina Zingend Geloven De Vlietstede 3 ds Czina ha Geref. Kerk Vrijg. 10 en 515 ds Bijl. Chr Geref K 9.30 en 5 prof v't Spijker Evang Chris tengem. (aula mavo) 10 ds vd Vlugt Har SASSENHEIM Herv. Gem. 9 en 10.30 ds Voilebregt. 7 ds Bras. Geref. Kerk 9.30 ds Biewmga. 7 ds Bras. Chr. Geref. K. 10 en 7 ds Metske Broek op Langedijk. Ned. Prot. Bond (Jul.laan 17) geen dienst. Rk Kerk za 7. zo9.30 en 11. hoboth-school 9.30 kand Voets Bergam bacht. 5 ds Ruygrok Middelharms; Imm .kerk 9.30 ds v Houwehngen Geref Kerk Kruisk. 10.15 ds de Moor 5ds Vli|m Voorschoten; Ontm.kerk 9.30 ds Bongers. Geref. K. Vrijg. (Kruiskerk) 8 30 ds Hidding Bunschoten. 45 ds Behthem Bergschenhoek. Chr Afgesch Gem. 9.30 en 5 ds vd Want. Oud Geref Gem. (Mercuriusweg 29) 10 en 6 30 Remonstr. Gem. geen dienst WARMOND TER AAR Herv. Gem. 9.30 ds vd Hoeven Rijnsa- terwoude gezmsdienst. 6.30 ds 't Hooft Alphen Geref. Kerk 9.30 ds Broer Door WASSENAAR werth. 6.30 ds Wattel Hoofddorp. Rk Kerk Aardam za 7. zo9 en 12; kerk Lan- geraar za 7. zo 9.30 en 11.30. vd Beek. Geref. Kerk 9.30 en 6.30 ds Padmos. Geref. K. Vrijg. 9.30 en 4 prof Douma Kampen. VOORHOUT Herv./Geref. Kerkgemeenschap lOdsv Achterberg Leiden. Rk Kerk za 7. zo 9.30 en 11. VOORSCHOTEN Herv. Gem. Parkdienst (bij goed weer) 10.30 ds Schaap; Dorpskerk 10 hr Ta tes Ca pel le; De Ontmoeting (Noordhof land) geen dienst; 'Rehoboth' (Van Leeuwenhoekkade) 9.30 ds vd Plas Zwijndrecht. 4.30 kand Molenaar Voor schoten. Hulp en Heil-kerk ('Schaken bos'. Leidschendam) geen opgave. Ge ref. Kerk 10.30 parkdienst Geref K Vrijg. (Bachlaan) 10.45 en 4 30 ds Geersmg. Rk Kerk Laur.kerk za 7. zo 11.30; M. Godskerk za 7. zo 10 Kerk van Engeland (British school in The Netherlands. J v Hoof laan 3) 10 15 anglicaanse dienst. Aula basisgemeen schap (in 'Onderdak') geen opgave WADDINXVEEN Herv Gem Brugk. 9.30 ds Kunz. 5 ds Sch.paanboord; Hoeksteen 9 30 ds Schipaanboord. 6.30 ds Goossen. Bet helk. 9.30 ds Goossen 5 ds Kunz Re Herv. Gem. Dorpsk. 10 ds Steenstra 4.30 ds v 't Hof; Kievietk ('Samen op weg') 10 ds Janse de Jonge; Messiask 10 ds v Waasbergen; Dorpscentrum 9.30 ds v Dis. Geref Kerk Zijllaan 10 er 7 ds vd Woude Ned Prot. Bond (Kerk dam) 10.30ds Knoppers Den Haag RK WOUBRUGGE Herv Gem. 9 30 ds v 't Hof 6 3C zie geref kerk Geref Kerk 6 30 ds Oost hoek Leiderdorp jeugddienst Ned Prot Bond (De Wijk, Schooistr 20» geer dienst. Rk Kerk zo 10 30 ZEVENHOVEN Herv Gem 9 30 nano den Otter Rioder kerk. Geref Kerk 9 30 hrvd louw fier hoven 7 ds Terpstra Runsburg ZOETERWOUDE Herv Gem lOdsWoithaus Pk-i-emSt Jan za 7 30. zo 9 30. Chr Dienaarh /r 10 Meerburgkerk m R-inou* za rc lOen 11 30 ZWAMMERDAM Herv Gem 9 30 en 6 üs beldam Geref Kerk 9 3C vnga Leiderdorpen drs Bomena j *r O'S Buikema afscheidsdienst Rcmonst- Gem 10 dsiafore» Rotter tar* -HOOGTIJ religieuze kalender door Wim Schrijver Ufferfeest. Islamieten kennen twee grote feesten, waar door jong en oud al lang van te voren naar wordt uitge zien. Het eerste feest is Idal- Fitr, oftewel het 'Kleine Feest', dat de afsluiting vormt van de collectieve vastenmaand Rama dan. Dit feest staat ook wel be kend als het 'Suikerfeest', om dat de kinderen na zo'n lange tijd van onthouding allerlei lek kers te eten krijgen. Het andere hoogtepunt op de islamitische kalender wordt ge vormd door, hoe kan het an ders, het 'Grote Feest', Idal- Adha. Dit feest valt altijd op de tiende dag van de maand Dhü 'l-Hidjdja, zo'n zeventig dagen na het Kleine Feest. Deze dag, ook wel Offerfeest genoemd, is vooral bekend als de dag waar op moslims hun dieren voor de feestmaaltijd massaal ritueel la ten slachten. Met het Offerfeest herdenken de moslims de gehoorzaamheid die Abraham toonde, na een voor hem zeer dramatische goddelijke opdracht. Volgens de islam vroeg Allah Abraham zijn zoon Ismaël te offeren. Toen Abraham het offer in gereed heid bracht, kreeg hij, vlak voor hij zijn zoon zou doden, toe stemming om een ram te offe ren. Uit Ismaël zijn later de Ara bieren voortgekomen. NB: vol gens het bijbelverhaal moest Abraham zijn zoon Isaak, de la tere stamvader van de joden, of feren. In navolging van Abraham heeft iedere islamiet, die daartoe (fi nancieel) in staat is, de plicht een gaaf dier te offeren, om zo de volmaakte onderwerping aan Allah te tonen. Het vlees van het geslachte dier wordt in de fami liekring genuttigd en onder de armen verdeeld. Net als tijdens het Kleine Feest, is het offerfeest een uitgesproken sociaal gebeu- In ons land mogen moslims hun dieren slechts laten slach ten in de officiële slachthuizen. Dat leidt op het offerfeest vaak tot grote drukte. Dit jaar valt het overigens iets mee. omdat Marokkanen het offerfeest op zaterdag vieren en Turken en Surinamers op zondag. Dit heeft te maken met het feit dat de islamitische kalender be paald wordt door de stand van de maan. Terwijl de een zich aan de maanstand in het vader land houdt, vindt de ander het signaal uit Saudi-Arabië (het land van Mekka en dus van het heilige gebedshuis) doorslagge vend. En soms kan dat dus tot een dag verschil in de viering van een feest leiden. De slacht van de offerdieren vindt plaats onder toezicht van door de geestelijke leiders (de imams) aangewezen snijders. Daarbij wordt op voorschrift van de koran in één regel God aangeroepen. Een veelgehuldig- de opvatting onder moslims is, dat het slachtdier moet sterven als gevolg van de halssnede. Het verzet tegen deze vorm van slachten, omdat het onnodig lij den bij het dier zou veroorza ken, wordt door sommige we tenschappelijke onderzoekers tegengesproken. Uit elektro nisch hersenonderzoek bij het slachtdier (EEG's) blijkt „dat het rituele slachten bij juiste uitvoe ring een redelijke wijze van slachten betekent en zeker niet als dierenmishandeling betiteld mag worden", aldus J.D. Rinze- ma in 'Slachten volgens de isla mitische ritus'. Het Grote Feest heeft nog een extra dimensie, omdat de dag samenvalt met de massale pel grimageceremoniën in en om Mekka. Deze vindt elk jaar plaats van de negende dag tot de dertiende dag van de maand Dhu 'l-Hidjdja. Iedere volwas sen moslim heeft de plicht om zeker een keer in zijn leven de pelgrimstocht naar Mekka (de hadj) te verrichten, wat in zeke re zin ook een offer is. Beeld van de drukte tijdens de rituele slacht v Leidse slachthuis, vorig jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 9