Binnenland Vrijen... en jij 'Alleen leger kan Marokkaanse jongeren nog echt aanpakken' 'Pil-campagne' valt goed bij Aids-bestrijding Dromen over 's lands allersaaiste radiostation 'Politiek speelt geen rol bij benoemingen Hoge Raad' Zaterdag 22 juni 1991 Redactie: 023-150225 JANINE BOSMA ALTAN ERDOGAN RONALD FRISART (chef) PATRICK VAN DEN HURK SJAAK SMAKMAN FRANS VISSER MARGOT KLOMPMAKER Vormgeving: CLARA KEMPER Algemeen Nederlands (ANP), Gemeenschappelijke Persdienst (GPD), Inter Press Service (IPS). NCB noemt uitspraken Amsterdamse ambtenaar 'discriminerend' Er is maar één instantie in Nederland die Marokkaanse criminele jongeren weer op het rechte pad kan krijgen: het leger. De krijgsmacht heeft alle middelen en de erva ring om deze jongeren uit het criminele circuit te halen en ze weer op het rechte pad te krijgen. „Een klap voor hun kanis als ze het fout doen en een aai over de bol als het goed gaat. Dat blijkt het enige te zijn dat helpt." AMSTERDAM ALTAN ERDOGAN Deze op z'n minst opmerkelijke uitspraken zijn afkomstig van Jan Beerenhout. Hij is ambte naar bij de gemeente Amster dam en heeft daar onder meer het minderhedenbeleid onder zijn hoede. Daarnaast maakt Beerenhout deel uit van de pro jectgroep Sociale Vernieuwing onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Jan Schaefer. Die ad viseert het kabinet onder meer over de sociale aspecten van het toekomstige minderhedenbe leid. Volgens Beerenhout moeten Marokkaanse jongeren die een misstap begaan na hun arresta tie de keus krijgen tussen de ge vangenis een 'opleiding' door het leger. Niet alleen heeft het leger de ruimte kazernes voor het onderbrengen van de ze jongeren, het heeft ook erva ring in het aanleren van disci pline, de pedagogische kwalitei ten en het lesmateriaal om hen een beroepsopleiding te geven, vindt de ambtenaar. Het idee komt naar zijn zeg gen voort uit een bezoek dat een delegatie van de Amster damse politie onlangs bracht aan de Projectgroep Sociale Vernieuwing in Den Haag. - Het leger als enige oplossing voor criminaliteit bij Marokka nen. Dat is nogal een boude uit spraak. Is het uw bedoeling de knuppel in het hoenderhok gooien of is het u menens? Beerenhout: „Boude uit spraak? Nee hoor. Om te voor komen dat ik meteen van enge rechtse ideëen wordt beticht: het gaat niet om het leger zélf, maar om de opleidingscapaci teit van het leger. Ik heb zelf in mijn diensttijd ondervonden dat de krijgsmacht dé plek bij uitstek is om in een zeer korte tijd een goed vak te leren." - Denkt u desondanks niet dat u op deze manier de woede van in elk geval de minderhedenorga nisaties op de hals haalt? „Geen sprake van. Uit uit spraken van bijvoorbeeld de Amsterdamse hoofdcommissa ris Nordholt heb ik begrepen dat het in de grote steden echt mis dreigt te gaan met de crimi naliteit onder minderheden. Daarnaast blijkt uit een rapport van het ministerie van justitie dat werkloosheid, financiële problemen of cultuurverschillen daar weinig mee te maken heb ben. De hoofdoorzaak, vooral bij Marokkanen, is een gebrek aan ouderlijk toezicht." Beerenhout doelt op een rap port dat in april is verschenen. Onderzoeker Junger van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie onderzocht drie groepen migrantenjongeren en kwam tot de conclusie dat migranten jongeren vooral door de situatie thuis en op school op het crimi nele pad raken. „Door mijn ervaring in het werken met minderheden Beerenhout was jarenlang mi grantenwerker in de Amster damse Indische buurt, AE weet ik dat dat klopt", zegt Bee renhout. „Marokkaanse jongeren zijn dolblij als je ze uit het criminele circuit haalt. Het gaat om jon geren die in hun hart zeer bur gerlijke toekomstverwachtingen hebben. Trouwen, een huis en een baan: Huisje, boompje, beestje, dat is wat ze willen. Als ze echter in het hulpverleners- scircuit terecht komen, krijgen ze bij wijze van spreken meteen een sigaretje en een kopje thee aangeboden. Dan gaat het mis. Ze verwachten een hardere aan pak: een klap voor hun kop als ze het fout doen en een aai over de bol als het goed gaat." Begin dit jaar opperde het Amsterdamse stadsbestuur de mogelijkheid om deze Marok kaanse jongeren in internaten op te vangen. Zo zou er ook een vorm van controle op hun vrije- tijdbesteding zijn. Van deze doelstellingen is tot nu toe wei nig terecht gekomen. „Ik borduur alleen maar voort op dat idee. De groep jongeren waar het in Amsterdam om gaat, is te groot om op te van gen in een of ander pensionne tje. Tel daar de uitspraken van onder meer Nordholt en en Junger maar bij op. De reken som wordt compleet als je de discussie over de herstructure- ring van de krijgsmacht en de vermindering van het aantal le- gertaken erbij betrekt. De capa citeit is beschikbaar, de feiten liggen er. Het leger heeft de mensen, de opvangmogelijkhe den en de pedagogische kwali teiten." Beerenthout heeft zijn 'optel sommetje' overigens al aange kaart bij de landmacht, de poli tie en het ministerie van defen sie. Defensie staat in eerste in stantie niet afwijzend tegenover het idee, alhoewel er volgens een woordvoerder „nog veel ha ken en ogen" aan de uitvoering zitten. Ook de Amsterdamse politie kan Beerenhout maar ten dele volgen, een woordvoer der benadrukt dat een opleiding door het leger gevangenisstraf Strakke discipline zoals in het leger. Dat is het enige waarmee criminele Marok kaanse jongeren nog te redden zijn, vindt de Amsterdamse ambtenaar J. Beeren hout. UNITED PHOTOS bij ernstige vergrijpen nooit kan vervangen. Het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB) in Utrecht heeft ernstige twijfels over de uitspraken van de Am sterdamse ambtenaar. Woor- voerder Ilhan Akel: „Je kunt geen uitzondering maken voor Marokkanen. Dat is discrimina tie. Volgens ons zitten er in het huidige strafrechtelijke systeem genoeg mogelijkheden om mensen op een alternatieve manier aan te pakken, of het nou Turken, Marokkanen of Nederlanders zijn." Akel zegt dat zijn organisatie zich stoort aan uitspraken als die van de Amsterdamse poli tiecommissaris Nordholt en Beerenhout. „Het woord ras- senrellen keert steeds terug de laatste tijd. Het is echter zeer voorbarig om te denken dat rel len in België of Parijs ook zo maar in de Nederlandse context zouden kunnen ontstaan. „Het zijn uitspraken die on nodig polariserend werken. Na tuurlijk zijn er problemen. Dat men ze signaleert is al hoopge vend. Ik hoop dat bewindslie den en andere verantwoordelij ken nu eens met de migranten- organisaties over échte oplos singen gaan praten. Het opzet ten van goede scholingsmoge lijkheden en het creëren van werk bijvoorbeeld. Dat is beter dan om de hete brij heendraai- 'Informatie over anti-conceptie en Aids-preventie gaat goed samen 's Lands grootste fabrikant van de anti-conceptiepil die voor lichting geeft over 'veilig vrijen'. Het lijkt op zijn minst een beetje verdacht. Waar heel Aids- bestrijdend Nederland campag ne na campagne hamert op het condoom als enige afdoende bescherming tegen de dodelijke ziekte, begint Organon uit Óss een groots opgezette campagne om 'de pil' onder de aandacht van de jeugd te brengen. In de campagrie 'Vrijen en jij' bestaande uit een video film met tienersterretje Nada van Nie, folders en schriftelijk lesmateriaal voor scholieren wordt de kreet 'veilig vrijen' ei genlijk vooral in verband ge bracht met het voorkomen van zwangerschap. Het risico van Aids en andere seksueel over draagbare aandoeningen (SOA) komt wel ter sprake, maar slechts zijdelings. Volgens Cees van Eijk, secre taris van de sectie voorlichting en preventie van de Nationale Commissie Aids-bestrijding (NCAB), zijn de instellingen voor Aids-bestrijding dan ook niet betrokken geweest bij de totstandkoming van 'Vrijen en jij'. „Toen ik de video don derdag bij de presehtatie zag, hoorde ik eigenlijk voor het eerst van de campagne", aldus Van Eijk. Toch is de NCAB niet onge lukkig met het initiatief van Or ganon. „In de video wordt wel degelijk aandacht besteed aan de relatie tussen condooms en Aids-bestrijding. Dat is naar mijn eerste indruk niet slecht gedaan. De invalshoek van het bedrijf is natuurlijk de anti-con ceptie, maar dat accepteren we", zegt Van Eijk. Informatie over het voorko men van zwangerschap is bo vendien lang niet de slechtste manier om jongeren te wijzen op de risico's van Aids en ande re geslachtsziekten, meent Van Eijk: „We zijn er inmiddels wel achter dat Aids-voorlichting voor jongeren het best kan wor den ingekaderd in de complete seksuele vorming. Het moet een en-en verhaal worden: én de pil voor de anti-conceptie, én het geren dan de preventie van Aids condoom voor seksueel over- en andere geslachtsziekten. De draagbare aandoeningen." kennis over Aids is bij jongeren „Het risico van een zwanger- weliswaar groot, maar ze zien schap staat toch dichter bij jon- de ziekte niet als een reëel risico Karl Hammer: Wij laten ons niet opzij drukken. FOTO CPD CEES ZORN AALSMEERDERBRUG PIET ARP Radio RPM (Rotaties Per Mi nuut) moet de saaiste zender van Nederland worden, maar ook de drukst beluisterde. RPM wil uitsluitend informatie geven over weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, weg werkzaamheden, alternatieve routes, stremmingen bij het openbaar vervoer en parkeer- mogelijkheden bij grote mani festaties. De Mediawet verbiedt zo'n zender, maar daardoor laat ini tiatiefnemer Karl Hammer zich niet uit het veld slaan. Des noods werft RPM leden om in de ether te kunnen komen, zegt hij. Hammer is er van overtuigd dat voor zijn saaie geesteskind voldoende belangstelling be staat. Elk jaar verdwijnt in Neder land zeker een miljard gulden in een bodemloze put. Die enor me schadepost wordt veroor zaakt door de files en het tijd verlies dat daarvan het gevolg is. Radio RPM kan een flink deel van dat probleem helpen oplos sen, denkt Hammer. „De winst is voor ons allemaal: minder kosten en minder milieuscha de." Al twee jaar loopt Hammer de deuren in Den Haag en Hilver sum plat. Hij wil elk kwartier de laatste nieuwtjes uitzenden die van belang zijn voor het weg verkeer, voor de scheepvaart en zelfs voor de luchtvaart. „Plus tips hoe je files kunt ontlopen. Nu rijd je door onwetendheid in de fuik en daar kom je niet meer uit." Om effect te sorte ren, moet de zender dag en nacht in de lucht zijn. Het Commissariaat voor de Media geeft het initiatief echter geen schijn van kans. RPM wordt niet door brede lagen van de bevolking gedragen, want de stichting kent geen leden. Bo vendien, geen enkele zender is continu in de lucht, dus ziet het commissariaat geen reden waarom RPM dat wel zou moe ten zijn. Iets anders had Hammer ei genlijk niet verwacht van het commissariaat. „Dat houdt zich aan de letter van de wet, terwijl RPM veel meer in de geest daar van denkt. Deze zender is niet te stoppen. Desnoods werven we leden en gaan we ook televi sie maken, alleen omdat we voor onze verkeersinformatie- zender aan de Mediawet moe ten voldoen. Dan koop je ge woon je tv-programma's." Het Commissariaat voor de Media mag dan dwars liggen, echt gebrek aan steun heeft Hammer naar eigen zeggen niet. „De ministeries van ver keer en waterstaat, economi sche zaken en VROM steunen het initatief. De stichting is ge vormd door onder meer belan genorganisaties van het wegver voer, de spoorwegen en recent ook de Luchthaven Schiphol." Hij heeft dan ook alle vertrou wen in het uiteindelijke succes. „We laten ons niet opzij druk ken. Op welke legale manier ook, we komen in de lucht." Wat Hammer ideaal lijkt, is een systeem waarbij weggebrui kers via de autotelefoon tips over beginnende filevorming naar RPM doorbellen. „Drie verschillende telefoontjes over een obstakel en we kunnen het al voorzichtig in de uitzending melden. De rijkspolitie of ande re motorrijders hebben de stremming in een paar minuten onderzocht. Daarna kan een echte waarschuwing worden uitgezonden, inclusief adviezen over alternatieve routes." Als informatiebronnen wil Hammer gebruik maken van de Verkeerscentrale van de rijkspo litie in Driebergen, het KNMI, de ANWB en de nodige belan genorganisaties. Schiphol bij voorbeeld is voor mensen die er weinig komen een doolhof ge worden. Simpele tips over welke parkeervakken ruimte bieden en hoe je daar belandt, zijn een voudig door te geven. „Radio RPM is een droom van mij. Het is zo simpel, dat het vreemd is dat er niet eerder aan is ge werkt." President Roy er kraakt CD A-plan voor zichzelf. Zwangerschap daarentegen wel", aldus Van Eijk. De NCAB is wel een beetje verontrust over de begripsver warring die zou kunnen ont staan rond de kreet 'veilig vrij en'. Van Eijk: „Bedoel je dan Aids-preventie of het voorko men van een zwangerschap? Om die verwarring te voorko men, willen we de activiteiten van de SOA-stichting (onder meer Aids-bestrijding, red.) en de Rutgersstichting (anti-con ceptie) zoveel mogelijk op el kaar afstemmen." De NCAB heeft Organon ove rigens aangeboden wel infor matie over de preventie van Aids te leveren voor het schrifte lijke lesmateriaal. „Dat is nog niet klaar en het is de bedoeling dat daarin meer aandacht aan seksueel overdraagbare aandoe ningen wordt besteed. We ho pen dat Organon ons aanbod oppakt", zegt Van Eijk. „Zeker dan zijn we niet ongelukkig met 'Vrijen en jij'. Het accent ligt wat anders, maar de campagne zit goed in elkaar." Het CDA vindt dat er teveel rechters uit D66-kring zijn. Daarom willen de christen-de mocraten dat de Tweede Kamer meer gegevens krijgt over de maatschappelijke achtergrond en politieke overtuiging van kandidaat-raadsleden van de Hoge Raad. De president van de Hoge Raad, mr. S. Royer, brengt het met de nodige tact. Maar zijn kritiek op dit CDA-voorstel is er niet minder om: „Ik denk dat het CDA niet helemaal het juis te inzicht heeft in de wijze waarop leden van de Hoge Raad functioneren. Het lijkt alsof hij zich daar onvoldoende in heeft verdiept". Royer had deze week met stij gende verbazing het dagblad Trouw gelezen. Daarin sprak het Tweede-Kamerlid Van der Burg (CDA) zijn vrees uit dat D66 een te grote invloed krijgt in de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van ons land. Bij de selectie van nieuwe le den voor de Hoge Raad wil Van der Burg in het vervolg duide lijkheid over de politieke over tuigingen van de kandidaten, zodat voorkomen wordt dat be paalde politieke stromingen dit belangrijke rechtsorgaan over heersen. In feite gaat het hier om een gemaskeerde aanval van Van der Burg op de integri teit van de leden van de Hoge Raad. Het CDA-kamerlid be doelt dat de rechters zich niet los kunnen maken van hun ei gen politieke en religieuze voor keuren bij het rechtspreken. Royer, zelf overigens D66- aanhanger, bestrijdt dit. „Als je kijkt naar de jurisprudentie van de Raad, dan kun je constateren dat het college al jarenlang goed functioneert. Er is in ieder geval geen aanleiding om te stellen dat een bepaalde partij een gro te invloed daarop heeft." President Royer wijst er voorts op dat Hoge Raad zelf zes kandidaten aandraagt als er een plaats openvalt. Daarbij is de staat van dienst het criteri um. „We willen de allerbeste mensen hebben. Ik denk dat die in staat zijn in hun werk vol doende afstand te nemen van hun persoonlijke politieke op vattingen". Politiek, zegt zowel Royer als griffier jhr. mr. W. van Nispen tot Sevenaer, is eigenlijk nooit een item in onze kringen. Van Nispen: „Ik hoor hooguit bij toeval iets over de politieke ge zindte van collega's. Politiek speelt helemaal geen rol. Als rechtsorgaan heeft de Hoge Raad niet eens een officieel standpunt over het onderwerp dat Van der Burg nu aanroert. Maar iedere rechter zal beamen dat politieke voorkeur niet be paalt of iemand een goede jurist Royer gaat nog een stapje ver der: „In landen waar de rechter- I lijke macht via politieke criteria wordt benoemd, zoals in België, worden niet de beste mensen gekozen. Ik ben zeer tegen die soort benoemingen. Van der Burg stoort zich daar blijkbaar niet aan en wil eigenlijk terug naar de tijd van de verzuiling, waarbij altijd duidelijkheid be stond over de maatschappelijke achtergrond van een jurist." Van Nispen: „Van der Burg zet de tijd terug. Ik vind het juist goed dat de samenleving ont- zuild is. Men vraagt tegenwoor dig toch ook niet meer naar ie mands politieke denkbeelden bij een sollicitatie". Royer piekert er niet over de politieke en religieuze bindin gen van kandidaten op te ne- men in het curriculum vitae, dat naar de Tweede Kamer wordt gestuurd bij de procedure die leidt tot de benoeming van een nieuw lid van de Hoge - Raad. „Als de Tweede Kamer dit wel vraagt, dan wil ik hier eerst wel eens een woordje over wis- selen met de vaste Kamercom missie voor Justitie". U ZOCHT... De Dienstenbond FNV vindt... dat parttime uitzendkrachten bruto gelijkwaardig beloond moeten worden Een navordering? Meldt dat bij Dienstenbond FNV Antwoordnummer 111, 3440 VB Woerden EN WORDT LID!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 5