Sport De tennisspeler als handelswaar Afscheid van een Leidse regelneef rfm lerdag 22 |uni 1991 Redactie c HERMAN JOUSTRA AD VAN KAAM TIM 8ROUWER DE K JAN SIEMERINK en Ri chard Krajicek verbonden zich aan een manage mentbureau. Een lucratie ve afspraak voor beide partijen. CUS VAN OOSTEN WIM VAN WANROOY ROB VAN DER ZANDEN Eindredactie: RAUL DE TOMBE e Vorm£ev*nff SIMON DE GRAAF pdewijk Kallenberg in hoofdbestuur KNLTB AD VAN KAAM fij was de laatste tijd nogal in £t (plaatselijke) nieuws, Lode- Kallenberg, maar daar zal lenkort hoogstwaarschijn- verandering in komen. Want 'regelneef van het Leidse iswereldje, de LSF, en de iversitaire sportraad zet heel menkort een punt achter zijn viteiten in het Leidse, waar- ie, heel recentelijk nog, ook ijvoorbeeld het binnen een re- jelijke tijd voltooien van de eer- Ie Leidse marathon behoorde. Maar wat wordt dan, in de Aekomst, zijn plaatsvervangen- bezigheid in de sport sinds flgemeen bekend is dat hij niet kan stilzitten en het organiseren de wiskundige in het bloed zit? Welnu, hij zoekt het hogerop. Nee, de Leiderdorper wordt (nog) niet de nieuwe voorzitter van de KNLTB, de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, zoals Unicum-praeses Har Meyer een tijdje terug voor spelde. Maar, het moet gezegd, Meyer was warm. Want zijn tennismaatje sedert jaren her treedt wél toe tot het hoofdbe stuur van de overkoepelende organisatie die inmiddels na de KNVB de grootste sportbond van Nederland is. Kallenberg krijgt daar, zoals het een goed organisator betaamt, de porte feuille wedstrijd- en toernooiza- Plaatsing voor het 'district' ■BI: 1Cindy Berkhout, 2. Irma van •B2:1. Rogier van Duyn, 2. Henk Jans- i, 3. Eric Bolten, 4. Johan Draulans 1. Elly Reeuwijk, 2. Tessa Hillaert, I Wil den Hollander, 4. Aukje Baayens 1:1Eleveld/Vink, 2. Damen/Lugthart, v.d. Capellen/Tanis, 4. Assel- jelkerken i: V.d Voort/H. v.d Capellen, 2. Den lander/Doeven •Cl:1. Martijn Zandvliet, 2. Ronald leirt, 3. Oscar Schoordijk, 4. Jeroen estflijk, 5. Dennis Versteeg, 6. Ivor i, 7. Alexander v.d Berg, 8. Tim IEC2:1. Roeland Kuiper, 2. Albert Rob- i. 3. Vincent Goedegebuure, 4. Taco |toppels 2:1. Sonja Sjaardema, 2. Inge 1. Van Doorn/Steggerda, 2. Ja- 'Kuiper, 3. A v.d Capellen/Wijnveldt, i Uittenbogaard/Zandvliet 1. Hins/V.d Hoeve, 2. Colson- 5on 1. Engel/Adriaansen, 2. Strijbos- JSchouten HED1:1. Mare Broxterman, 2 Marco Cats, 3. Timo v.d Voort. 4. Ronald Rijs- dorp, 5. Vincent de Koning, 6. Patrick van Hal, 7. Gerrit-Jan van Geen, 8. Martijn v.d Berg DEC1:1. Maaike Zonderop, 2. Carmen Delcasso, 3. Heddy Boers, 4. Cindy Berg HED2:1. Piet-Hein Leune, 2. David Brunsveld, 3. Stefan Faas, 4. Romano v.d Kwaak, 5. Jurgen Hagemans, 6. Michiel Noordijk, 7. Roeland Krab, 8. Ben Tacken DED2:1. Nicoline Derks, 2. Lisette Faas, 3. Valerie Asselman, 4. Marieke Zwerver HDD: 1. De Roo/V.d Voort, 2. Bakker- /Bakker, 3. De Bruin/Volwater, 4. Rpyen- /Sterkenburg DDD: 1. Van Ark/Bakker, 2. Beran/Zon- derop, 3. Dekker/Dekker, 4. Boers/Boers GDD: 1. Wilbrink/Van Heesch, 2. Van der Plas/Van Geen H35+: 1. Anton Will van Zoelen, 2. Nico Dofferhoff, 3. Bert Bos, 4. AdrieTalakua D35+: 1. Joan Zonnevylle, 2. Maureen Meijer HD35+: 1. Bos/Van de Maarl, 2. Bos/Dof- ferhoff, 3. Van den Bergflalakua, 4. De Boer/De Groot DD35+: 1. Drok/Voskuil, 2. Kallenberg- /Meijer, 3. Van de Heijden/Guyt, 4. Des- sing/Kroon GD35+: Mastrigt/A. v.d Capellen, 2. Van der Hoeven/Engel H45+: 1. Jan van der Maarl, 2. Har Meij er, 3. Ron Engel, 4. Han Diets HD45+: 1. Meijer/Koggmk, 2. Van Driel- /Grimbergen ken in handen en volgt daarmee als zodanig Hennie Habing op die aan zijn pensioen toe is. Lo- dewijk Kallenberg zal derhalve wat minder dan voorheen in de Leidse tennis- en sportwereld worden gesignaleerd. District Maar hij is nog niet weg. Want weer of geen weer, eerst dienen volgende week de districtskam pioenschappen tennis te wor den afgewerkt, zoals gebruike lijk op zijn 'eigen' park Unicum en, zoals gebruikelijk pakweg de laatste twintig jaar het geval was, ook onder zijn leiding. Nog één keertje gooit hij er, in die ene week, een uurtje of honderd onbezoldigd organiseren tegen aan, om daarna de toorts over te dragen aan een ander. Als die tenminste te vinden is, al maakt Kallenberg zich daar vooralsnog niet druk om. „Natuurlijk zijn daar mensen voor te vinden", gelooft hij in de toekomst. Hij acht zich geenszins onmisbaar. In het tijdsbestek van 26 jaar dat hij zich persoonlijk met de organisatie bezighield hij was er een paar jaar tussen uit heeft hij het toernooi explosief zien groeien, zoals ook het ten nis dat in de zeventiger jaren deed. "We gingen", blikt hij te rug „van 100 partijen in 1966 naar 600 partijen een paar jaar terug, toen we op onze top za ten. Destijds werd alleen ge speeld in B en C, nu zijn er maar liefst 31 verschillende ca- tegoriëen. Je begrijpt dat wij, de wedstrijdleiding, steeds meer werk om handen kregen." De rek is er de laatste jaren een beetje uit, getuige het feit dat er voor de komende week aan de Haarlemmertrekvaart 'slechts' 511 partijen op de rol staan. Dat zijn er bijna 100 min der dan enkele jaren geleden. Daarnaast heeft het toernooi ook aan kwaliteit moeten in boeten, vooral in de hoogste ca tegorie, die van de B-spelers. Wild card „Dat heeft twee oorzaken", re kent Kallenberg, als wiskundige verbonden aan de Leidse uni versiteit, die teruggang voor. .Allereerst heeft dat te maken met de ontwikkeling van de A- toemooien en het gehanteerde puntensysteem. Vroeger kon je als B-speler door B-toemooien te winnen, toetreden tot de A- lijst. Dat is niet meer. Tegen woordig zijn er voor de betere B-spelers kwalificatietoernooien en wild cards voor A-toemooien en op die manier kansen om punten te verdienen en A-speler te worden. Zodoende deva lueren de B-toemooien. Die zijn voor de top totaal niet interes sant meer." Een tweede reden voor de te rugloop in partijen is volgens Kallenberg gelegen in het steeds meer opsplitsen van de leef- tijdscategoriëen bij de toernooi en, met name bij de jeugd. „Ie dereen heeft nu zo'n beetje zijn eigen circuitje en daar is niet automatisch het districtskam pioenschap in verdisconteerd. Op zich is dat geen slechte zaak, want je speelt zodoende tegen mensen van jouw leeftijd en jouw kaliber. Maar op het dis trict is bijvoorbeeld geen onder scheid bij de veteranen boven de 35. Voor een beginner is dat niet leuk als hij meteen tegen een voormalige topper moet. Eigenlijk zou die klasse een B- C- en D-afdeling moeten heb ben. Dat zou aantrekkelijker zijn voor iedereen en mogelijk meer inschrijvingen opleveren." In zijn laatste jaar als wed strijdleider is Lodewijk Kallen berg voor zijn doen 'overstag' gegaan. „Ja, ik heb de telefoon gepakt en mensen gebeld. Dat heb ik nooit eerder gedaan, dat hoefde in het verleden ook niet. Met name om het B-veld wat meer cachet te geven, heb ik Lodewijk Kallenberg op lokatie: op 'zijn eigen' Unicum bij de districts kampioenschappen FOTO ARCHIEF 'Goh, is volgende week het dis trict? Dat wist ik niet. Ja hoor, schrijf mij maar in'. Het is op vallend hoe gemakkkelijk de jeugd van tegenwoordig om springt met zijn toemooikeu wórdt vandaag de dag gewoon gebeld. Betaalt in sommige ge vallen niet eens inschrijfgeld meer. Tja, en dan worden ze vanzelf wel makkelijk". enkele spelers benaderd. Daar Van enige planning lijkt geen a. lOeKOmSt kreeg ik trouwens een paar op merkelijke reacties. sprake. Niet zo vreemd natuur lijk, want een beetje B-speler Ondanks die afslanking in kwa liteit en kwantiteit gelooft Kal lenberg wel degelijk in de toe komst van de districtskam pioenschappen. „Oh, zeker. Misschien dat je het B-kam pioenschap moet koppelen aan de Masters dat in september plaatsvindt. Dan zijn er weinig of geen A-toemooien en heb je dus wél de beste spelers van het district bijeen. Maar voor de rest is de zaak levensvatbaar. Vooral in de C- en D-categorie en bij de veteranen zitten we ook dit jaar weer barstensvol." „Voor die groepen is het bij zonder interessant om deel te nemen. Opmerkelijk is trou wens, dat er drie keer zoveel he ren meedoen als dames. Hoe dat komt? Weet ik niet. Dat is in de competitie ook zo. Er zijn veel meer heren- dan dames teams. Wedstrijdjes spelen spreekt mannen wellicht meer aan." Uitdaging Een mime week, 100 uur en 511 partijen verder en dan het zit er dus op voor Kallenberg, die zegt toe te zijn aan een nieuwe uit daging. „Ik heb het lang genoeg gedaan, nu maar eens wat an ders", zegt hij. „Ook onder mijn andere functies heb ik al een streep ge trokken of daar zal ik binnen kort een punt achter zetten. De districtskampioenschappen heb ik altijd met veel plezier gedaan. Het teamwork, de sfeer, het or ganiseren en het improviseren; dat zijn de dingen die dit werk leuk maakten. Wat dat betreft kijk ik er met plezier op terug." Wat doet Thomas Koemans tegen- „2k studeer be drijfskunde aan de Erasmus-universi teit in Rotterdam. Verder geef ik een dag in de week les op mijn oude ver leniging Artesia Tn I Koüdekerk." Waarom ben je daar weggegaan? ,;Toen ik een jaar of zestien was, zat ik :bij Artesia aan mijn top. Nadat Michael van den Berg wegging, had dit een domino-effect op Eric Snellen berg en mijzelf. Wij stapten ook op;" Hoe is je verdere carrière ver lopen? 41k ben naar De Munnik ge gaan waar ik veel leeftijdge- game set match zijn? „Nee, die ziekte was inderdaad niet de enige reden. Toen ik temg kwam in het circuit waren jon gens als Martijn Krans mij ver voorbij gegaan. Na een tijd hard trainen had ik be- Maar doordat ande- dingen mij gingen Tennissers uit Holland zijn voor de managementsbu- reaus in het verleden nooit aantrekkelijk geweest. Want voor gerommel in de marge bestaat weinig belangstelling bij de commercieel denkende bureaus, die louter afgaan op de marktwaarde van een speler. Maar nu jongens als Richard Krajicek en Jan Siemerink met veel bravour de wereldtop beklimmen, staan de agenten in de rij. Beide nationale talenten tekenden onlangs voor een bureau. Krajicek voor Advantage en Siemerink voor ProServ. Wat doen de bureaus eigenlijk precies? Wordt de tennisser er beter van of wordt hij alleen maar uitgemolken door de zakenman? roep boekhouder en hield altijd een stevige vinger aan de pols van zijn talentvolle zoon. Sinds kort stuurt hij alle financiële kwesties rondom Jan junior door naar ProServ, het in Bolog na gevestigde bureau waar on der anderen ook de broertjes McEnroe en Yannick Noah on derdak vonden. Als i LEIDEN ROB VAN DER ZANDEN Volgens een van de managers in het circuit zijn het toch vooral de spelers die aan de bureaus en hun gouden tijden verdie nen. „Ik ken ouders die zelf wel even de zaken dachten te rege len. Zoonlief sloeg een aardig balletje en pa sloot een naar zijn mening lucratief contract af zakenman aanklopt die een - - vwwa 10.000 dollar per jaar. Toen interesseren, zoals de speler even later de wereld. het vrouwelijke ge- t0p bereikte, zat hij eraan vast en miste tonnen aan sponsor- geld. Dat hadden wij toch an- Waarom ben je a ttjd zo trouw ders gedaan", zegt Paul Foortse ■bleven aan De Munnik. Veel uan hot h.irpp.. TiVi leeftijdgenoten zijn vele malen van club veranderd. „Ik zag vrienden weggaan, weer terugkomen en toen weer ergens anders naar toe gaan. En nootjes trof. Ik ben juist naar De als ik die jongens dan sprak en Munnik gegaan omdat ik daar vroeg naar de reden van hun ovfrgangs B kon spelen. In die vertrek, dan was er altijd weer jaren liet ik alles, op mijn school hetzelfde antwoord. Namelijk na; gaan voor tennis. En reisde elke dag twee uur om in Leider- overal te veel wordt ge zeurd. Ik heb daaruit mijn con- dorp mijn trainingsuurtjes te clusie getrokken en ben altijd maken. Ik heb toen veel toer nooien gewonnen tot en met B2 to?. Mijn overgang naar de BI verliep te traag waardoor ik ncfioit echt een B-topper ben ge wórden." Waarom ben je niet zo goed geworden als je zelf dacht dat je dan nog: zou worden? „Heb je mij ooit horen zeggen dat ik goed zou worden dan." Je hebt een paar jaar lang een bepaalde air over je gehad. Zo het bureau TiVi. Als een tennisser in verband wordt gebracht met geld is dat vaak prijzengeld. Die bedragen zijn ook openbaar en na elke wedstrijd krijgt iedere belang stellende een staatje van het aantal dollars dat de betreffende speler heeft verdiend. Maar om het prijzengeld draait het in hoofdzaak al lang niet meer. Al thans in de top niet. Met name bij de echte we reldtoppers begint het geld dat op de baan wordt bijeen gesla- Maar (kin nog. ledereen weet gen een steeds deel r bij jullie altijd weinig pu bliek is. Zowel op het open toer nooi als tijdens de competitie. Waarom trekt De Munnik jou te maken van de totale inkom sten. Neem een man als Boris Becker. Hij raapte vorig jaar een slordige drie miljoen gulden aan op. Volgens zijn prijzengeld op. „Toegegeven, er was ook dit zaakwaarnemer echter maakt jaar op de tribunes weerkeen dat bedrag nog geen zieke kip te bekennen. Ik zal ook niet ontkennen dat ik nooit over heb nagedacht ik ben net zo goed als de op te stappen. Toch heb ik dit rest. Maar dat was je niet. ;,Ik denk dat het een complex van omstandigheden is ge weest. Wat voor mij waarschijn lijk is geweest, is dat ik op 18-ja- rige leeftijd een jaar uit de rou latie ben geweest dqor de ziekte van Pfeiffer. Die ziekte hdd ik toen in vrij zvfare vorm te pak- keyi. Toen heb ik mé gerealiseerd dat al fees zo betrekkelijk is:in het leven. Ik bedoel: als je van vermoeidheid drie wèorden uit je mond kan krijgen, wie denkt er dan nog aan tennis?" Maar dat zal toch niet de enige reden van het complet jaar ondanks de degradatie hele gezellige competitie ge speeld. Misschien dat ik vol gend jaar in Rotterdam ga spe len. Dat komt ook beter uit van wege mijn studie. Niet omdat ik het bij De Munnik niet naar mijn zin heb?" Hoe moeten we jouw toekomst plaatje zien? „Mijn studie is leuk, daar ga ik mee door. Wat tennis betreft: ik weet dat als ik een paar weken goed train dat ik de Leidse B-top aan kan. Ik voel me de Naam: Th. Koemans laatste tijd heel lek- Leeftijd: 22 jaar ker op de baan, dus Club: De Munnik wie weet ga ik wel Beroep: student wat meer trainen." van wat de Duitser in totaal op strijkt. Want de 23-jarige groot verdiener moet het vooral heb ben van kledingcontracten en exhibities. „Het klinkt gek", zegt de va der van de Nederlandse runner- up Jan Siemerink, „Maar eigen lijk is het prijzengeld niet meer interessant. Het gaat nu om an dere zaken. Endorsement-inco me zoals de bureaus dat noe men. Dat zijn inkomsten uit kleding- en racketcontracten. Die bedragen zijn vaak veel ho ger dan het prijzengeld dat een speler jaarlijks verdient. Het is soms schrikbarend als je het ziet. Achteraf is het onze red ding geweest dat we nooit een krabbel hebben gezet. Anders had je nu misschien vast geze ten aan iets wat beduidend minder interessant is." Boekhouder Jan Siemerink senior is van be slaatje wil slaan uit de Rijns- burgse linkshander, krijgt hij het visitekaartje van Sergio Pal- mieri of een van diens assisten ten. Palmieri, zelf vroeger een begenadigd tennisser, is de baas van ProServ in Europa. „Dat is een prettige gedachte. Ik schuif nu alles door. Want het is op een gegeven moment niet meer te behappen. Laatst kwam er in Rosmalen een man naar me toe. Er was een litho ge maakt van Jan. Er was zelfs al een t-shirt in de maak met de afdruk erop. Of Jan even op de foto wilde met een shirt. Alle maal mooi en aardig, maar dat gaat dus voortaan naar ProServ. Misschien vang je voor elk ver kocht shirt straks honderd gul den, weet jij veel." De Siemerinks worden ge confronteerd met de zakelijke kant van het feit dat zoonlief in 'no time' doorstootte naar de beste veertig tennissers van de wereld. En dan kan het ijzer maar beter gewoon gesmeed worden als het heet is. En als ie mand anders dat goed kan, is het verstandig om dat uit te be steden. Bonus „Er wordt een beetje sceptisch gedaan over de bureaus. Wat mij betreft niet terecht", zegt Siemerink. „Ze doen zo veel dingen voor je die je zelf alle maal niet kunt overzien. Ze gaan op zoek naar sponsors. Ze garanderen bepaalde inkom sten, maar natuurlijk moet je zelf als speler presteren. Dan krijg je bonussen. Stel je sluit een kledingcontract af. Als je daarmee een Grand Slam wint, kun je veel geld pakken. Raak je geblesseerd of presteer je bene- denmaats dan kun je je ook geen buil vallen. Dat is natuur lijk ook belangrijk. Wij zijn in elk geval happy met ProServ. Ze verdienen natuurlijk geld aan Jan, maar dat mag, vind ik, als commerciële handel en wandel bij Grand Prix-toemooien en andere sportevenementen. Pro Serv, IMG en Advantage hebben een hele waslijst aan tennissers binnengehaald en hebben ver scheidene managers ter be schikking. Van een privé-mana- ger is in de meeste gevallen geen sprake voor de spelers, want de werknemers van de grote bureaus moeten hun aan dacht verdelen. Becker miljoenencontracten gesloten voor Tiriac en Becker. De in Bussum woonachtige jurist is gespecialiseerd in het contrac- trecht en is een onmisbare schakel in het bedrijf. „Ik werk al zeven jaar samen met Becker en dat gaat naar ieders tevre denheid. In het begin is er aar zeling. maar Boris weet nu dat hij goed zit. Hij heeft ook de volledige vrijheid al wordt dat vaak anders uitgelegd. Als we bijvoorbeeld drie ton startgeld Een van de kleinste in de rij is kunnen vangen in Antwerpen TiVi bv, geleid door Ion Tiriac. De vermaarde dubbelspeler van weleer heeft samen met Guiller- mo Vilas de besloten vennoot schap opgericht. TiVi geldt qua omvang misschien als een dwerg, maar niet qua omzet. „Ik denk dat geer. enkel ander bureau zo veel succes heeft als hem bij het ECC-toemooi en Boris wil niet dan gaat hij niet. Zo gaat het ook met rac kets. Hij moet er voor 120 pro cent achter staan en dan gaan we met de fabrikant praten." „Die persoonlijke benadering schept een band. Er is weder- uitgaan van de omzet per zijds vertrouwen. Toen Boris Jan Siemerink vraagt zich af hoe het verder moet. ze voor de speler zelf ook geld verdienen." Positieve geluiden, maar de relatie tussen speler en bureau kan in veel gevallen ook een bron van conflicten blijken. Er zijn voorbeelden te over van spelers die met tegenzin door hun manager naar een evene ment worden gestuurd, omdat de kledingsponsor daar op staat. Of omdat er toevallig een leuk bedrag aan startgeld klaar ligt. Niet altijd zijn de spelers vrij in hun doen en laten. Lendl bijvoorbeeld ging om die reden in 1987 weg bij ProServ. De Nederlandser hebben daar nog weinig last van. Ze hebben nog niet veel ervaringen met de bureaus. Siemerink en Krajicek zijn net onder de pannen en moeten alles nog ervaren. Van de andere nationale toppers is alleen Jacco Eltingh nog onder contract, bij IMG. Maar op be paald minder aantrekkelijke voorwaarden dan de twee eer der genoemde talenten. Paul Haarhuis heeft slechts een ge deelte van zijn zakelijke besog nes uitbesteed aan Advantage. Mark Koevermans is nergens bij aangesloten. Tiriac Op het moment dat een speler gaat presteren, kloppen de bu reaus massaal aan. Toen Sieme rink eind februari als qualifier de halve finale van het sterk be zette toernooi van Stuttgart haalde, was hij opeens interes sant. Ion Tiriac die ook de marketing van het betreffende toernooi verzorgde zag het service-talent spelen en droeg zijn zaakwaarnemer in Neder land op om contacten te leggen. Dat gebeurde tijdens het AB- N/Amro-toemooi een week la ter in Rotterdam, maar zaken werden nog niet gedaan. Pas enkele weken geleden tekende Siemerink. Bij ProServ dus. Het enige bureau dat van de con tractant geen deel van het prij zengeld opeist als beloning voor alle managementsactiviteiten. Wel wil de instantie uiteraard 'vangen' van andere geldstro men richting speler. Voor niks gaat alleen de zon op, nietwaar. ProServ dat in het verleden dus Ivan Lendl als 'klant' had geldt als een van de grootste in de rij van managementbureaus. International Management Group (IMG) is een andere gro te en bekende. Net als Advanta ge International, waar Steffi Graf onderdak heeft gevonden, evenals Richard Krajicek. De bureaus houden zich ove rigens meestal niet alleen bezig met tennissers. Ze doen ook in tv-rechten en verzorgen vaak de werknemer. Omdat we Boris Becker hebben natuurlijk", zegt Paul Foortse, die de zaken voor Tiriac in Nederland behartigt. Tivi heeft twintig mensen in dienst en lijft slechts een be perkt aantal tennissers in. „Want we willen bewust klein blijven, zodat we de mensen die onder contract staan persoonlij ke aandacht kunnen geven. Ik vermoed dat andere bureaus dat toch grootschaliger doen en een manager hebben die vier of meer spelers in een tijd moet helpen". Foortse heeft makkelijk pra ten en dat geeft hij zelf ook toe.- FOTO ANP Wan, Tjvi heef( a| 2eVen jaar lang Boris Becker in de stal. En het paradepaardje van Tiriac zorgt uiteraard voor de voor naamste bron van inkomsten bij het managementbureau. Al wordt Boris er zelf natuurlijk ook niet slechter van. Cijfers worden niet verstrekt, maar met enig rekenwerk zijn de gages die TiVi dank zij Boris vangt wel te achterhalen. Stel Becker wint drie miljoen aan prijzengeld en krijgt daar nog twaalf miljoen bovenop uit onlangs in Ede was, wilde hij dat ik met hem een avondje naar Amsterdam ging. Zo ver zijn we inmiddels. We hebben geboft met die jongen. Met zijn ouders ook trouwens. Hij heeft toch een enorme uitstraling. Natuurlijk is dat een uitgangs punt voor TiVi. We hebben ook Marie Joe Fernandez onder contract, een prachtige meid om te zien. Of houdt u soms meer van Navratilova?" Leconte „Maar Ion bepaalt onder welke voorwaarden iemand binnen komt. Boris draagt een gedeelte van zijn prijzengeld af. Dat doet iedere speler bij TiVi. Ook Sie merink als hij was gekomen. We houden er niet van om andere voorwaarden te accepteren. Henri Leconte tekende ook eens een contract bij ons dat in 1984 werd verlengd. Toen kwam hij opeens met een tien jaar oudere vriendin aanzetten die het wel even anders wilde regelen. Kijk eens, dan is het alsof TiVi in dienst komt bij die meid. Dat nooit. Het contract is meteen demonstraties en kleding- en verscheurd. Natuurlijk heeft racketcontracten. Want volgens Foortse bedraagt 'the prize mo ney' ongeveer twintig procent van het totaal in het geval-Bec ker. Dan gaat de kassa van Ti riac toch behoorlijk rinkelen. Want TiVi vangt van het prij zengeld 10 procent, van ae sponsorgelden 25 procent en van de demonstratiepartijen 30 procent. Tel uit je winst. „Natuurlijk verdienen we een hoop aan Boris", zegt Foortse. "Maar zeg nou eerlijk. Hadden Pa en Ma Becker dit allemaal voor elkaar gekregen voor hun zoon? Dat bedoel ik. Daar zijn de managementbureaus nou voor. Kijk, als je een kies wil trekken kun je het zelf probe- Henri iets attractiefs. Maar als de bekers worden uitgereikt, is hij niet in de buurt. Begrijpt u? En Boris wel. Die komt op de cover van Newsweek met de kleding van Fila waarmee we een contract hebben getekend." De merchandising van ten nisspelers beperkt zich niet lan ger tot Lendl, Becker en Edberg. Ook in Nederland is kennelijk wat te halen. „Ik heb me wei eens afgevraagd", zegt Sieme rink senior, "waarom willen ze Jan nou eigenlijk hebben. Want de top tien heeft hij nog niet ge- haald. Dan hoor je: hij is jong, groeit nog als speler en kan straks veel waard zijn. Dat is het. Je bent handelswaar ren. Die kies zal er op den duur die zakenlui. Uiteraard moet je wel uitkomen. Maar het lijkt verstandiger tandarts te ga; Foortse heeft door de jaren uitstraling hebben, maar in feite naar de verdwijnt op de baan het mens zijn. Je bent een produkt met een marktwaarde, meer niet

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 31