Binnenland Record voor NS Verzet tegen uitbuiting buitenlanders in bouw Verdediging IRA bepleit vrijspraak Spoorwegpolitie krijgt veertig man extra Postbank vraagt geld voor blauwe acceptgiro Pleidooi voor handhaven hulp aan Derde Wereld Onderzoek legt relatie tussen vruchtbaarheid en bestrijdingsmiddelen Zaterdag 22 juni 1991 Redactie: 023-150225 JANINE BOS MA ALTAN ERDOGAN RONALD FRISART (chef) PATRICK VAN DEN HURK MARGOT KLOMPMAKER SJ AAK FRANS VISSER Vormgeving: ANDRIES DETMAR Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Gemeenschappelijke Persdienst (GPD), Inter Press Service (IPS). DE HUISARTS is niet door een andersoortige dokter te vervangen. Dit schrijft de Ziekenfonds raad in een advies aan staatssecretaris Simons van volksgezondheid VOLGENS DE RAAD vraagt het werken als huisarts zo'n bijzondere deskundigheid dat er geen alternatieven te be denken zijn met een zelf de kwaliteit van de zorg NIEUWSLIJN 'Nederland moet btw verlagen De verschillen tussen de Nederlandse en Duitse btw-heffingen moeten verdwijnen. Om oneigenlijke concurrentie te voorko men, die in het grensgebied kan ontstaan voor bedrijven en win kels, moeten beide landen water in de wijn doen. Dat betekent voor Nederland een verlaging van het btw-tarief van 18,5 naar j 16 procent. Duitsland trekt het tarief van 14 procent met twee procent op. Dat zei de Duitse minister van economische zaken, i Jürgen Möllemann, gisteren bij een werkbezoek aan Dagblad Tubantia in Enschede. Hogere omzet restaurants en café's De horeca heeft het eerste kwartaal dit jaar 5,2 procent meer geld omgezet dan dezelfde periode vorig jaar. Hotels kwamen 1,1 procent lager uit, maar restauranthouders zagen hun omzet stijgen met 8,3 procent. Café's verkochten 3,4 procent meer. In jeugdherbergen, kampeerbedrijven en vakantiecentra was de omzet 7,6 procent hoger. Diesel duurder, Ipg goedkoper Diesel wordt maandag een cent per liter duurder, lpg twee cent goedkoper. De Novok, de organisatie van zelfstandige oliehan delaren, heeft de vrije pompen dat advies gegeven, gelet op de prijzen voor olieprodukten op de internationale markten. Shell- dochter BK-Gas, markleider voor lpg, sloot zich bij dat advies aan. De adviesprijs voor diesel komt op 108 cent en voor lpg op 53,9 cent per liter. Extra controles onder TT-verkeer Tijdens de TT Speedweek, die van maandag tot en met vrijdag plaatsvindt (de week voorafgaand aan de TT-motorraces in As sen), zal de politie in Drenthe extra verkeerscontroles uitvoeren. De controles zijn volgens de politie vooral gericht op die wegge bruikers die de regels bewust overtreden, door rechts inhalen en onvoldoende afstand houden. Van iedere weggebruiker tegen wie wordt opgetreden zal een blaasproef worden genomen. Bejaarden willen niet naar tandarts Mensen in bejaardenhuizen maken er geen gewoonte van de tandarts te bezoeken. Dat bleek bij een projekt van het Haagse ziekenfonds Azivo en de tandartsenorganisatie NMT. Negen tandartsen controleerden in drie bejaardenhuizen gratis de ge bitten van de bewoners. Van de 394 bewoners waren er 117 ge ïnteresseerd. Tweederde van hen bleek al langere tijd met één of meer klachten op tandheelkundig gebied rond te lopen, variëe- rend van pijn, te los of te ruim zittende prothesenen, tot breu ken in het kunstgebit. Voor64 procent van de gecontroleerde bewoners was het zeer lang geleden (soms twintig jaar) dat ze zelf een tandarts hadden bezocht. Chloor ontsnapt uit fabriek Akzo Bij Akzo in Hengelo is gisteren door een technisch mankement chloor onsnapt. Het ging volgens een mededeling van het bedrijf om enkele kilo's. Door snel maatregelen te nemen, kon Akzo het euvel vrijwel direct verhelpen. De chloorwolk, die door een lek kage ontstond, bleef enige tijd boven Hengelo hangen. De poli tie stelde alarmfase twee in. Bij de politie van Hengelo en Akzo kwamen zeven klachten over stank binnen. Groei komt vooral voor rekening van OV-Studentenkaart Nederlandse Spoorwegen (NS) boeken het ene record na het andere. Vorig jaar nam het reizigersvervoer met 8,1 procent toe tot ruim 11 miljard reizigerskilometers, een recordgroei, zo blijkt uit het jaarverslag over 1990. Voor dit jaar rekenen NS op een nog veel forsere groei van on geveer 18 procent. UTRECHT ANP nog maar 39 miljoen). Die re sultaten zijn echter niet zonder meer vergelijkbaar, omdat over 1990 voor het eerst sprake is Dat groeitempo is overigens enigszins geflatteerd: bijna twee derde ervan komt voor rekening van een geconsolideerde jaarre- van de OV-Studentenkaart die begin dit jaar is ingevoerd. NS varen wel bij de volle trei nen. De opbrengsten uit het rei zigersvervoer stegen vorig jaar het minder goed. met 108 miljoen tot 1.380 mil- voersomvang daalde vorig jaar joen gulden, oftewel 8,5 pro cent. Het Rijk gaf NS vorig jaar met vijf procent tot 18,4 miljoen ton. Wel stegen de vrachtop- bijdrage van 1.394 miljoen brengsten met bijna twee pro gulden voor het reizigersvervoer cent tot 226 miljoen gulden. De (vier procent meer dan i Mede daardoor werd het jaar afgesloten met een winst van 88 miljoen. Een jaar eerder was dat rijksbijdrage voor het goede vervoer bedroeg 29 miljoen gul den (zes procent meer dan in *89). Het reizigersvervoer is de af gelopen drie jaar veel harder ge groeid (met bijna 25 procent) dan de vloot treinen. NS zetten alles op alles om de achterstand in capaciteit zo snel mogelijk in te lopen. Voor eind 1993 wor den vierhonderd nieuwe rijtui gen opgeleverd, waardoor het aantal zitplaatsen met ongeveer 16 procent toeneemt. Pas in 1995 verwachten NS de capaci teit weer helemaal op peil te hebben. In het jaarverslag zegt NS- topman Ploeger dat de ge wenste uitbreiding van het goe derenvervoer per spoor alleen haalbaar is als de concurrentie verhoudingen ten opzichte van vrachtwagen en schip worden gewijzigd. Ook moet de over heid de uitbreiding van het goe- derennet financieren, met na me de Betuwelijn. Een havenwerker overpeinst de toekomst tijdens een bijeenkomst van de FNV in de kantine van het stukgoedbedrijf Seaport Terminal. De Vervoersbond FNV peilde gis teren de actiebereidheid in de Rotterdamse haven, waar een dag moet het overwerk worden tegen- eerder de coa-onderhandelingen gegaan door ri in het stukgoed zijn stukgelopen. De bond eist van de havenwerk geversorganisatie SVZ een loons verhoging van 3,5 procent. Ook nemen. De havenwerkgevers bo den 2,5 procent loonsverhoging. FOTO ANP £0 OUDENAARDEN ROTTERDAM GPD Advocate verrast met nieuwe getuige De bouw- en houtbond FNV zal in de onderhandelingen over de bouw-cao voor 1992 proberen een einde te maken aan de stel selmatige uitbuiting van buiten landse arbeidskrachten door aannemers. De bond wil dat alle buitenlandse werknemers, ook degenen die in dienst zijn bij een buitenlandse (onderaan nemer, onder de Nederlandse cao vallen. Dit heeft de Zuidhollandse districtsbestuurder F. Dobbe- laer laten weten aan het ge meentebestuur van Rotterdam. Dobbelaer reageert op uitspra ken die wethouder J. Henderson (sociale zaken en werkgelegen heid) donderdag deed tijdens een informatiedag over leerling bouwplaatsen. De wethouqèr sprak toen schande van het op steeds grotere schaal inzetten van buitenlandse werknemers op bouwplaatsen tegen, aldüs Henderson, „inferieure arbeids voorwaarden". De Bouw- en Houtbond FNV deelt deze kritiek volledig, „$ij de laatste onderhandelingen over de Bouw-cao hebben we dit probleem aan de orde ge steld. Werkgevers hebben repa ratie van het lek in de cao ech ter weten tegen te houden", al dus de bond, die inmiddels ech ter zoveel alarmerende berich ten heeft over wantoestanden met buitenlands personeel, dat de kwestie bij de komende on derhandelingen „hoog op de agenda" zal worden geplaatst. De huidige cao loopt 31 decem ber van dit jaar af. Het is de 34ste keer dat de vloot- Ook het gloednic e multi- DEN BOSCH •ANP-GPD De verdediging van de vier IRA- verdachten heeft gisteren op de voorlaatste dag van het proces voor het gerechtshof in Den Bosch vrijspraak gevraagd. Vol gens de raadslieden is op geen enkele wijze bewezen dat de le ren Paul Hughes, Sean Hick en Donna Maguire betrokken bij het vermoorden van twee Australische toeristen op 27 mei vorig jaar in Roermond. Ook Gerard Harte, de enige van het viertal die eerder door de recht bank in Roermond is veroor deeld wegens de moorden, moet volgens zijn advocate worden vrijgesproken. De rechtbank in Roermond veroordeelde Harte drie maan den geleden tot achttien jaar gevangenisstraf. Belangrijkste bewijs voor zijn betrokkenheid bij de moorden was de getuige nis van een echtpaar dat hem zegt te hebben gezien in de vluchtauto die na de aanslag werd gebruikt. De procureur- generaal in Den Bosch, mr. F. van Straelen, eiste deze week opnieuw achttien jaar cel. In een laatste poging Harte's onschuld aan te tonen, introdu ceerde zijn raadsvrouw, mr. M. Hegeman, gisteren een nieuwe getuige. Ze hield het hof voor dat het IRA-lid Desmond Grew misschien wel een van de schutters in Roermond is ge weest. Van Grew is bekend dat hij gedurende langere tijd con tacten heeft onderhouden met een of meer van de terecht staande verdachten. Hij werd overigens vorig jaar, enkele maanden na de Roermondse aanslag, in Noord-Ierland door de politie neergeschoten. Hegeman haalde ter onder steuning van de mogelijke per soonsverwisseling een verkla ring aan van een tot nu toe on bekend gebleven getuige. Het betreft hier een korte politiever- klaring van een vrouw die enke le minuten na de aanslag een auto voorbij heeft zien komen. De vrouw verklaarde dat ze een man had zien zitten die volgens Hegeman voor een groot deel overeenkomt met het signale ment van Grew. De rechtbank in Roermond sprak de drie andere verdachten in maart vrij wegens gebrek aan bewijs, nadat tegen hen een straf was geëist van twintig jaar. Mr. Van Straelen eiste woens dag opnieuw zware straffen: achttien jaar tegen Hick en Ma guire en twaalf jaar tegen Hug hes. kijks. De vlootdagen duren tot en FOTO ANP» HANS STEINMEIER Ongeveer 18.000 mensen be zochten gisteren de eerste dag dagen plaatsvinden. Een van de functionele fregat Karei Doorman met morgen, van de Nationale Vlootdagen van grote trekkers is de replica van het en de tentoonstelling over de de Koninklijke Marine in Den Hel- VOC-schip Amsterdam, die deze dienstverlening van de Neder- der. Volgens de marine-voorlich- week via de Zeeweg de Helderse landse Koninklijke Marine tijdens ting is. dat 11.000 meer vorig jaar. kust bereikte. de Golfoorlog trokken veel be- De zwaar onderbezette spoorwegpolitie (SP) krijgt er veertig personeelsleden extra bij. Die toezegging heeft SP-chef Seij giste ren gedaan aan de vakbonden. Zij hadden een dag eerder extra krachten geëist, omdat de werkdruk in korte tijd enorm is gestegen. De beloofde versterking is bedoeld om de spoorwegpolitie te ontlasten in de weekein den, wanneer het korps de handen vol heeft aan het vervoer van voetbalsupporters. Volgens een NS-woordvoerder zal de SP bovendien proberen de zeventig vacatures versneld op te vullen, zodat het korps spoe dig op de sterkte van 560 man zit. Inclusief de dertig man extra die NS de vakbonden onlangs al hadden beloofd om de agressie tegen conducteurs te beteugelen, gaat het in totaal dus om 140 nieuwe werknemers. NS wil hen uiterlijk over twee jaar in dienst hebben. Bestuurder J. van Zeben van de Vervoers bond FNV is niet helemaal tevreden met de toezegging. Volgens hem moeteii er nog ze ker tachtig mensen bij komen DEN haag GPD ren die didens cen proefperiode van een jaar overstappen naar automatische incasso krijgen per verleende machtiging een rijksdaalder premie. Consumenten- en onderne mersorganisaties hebben in het verleden geprobeerd tarieven voor het betalingsverkeer tegen te houden. Zij vreesden dat de bedrijven en instellingen dit door zouden berekenen aan hun klanten. Vorige maand on dertekenden ze met de banken een principe-overeenkomst dat tarieven alleen zullen wordën gebruikt om het betaalgedrag van klanten te sturen. De Postbank, die in april al met nieuwe tarieven had willen komen, stelde dit uit tot juli. De bank bekijkt volgend jaar hoe veel mensen overgestapt zijn op automatisch betalen. Aan de hand daarvan bepaalt de bank of aanvullende maatregelen no dig zijn. De Postbank laat haar zakelijke klanten vanaf 1 juli 45 cent be talen voor het gebruik van blau we acceptgirokaarten. Tot nog toe waren de kaarten gratis. De Postbank wil «chter het beta lingsverkeer kostendekkend maken. De eerste vierduizend accept giro's die een bedrijf in een jaar verstuurt, blijven gratis. Daar door treft de maatregel niet alle bedrijven die bij de Postbank bankieren. Kleinere bedrijven blijven buiten schot. Slechts één op de honderd zakelijke klanten en instellingen van de bank wordt getroffen door de maatre gel. Dat zijn er ongeveer vier duizend. De aangekondigde invoering van het tarief van 15 cent voor automatische incasso's (mach tigingen) stelt de bank uit tot 1 januari volgend jaar. Particulie- ACHTERGROND AMSTERDAM GPD Journalisten eindelijk op de barricaden WAGENINGEN GPD hebben toen gepleit voor hand having van de 1,5 procents norm, maar een alternatieve dekking voor het bezuinigings- besluit is nog niet gevonden. Minister Pronk liet deze week in de kamer weten dat hij zich genoodzaakt ziet hulp aan be paalde ontwikkelingslanden te verminderen, omdat zijn pot voor noodhulp door de Golfoor log, de overstromingen in Bangladesh en de hongersnood in Etiopië, Somalië en Sudan leeg dreigt te raken. Ruim zeventig maatschappelij ke organisaties hebben gisteren een schriftelijk pleidooi ge stuurd aan de Tweede Kamer voor handhaving van het bud get voor ontwikkelingssamen werking van 1,5 procent van het netto nationaal inkomen. In het kader van de Tussen balans werd begin dit jaar be sloten te bezuinigen op ontwik kelingssamenwerking. Alle ka merfracties, behalve de WD, De NVJ bereikte eind mei met de werkge vers, verenigd in de Nederlandse Dagblad Pers (NDP), een akkoord over een nieuwe cao. Maar de leden in het land wezen de overeenkomst af en stuurden de onderhan delingsdelegatie terug. De journalisten wil len meer geld. Brakman: „Journalisten hebben nooit aan dacht besteed aan hun salaris. Steeds zijn ze akkoord gegaan met de trendmatige ver hoging en meer niet. Maar al jaren hoor je journalisten morren over hun loon. Over de hoogte, de uitloopmogelijkheden, de ver goeding voor onregelmatigheid en over werk. Maar journalisten houden van hun vak, ze willen dat de krant elke dag weer verschijnt, dus bleef het telkens bij rr en werd er niet geprotesteerd. Nu hebben ze eindelijk over hun muurtje heen gekeken en ontdekt dat ze in vergelijking met verge lijkbare beroepen als voorlichters, het mid denkader in de zakenwereld, omroepmede werkers en collegae in het buitenland qua honorering ver achterblijven. De eindsala- rissen bij de omroepen liggen bijvoorbeeld tien procent hoger dan die bij de dagbla den." Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau Schrijven over acties doen journalisten regelmatig, zelf de barricaden op, nee, dat doen ze niet. Of dat ook zo blijft is de vraag, want op de burelen van de Ne derlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) in Amsterdam is men momenteel druk bezig met de voorbereiding van 'bepaalde vormen van acties'. „Uit de stemming in het land is ons gebleken dat de journalisten nu bereid zijn actie te voeren", aldus Inge Brakman, secretaris van de NVJ. Berenschot. Maar de werkgevers onder schrijven de gegevens van Berenschot niet. Grof gezegd komt het er op neer dat de journalist geen séhaars produkt is, zodat de werkgevers ook geen aanleiding zien om van een achterstand te spreken. Secretaris Sociale Aangelegenheden van de NDP, drs. Th. Taggenbrock: „Vraag en aanbod van journalisten ontwikkelen zich evenwichtig. Sterker nog, het aanbod is mede door de opleidingen aan de scholen voor de journa listiek groter dan de media kunnen gebrui ken. En hoewel het gras in andermans tuin altijd groener lijkt, vinden wij dat de hono rering van journalisten conform de situatie op de markt is." Wel onderkent de NDP dat er in bepaalde salarisklassen een zekere clustering is ont staan. „We gaan onderzoeken of de struc tuur moet worden veranderd zodat er een betere doorstroming komt", aldus Taggen brock. Inge Brakman: „Maar de journalisten willen dat er nu een begin wordt gemaakt met de inhaalrace en ze willen nu ook profiteren van de fantastische winstcijfers die de dag bladen de afgelopen topjaren hebben ge haald." Taggenbrock laat er geen twijfel over bestaan: journalisten hebben geen achterstand in salaris en dus valt daar ook niet over te praten. NDP en NVJ gaan woensdag weer met el kaar praten. „De werkgevers zullen niet di rect willen toegeven, vandaar dat we bezig zijn acties voor te bereiden", aldus Brak man. „Dat is afschuwelijk en uniek. Zoals gezegd voeren journalisten niet graag actie. Die mentaliteit verzwakt de onderhande lingspositie. Maar nogmaals, dit keer is er actie-bereidheid." Hun leeftijden liepen uiteen, maar ze hadden wel allemaal kinderen onder de twaalf jaar. Bij een gedeelte van hen bleef na het stoppen met voorbe hoedmiddelen zwangerschap geruime tijd uit. Aantoonbaar langer dan bij de rest van de groep. De stellen, bij wie dit het geval was, bleken intensiever met bestrijdingsmiddelen in aanraking te zijn geweest dan de andere echtparen. Dat had te maken met bijvoorbeeld de aard van hun bedrijf, de opper vlakte die werd bespoten, de duur van het spuiten en de ap paratuur die werd gebruikt. Het uitblijven van zwangerschap kan worden beschouwd als een mogelijk effect van het in aanra king komen met bestrijdings middelen, aldus de vakgroep. Maar met die conclusie is voor zichtigheid geboden. Zo valt nog niet te zeggen welke bestrij dingsmiddelen precies de boos doeners zijn en of het effect tij delijk of permanent is. Fruittelers worden mogelijk minder vruchtbaar naarmate zij door hun werk intensiever in contact zijn geweest met be strijdingsmiddelen. Dit is de voorzichtige conclusie van een onderzoek van de vakgroep Hu mane Epidemiologie en Ge zondheidsleer van de Land bouwuniversiteit in Wagenin- gen naar de relatie tussen vruchtbaarheid en het werken met bestrijdingsmiddelen. In Nederland is nog niet eerder onderzocht of het omgaan met landbouwchemicaliën gevolgen heeft voor de vruchtbaarheid. Howel fruittelers als groep niet meer of minder vruchtbaar lijken te zijn dan andere bevol kingsgroepen in Nederland, zijn er wel verschillen aangetoond tussen fruittelers onderling, zo stellen de onderzoekers. De vakgroep onderzot in \<>ng jeer, op verzoek van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, 64 fruitte lers-echtparen in het hele land.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 3