5t] Verkopers calculator Medewerker m/v voor onze Customer Service VAKLEERKRACHT LICHAMELIJKE OEFENING medewerker zieken verzorgende m/v Gemeente Katwijk doktersassistente VAKATURES VAKftTURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATUIIES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES Het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Katwijk en omgeving vraagt voor de Zonneoloemschool (S.O. en V.S.O. voor M.L.K.) een OMVANG BETREKKING 8 UUR Er wordt gedacht aan een enthousiaste leerkracht(e), die in kan spelen op de verschillende leeftijden van de leerlingen in deze tak van speciaal onderwijs en de daarbij behorende motorische ontwikkeling. Inlichtingen worden verstrekt door en sollicitaties richten aan de direkteur van de school, de Hr. F.H.P. Gomes, tel. school 01718- 30222, privé 01718- 29592, p/a Piet Heinlaan 78, 2224 SW Katwijk. Raad van State De Raad van State is een Hoog College van Staat. Hij is in de eerste plaats adviseur in hoogste en laatste ressort van de Kroon inzake de wetgeving. Het College heeft een Afdeling voor de geschillen van bestuur voorde behandeling van dezgn. Kroongeschillen. De Raad kent voorts een Afdeling rechtspraak die in hoogste instantie uitspraak doet inzake overheids beschikkingen (AROB-beroepen) Bij de Raad van State zijn momenteel circa 650 personeelsleden werkzaam verdeeld over een aantal juridische, administratieve, documentatie- en huishoudelijke afdelingen. De Raad van State te 's-Gravenhage vraagt ten behoeve van de secretariële ondersteuning van een meerjarig reorganisa tieproces bij de Onderafdeling Organisatie en Informatievoorziening een De gezochte medewerker zal worden aangesteld bij de Onderafdeling O I, maar ook werk verrichten ter ondersteuning van verschillende werk- en projectgroepen en de individuele leden daarvan. Taak: - het maken van verslagen van vergaderingen; - het typen van stukken en uitwerken van dictaten; - het maken van fotokopieën; - het verzenden van stukken; - het bijhouden van het archief van de projectorganisatie; - het maken en bewaken van afspraken en het verschaffen van inlichtingen; - het reserveren van vergaderruimten en het ontvangen van bezoekers; - het op aanwijzing opstellen en bijwerken van (plannings)schema's. Vereisten: - HAVO niveau, aangevuld met een secretariële opleiding of ervaring in een vergelijkbare functie; - vaardigheid in het werken met WordPerfect; - flexibele werkinstelling; - vaardigheid in het omgaan metgrafiscrie programmatuuren planningspak ketten strekt tot aanbeveling. Aanstelling geschiedt voorshands op tijdelijke basis tot 1 januari 1993. Salaris: het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring maximum 3.175,— bruto per maand (schaal 5 van het BBRA1984), exclusief 8% vakantietoeslag. Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na verschijning van dit blad worden gericht aan het hoofd Personeelszaken en Organisatie-ontwikkeling van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Katholieke Stichting Huize st'bernardus verzorgingstehuis verpleeghuis, reactiverings- en dagbehandelingscentrum hoofdstraat 82. 2171 AV Sassenheim, tel. (02522) 19004 Op een van de afdelingen van ons 114 bedden tellende somatisch verpleeg huis hebben wij op korte termijn plaats voor een Ook pas afgestudeerde M.D.G.O.-VP'ers worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren. Tot haar of zijn taak behoort: het in teamverband verplegen van patiënten samen met verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een op het methodisch verplegen gebaseerd verpleeg- en verzorgplan; een belangrijke inbreng hebben bij de werkbegeleiding van leerling ziekenverzorgenden en stagiaires; het bevorderen van een goede sfeer op de afdeling, waarbij de begeleiding en de persoonlijke benadering van onze patiënten voorop staat. Bij gebleken geschiktheid zijn er door groeimogelijkheden aanwezig. Interne huisvesting behoort tot de mogelijkheden. Salariëring volgens FWG-schaal 35. Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Ziekenhuiswezen. Inlichtingen over deze funktie kunnen worden ingewonnen bij het koördinerend hoofd verplegingsdienst, de heer RH.J.M. ter Linde, aan wie ook de schrif telijke sollicitaties kunnen worden gericht. Intermedia bv en Samsom-Sijthoff grafische bedrijven bv vormen samen het facilitair bedrijf van de sector Beroeps- en Bedrijfs informatie. Samsom-Sijthoff ontplooit haar activiteiten op het terrein van pre-press, drukken, afwerken en verzendklaar maken. Intermedia verricht op professio nele wijze een grote verscheiden heid aan diensten voor de werk- voor 36 uur per week. U verricht de voorcalculaties op basis van de door de afdeling Control Administratie geleverde standaardprijzen en normen. Daarnaast houdt u zich bezig met de verkoopprijzen, uitgaande van de verkoopprijsboeken voor interne afnemers. Ook het maken van recapitulaties, zoals jaaroverzichten, en het op stellen van kostprijzen, verkoop prijzen en prijsvergelijkingen zijn belangrijke taakonderdelen. Met behulp van onder andere offertes en orderbevestigingen zorgt u voor een goede en tijdige facture ring. Verder bewaakt u verkoop prijzen, rapporteert u t.a.v. uitkom sten en geeft u verzendadviezen. Wat wij vragen U beschikt over een opleiding grafische MTS, met als studie richting AE of GT Calculatie II. Verder bent u servicegericht, maatschappijen van de sector. Haar taakgebied omvat commercie, administratie, marketing services, opslag en distributie, redactionele ondersteuning en tekstverwerking. Bij Intermedia en Samsom-Sijthoff werken circa 450 mensen. Binnen de afdeling Verkooponder steuning, onderdeel van de afdeling Verkoop, is plaats voor een m/v accuraat en heeft u bij voorkeur ook ervaring opgedaan met een geautomatiseerde verkoopadmini stratie. Wij zien deze functie het liefst vervuld door een ervaren iemand, maar bent u net van school en beschikt u over vol doende ambitie, dan kunt u ook reageren. Informatie en sollicitatie Wilt u meer weten, dan kunt u bellen met mevrouw F.D. Naaborgh-Kuhlenbeck, coör dinator Verkoopondersteuning, te bereiken via (01720) 6 61 16, of privé (071) 61 70 69. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Samsom-Sijthoff/ Intermedia, ter attentie van de heer P.J.J. Verhoeff van de afdeling Personeel Organisatie. Ons adres is: Postbus 111, 2400 AC Alphen aan den Rijn. Samsom-Sijthoff/Intermedia maken deel uit van Wolters Kluwer nv, een internationaal uitgevers concern met vestigingen in zes Europese landen en de Verenigde Staten. Kernactiviteiten van Wolters Kluwer zijn: informatief, educatief en wetenschappelijk uitgeven, opleidingen en - in het Nederlands taalgebied - algemeen uitgeven. Wolters Kluwer heeft een omzet van ca. 2 miljard gulden en telt achtduizend medewerkers, waarvan ruim 50% in Nederland. Samsom-Sijthoff/Intermedia CASBA W00ND0RAD0,10.000 m2 groot, is een dynamisch en volledig geautomatiseerd meubel-detailhandelsbedrijf in de Randstad. In verband met de sterke groei en uitbreiding van ons assortiment hebben wij op korte termijn plaats voor m/v Zowel full-time als part-time. Leeftijd 25-35 jaar. Heeft u de nodige ervaring in de verkoop van meubels en slaapkamers opgedaan, heeft u kommercieel en praktisch inzicht, doorzettingsvermogen en ziet u het funktioneren in een enthousiast verkoopteam helemaal zitten, richt dan uw, uitsluitend, schriftelijke sollicitatie aan: CASBA W00ND0RAD0. HEEFT 'T SOWIESO" Postbus 62,2380 AB Zoeterwoude. Waarschijnlijk kent u ons van naam, in elk geval komt u ons iedere dag in een of andere vorm tegen: 3M. Een bedrijf dat sterk groeit dankzij haar produkt-en marktfilosofie. Onder bekende namen als 3M en Scotch wordt een zeer uitgebreid assortiment produkten op de markt gebracht, waaronder zelfklevende tapes, medische produkten, Post-it notes en industriële schuurmaterialen. Kenmerkend voor de aard van het bedrijf is de vrijheid van handelen die elke 3M'er heeft binnen zijn/haar verantwoordelijkheden. Het kantoor is gevestigd in Zoeterwoude-Rijndijk. Voor onze divisie Logistiek staan 26 medewerk(st)ers dagelijks in contact met onze klanten. Niet alleen produkt- informatie, ook levertijden, order acceptatie, prijzen e.d. komen in een omgeving met vergaande geauto matiseerde systemen aan de orde. Voor de verkoopgroep Autoschade- herstelprodukten zoeken wij een enthousiaste medewerk(st)er met: - Een opleiding op HAVO-/MEAO- niveau. - Sterke communicatieve eigen schappen. - Enkele jaren ervaring in commercieel/ administratief werk. - Interesse om te werken in een hectische omgeving met veel telefoongesprekken en aan de administratieve verwerking daarvan. Een pré is: - Kennis van en ervaring in de logistiek. - Werkervaring op een Customer Sen/ice afdeling of in een gelijk soortige functie. Indien u geïnteresseerd bent in deze functie verzoeken wij u telefonisch te reageren op maandag 24 juni 1991 of dinsdag 25 juni 1991 tussen 09.00 én 12.00 uur. Telefoon 071-450188. 3M Nederland B.V. Afdeling Personeelszaken Postbus 193 2300 AD Leiden 3M GEEFT GOEDE MENSEN DE RUIMTE Bij de afdeling Ondersteuningsdienst van het korps gemeentepolitie kan bij vreemdelingenzaken worden geplaatst een administratief medewerker m/v (5 middagen 20 uur per week) Functie-inhoud: - het voeren van de geautomatiseerde vreemdelingenadministratie; - het beheren van het archief vreemdelingenzaken; - het verrichten van administratieve taken, waaronder POI (^Planning, Organisatie en lnformatie)-werkzaamheden; - andere op de afdeling voorkomende archiefwerkzaamheden. Functie-eisen: - het bezit van het diploma HAVO; - goede kennis van de moderne talen; - typediploma. Kennis met betrekking tot archiefbeheer strekt tot aanbeveling. het salaris bedraagt minimaal ƒ1.172,en maximaal 1.760,bruto per maand (functioneel schaal 5j. Beneden de 22-jarige leeftijd vindt jeugdaftrek plaats. Nadere informatie wordt desgewenst verstrekt door de heer M. Stolk (hoofd van de afdeling) of door mevrouw M.M.E. de Haan-van Zon (medewerkster vreemdelingen zaken). Beide personen zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 01718-25511. Het gemeentelijk beleid is erop gericht uitvoering te geven aan de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers. Belanghebbenden, zoals bedoeld in deze wet en die voldoen aan de gestelde eisen, wordt nadrukkelijk verzocht te solliciteren. Schriftelijke sollicitaties worden binnen 1 week na het verschijnen van deze oproep ingewacht bij de afdeling Personeel en Organisatie van de gemeente Katwijk, Postbus 589,2220 AN Katwijk, onder vermelding van vacaturenummer 1/801 op brief en enveloppe. Gevraagd in huisartsenpraktijk gediplomeerde voor de ochtenduren. Brieven onder nr. 1615 van dit blad. Rijksuniversiteit Leiden Lands oudste universiteit voert een k beleid dat overeenstemt met de op- vattingen en eisen van de jaren '90. Met haar 8 faculteiten en 51 studie- richtingen beschikt zij over een breed onderwijsaanbod. Zij vormt hiermee een ideale basis voor een vruchtbare interdisciplinaire aanpak. Met haar veelheid aan afstudeerrichtingen biedt zij een goede aansluiting op de arbeids markt. Bevordering en bewaking van de kwaliteit van fundamenteel onderzoek heeft hoge prioriteit. De onderzoekcentra kunnen bogen op internationale erkenning. Toepassingsgericht onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met opdrachtgevers als overheidsinstellingen en nationaal en internationaal opererende bedrijven. Intensieve contacten met befaamde buitenlandse universiteiten illustreren eveneens het belang dat de universiteit toekent aan internationalisering. Het Universitaire Sportcentrum van de Beheerseenheid Materiële Studentenvoorzieningen MEDEWERKER LICHAMELIJKE VORMING EN SPORT-A (V/M) (16 uur p/w, vacaturenummer: I -208/1170) Taak: - voorbereiden en geven van lessen met name in basketbal, hockey en conditietraining; - daadwerkelijk participeren in de organisatie Lichamelijke Vorming en Sport Vereist Akte MO/P en specialisatie basketbal en/of hockey. Salaris maximaal 5.057,— bruto per maand bij een volledige dagtaak. De aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor ten hoogste twee jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Inlichtingen bij: J.C. van Rooyen, tel. 07!-274613. Sollicitaties, onder vermelding van nummer op brief en envelop, binnen twee weken na het verschijnen van dit blad zenden aan: Beheerder Beheerseenheid Materiële Studentenvoorzieningen, H.J. Gorsen, Kaiserstraat 25, 23II GN Leiden. Bij gelijke geschiktheid hebben vrouwen voorrang. Het in de advertentie genoemde salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Rijksuniversiteit Leidenj I I I II I II I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 28