Leiden Criminaliteit in Leiden neemt onrustbarend toe Stemming w/mmm Zaterdag 22 juni 1991 Redactie: 071-161400 Eindredactie: WIM WEGMAN Vormgeving: RON VAN HAASTREGT 27 ER WAART EEN SPOOK door Leiden, en dat spook heet de Socialistiese partij. Want al zie je ze niet, ze zijn er wel Leiden is de afgelopen maanden geregeld opgeschrikt door moorden, pogingen tot moord en mishandelingen. Hoewel de aard ervan verschilde, kan worden gesproken van toenemend geweld in de stad. Het eerste half jaar van 1991 leverde zeven pogingen tot moord op met vijf doden. In het hele vorige jaar waren er vier aanslagen die in totaal één dode opleverden. Politie en horeca in de binnenstad zien de stijging van het aantal zware delicten met lede ogen aan. „Als we niet oppassen wordt het hier echt bijzonder onaangenaam." LEIDEN ROY KLOPPER De Leidse politie heeft de afge lopen tijd heel wat te verhap stukken met diverse moordza ken. Vorig jaar moest een dode worden betreurd bij vijf levens bedreigende delicten. In een woning aan het Jac. Urlusplant- soen werd het lijk gevonden van de Turkse vrouw Hacer Kartel. Verder waren er de zware mis handeling en bedreiging aan de Kanaalstraat, de aanslag op een caféhouder op het Levendaal en een poging tot doodslag in de Piet Heinstraat. Ten slotte werd een poging tot doodslag geno teerd aan de Middelweg. Dit jaar werd op 21 januari I. Azier vermoord op de hoek Vol molengracht/Oude Singel. Op 26 februari werd in een woning aan de Langegracht het lijk ge vonden van Thomas Boor (38), student uit de Fillipijnen. Hij bleek vermoord door een in Noordwijk wonende Zwitser. Op 28 april werd op de Beesten markt Peter de Kleijn met ver scheidene schoten om het leven gebracht na een ruzie om een parkeerplaats. Op 2 mei was er een poging tot doodslag bij de koffieshop Sahara aan de Jan- vossensteeg. Hierbij raakte een 19-jarige man gewond. Op 26 mei werd in een wo ning aan de Witte Rozenstraat het levenloze lichaam gevonden van een 53-jarige vrouw. Doodsoorzaak bleek een balpen die door haar oog was gestoken. Op 30 mei werd een man drie maal in de rug gestoken door een bezoeker van café De Grote Beer aan de Rembrandtstraat. Hij moest zwaargewond naar het ziekenhuis. Ten slotte werd het afgelopen weekeinde een 64-jarige man vermoord op het woonwagenkamp aan het Trek vaartplein. Een trieste tussenba lans: in totaal zeven delicten met vijf doden. Hoewel 1991 nog maar een half jaar op gang is, zijn nu de cijfers van vorig jaar al ver overtroffen. De moorden of pogingen daar toe zijn slechts het topje van de ijsberg. De laatste maanden re gent het zware mishandelingen. Op grote schaal worden men sen zonder enige aanleiding in elkaar geslagen. Leiden lijkt in korte tijd verworden tot een stad waar het onveilig toeven is. Amsterdamse toestanden, vaak compleet met allerhande vuur wapens. De politie erkent dat steeds meer vuurwapens in beslag worden genomen. „Al hebben we ook de indruk dat er tegen woordig meer over wordt ge praat dan vroeger", aldus H. 01- de Junink, hoofd van de afde ling bijzondere wetten. De in Nederland verboden vuurwa pens komen voornamelijk uit België, waar de wetten veel minder streng zijn. De in be slagname van wapens heeft een hoge prioriteit. „We rammen er desnoods zonder huiszoekings bevel een deur voor in", aldus Olde Junink. Probleem is dat er wel heel sterke aanwijzingen moeten zijn dat er ook werkelijk een wa pen ligt in een berieden wo ning. Ter illustratie: vanaf febru ari 1990 tot en met 21 mei dit jaar zijn 37 controles uitgevoerd op wapenbezit. In 90 procent van de gevallen keerde de poli tie ook terug met een vuurwa pen. Er zijn revolvers, pistolen, kogelgeweren, shotguns, sten- guns en gasalarmpistolen aan getroffen. Drukte De toenemende criminaliteit leidt tot een flinke drukte op het politiebureau. Het ene na het andere recherche-bijstands team wordt uit de grond ge stampt. Het onderzoek naar de parkeermoord was nog niet klaar of de rechercheurs konden hun mouwen weer opstropen voor de moord in de Witte Ro zenstraat. Volgens voorlichter D. Graveland kan de politie het allemaal nog wel bijbenen. Hij maakt zich wel zorgen over het groeiende aantal misdrijven. „De toch al hoge cijfers van vo rig jaar zijn nu al ruimschoots ovetroffen. Ik hoop dat het de rest van 1991 rustig blijft." Die hoop wordt gedeeld door de horeca-exploitanten. B. Luy- kx, eigenaar van diverse bars en discotheken in het centrum, ziet de sfeer snel verslechteren. Hij meent dat dit met name wordt veroorzaakt door toene mend drugsbegruik. „De com binatie drugs en alcohol is fu nest, die gasten weten echt niet meer wat ze doen." Op het ge bied van vuurwapens heerft Luykx nog weinig ellende mee gemaakt. „Ik kan me niet herin neren dat iemand een blaffer heeft getrokken in een van mijn zaken." Hij weet echter wel dat velen zo'n ding op zak hebben. Volgens de horeca-baas lopen met name de oudere Leide- naars, die het vroeger voor het zeggen hadden in ,het wereldje', ermee op zak. „Ze willen zich beschermen tegen de nieuwe generatie." Allochtonen Verder zijn wapens volgens Luykx erg populair bij de al lochtone jongeren. Hij heeft in middels besloten geen onbe kende Marokkaanse en Turkse jongeren meer toe te laten in zijn zaken. „Het klinkt onaardig, maar ik wil voorkomen dat mijn vaste klanten niet meer komen omdat ze zich onveilig voelen." Voorlichter H. Langendoen van de politie bevestigt dat opval lend vaak buitenlandse jonge ren zijn betrokken bij misdaden waarbij wapens zijn getrokken. „Ik kan er niks anders van ma ken." Een portier van een bekende Leidse disco houdt hetzelfde verhaal. „Ik wil echt niet alles en iedereen over een kam scheren, maar bij negen van de tien Volgens de cafébazen loopt langzamerhand vechtpartijen zijn buitenlandse jongeren betrokken." Hij deelt de verder de mening van de politie en Luykx dat er meer wapens onder de mensen zijn. Zijn baas heeft besloten dat iedere bezoeker zijn jasje moet inleveren bij de ingang. „Wat je daarin aantreft, grenst aan het ongelooflijke." Uitgaan ders bij wie wapens zijn gevon den, wordt gevraagd hun wapen een volgende keer thuis te laten. Als ze nog een keer worden be trapt, moeten ze het wapen in leveren. Het wordt dan afgege ven bij de politie. Niet brandschoon Al met al verontrustende gelui den. Al is een al te groot gevoel van onveiligheid op straat nou ook weer niet nodig. Recher cheur P. van Dusseldorp, leider van tal van bijstandsteams, stel de onlangs naar aanleiding van de parkermoord dat de slachtof fers van moordaanslagen vaak zelf ook niet brandschoon zijn. Zo had het slachtoffer van de parkeermoord een omvangrijk strafblad. „Ons zou zoiets niet overko men. Als ik ruzie krijg om een parkeerplaats en ik zie dat de andere auto is volgeladen met vijf opgeschoten kerels, kies ik eieren voor mijn geld en rijd rustig door. Het is toch een be paalde categorie die met een heet hoofd verhaal gaat halen. En die mensen hebben dus een grotere kans dat ze eens tegen een wapen oplopen." HET AANTAL MOOR DEN en pogingen tot moord in Leiden is nu al groter dan over het gehe le vorige jaar LEZERS SCHRUVEN Korfbalclub Naar aanleiding van uw artikel 'Korfbalclub ruziet door met ge meente' in uw dagblad van 12 juni jL vraag ik u het onder staande op te nemen in uw ru briek 'Lezers schrijven'. Ook wij hebben als direct be langhebbende schorsing ge vraagd van de bouwvergunning voor het schoolgebouw van Woutertje Pieterse. De oneven redige schade die onze vereni ging lijdt (3 maanden geleden zijn wij van het grootste gedeel te van ons trainingsveld afge duwd) is door de gemeente ver bloemd. Zij heeft de waarne mend voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State voorgespiegeld dat ons een vervangende accommoda tie in het vooruitzicht is gesteld. Nu puntje bij paaltje komt verklaart de heer Duyvesteijn op 6 juni jl. namens B en W dat de gemeente niet over vervan gende accommodatie beschikt. Vandaar dat wij ons met een tweede schorsingsverzoek tot de voorzitter van de afdeling rechtspraak hebben gewend. Op dit verzoek is nog geen be slissing gevolgd. De feiten zijn dat het ge meentebestuur ons het unieke trainingsveld in de Leidse Hout in de onmiddellijke omgeving van ons competitieveld en onze kantine, waarin wij veel geld en arbeid hebben gestoken ont neemt. Alléén omdat Woutertje Pieterse niet op het grasveld aan de Kagersriaat naast de Louise is gewenst. Een voorstelling van zaken alsof onze korfbalclub ruziet is ten enen male onjuist. Rob van Weesel (voorzitter korfbalclub De Alge mene) Hogewoerd 112 Leiden Er waart een spook door Europa en dat spook heet communisme", schreef Karl Marx vorige eeuw als een variant op de geest Gods die tot dan toe over het wijwater had gezweefd. Het spookhuis in Oost-Europa is in middels gesloten en de klopgeestjes van de Commu nistische Partij Nederland zijn vorige week voorgoed onzicht baar geworden in het Groen Linkse priestergewaad. In de Leidse politiek herinnert alleen de Stalin-snor van voormalig CPN-raadslid Jan Laurier aan het schimmige verleden, waarin renegaten zoals communis ten afvalligen aanduidden op spookachtige wijze verdwenen van geretoucheerde foto's. Er waart echter een spook door Leiden en dat spook heet de So cialistiese Partij. „U ziet, de SP is overal. Je ziet ze niet maar ze zijn er toch", schreef SP-raads- lid Tim van Houten gisteren in deze krant raadselachtig. Een angstaanjagende gedachte. Tot nu toe zat de SP veilig in buurt huizen bewoners na te praten of in de raad onhaalbare moties in te dienen om het drankgebruik te beperken. Maar misschien valt het onzichtbare SPook wel met de wijkkrant je huis binnen om je flessen sterke drank-leeg te gieten. Bij de voorlichtingsbijeenkomst over de onroerend-goedbelas- ting was de SP volgens de krant niet te zien, maar de onzichtba re Van Houten was er wel schrijft hij. SPion Van Houten zat in Rotterdam voor instruc ties van het centraal comité, maar keerde tegen de avond te rug in Leiden. Daar bezocht hij in het Gulden Vlies het hoofd kwartier van de geheime dienst OGB, waar hij 'werd aangespro ken door twee heren die vroe i, tot Batman tot staatsman gen of ik vragen had'. De ver wachte 'OGB-aanslag' was uit gebleven en Van Houten 'ver dween', dus zo aanwezig was hij ook weer niet. Ondanks zijn on zichtbaarheid 'weten de Leide- naren de SP wel te vinden'. Er zijn altijd mensen die spoken zien. Bij een buurtvergadering over de TGV liet de SP zich deze week zien en kwam meteen met raadsvragen, die zij maanden geleden hadden kunnen stellen. Wij horen de SP wel, maar kun nen de partij zo langzamerhand niet meer zien. De ene Leidse Kwes tie is nog niet voor bij of de volgende dient zich alweer aan. Deze keer praat heel Leiden niet over de verhuurpraktijken of leidingge vende capaciteiten van een wet houder, maar over de haardos van een lid van het hooggeachte college van B en W. Is Wethouder De La Mar Zijn Wilde Haren Kwijt? Dat is de vraag waar het tegenwoordig al lemaal om draait. Het bestuur van zijn bloedeigen partij, Groen Links, maakt zich grote zorgen, zo bleek deze week. Voorzitter Rob van Lint, voor malig fractiegenoot van Hans de la Mar, vindt dat de wethou der te bezadigd is geworden. Te weinig voor een prikkelende op stelling kiest, te vaak optreedt als woordvoerder van het colle ge. Hij begint een beetje op een staatsman te lijken, en dat is niet wat we willen, was het ver wijt van de voorzitter. ik be- Hans de la Mar, jubeld en geprezen, geen kwaad bewust. Dat hij nog niet echt het prototype van een hoogwaardigheidsbekleder is geworden blijkt wel uit zijn re actie op de klacht van het be stuur: „Gelul." De wethouder vindt het zelfs hoog tijd worden dat het bestuur van zijn partij zelf eens actie gaat voeren. Dat hij voor staatsman wordt uitgescholden vindt hij wel grappig. „Er is me de afgelopen jaren veel verweten, maar nog nooit dat ik me gedroeg als een staatsman. Vroeger kreeg ik het verwijt dat ik te veel actie voer de. En nu dit weer. Als ik iets vind, dan zeg ik dat ook. Ik zou pas een staatsman zijn als ik dan zou zwijgen." Kortom, als De la Mar zelf een antwoord moet geven op de prangende vraag, dan zegt hij: Nee, Ik Ben Mijn Wilde Haren Niet Kwijt. Hoewel dat letterlijk wel het geval is, maar zelfs dat ontkent de persoon in kwestie. „M'n haar is de laatste drie jaar niet korter geworden. Af en toe knip ik het eens, juist om het weer langer te laten groeien. Ik word alleen maar grijzer, maar dat betekent niet dat ik oud ben, en der dagen zat." Afijn, het bestuur ziet dus blijk baar iets wat De la Mar zelf vol ledig is ontgaan. Of ziet het be stuur iets niet meer wat er nog wel is? De geschiedenis liegt niet, zullen we maar denken. En dus moet een duik in de archie ven duidelijk maken wie er ge lijk heeft. •Het is even zoeken, maar dan is er ook geen twijfel meer moge lijk. Drie foto's maken duidelijk hoe het zit. Vroeger was De la MEDISCHE DIENSTEN Leiden De weekenddienst begint zaterdag om 8 uur en eindigt zondag om 24 uur. Spreekuur van 12-12.30 uur (al leen voor spoedeisende medische hulp). Voor de patiönten van de artsen: Groep 1 - Baars, Van der Meer, Tan, Zwijnenburg, Meijer, Van Leeuwen, Verhage. Groeneveid, de Ruiter, Jans sen, Maris en Van Schie: za 8 uur tot zo 8 uur: C. v.d. Meer/H. Meyer, tel. 215510. Stokroos 1. zo 8 uur tot 24 uur: Y. Groeneveid. tel. 218661, Rosmolen 2. Groep 2 - Nering Bögel. Van Gent. Taytelbaum, Van Luyk, Klaassen, Rus, Kruis, Bergmeijer, de Lange: za 8 uur tot zo 8 uur: E. de Lange, tel. 212025, Bronkhorststraat 43-45. zo 8 uur tot 24 uur: J. Rus, tel. 132500, Middelstegracht 129. Groep 3 - Boels, Smit, Lely. W. de Bruijne, J. de Bruijne, Huibers. Jur- gens, Fogelberg en Van den Muijsen- bergh: za 8 uur tot zo 8 uur: J. de Bruyne, tel. 125245, Kernstraat 11. zo 8 uur tot 24 uur: K. Fogelberg/M. v.d. Muysenbergh, tel. 132877, De Sitterlaan 18. Groep 4 - Van Wingerden, Lahr, Van Rijn, Bénit. Nieuwenhuis, Horn, J.G. Zaaijeren R E. Zaaijer, Paulides, de Kanteren Lodder: za 8 uur tot zo 8 uur: A. van Rijn, tel. 765400, Kennedylaan 24. zo 8 uur tot 24 uur: 0. van Winger den. tel. 310047, Boshuizerkade 31. Groep 5 - Jasperse, Wiersma. Crul. Kooijman. De Jong, Prince, Reinders, 0. Hammerstem en A. Hammerstein: za 8 uur tot zo 8 uur: D. Hammer stein. tel. 720961. zo 8 uur tot 24 uur: S. Kooijman, tel. 122268, Noordeindeplein 2/a. Waarnemingsregeling Homeopati- sche artsen: C. Juffermans/D. Koster, Haagweg 41tel: 315900; via dok terstelefoon 071-122222 kunt u ver nemen welke arts dienst heeft. Leiderdorp zaen zo: S. Ouwerkerk, tel. 891037, spreekuur Florijn 10, tel. 891000; spreekuur (uitsluitend voor spoedge vallen) van 12.30 tot 13.00 uur. iza 8 uur tot ma 7.30 uur: J.B. Hugenholtz, tel. 155666, spreeku Kon.ngmnelaan2.tel. 172521. Voorschoten za: J. Baars. tel. 612520. R. Wa- genaarlaan 63; zo: A. Tromp, t 762159, L. Lempers. Churchilllaan 13, Voor hout, tel. 02522-10140. Wassenaar za: E. Op 't land, Middelweg 21. tel. 13056; zo: G. Scaepman. van Zuylen van Nijeveltstraat 42. tel. 14561. Zoeterwoude via uw eigen huisarts verneemt u wie de weekenddienst waarneemt. APOTHEKEN De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van vr. 21/6 tot vr. 28/6 door: Apotheek Zuid-West, Brahmslaan 18- 20. Leiden, tel. 071-763134. Apotheek Boehmer. Florijn 21, Lei derdorp. tel. 071-894400. 'Apotheek Langstraat. Langstraat 156. Wassenaar, tel. 01751 -11350. der. Roest (Leiden en omstreken): A. Helder, Hermeiijnvlinder 36. Lei den Merenwi|k, tel. 220513. Voor de praktijk van Vestjens en Van der Wouw: H. Vestjens. Rijn en Schiekade 23, Leiden, tel. 120241. Voor de praktijk van Duijn, Brandt: R.J.W. Duijn. Pres. Kennedylaan 260, Oegstgeest, tel. 156161of D.J. Brandt. Homanstraat 1, Rijns burg, tel. 173266. Voor eigen praktijk: B.G. Heemskerk. De Kempenaer- straat 21Oegstgeest, tel: 071 176761. Voor de praktijk van mevr S Stibbe en mevr. C. van Roon. Bronkhorst straat 13. Leiden, tel: 218393, al leen op telefonische afspraak. Wassenaar Alarm- en informatiekring dierenartsen: dokterstelefoon 070-3455300. TANDARTSEN De weekenddienst voor Leiden, Leider dorp, Oegstgeest en Warmond wordt waargenomen door: Th. Peerdeman, Kiekendiefhorst 16. Leiden, tel. 213122; spreekuur om 13.00 uur. Voorschoten/Wassenaar F. Nales. Schouwweg 34. Wassenaar, tel. 01751-15515. WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Leiden, Oude Rijn 59. tel: 120144: na 17.00 uur en in het weekend uitsluitend bereikbaar via dokterstelefoon, tel: 122222. Bereikbaarheid Kruisvereniging 'Hart van Holland', werkgebied Rijnstreek: Leiderdorp en Zoeterwoude: Voor dringende gevallen buiten de spreek uurtijden, te): 01720-74951. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK Sociaal Psychische Hulp: voor dringen VRUETUD AGENDA Mar echt links. Met zijn lange, wilde haren, zijn zware shaggie, zijn gekraak en zijn gezeur. La ter, toen hij wethouder was ge worden, moest hij zich in een apepakkie hullen om er nog een beetje gevaarlijk uit te zien. En in weer een ander tenue weten we het helemaal zeker. De La Mar Is Zijn Wilde Haren Kwijt. Hij is een echte staatsman ge worden. REDACTIE: KAREL BERKHOUT EN JANET VAN DIJK Foikclub Folkclub Horus houdt zondag 23 juni in de foyer van de Stadsge hoorzaal een concert met Ka- thryn Tickei. Zij speelt Nothum- briam pipes. Het concert begint om 20.00 uur Stadsradio Stadsradio Leiden is op zoek naar enthousiaste medewerk (st)ers voor haar actualiteitenpro gramma 'Leids beleg'. Dit pro gramma wordt van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 tot 13.00 uur uitgezonden. Aan bod komen onderwerpen op het ge bied van politiek, cultuur en sport. Ook zoekt Stadsradio Lei den nog nieuwslezers en lezeres sen voor dit radioprogramma. Ge ïnteresseerden kunnen bellen naar, tel: 126704. Honden De Kynologen Vereniging Rijn land organiseert op 22 en 23 ju ni een Internationale Hondenten toonstelling in de Leidse Groen- oordhallen. Zo'n 2000 honden zijn te bezichtingen. Entrée 5 gulden. Kinderen 2 gulden 50. Wijkvergadering 066 De fractie van 066 houdt op maandag 24 juni haar eerste wijkvergadering in het buurthuis van buurtvereniging Pancras Oost aan de Middelstegracht 85. Bewoners van Pancras en omlig gende wijken hebben de moge lijkheid om vanaf 20.30 uur vra gen te stellen aan de raadsleden en mee te denken over de proble men die deze buurt aangaan. 'Bezeten lezers' In het radioprogramma van Om roep Rijnland 'bezeten lezers' praat docent Frans Teitler over de schrijver Willem Elschot en draagt voor uit zijn werk. het pro gramma is te beluisteren issen 20.00 en 21.00 uur. ZATERDAG 22 JUNI Leiden Hondententoonstelling door K V. Rijnland in de Groenoordhallen van 10.00 tot 17.00 uur. Leiderdorp Kunstmarkt, met rommelmarkt, be wonersvereniging Kwikstaart van 9 t 16 u de Pomp van 11.00 tot 16.00 u ZONDAG 23 JUNI Leiden Bijeenkomst Groen Links centraal staat de nota Grijs en Groen met als kersdijk 33a. Doedelzakconcert Nothumbrian Pi pes mmv Kathryn Tickei Band, geor ganiseerd door Folkclub Horus m de foyer van de Stadsgehoorzaal, aan vang 20.00 uur. Leiderdorp Nationale Tamboer-, Show-, Mars en majorettenwedstrijden bij Tamarco, vanaf 12 00 uur op het speelveld naast Zijlkwartier, Van der Marck- straat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 27